Фанни Маркетинг

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Маркетинг

 • Роҳои амалӣ гардонидани қарори идоракунӣ ва назорати иҷроиши қарор

  Қабули қарорҷараёни бисёрзинагии ташкилӣ буда, алоқаи мураккаби бевосита ва баръакс дорад, ки фаъолияти зеҳнӣ аъзои ташкилотро ба истифодаи усулҳо ва шаклҳои гуногуни техникии ҷамъоварӣ, коркард ва расонидани ахборро якҷоя дарбар мегирад. Дар робита ба афкори роҳбарони бахши соҳибкорӣ маълум мегардад, ки ҷараёни тайёрӣ ва қабули қарор ҳамагӣ 20-25% вақти кории…

  Подробнее »
 • Ташкили идоракунии таваккалкории менеҷмент

  1.Моҳияти таваккал ва намудҳои он 2. Намудҳои тавакали соҳибкорӣ. 3. Сабабҳои бавуҷудоии талафҳо. ҳар як фаъолияти идоракунӣ то андозае бо худ дараҷаи таваккалиро дорад, ки он ба хислату дараҷаи объекти идоракунӣ, муҳити берунаи он, инчунин мақоми шахсият дар ҷараёни таъсиррасонӣ вобаста мебошад. Мафҳуми «таваккал» чандтарафа мебошад. Аз ин рe, фаҳмиши…

  Подробнее »
 • Давраҳои тайёрӣ ва қабули қарори идоракунӣ

  Қарори идоракунӣҳамчун ҷараёни идоракунӣ мебояд давраҳои муайяни технологиро гузарад. Дар робита бо ин мавқеи муҳимро давраи тайёрӣ ва интихобӣ ишғол мекунад. Барои роҳбарон қабули қарор мақсади асосӣ намебошад. Мақсади асосӣҳал намудани масъалаи идоракуние, ки пайдо шудааст буда, дар аксари маврид, роҳбарро зарур аст, ки пайдарпайии иҷрои қарор ва назоратро то…

  Подробнее »
 • Асосҳои методологии моҳияти қарори идоракунӣ

  Консепсияи идоракуни Қарори идоракунӣ дар системаи менеҷмент. Қарори идоракунӣ ҳамчун категорияи иқтисодӣ моҳияти ҷараёни таъсиррасониро ба одамон, ба восита ва усулҳо, инчунин имкониятҳои ташкилие, ки ба натиҷаи беҳтари фаъолияти мақсаднок бурда мерасонанд, дар бар мегирад. Ин гурўҳҳамчун ҷараёни болоравии идоракунӣ, тадқиқоте мебошад, ки мазмуни иқтисодии таъсиррасонӣ, ташаккулёбӣ ва амалигардонии идоракуниро…

  Подробнее »
 • Қабул ва ба амалбарории қарорҳои идоракунӣ

  Қарорҳои идоракунӣ, моҳият, мафҳум ва таснифи онҳо Зинаҳои таҳия ва қабули қарорҳои идоракунӣ Усулҳои асоснок намудан ва қабули қарорҳои идоракунӣ Қарорхои идоракунӣ, моҳият, мафҳум ва таснифи онҳо Қарор ва қабули варианти бехтарини он дар чараёни идоракунӣ вазифаи масъулиятнок ва доимй мебошад. Ҳалли муваффаконаи ин самти идоракунй, пеш аз хама дар…

  Подробнее »
 • Баҳодиҳи ба самаранокии қарор

  Баландшавии самаранокии идорасозй амалан бо афзоиши самаранокии қарорҳои идорасозӣ дар ҳама зинаҳои иерархй шабеҳият доранд, барои он, ки қабули қарор воситаи асосии таъсиррасони ба идораро дар худ таҷассум мекунад. Маҳз бо кор карда баромадан, қабул, ташкил ва назорати иҷроишиқарор фаъолияти чй менеҷерони алоҳида ва чӣ садорати идора дар якҷоягӣ асос…

  Подробнее »
 • Ташкил ва назорати иҷроиши қарор

  Дар рафти татқиқотбарии чараенҳоиқабулиқарор, чӣ дар назария ва чӣ дар амалияи менечмент то солҳои охир диққати асосй ба марҳилаҳои коркарди алтернативии қарор ва ёфтани вариантҳои беҳтариниҳалли муаммоҳо дода мешуд. Идоракунандагон ба он ақида буданд, кӣ кор карда баромадани қарор вақти зиёди барои ҳалли муаммо чудо намударо мегирад. Аммо таҷрибаи идорасозй…

  Подробнее »
 • Ташкил ва назорати иҷроиши қарор

  Қадами аввалаи чараёни қабулиқарорин муайян намудану ҳал намудани муаммои дар пеш истода мебошад. Ҳалли муаммоҳо аз якчанд марҳила иборатанд. 1.Ташхиси муаммо. Марҳилаи зарурӣ дар роҳиҳалли муаммоин муайяннамоии муаммо ва ташхиси аниқу пураи он мебошад. Муамморо ду хел таъриф додан мумкин аст. а) Муаммо гуфта ҳолатеро меноманд, ки мақсади гузошташуда ба…

  Подробнее »
 • Талабот ба сифати қарорҳои идорасозӣ

  Вақте ки сухан дар бораи талабот ба қарорҳои идорасозй меравад, дар бисер ҳолатҳо фаҳмиши «»сифат»-ро бо «»самара нокӣ» омехта мекунанд. Рафти қабулиқарорроҳамчун ду марҳилаи пай дар пайи бо ҳам алоқаманд ва дар навбати худ мустақилкор карда баромадани қарор ва амалигардонии ондида баромада қайд кардан зарур аст, ки мувофиқи ин ду…

  Подробнее »
 • Моҳият ва табиати қарорҳои идорасозӣ

  Қабули қарор ҳамчун мубодилаи ахборқисми асосии ҳар як вазифаи менеҷмент баҳисоб меравад. Зарурияти қабули қарор дар ҳар як марҳилаи чараёни идорасозӣ ба вуҷуд меояд, ки бо ҳама қитъаҳо вақисму ҷанбаҳои фаъолияти идорасозӣ алоқаманд аст. Ҷараёни қабули қарор муаммоҳои ҳақиқй, муомила ва алоқамандии дар ташкилот ба амал омадаро пурраю аниқ таҷассум…

  Подробнее »