Главная / Фанни Фархангшиноси

Фанни Фархангшиноси

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Фархангшиноси

Проблемахои хозираи маданияти миллии тоҷик

Нақша: Худшиносии миллияке аз омилхои асосии баландшавии тафаккури маданӣ. Пойдории сулх ва инкишофи иқтисодиёт. Масъалахои маданияти маънавии замони муосир. 5.Эмомалӣ Раҳмон. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон оид ба лоиҳаи қонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»,14 декабри соли 2010.-Душанбе, 2010. Худшиносии миллияке аз омилхои асосии баландшавии тафаккури маданӣ Тоҷикистон 10 соли истиқлолияти миллии худро паси сар карда, ба асри ХХ1 бо қадамхои устувор ворид гардид. Лекин, …

Читать дальше »

Эҳёи Аҷам (асрхои 1Х-ХУ) ва ахамияти умумибашарии он

Нақша: Масоили банду басти илмии падидахои Эхё. Маданияти моддива маънавии ин давра. Эхёи Аҷам ва ахамияти оламшумули он. Масоили банду басти илмии падидахои Эхё Мо дар мавзӯи пешин бо назардошти давраи Сомониён дар бораи оғози эхёи халқи тоҷик сухан рондем. Эхёи миллии халқхои Эрони Шарқӣ, ки ба пайдоиши халқи тоҷик вобаста аст, хамзамон оғози давраи эхёи Шарқи Миёна мебошад. Суханони олими машхури рус академик Н.И.Конрад комилан одилона мебошад. Эхё, ба …

Читать дальше »

Аҳди Сомониён, мавқеъ ва мақоми он дар таърих ва маданияти халқи тоҷик

Нақша: Хусусиятхои асосии маданияти давраи Сомониён. Маданияти моддива шаклхои он. Маданияти маънавии замони Сомониён. Хусусиятхои асосии маданияти давраи Сомониён Даврае, ки дар бораи он сухан меронем, яке аз мархилахои бузургтарини инкишофи маданияти тоҷикон ба шумор меравад. Ин замони пурзӯр шудани муборизаи халқхои ориёимуқобили арабхо аз як тараф, аз тарафи дигар густариши маданияти мусулмониба шумор меравад. Салтанати Сомониён (879-999) давраи тиллоии таъриху маданияти халқи тоҷик, замони сохибдавлатию сохибзабонии он, мархилаи анхомёбии …

Читать дальше »

Исломикунонии Шарқи Миёна ва таъсири он ба маданият халқҳои ориёӣ

Нақша: Пайдоиши ислом ва мохияти мардумии маданияти мусулмонӣ. «Қуръон» хамчун ёдгории динӣ, таърихива маданӣ. Адабиёт ва жанрхои асосии он. Пайдоиши ислом ва мохияти мардумии маданияти мусулмонӣ. Арабхо дар асри VI мелодибӯхрони муносибатхои авлодипатриархалиро аз сар мегузарониданд. Дар Арабистон қабилахои бисёре зиндагимекарданд, ки хамеша байни хамдигар душманидошта, ҷанг мекарданд ва хар яки онхо худои худро (бут) парастиш мекарданд ва ягонагибайни онхо дида намешуд. Хуллас, онхо дар холати хохилия зиндагимекарданд. Дар хамин …

Читать дальше »

Болоравии маданияти ориёӣ дар аҳди Сосониён.

Нақша: Хусусиятхои асосии маданияти давраи Сосониён. Санъати давраи Сосониён. Ҷунбишхои ғоявидар замони Сосониён. Хусусиятхои асосии маданияти давраи Сосониён Сахми давлатдории Сосониён (227-651) дар такомули ихтимоию мадании халқхои ориёихеле бузург аст. Пурзӯршавии хаёти маданидар Форсу Хуросон ва ба марказхои маданитабдил ёфтани онхо; тахлили идхои халқива маросимхои суннати(сада, мехргон, наврӯз); пайдоиши намунахои безаволи адабиёти хаттибо забони форсии миёна романхои таърихидар бораи Маздак ва Бахроми Чӯбин; инкишофи жанрхои гуногуни адабию бадеива сохахои гуногуни …

Читать дальше »

«Авесто» дар таърихи маданияти мардумони ориёнасл

Нақша: Пайдоиши «Авесто» ва таърихи омӯзиши он. «Авесто» хамчун сарчашмаи идеявива маънавӣ. Ватани Зардушт ва Зардуштия аз назари Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон. Пайдоиши «Авесто» ва таърихи омӯзиши он Доир ба масъалаи пайдоиши «Авесто» дар адабиёти илмиақидахои гуногун ҷой дорад. Як гурӯхи олимон (Дюперон, Дармстетер, Мейе, Юар ва ғайра) пайдоиши онро ба мамлакати Мидия нисбат медиханд. Дигар гурӯх ба Бохтар пайваст менамоянд, (масалан Бартолоне Ньюберг). Гурӯхи сеюми олимон пайдоиши «Авесто»-ро ба Моварои …

Читать дальше »

Маданияти қадимтарини мардумони ориёнасл

Нақша: Хусусиятхои асосии маданияти эрониёни қадим. Проблемаи ориёӣ. Маданияти давраи хахоманишихо Бохтару Суғд – гахвораи нахустдавлати маданияти тоҷикон. Тадқиқи маданияти тоҷикон нишон медихад, ки халқхои Осиёи Миёна аз даврахои қадим муносибатхои анъанавии маданидоштаанд. Хусусан дар байни маданияти моддию маънавии тоҷикон ва ӯзбекон чунин алоқамандибештар зохир мегардад. Инчунин таърихи маданияти тоҷикон бо фархангу маданияти бисёр халқхои мамлакатхои Шарқи Наздик умумияти хеле наздик дорад, ки онро мо аз асархои бисёр муаррихони русу …

Читать дальше »

Маданияти давраи маорифпарваридар Аврупо

Нақша: Аломатхои асосии маданияти давраи маорифпарварӣ. Хусусиятхои жанрива услубии санъат. Болоравии санъати театрива мусиқӣ. Синтези ахлоқ, нафосат ва адабиёт дар эҷодиёти нависандагони бузурги франсавӣ. Аломатхои асосии маданияти давраи маорифпарварӣ Маорифпарварихараёни зехнива маънавибуд, ки бо мохияти инқилобива хусусияти ихтимоии зиддифеодалиаш, тамоми Аврупоро фаро гирифта буд. Мақоми хосаи ин давраи таърихиро ифодахои «асри тафаккур », «давраи маърифат» низ муайян мекунад. Аз таъсири калисо озод шудани тафаккури ҷамъиятӣ, зиёдшавии майлу шавқ ба донишхои …

Читать дальше »

Маданияти давраи Эҳёи Аврупо. (Ренессанс)

Нақша: Хусусиятхои асосии маданияти замони Эхё. Эхёи Шимоли Навоварони санъати тасвирии замони Эхё. Хусусиятхои асосии маданияти замони Эхё. Замони Эхёи аврупоияке аз даврахои навбатии инкишофи маданияти ҷахонимебошад, ки мархилаи гузариш аз маданияти асримиёнагиба маданияти замони нав хисобида мешавад. Маркази харакати Эхё шахрхои Италия ба шумор меравад, ки дар он хо ин ходисаи бузурги маданидар асрхои Х^-Х^1 рӯй медихад ва минбаъд ба дигар мамлакатхои Аврупо ворид мегардад. Калимаи Эхё дар хотираи …

Читать дальше »

Маданияти замони асримиёнагии Аврупо

Нақша: Тавсифи умумии маданияти асри миёна. Пайдоиши дини насронӣ.. Маданияти Византия. Маданияти Аврупои Ғарбӣ, католисизм. Санъати романи ва готӣ. Тавсифи умумии маданияти асри миёна Ба ивази замони Атиқа давраи асримиёнагии инкишофи маданияти ҷахонимеояд, ки мархилаи пайдоиш, инкишоф ва таназзули феодализм ба шумор меравад. Ин давраи хукмронии назарияхои динӣ, схоластика, инквизитсия, ҷангхои байнихамдигарива аз байн рафтани маданияти бои Юнону Римимегардад. Асархои миёна зиёда аз 1000 соли таърихи инсониятро, тахмин аз асрхои …

Читать дальше »