Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволхои тести бо чавобхояшон аз тамоми фаннхо бо забони точики, русси ва англиси

Тестҳо аз фанни мантиқ

    # 1. Кадоме аз ин олимон ин таърифро пешнињод намудаанд: «Илме, ки забонро хамчун системаи аломат хаматарафа тадкик менамояд семиотика(юнонї-аломат) ном дорад.». + В.И. Кириллов ва А.А. Старченко; – В. Ломоносов ва В.И. Кириллов; – В. Ломоносов ва А.А. Старченко; – Д. Кораблев ва В. Ломоносов; – Н.Лермантов …

Читать полностью......

Саволномаи тести аз фанни «Консепсияхои табиатшиносии муосир»

1.Ба илмњои табиатшиносї кадом фанњо дохил мешаванд? -A) Адабиёт,забон,кимиё,биология; -B) Таърих,забон,кимиё,биология,астрономия; +C)Физика,математика,кимиё,биология,география,астрономия,геология,экология; -D) Экология, биология,фалсафа,забон,география; -E) Фалсафа,забон,география; 2.Маданият чист? -A) Маданият аз калимаи юнонї «Cultura» гирифта шудааст ва маънои парваридан,тарбия,маълумотро дорад; +B) Маданият аз калимаи лотинї «Cultura» гирифта шуда ва маънои парваридан,тарбия,маълумот, инкишоф, эњтиромро дорад; -C) Маданият аз калимаи арабї …

Читать полностью......

Саволхои Сиёсатшиноси

# Љавоби дурустро муайян кунед? Кадоме аз мафњумхо ба мафњуми иљимтоигардии (сосиализасияи) сиёсї рост меояд? – таъсиррасонии давлат ба иќтисодиёт; – фаъолияти њизбњо дар мубориза барои ѓасб кардани њокимият; + раванди азхудкунии арзишњои сиёсї. – раванди тарбия дар оила; – меъёрхои фарханги сиёси, # Љавоби дурустро муайян кунед. Иљимтоигардии (сотсиализасияи) …

Читать полностью......

Саволхои тести аз фанни Грамматикаи амалии забони англиси

1# Choose the correct sentence from the following ; -These machines have just been put into production -These machines just have been put into production -Machines this just have into production -This machines have been put into production -This machines has been just put into production 2 #Complete the following …

Читать полностью......

Саволномахои тести аз фанни сиёсатшиноси

  1.Сиёсати ичтимои чиро дар бар мегирад? +дороз 2.Сутуруктураи ичтимои Т аз кадом табакахо иборат аст? +Сарватмандон,камбагалон,миёна 3.Миллат чист? +дароз 4.Шаклхои шуури сиёсиро нишон дихед. +шуури давлати,мукарари касби илми назарияви шахси алохида ва гурухи чамъияти. 5.Кадоме аз методхои сиёсатшиноси тахлили рафтори одамони алохида гурухи ичтимоиро фаро мегирадд? +Бихевиорести 6.Мафхуми метод …

Читать полностью......

Саволхои тести аз фанни Назарияи иктисоди

  # Неъматњо ба кадом гуруњњо таќсим мешаванд. – иктисодї, ичтимої; + табии, иктисодї; – иќтисодї, хочагидорї; – хољагидорї, табии; – иќтисодї инсонї.   # Дар замони Сомониён илми иќтисодї бо кадом ибора корбурд мешуд: – Назарияи иктисоди; +Тадбири манзил; – Таксимоти мењнат; – Осор-ул-боќия; – Иќтисоди сиёсї     …

Читать полностью......