Фанни Баҳисобгирии бухгалтерӣ

Рефератхо ва лексияҳои точики аз фанни Баҳисобгирии бухгалтерӣ

Ҳисобгирии соҳибкори ва дигар фаъолиятҳое, ки даромад меорад

  Ҳисобгирии хароҷотҳо оид ба истеҳсоли маҳсулот, иҷрои кор ва хизматрасонӣ Муассисаҳои буҷетӣ ҳуқуқ дорақд, ки ба фаъолияти соҳибкории дар Охшномаашон пешбинишуда машғул ша-ванд. Ба фаъолияти соҳибкории муассисаҳои буҷетӣ инҳо дохил мешаванд: хариду фурӯш ва иҷора додани захираҳои асосӣ ва ам-воли муассисаҳои буҷетӣ; савдои молҳо ва таҷҳизоти харидашуда; расонидани хизмати …

Читать полностью......

Ҳисобгирии натиҷаи молиявӣ

  Ҳисобгирии натиҷаи молиявӣ Ҳисобгирии натиҷаи молиявии муассиса дар ҳисоби 41 ва зерҳисоби 410 «Фоида ва зарар» бурда мешавад. Инҳисобҳобароиинъикоснамоиинатиҷаимолиявиимуассисаваташкилотҳое, кихизматрасониихазинавиииҷроибуҷетротаъминмекунад, истифодакардамешавад. Барои ҳисобгирии натиҷаи молиявӣ ҳисобҳои зерин истифода карда мешавад: 410 «Форща ва зарар»; 120«Хазина»; 111 «Маблағҳоиазҳисобисоҳибкорӣбадастомада»; 410/1 «Даромадифондизахиравй»; 400/2 «Даромадидавраиҳисоботӣ»; 401 «Даромадидавраиоянда». Ҳангомифурӯхтанивоситаҳоиасосӣ, активҳоиғайриистеҳсолӣвағайримоддӣдартарафикредитииҳисоби 400/3 «Даромадазфурӯшиактивҳо» вадартарафидебетииҳисоби178 «Зиёдшавииқарздориидебиторӣазрӯйидаромадазфурӯшиактивҳо» …

Читать полностью......

Ҳисобгирии ӯҳдадорӣ

  Ҳуҷҷатҳои асосии ҳуқуқӣ-меъёрӣ 1. Қонуни Ҷумҳурии Точикистон «Дар бораи бучети дав-латии Ҷумҳури Точикистон», ҳарсола. 2. Кодекси шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон 3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии бухгалтерӣ» аз 1 майи соли 1999, №750. 4. Дастурамал оид ба пешбурди бахдсобгирии муҳосибӣ дар муассисаҳои буҷетӣ. Бо фармони Вазири хмолия аз 26 …

Читать полностью......

Ҳисобгирии ҳисоббаробаркуни бо дебиторҳо

  Ҳуҷҷатҳои асосӣ – меъёрӣ 1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи буҷети дав-латии Ҷумҳзфи Тоҷикистон», ҳарсола. 2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии бухгалтерӣ» аз 14 май 1999, № 750. 3. Кодекси шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 4. Дастури методӣ оид ба инвентаризатсияи моликият ва ӯхдадории молиявй. Фармони Вазири молияи ҶТ аз …

Читать полностью......

Барӯйхатгирии воситаҳои пулӣ ва маблағгузории Молиявӣ

  Барӯйхатгирии хазина мувофиқи тартиби бурдани амалиётҳои хазинавӣ дарҶТ гузаронида мешавад. Ҳангоми ҳисобу китоби миқцори пули хазина ҳисобгирии пули накд, қоғазҳои қиматнок ва ҳуҷҷатҳои пулӣ (тамғаҳои боҷи давлатӣ, марказҳои почта, тамғаҳои васиқавӣ, чиптаҳои пардохташудаи тайёра, роҳхатҳои пар-дохташуда барои осоишгоҳҳо ва хонаҳои истироҳатӣ ва дигарҳо) бурда мешавад. Натиҷаи барӯйхатгирии гузаронидашудаи воситаҳои …

Читать полностью......

Ҳисобгирии воситаҳои пули ва маблағгузории молияви

  Ҳуҷҷатҳои асосӣ меъёрӣ 1. ҚонуниҶумҳурииТоҷикистон«Дарбораибаҳисобгириибухгалтери» аз14-умимайисоли 1999, №750. 2. Кодекси шарвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон 3. Кодекси буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон. 4. Дастурамал оид ба низоми тартиб додан ва пешниҳод кардани хдсоботи солона ва даврии бухгалтерии ташкилотхои буҷетӣ ҶТ фармони Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2-юми октябри соли 2006. 5. Дастурамал оиди …

Читать полностью......

Ҳисобгирии меҳнат ва музди он

  Ҳуҷҷатҳои асосии меъёрӣ 1. Қонуни Ҷумҳурии Точикистон «Дар бораи баҳисобгирии бухгалтери» аз 14 майи соли 1999, №750. 2. Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Точикистон. Дар таҳрири нав аз 3-юми майи соли 2002, №10. 3. Кодекси шарҳрвандии Ҷумҳурии Точикистон. 4. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Точикистон «Оид ба пар-дохти харочотҳо вобаста ба сафарҳои хизматӣ» …

Читать полностью......

Хусусиятҳои баҳисобгирии металҳои қиматнок, доруворӣ, сӯзишворӣ, равғанҳои молиданӣ, ашёҳои камарзиш

  Баҳисобгирии металхои қиматнок. Ба таркиби металҳои қиматнок тилло, нуқра, платина ва металҳои гурӯхд платин (палладий, придий) дохил карда мешавад. Сангҳои қиматнок – ин алмоси табиӣ, зумурад, лаъл, марво-рид мебошанд. Маълумот оиди микдори металҳои қиматнок дар ҳуҷчатҳои ибтидоии шакли байни варақавӣ инъикос карда мешавад. Дар ҷойҳои нигохдории баҳисобгиррш металҳои қиматнок …

Читать полностью......

Баҳисобгирии синтетикии захирахои модди

  Барои бақайдгирии захираҳои моддй чунин ҳисобҳо пешбинӣ шудааст: 04 «Таҷҳизот», «Масолеҳи сохтмонй ва масолеҳи барои тадқиқотҳои илмӣ», 05 «Чорво ва ҳайвокоти дар парвариш буда», 06 «Масолеҳ ва махсулоти хӯрокворй», Баҳисобгирии захираҳои модцӣ дар зерҳисобҳои зери-ни баҳисобгирии ташкилотҳои буҷетй бурда мешавад: 060 «Маводҳо барои таълим, тадқиқотҳои илмӣ ва ди-гар мақсадҳо»; …

Читать полностью......

Баҳисобгирии захираҳои моддӣ

  Ҳуҷҷатҳои асосии меъёрӣ 1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии бухгалтерӣ» аз 14 майи соли 1999, №7.50. 2. Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳияи соли 2004. 3. Кодекси мехнати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав аз 3 майи соли 2002, №10. 4. Дастурамал оиди пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ дар муассисахои буҷетӣ …

Читать полностью......