Фанни Омор

Омори бозори мехнат ва музди мехнат

1. Мундарича ва вазифахои омори бозори мехнат Омори бозори мехнат, омори ахолии иктисоди фаъол, шугл ва бекорй, омори вакти кори ва омори низоъхои мехнатиро дар бар мегирад. Иттилоот оид ба бозори мехнат, фишанги мухим хангоми тахияи сиёсати иктисодй ва ичтимоии давлат мебошад. Нишондихандахои дарачаи шугл ва бекорй, музди мехнати миёна …

Читать далее

Омори ахолии

1.Омори ахолй ва масъалахои асосии он Омори ахолй шохаи кадимтарини илми омор буда, ахолй, таркиб, равандхои ба динамикам он алокамандро дар шароити мушаххаси тараккиёти чамъият аз чихатхои микдорй меомузад. Предмета омузиши ин сохаи омор ахолй ва конунияти инкишофи он мебошад. Кулли одамон, ки дар худуди муайян (кисми давлат, давлат, гурухи …

Читать далее

Сарчашмаҳои назариявии омори байналхалқӣ

Мавзӯъ ва усулҳои омори байналхалкӣ (ОБ) ва алоқамандии он бо дигар илмҳо.Тартиби нишондиҳандаҳо ва гуруҳҳои муҳими ОБ.Фаъолияти омории ташкилотҳои байналхалқӣ. 1.Мавзӯъ ва усулҳои омори байналхалкӣ (ОБ) ва алоқамандии он бо дигар илмҳо.     Илми омор бо худ маҷмӯи фанҳои бо якдигар алоқамандро таш кил медиҳад, ки онҳо тарафҳои миқдории равандҳо …

Читать далее