Главная / Фанни Маркетинг

Фанни Маркетинг

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Маркетинг

Роҳои амалӣ гардонидани қарори идоракунӣ ва назорати иҷроиши қарор

Қабули қарорҷараёни бисёрзинагии ташкилӣ буда, алоқаи мураккаби бевосита ва баръакс дорад, ки фаъолияти зеҳнӣ аъзои ташкилотро ба истифодаи усулҳо ва шаклҳои гуногуни техникии ҷамъоварӣ, коркард ва расонидани ахборро якҷоя дарбар мегирад. Дар робита ба афкори роҳбарони бахши соҳибкорӣ маълум мегардад, ки ҷараёни тайёрӣ ва қабули қарор ҳамагӣ 20-25% вақти кории онҳоро мегирад. Хронометражи мутахассисони бахши «рафтори ташкилӣ», нишон медиҳад, ки аксар маврид роҳбарон барои қабули қарор ҳамагӣ 10-15% вақти худро …

Читать дальше »

Ташкили идоракунии таваккалкории менеҷмент

1.Моҳияти таваккал ва намудҳои он 2. Намудҳои тавакали соҳибкорӣ. 3. Сабабҳои бавуҷудоии талафҳо. ҳар як фаъолияти идоракунӣ то андозае бо худ дараҷаи таваккалиро дорад, ки он ба хислату дараҷаи объекти идоракунӣ, муҳити берунаи он, инчунин мақоми шахсият дар ҷараёни таъсиррасонӣ вобаста мебошад. Мафҳуми «таваккал» чандтарафа мебошад. Аз ин рe, фаҳмиши онро дар омeзиши илми идоракунӣ мо бояд дар алоқамандии чунин фаҳмишҳо: номуайянӣ, эҳтимолият, шароити норавшан, шароити таваккал биомeзем. Мувофиқи ақидаи …

Читать дальше »

Давраҳои тайёрӣ ва қабули қарори идоракунӣ

Қарори идоракунӣҳамчун ҷараёни идоракунӣ мебояд давраҳои муайяни технологиро гузарад. Дар робита бо ин мавқеи муҳимро давраи тайёрӣ ва интихобӣ ишғол мекунад. Барои роҳбарон қабули қарор мақсади асосӣ намебошад. Мақсади асосӣҳал намудани масъалаи идоракуние, ки пайдо шудааст буда, дар аксари маврид, роҳбарро зарур аст, ки пайдарпайии иҷрои қарор ва назоратро то лаҳзаи иҷро шудани он таъмин намояд. Аз ин хотир қарори идоракунӣ ин ҳуҷҷати яклаҳзаина набуда, акти натиҷавии ҷараёни идоракунӣ ма³суб …

Читать дальше »

Асосҳои методологии моҳияти қарори идоракунӣ

Консепсияи идоракуни Қарори идоракунӣ дар системаи менеҷмент. Қарори идоракунӣ ҳамчун категорияи иқтисодӣ моҳияти ҷараёни таъсиррасониро ба одамон, ба восита ва усулҳо, инчунин имкониятҳои ташкилие, ки ба натиҷаи беҳтари фаъолияти мақсаднок бурда мерасонанд, дар бар мегирад. Ин гурўҳҳамчун ҷараёни болоравии идоракунӣ, тадқиқоте мебошад, ки мазмуни иқтисодии таъсиррасонӣ, ташаккулёбӣ ва амалигардонии идоракуниро меомузад. Мақоми асосиро дар ин омeзиш функсия ва шаклҳои фаъолияти идоракунӣ мебозад, ки бо худ маҷмӯи муносибатҳои идоравиро оид ба …

Читать дальше »

Қабул ва ба амалбарории қарорҳои идоракунӣ

Қарорҳои идоракунӣ, моҳият, мафҳум ва таснифи онҳо Зинаҳои таҳия ва қабули қарорҳои идоракунӣ Усулҳои асоснок намудан ва қабули қарорҳои идоракунӣ Қарорхои идоракунӣ, моҳият, мафҳум ва таснифи онҳо Қарор ва қабули варианти бехтарини он дар чараёни идоракунӣ вазифаи масъулиятнок ва доимй мебошад. Ҳалли муваффаконаи ин самти идоракунй, пеш аз хама дар маркази диккати рохбарон ва менечерони корхонаю ташкилотхо истода, дар таъмини рушди устувори иктисодй ва баланд бардоштани сатхи самаранокии фаъолияти хочагй …

Читать дальше »

Баҳодиҳи ба самаранокии қарор

Баландшавии самаранокии идорасозй амалан бо афзоиши самаранокии қарорҳои идорасозӣ дар ҳама зинаҳои иерархй шабеҳият доранд, барои он, ки қабули қарор воситаи асосии таъсиррасони ба идораро дар худ таҷассум мекунад. Маҳз бо кор карда баромадан, қабул, ташкил ва назорати иҷроишиқарор фаъолияти чй менеҷерони алоҳида ва чӣ садорати идора дар якҷоягӣ асос меёбад. Бинобар ин масъалаи муайяннамоии самаранокии қарорҳои идора ба қатори муаммоҳои нисбатан вазнинтар ва мубоҳисавиисоҳаи идорасозй тааллуқ дорад ва ҳалли …

Читать дальше »

Ташкил ва назорати иҷроиши қарор

Дар рафти татқиқотбарии чараенҳоиқабулиқарор, чӣ дар назария ва чӣ дар амалияи менечмент то солҳои охир диққати асосй ба марҳилаҳои коркарди алтернативии қарор ва ёфтани вариантҳои беҳтариниҳалли муаммоҳо дода мешуд. Идоракунандагон ба он ақида буданд, кӣ кор карда баромадани қарор вақти зиёди барои ҳалли муаммо чудо намударо мегирад. Аммо таҷрибаи идорасозй нишон медиҳад, кӣ амалигардонии қарор як марҳилаи нисбатан вазнинтар, меҳнатталаб ва дарозмуддати чараёни қабулиқарор ба ҳисоб меравад, ки харочоти зиёди …

Читать дальше »

Ташкил ва назорати иҷроиши қарор

Қадами аввалаи чараёни қабулиқарорин муайян намудану ҳал намудани муаммои дар пеш истода мебошад. Ҳалли муаммоҳо аз якчанд марҳила иборатанд. 1.Ташхиси муаммо. Марҳилаи зарурӣ дар роҳиҳалли муаммоин муайяннамоии муаммо ва ташхиси аниқу пураи он мебошад. Муамморо ду хел таъриф додан мумкин аст. а) Муаммо гуфта ҳолатеро меноманд, ки мақсади гузошташуда ба даст намеояд. Яъне муаммо барои он маълум мешавад: ки чизи бавуҷудоянда амалӣ намегардад. Масалан бригадир муайян мекунад: ки ҳосилнокӣ дар …

Читать дальше »

Талабот ба сифати қарорҳои идорасозӣ

Вақте ки сухан дар бораи талабот ба қарорҳои идорасозй меравад, дар бисер ҳолатҳо фаҳмиши “”сифат”-ро бо “”самара нокӣ” омехта мекунанд. Рафти қабулиқарорроҳамчун ду марҳилаи пай дар пайи бо ҳам алоқаманд ва дар навбати худ мустақилкор карда баромадани қарор ва амалигардонии ондида баромада қайд кардан зарур аст, ки мувофиқи ин ду модификатсияи қарорҳои идорасозӣ; назариявӣ ёфта шуда ва дар тачриба амалигашта вучуд доранд. Нисбати якум фаҳмиши сифатро истифода кардан лозим ва …

Читать дальше »

Моҳият ва табиати қарорҳои идорасозӣ

Қабули қарор ҳамчун мубодилаи ахборқисми асосии ҳар як вазифаи менеҷмент баҳисоб меравад. Зарурияти қабули қарор дар ҳар як марҳилаи чараёни идорасозӣ ба вуҷуд меояд, ки бо ҳама қитъаҳо вақисму ҷанбаҳои фаъолияти идорасозӣ алоқаманд аст. Ҷараёни қабули қарор муаммоҳои ҳақиқй, муомила ва алоқамандии дар ташкилот ба амал омадаро пурраю аниқ таҷассум мекунад. Омӯзиши чараёни кор карда баромадан ва амалигардонии қарорҳо имкон медиҳад, ки ба (таркиб) мундариҷаи идорасозӣ баҳо дода шавад, чунки …

Читать дальше »