Фанни География.

Рефератхо ва лексияҳои точики аз фанни География

 • Низоми чорабинихо оид ба истифодаи самараноки ва мухофизати захирахои замин

  Низоми чорабинихо оид ба истифодаи самараноки ва мухофизати захирахои замин.    Захирахои замин махдудияти замин мафхуми нисбӣ мебошад.Аммо аз нуктаи назари иқтисодӣмахдудияти замин мафхуми нисбӣ мебошад,чунки тавассути маблағгузорихои иловагӣ истеҳсоли маҳсулотро аз воҳиди майдои кишт мунтазам зиёд намудан мумкин аст.Нерӯи истеҳсолии замин дар амал беҳудуд аст.Ҳар як марҳилаи нав дар тарақиёти…

  Подробнее »
 • Харитаи тақсимоти маъмури-худудии Точикистон

  Харитаи тақсимоти маъмурӣ-ҳудудии Тоҷикистон Карта административно-территориального деления Таджикистана Харитаи тақсимоти маъмури-худудии Точикистон

  Подробнее »
 • Хусусиятхои иктисодиёти Олмон

  Хусусиятхои иктисодиёти Олмон Иктисодиёти Олмон дар асоси принсипи «иктисодиёти бозории ичтимои» ташкил ёфтааст. Элементи асосии онро бахамоии принсипи озоди дар бозор ва баробарии ичтимои ташкил медихад. Элементхои мухимтарини консепсияи иктисодиёти бозори инхо мебошанд: — моликияти хусуси ба воситахои истехсолот ва нархгузории озод. — фарохам овардани шароит барои ракобат ва таъмини…

  Подробнее »
 • Саноати металлургии Олмон

  Саноати металлургии Олмон Дар солхои каби Олмон ешсафи мамлактхои чахон дар охаи пулодгудози ба шумор мерафт. Саноати металлургии мамлакат асосан дар худуди нохияи Рейн чойгир гардида буд. Дар кисмати шаркии мамлакат саноати вазнин танхо пас аз муттахидгардии Олмон дар охирхои асри 20 арзи вучуд кард. Соли 1999 соли душвортарин дар…

  Подробнее »
 • Мавкеи географии Олмон

  Мавкеи  географии  Олмон  Дар  кисмати  чануби  –  гарбии  Аврупо  чойгир  буда,  аз  чихати  худуд  дар  чахон  мавкеи  62-юмро  ишгол  мекунад.  Худудаш  357  021  км  2  Худуди    хушкиаш    97,8  % Худуди  оби  2,2  % Худуди  сохилиаш    2389  км Сархади  хушки    3621    км Бо  давлатхои  зерин  хамсархад  аст  : Австрия  –  815 …

  Подробнее »
 • Давлати Франк

  Давлати Франк Ин далат дар худуди Аврупои Гарби ва Маркази тули асрхои 5 – 11 арзи вучуд дошта, дар худуди империяи Гарбии Рим кабилахои фаункхо якчоя бо дигар кабилахои варвархо дар асри 3 пайдо гардидаанд.  Дар натичаи хучумхои пай дар пайи кабилахои франк аз Карл Мартелла сар карда то набераи…

  Подробнее »
 • Боигарихои табии ИМА

  Боигарихои табии ИМА (Гурухи металхои платинадор)   Аз руи захирахои кашфгардидаи гурухи металлхои платинадор ИМА мавкеи панчумро дар чахон ишгол менамояд (Пас аз Чумхурии Африкаи Чануби, Русия, Зимбабве ва Канада). Аз руи пешгуихо оиди мавчудияти эхтимолии гурухи металхои платинадор ИМА мавкеи дуюмро дар чахон пас аз ЧАЧ ишгол менамояд (ЧАЧ –…

  Подробнее »
 • Захирахои маъдани охан ва металхои ранга дар ИМА

  Аз руи хачми захираи маъдани охан ИМА дар китъаи Амрико мавкеи аввалро ишгол менамояд. Дар мамлакат конхои сершумори маъдани охан мавчуд мебошанд,ки талаботи дохилиро пурра бо ин намуди махсулот таъмин менамоянд. Аксари конхои маъдани охан дар шимоли мамлакат, дар наздикии сархадхои Канада чойгир мебошанд. Дар ин хавза 89% захирахои умумии…

  Подробнее »
 • Китоби Власова

  Т.В. Власова 0ИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРЛфИЯ МЛТЕРИКОВ (с прилегающими частями океанов) В ДВУХ НАСТЯХ ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЮЖНАЯ АМЕРИКА, АФРИКА; АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ, АНТАРКТИДА Допущено Министерством просвещения СССР в качестве учебника для студентов педагогических институтов по специальности № 2107 «География» ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ, ГІЕРЕРАБОТАННОЕ МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1986 ББК 26.89(0) В58 Рецензент М. П.…

  Подробнее »
 • Географияи наклиёт

           Наклиёт сохаи махсусу мустакили хочагии халк мебошад. Бо ёрии ин соха алокахои дохилию сохави ва байни сохахои гуногун, инчунин дохили нохияхои иктисоди ва байни онхо ба амал оварда шуда, ташакулли алокахои байнидавлати баркарор карда мешавад. Наклиёт давомдихандаи протсеси истехсоли буда, махсулоти тайёрро ба истехсолкунандагон, бурда мерасонад. Таъсири наклиёт дар…

  Подробнее »