Главная / Фанни Баҳисобгирии бухгалтерӣ

Фанни Баҳисобгирии бухгалтерӣ

Рефератхо ва лексияҳои точики аз фанни Баҳисобгирии бухгалтерӣ

Ҳисобдории бухгалтерӣ ҳамчун системаи иттилоотӣ

Марҳилаҳои пайдоиш ва инкишофи ҳисобгирии муҳосибӣ. Вобастагии мақсад ва мазмуни ҳисобдорӣ аз намудҳои моликият. Таърифи ҳисобдории муҳосибӣ ва вазифаҳои он. Ҳисобдории иттилоотӣ ва қабули қарорҳои идоракунӣ. Функсияҳои ҳисобдории муҳосибӣ. . Истифодабарандагони иттилооти ҳисобдории муҳосибӣ ва таснифи онҳо . Танзими қонунгузории ҳисобдории муҳосибӣ дар ҶТ. 1. Марҳилаҳои пайдоиш ва инкишофи ҳисобгирии муҳосибӣ Таърихи ёисобдорӣ зиьда аз 6000 солро дар бар мегирад ва ёисобдории бухгалтерӣ бошад зиьда аз 700 солро дар бар …

Читать дальше »

Таҳлили хисоботи молиявии муассиҳахои буҷетӣ

Таҳлили нииюндиҳандаҳои тавозуни бухгалтерй дар асоси маълумотҳо оид ба хароҷоти активҳои ғайримолиявӣ (аз рӯйи воситаҳои асосӣ, активҳои ғайримоддӣ, активҳои хайриистеҳсолй, захираҳои моддӣ) гузарони^ца мешавад. Маълумот оид ба ҳаракати активҳои ғайримолиявӣ дар замимаи тавзеҳи ахбороти (тавзеҳӣ, матни тавзеҳй) пешниҳод карда мешавад. Илова бар ин, зарур аст, ки ҳолати техники, истифодаи самаранок, таъмини муассисаҳои буҷетӣ ва воҳидҳои таркибӣ, фондҳои истеҳсолӣ (мувофиқан ба бузургии онҳо, таркиб ва дараҷаи техники фондҳо, талаботи воқеъӣ ба …

Читать дальше »

Ҳисоботи муассисаҳои буҷетӣ

  Ҳолати умумӣ   Ҳисобот системаи нишондиҳандаҳои ба ҳам алоқа-манду пайваста буда,омили баҳо додан ба натиҷаи ниҳоӣ ва сифати кор, оид ба иҷрои нақша, инчунин дуруст истифода бурдани захираҳои меҳнатию воситаҳои истеҳсоли ва ба фаъолияти молиявию хоҷагии корхона, дар давраи ҳисобот мебошад. Нишондиҳандаҳои ҳисобот бо роҳи давра ба давра ху-лоса баровардан ва ҷамъбаст намудани маълумотҳои ҳисобдории бухгалтерӣ ҳосил мегардад. Муҳимтарин масъалаи ташкили ҳисобот ва тавозун содцаю мухтасар гардонидани он мебошад. …

Читать дальше »

Ҳисобгирии маводҳои арзишноке, ки ба ташкилот тааллуқ надоранд

Ҳолати умумӣ   Маводҳои арзишнок, ки муваққатан дар ташкршот мавҷуд аст ва бо ташкилот тааллуқ надорад (воситаҳои асо-сии ба иҷора додашуда) маводҳои арзишнок, ки барои нигоадории махсус қабул карда шудааст, дар ҳисобҳои ғайритавозунӣ, инчунин тавозунҳои ҳисоботҳои ҷиддӣ ба;ҳисоб гирифта мешавад. Ҳамаи молу масолехи қиматнок, I инчунин воситаҳои асосии ба иҷора додашудаи дар ■ҳисобҳои ғайритавозунӣ ба ҳисоб гирифта шуда, аз рӯйи тартиб мӯхдати барои маводҳои арзишнок муқарраршуда ба рӯйхат гирифта мешаванд. …

Читать дальше »

Ҳисобгирии амалиётҳо оид ба таври марказонидашуда таъмин намудани муассисаҳои буҷетӣ бо маводҳои арзишнок

  Ҳисобгирии амалиётҳо оид ба таври марказонида-шуда таъмин кардани муассисахои супоришдиҳанда Ҳисоббаробаркунӣ бо таъминкунандагон аз рӯйи шак-ли марказонидашуда таъмин кардани муассиса бо маводҳои арзишнок аз тарафи муассисаи болоӣ (супоришдиҳанда) гу-заронида мешавад. Дар ин ҳолат супоришдиҳанда чунин қайдҳои бухгалтериро овд ба ҳисоббаробаркунӣ бо таъмин-к^-навдаи маводҳои арзишнок бр таври марказонидашуда таъминкунии муассисаҳо мегузаронад. Бо маблағи пешпардохти гузаронқцашуда ҳисоби ана-литикни 150 «Ҳисоббаробаркунӣ бо молтаъминкунандагон ва пудратчиён» дебет ва ҳисоби 101 «Хориҷшавии воситаҳои пулии …

Читать дальше »

Ҳисобгирии хароҷотҳои иҷозатдодашуда

  Ҳисобгирии меъёрии ӯҳдадории буҷетӣ Ҳисобгирии хароҷотҳои иҷозатдодашуда дар ҳисоби 140 «Ҳисоббаробаркунӣ оид ба маблағгузории буҷет барои хароҷотҳои муассиса ва дигар чорабиниҳо» бурда мешавад. Ҳ^гсобгирии ӯхдадории буҷетии қабулшуда дар ҳисоби 140/1 «Ухдадории буҷетии қабулшудаи соли чорӣ» бурда мешавад. Ташкилотҳое, ки иҷроиши буҷетро таъмин мекунанд, ҳисобгирии маблағҳои ӯҳдадории буҷетиро дар давоми соли ҷорӣ, ҳисобгирии меъёриҳои ӯхдадории буҷетии дар роҳ бу-даро дар ҳисоби 140 «Ҳисоббаробаркунӣ оид ба маблағгузории буҷет барои хароҷотҳои муассиса …

Читать дальше »

Ҳисобгирии соҳибкори ва дигар фаъолиятҳое, ки даромад меорад

  Ҳисобгирии хароҷотҳо оид ба истеҳсоли маҳсулот, иҷрои кор ва хизматрасонӣ Муассисаҳои буҷетӣ ҳуқуқ дорақд, ки ба фаъолияти соҳибкории дар Охшномаашон пешбинишуда машғул ша-ванд. Ба фаъолияти соҳибкории муассисаҳои буҷетӣ инҳо дохил мешаванд: хариду фурӯш ва иҷора додани захираҳои асосӣ ва ам-воли муассисаҳои буҷетӣ; савдои молҳо ва таҷҳизоти харидашуда; расонидани хизмати миёнаравӣ; ба даст овардани сахмияҳо, вомбаргҳо ва дигар қоғазҳои қиматнок, гирифтани даромад аз онҳо (ба сифати ҳаққи саҳм ба фоиз); …

Читать дальше »

Ҳисобгирии натиҷаи молиявӣ

  Ҳисобгирии натиҷаи молиявӣ Ҳисобгирии натиҷаи молиявии муассиса дар ҳисоби 41 ва зерҳисоби 410 «Фоида ва зарар» бурда мешавад. Инҳисобҳобароиинъикоснамоиинатиҷаимолиявиимуассисаваташкилотҳое, кихизматрасониихазинавиииҷроибуҷетротаъминмекунад, истифодакардамешавад. Барои ҳисобгирии натиҷаи молиявӣ ҳисобҳои зерин истифода карда мешавад: 410 «Форща ва зарар»; 120«Хазина»; 111 «Маблағҳоиазҳисобисоҳибкорӣбадастомада»; 410/1 «Даромадифондизахиравй»; 400/2 «Даромадидавраиҳисоботӣ»; 401 «Даромадидавраиоянда». Ҳангомифурӯхтанивоситаҳоиасосӣ, активҳоиғайриистеҳсолӣвағайримоддӣдартарафикредитииҳисоби 400/3 «Даромадазфурӯшиактивҳо» вадартарафидебетииҳисоби178 «Зиёдшавииқарздориидебиторӣазрӯйидаромадазфурӯшиактивҳо» инъикоскардамешавад. Хароҷотҳоазрӯйифурӯшиактивҳодартарафидебетииҳисоби400/3 «Даромадазфурӯшиактивҳо» вакредитиҳисоби200 «Хароҷотҳоимуассиса» инъикоскардамешавад, Ҳангомифурӯшимаҳсулотитайёр, корҳоииҷрошудавахизматҳоирасондашудадартарафидебетииҳисоби178 «Зиёдшавииқарздориидебиторӣазрӯйидаромадазфурӯшибозориимаҳсулотитайёр, корвахизмат» ватарафикреди-тиииҳисоби400 «Даромадазфурӯшибозор™ маҳсулотитайёркорвахизмат»ршъикоскардамешавад. МаблағиААИазрӯйимолҳо, корҳовахизматрасониидароздартарафидебетииҳисоби171 вакредитиҳисоби178 «ЗиёдшавииқарздориикредиторӣазААИ» инъикосмеёбад. Амалиётхоаз’руйиҳисобҳо410/1 «Натиҷаимолиявӣазрӯйифондизахиравй» …

Читать дальше »

Ҳисобгирии ӯҳдадорӣ

  Ҳуҷҷатҳои асосии ҳуқуқӣ-меъёрӣ 1. Қонуни Ҷумҳурии Точикистон «Дар бораи бучети дав-латии Ҷумҳури Точикистон», ҳарсола. 2. Кодекси шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон 3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии бухгалтерӣ» аз 1 майи соли 1999, №750. 4. Дастурамал оид ба пешбурди бахдсобгирии муҳосибӣ дар муассисаҳои буҷетӣ. Бо фармони Вазири хмолия аз 26 декабри соли 2009, №157 тасдик карда шудааст. 5. Дастурамал оид ба тартиби тартиб додан ва пешниҳод кардани ҳисоботи солона ва …

Читать дальше »

Ҳисобгирии ҳисоббаробаркуни бо дебиторҳо

  Ҳуҷҷатҳои асосӣ – меъёрӣ 1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи буҷети дав-латии Ҷумҳзфи Тоҷикистон», ҳарсола. 2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии бухгалтерӣ» аз 14 май 1999, № 750. 3. Кодекси шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 4. Дастури методӣ оид ба инвентаризатсияи моликият ва ӯхдадории молиявй. Фармони Вазири молияи ҶТ аз 22,05.1997. 5. Дастурамал оид ба пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ дар муассисаҳои буҷетй (бо фармони Вазири молия аз 26 декабри соли 2000, …

Читать дальше »