Фанни Баҳисобгирии бухгалтерӣ

Ҳисобгирии натиҷаи молиявӣ

 

Ҳисобгирии натиҷаи молиявӣ

Ҳисобгирии натиҷаи молиявии муассиса дар ҳисоби 41 ва зерҳисоби 410 «Фоида ва зарар» бурда мешавад.

Инҳисобҳобароиинъикоснамоиинатиҷаимолиявиимуассисаваташкилотҳое, кихизматрасониихазинавиииҷроибуҷетротаъминмекунад, истифодакардамешавад.

Барои ҳисобгирии натиҷаи молиявӣ ҳисобҳои зерин истифода карда мешавад:

410 «Форща ва зарар»;

120«Хазина»;

111 «Маблағҳоиазҳисобисоҳибкорӣбадастомада»;

410/1 «Даромадифондизахиравй»;

400/2 «Даромадидавраиҳисоботӣ»;

401 «Даромадидавраиоянда».

Ҳангомифурӯхтанивоситаҳоиасосӣ, активҳоиғайриистеҳсолӣвағайримоддӣдартарафикредитииҳисоби

400/3 «Даромадазфурӯшиактивҳо» вадартарафидебетииҳисоби178 «Зиёдшавииқарздориидебиторӣазрӯйидаромадазфурӯшиактивҳо» инъикоскардамешавад.

Хароҷотҳоазрӯйифурӯшиактивҳодартарафидебетииҳисоби400/3 «Даромадазфурӯшиактивҳо» вакредитиҳисоби200 «Хароҷотҳоимуассиса» инъикоскардамешавад,

Ҳангомифурӯшимаҳсулотитайёр, корҳоииҷрошудавахизматҳоирасондашудадартарафидебетииҳисоби178 «Зиёдшавииқарздориидебиторӣазрӯйидаромадазфурӯшибозориимаҳсулотитайёр, корвахизмат» ватарафикреди-тиииҳисоби400 «Даромадазфурӯшибозор™ маҳсулотитайёркорвахизмат»ршъикоскардамешавад.

МаблағиААИазрӯйимолҳо, корҳовахизматрасониидароздартарафидебетииҳисоби171 вакредитиҳисоби178 «ЗиёдшавииқарздориикредиторӣазААИ» инъикосмеёбад.

Амалиётхоаз’руйиҳисобҳо410/1 «Натиҷаимолиявӣазрӯйифондизахиравй» дарҳисоби111 «Маблағҳоиазҳисобисоҳибкорӣбадастомада» гузаронидамешавад».

Ҳисоби410/2 «Натиҷаимолиявиидавраҳоиҳисоботиигузашта» бароиҳисобгириинатиҷаҳоимолиявиидавраҳоигузаштанигаронидашудааст.

Ҳисобгириинатиҷаҳоазрӯйихазинаииҷроибуҷет

фҲисоботи120 «Натиҷаҳоазрӯйихазинаҳоииҷроибуҷет» дарташкилотҳое, кииҷроишибз‘ҷетротаъминмеку-нанд, бароибарасмиятдарориинатиҷахоихазинаҳоииҷроибучетистифодабурдамешавад.

Натиҷаиохирисолазрӯйихазинаҳоииҷроибуҷетазрӯйигардишҳоидебетӣвакредитииинҳисобҳомуайянкардамешавад.

Ҳуччатҳоазрӯйидохилшавиимаблағҳобабуҷетвахориҷшавиимаблағҳоазбуҷетҳаррӯздарфеҳристндохилшавӣвахориҷшавиимаблағҳоибуҷетӣинъикоскардамешавад.

Дохилшавиивоситаҳоипулӣбабуҷетдартарафикредитииҳисоби120 «Натиҷаҳоазрӯйихазинаҳоииҷроибуҷет» вадартарафидебетиҳисоби090 «Дохилшавиимаблағҳобаҳисобиягонаибуҷетӣ» инъикоскардамешавад.

Пардохтимаблағҳоазбуҷетдартарафидебетииҳисоби090 «Натичаҳоазрӯйихазинаҳоииҷроибуҷет» вадартарафикредитииҳисоби140 «Хориҷкуниимаблағҳоазхдсобиягонаибуҷетӣ» инъикоскардамешавад.

Мукотиботиҳисобҳооидбаҳисобгириинатиҷаи

Молиявӣ

Амалиёт Мукотиботи ҳисобҳо
Дебет Кредит
1. Зисдатии восктаҳои асосактивхои ғайримоддӣ- ва ғяйриисггехсолй ҳангоми барӯйхатгирии ошкоршуда аз рӯйи арзиши бозорӣ даромад карда шуд 120 170
2. Объектх,ок воситаи асоси активҳои ғаиримодди ва ғайриистеҳсолӣ фурухта шуд 178′ 015
3. Воситаҳои асосй актавҳои,гайримодаи ва ғайриисгеҳсолӣ корношоям шуда хориҷ карда птуд 250 015
4. Захираҳои модди аз руйи шартномаи таъминкунандагон даромад ючрда шуд 090
5. Фурӯши махсулоти тайёр, корҳои иҷрошуда аз руйи арзиши хакиқӣ инъикос карда шуд. 153 401
6. Ҳисоб карда шуд:

-Музди меҳнат

-идрорпулӣ

-нафақа ва дигар пардо.хтхо

200 181

198

180

7. Маблағи андоз ва дигар пардохтхо ба буҷет даромад карда шуд. 090 198
8. Ҳисоб намудани пардохтҳо барои ичроиш ва ба фармо-ишгарон супоридани махсулот, кору хизматрасони, бо 153 401
9. Дар даромадхои давраи хисоботи иныжос намудани маблағҳои аз фармоишгарон воридшуда барои иҷроиш ва ба онхо супоридани маҳсулот кору хизматрасонй 401 400
10. Дар даромадҳои давраи хисоботӣ инъикос намудани молҳо ва махсулоти хӯрокаи фурӯхташуда:

аз рӯйй кархи харид (6е илованархҳо)

ба маблағи иловаи нарх

280

401

400

400

11. Ба кам намудани даромадхои давраи хисоботи соқит намудани арзиши ҳакиқии махсулоти фурӯхташуда, кору хизматрасони (қайдҳо хангоми аз фармоишгар ворид шудани пардохтхо гузаронида мешаванд 400 280
12. Муайян намудани натиҷаҳо аз фуруши ма.ҳсулоти

хизматрасони:

фовда

зарар

400

410

410

400

13. Ҳисоб намудани андозҳок муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ба даромади буҷет аз хисоби фовда воргд-шаванда 410 173
14. Дар даромадхои давраи ҳисоботӣ инъикос намудани даромадхои ғайриасосӣ 111, 118, 178, 401 400

6 Загрузки

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *