Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Хадисхои Исломи, ривоятхои Исломи ва таърихи дини Ислом

Сураи Шӯро

СУРАТУ-Ш-ШУРО бо хати кирили (53 ояҳ) (СУраи 42) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим.Ҳа, Мим. 1. Ъайн.Син .Қоф. 2. Казалика йуҳи илайка ва ила-л-лазина мин қабликаллоҳу-л-Ъазизу-л-Ҳаким. 3. Лаҳу ма фи-с-самавати ва ма фи-л-арзи ва Ҳува-л Ъалийю-л-Ъазим.4. Такаду-с-самавату ятафаттауна мин фавқиҳинн. Ва-л-малаикату юсаббиҳуна би ҳамди Раббиҳим ва ястағфируна ли ман фи-л-арз. Ала инналлоҳа Ҳува-л-Ғафуру-р-Раҳим. 5. Ва-л …

Читать полностью......

Сураи Фуссилат

СУРАТУ ФУССИЛАТ бо хати кирили(54 ояҳ) (Сураи 41) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим.Ҳа, Мим. 1. Танзилу-м мина-р-Раҳмани-р-Раҳим. 2. Китабун фуссилат айатуҳу Қур-анан ъарабийя-л ли қавми-й яъламун. 3. Башира-в ва назиран фа аъраза аксаруҳум фа ҳум ла ясмаъун. 4. Ва қолу қулубуна фи акиннати-м мим ма тадъуна илайҳи ва фи азанина вақру-в ва мим байнина …

Читать полностью......

Сураи Ғофир

СУРАТУ ҒОФИР бо хати кирили(85 ояҳ) (Сураи 40) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим.Ҳа, Мим. 1. Танзилу-л-китаби миналлоҳи-л- Ъазизи-л Ъалим. 2. Ғофири-з-замби ва қдбили-т-та в би шадиди-л-ъиқбби зи-т-тавли ла илаҳа илла Ҳува илайҳи-л-масир. 3. Ма юҷадилу фи айатиллаҳи илла-л лазина кафару фа ла яғрурка тақаллубуҳум фи-л билад.4. Каззабат қаблаҳум қавму Нуҳи-в ва-л аҳзабу мим баъдиҳим. …

Читать полностью......

Сураи ЗУМАР

СУРАТУ-З-ЗУМАР бо хати кирили(75 ояҳ) (Сураи 39) Бисмиллаҳу-р-Раҳмани-р-Раҳим.Танзилу-л-китаби миналлоҳи-л-Ъазизи-л-Ҳаким. 1. Инна анзална илайка-л-китаба би-л-ҳаққи фаъбудиллаҳа мухлиса-л лаҳу-д-дин. 2. Ала лиллаҳи-д-дину-л холис. Ва-л-лазинаттахазу мин дуниҳи авлийаа ма наъбудуҳум илла ли юқаррибуна илаллоҳи зулфа инналлоҳа яҳкуму байнаҳум фи ма ҳум фиҳц яхталифун. Инналлоҳа ла яҳди ман ҳува казибун каффар. 3. Лав арбдаллоҳу …

Читать полностью......

Сураи СОД

СУРАТУ-С-СОД бо хати кирили(88 ояҳ) (Сураи 38) Бисмиллаҳи-р-Раҳманир-Раҳим.Сод. Ва-л-Қур-ани зи-з-зикр. 1. Бали-л-лазина кафару фи ъиззати-в ва шиқоқ. 2. Кам аҳлакна мин қаблиҳцм-м мин қарнин фа нада-в ва лата ҳина манас. 3. Ва ъаҷибу ан ҷааҳум-м мунзиру-м минҳум. Ва қола-л-кафируна ҳаза саҳирун каззаб.4. А-ҷаъала-л алиҳата Илаҳа-в Ваҳида. Инна ҳаза лашай-ун ъуҷро. …

Читать полностью......

Сураи СОФФОТ

СУРАТУ-С-СОФФОТ бо хати кирили(182 ояҳ) (сураи 37) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим.Ва-с-соффати саффа. 1. Фа-з-заҷироти заҷро. 2. Фа-т-талийати зикро. 3. Инна илаҳакум ла ваҳид. 4. Раббу-с-самавати ва-л-арзи ва ма байнаҳума ва Раббу-л-машариқ. 5. Инна зайянна-с-самаа-д-дунйа би зинатини-л-кавакиб. 6. Ва ҳифза-м мин кулли шайтони-м марид.7. Ла яссаммаъуна ила-л-малай-л аъла ва юқзафуна мин кулли ҷаниб. 8. …

Читать полностью......

Сураи Ёсин

СУРАТУ ЁСИН бо хати кирили(83 ояҳ) (Сураи 36) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим.Ёсин. 1. Ва-л-Қур-ани-л-Ҳаким. 2. Иннака ламина-л мурсалин. 3. Ъала сироти-м мустақим. 4. Танзила-л Ъазизи-р-Раҳим. 5. Ли тунзира қавма-м ма унзира абауҳум фаҳум ғофилун. 6. Лақад ҳаққа-л-қавлу ъала аксариҳим фа ҳум ла юъминун. 7. Инна ҷаъална фи аънақиҳим авлалан фа ҳия ила-л азқони …

Читать полностью......

Сураи ФОТИР

СУРАТУ ФОТИР бо хати кирили(45 ояҳ) (Сураи 35) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим.Ал-ҳамду лиллаҳи фатири-с-самавати ва-л-арзи ҷаъили-л-малайкати русулан ули аҷниҳати-м масна ва суласа ва рубаъ. Язиду фи-л-халқи ма яшаъ. Инналлоҳа ъала кулли шай-ин қадир. 1. Ма яфтаҳиллаҳу ли-н-наси ми-р-раҳматин фа ла мумсика лаҳа. Ва ма юмсик фа ла мурсила лаҳу мим баъдиҳ. Ва Ҳува-л-Ъазизу-л-Ҳаким. …

Читать полностью......

Сураи Сабо

СУРАТУ САБАЪ бо хати кирили(54 ояҳ) (Сураи 34) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим.Ал-ҳамду лиллаҳи-л-лази лаҳу ма фи-с-самавати ва ма фи-л-арзи ва лаҳу-л-ҳамду фи-л-ахираҳ. Ва Ҳува-л-Ҳакиму-л-Хабир. 1. Яъламу ма ялиҷу фи-л арзи ва ма яхруҷу минҳа ва ма янзилу мина-с-самаи ва ма яъруҷу фиҳа. Ва Ҳува-р-Раҳиму-л-Ғафур. 2. Ва қола-л-лазина кафару ла таътина-с-саъаҳ. Қул бала ва …

Читать полностью......

Сураи АҲЗОБ

СУРАТУ-Л-АҲЗАБ бо хати кирили(73 ояҳ) (Сураи 33) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим.Йа айюҳа-н-набийю-т-тақиллаҳа ва ла тутиъи-л кафирина ва-л-мунафиқин. Инналлоҳа кана Ъалиман Ҳакима. 1. Ва-т-табиъ ма йуҳа илайка ми-р-Раббик. Инналлоҳа кана би ма таъмалуна Хабиро. 2. Ва таваккал ъалаллоҳ. Ва кафа биллаҳи вакила. 3. Ма цаъалаллоҳу ли раҷули-м мин қалбайни фи ҷавфиҳ. Ва ма ҷаъала …

Читать полностью......