Главная / Фанни Менеҷмент

Фанни Менеҷмент

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Менеҷмент

Менеҷменти сифат

  1. Мафҳум, моҳият ва аҳамияти баландбардории сифати маҳсулот 2. Таснифоти нишондиҳандаҳои сифати маҳсулот 3? Омилҳои ба сифати маҳсулот таъсиррасон 1. Мафҳум, моҳият ва аҳамияти баландбардории сифати маҳсулот Мав\удияти муёити рацобаты дар шароити ицтисоди бозоргоны ёамаи корхонаёоро .ёдадор мекунад: ки ба муаммоёои сифати маёсулот диццати \идды зоёир намоянд? Ицтисоди бозории муосир ба сифати маёсулоти истеёсолшаванда талаботёои \идды пешниёод мекунад? Ин бо он алоцаманд аст: ки дар дар шароити муосир мутобицшавии …

Читать дальше »

Менеҷменти стратегия

  1. Мафҳуми менеҷменти стратегия 2. Омилҳои таъсиррасон ба стратегия 3. Унсурҳои стратегӣ 1. Мафҳуми менеҷменти стратегия Назарияи умумии ба дастоварии мақсади асосии ташкилот, ки ба роҳи ҳал намудани мушкилоти пешомада ва барои ин истифода ва тақсимоти дурусту оқилонаи захираҳои маҳдуд инчунин истифодаи иловагии барномаҳои воқеиву мақсадноке, ки ба самти аз худнамоии афзалиятҳои рақибон, ба даст овардани ѓолибият дар мубориза миёни рақибон амали мегардад ба худ номи идоракунии стратегиро гирифтааст. …

Читать дальше »

Қарорҳои идоракунӣ

  1.Мушкилот ҳамчун заминаи қабули қарор 2. Қарор ва намудҳои он 3.Қарори самаранок ва марҳилаҳои қабули он   1.Мушкилот ҳамчун заминаи қабули қарор Қарори идоракунӣ – ин хулосаи андешакардашуда оиди зарурати татбиқи ягон амалиётест, ки бевосита ё бавосита бо расидани мақсадҳои дар назди ташкилот гузошташуда ва аъзоҳои он алоқаманд мебошад. Одатан зарурати қабули қарор бо мушкилотҳои фаъолият вобастагӣ дорад, яъне саволҳои мураккаби назариявӣ ё шароитҳои амалии ташкилот. Мушкилотҳо ё ба …

Читать дальше »

Ихтилоф дар менеҷмент ва роҳҳои ҳалли он

  1.Намудҳои ихтилофҳои дохилиташкилӣ 2.Ҷараёни ихтилофот 3.Стратегияҳои бартараф намудани ихтилоф 4.Гуфтушунид ҳамчун воситаи ҳалли ихтилоф 1. Намудҳои ихтилофхои дохилиташкилӣ Дар зери мафҳуми ихтилоф зиддияти ду равия дар шуури шахси алоҳида, муносибатҳои одамон, ҷамъиятҳои расмӣ ва ѓайрирасмии онҳо фаҳмида мешавад, ки бо фарқияти нигоҳ, мавқеъ ва манфиатҳо вобастагӣ дорад. ҳисобида шудааст, ки тарафҳо дар ихтилофот мебошанд, агар амалҳои як тараф ба дигаре таъсири манфӣ мерасонад. Агар он чорчӯбаҳои муайянро нагузарад , …

Читать дальше »

Этика ва маданияти менеҷмент

1. Этикаи менечмент ва омилхои интихоби этикӣ 2. Масъулиятнокии ичтимоии ташкилот ва бахои фаъолияти иҷтимоӣ 3. Ташкили идоракунии этики ва масъулияти ичтимои ташкилот 4. Услубхо, эътибор ва маданияти ташкилии менеҷер 5. Маданияти идоракунии со³ибкори ва одоби муоширати рохбарӣ 1. Этикаи менечмент ва омилхои интихоби этикӣ Фахмиши умумии этика – ин кулли коидахои маънави ва арзишхое, ки рафтори одамон, ё гурухи одамонро идора мекунанд ва бахои мусбат, ё манфии фикри онхоро …

Читать дальше »

Сохтор ва намояндагии менеҷмент

1. Сохтори идоракуни ва унсурхои он 2. Ҳукукхои идоракуни дар ташкилотхo 3. Шаклхои сохтори идоракуни 4. Роххои бехтар кардани идоракунии ташкилотхo 1. Сохтори идоракунӣ ва унсурхои он Мафхуми калимаи «сохтор» бо «структура»-и забони лотини хаммаъно буда, мазмуни «тартибот», «алока», ё худ «xойгиршави»-ро дорад. Сохтори ин ё он объектро хамчун шакли муайяни мувофиккунонии кисмхои алохида ва ё хамчун тартиботи кулли алокахои байни ин кисмхо номидан мумкин аст. Сохтори идоракунии ташкилот гуфта, …

Читать дальше »

Технологияи менеҷмент

  1. Интихоби максад ва стратегияи инкишофи корхона 2. Масъалагузори ва стратегияи ичроиши максадхои менечмент 3. Системаи стратегии идоракунии корхона 4. Тахлили идоракуни дар менечмент 1. Интихоби максад ва стратегияи инкишофи корхона Коркарди сиёсати иктисодии корхона (ташкилот) муайян кардани максад ва стратегияи инкишоф дар ояндаи наздик ва дур вобаста аз имконоти корхона ва захирахо мебошад. Дурнамоии корхона – консепсияи инкишоф ва равияхои асосии фаъолияти активии кории корхонаро максади корхона меноманд. …

Читать дальше »

Моделсозии холатхо ва коркарди карори менеҷмент

  1. Асосхои методологии мохияти карори идоракуни 2. Гурухбандии карори идоракуни ва моделсозии холатхо 3. Даврахои тайёри ва кабули карори идоракуни 4. Ташкили идоракунии таваккалкории менечмент 5. Роххои амали гардонидани карори идоракуни ва назорати ичроиши карор 1. Асосхои методологии мохияти карори идоракуни Карори идоракуни хамчун категорияи иктисоди мохияти Чараёни таъсиррасониро ба одамон, ба восита ва усулхо, инчунин имконотхои ташкилие, ки ба натичаи бехтари фаъолияти максаднок бурда мерасонанд, дар бар мегирад. …

Читать дальше »

Моделсозии холатхо ва коркарди карори менеҷмент

  1. Асосхои методологии мохияти карори идоракуни 2. Гурухбандии карори идоракуни ва моделсозии холатхо 3. Даврахои тайёри ва кабули карори идоракуни 4. Ташкили идоракунии таваккалкории менечмент 5. Роххои амали гардонидани карори идоракуни ва назорати ичроиши карор 1. Асосхои методологии мохияти карори идоракуни Карори идоракуни хамчун категорияи иктисоди мохияти Чараёни таъсиррасониро ба одамон, ба восита ва усулхо, инчунин имконотхои ташкилие, ки ба натичаи бехтари фаъолияти максаднок бурда мерасонанд, дар бар мегирад. …

Читать дальше »

Хокимият ва рохбарияти менеҷмент

1. Мафхуми хокимият ва асосхои хокимиятдори 2. Роххои истифодаи хокимият дар фаъолияти рохбари 3. Тарзи рохбарияти якченаки ва бисёрченаки 4. Шаклхои мунокишахои дохили ташкилоти ва равандхои онхо 5. Стратегияи рохбарият барои бартараф намудани мунокишахо 1. Мафхуми хокимият ва асосхои хокимиятдори Асоси рохбариятро таъсиррасони, яъне таъсири психологие, ки бо максади таГйир додани рафтори одамон равона карда шудааст ташкил менамояд. Имконоти вокеи ва иктидории таъсир намуданро ба одамон хокимият меноманд. хокимияти мустахкам …

Читать дальше »