Фанни Сотсиология

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Сотсиология

 • Сохтори соҳавии иқтисоди миллӣ, такмили назария ва амалияи соҳабандӣ дар ҷумҳурӣ

  С 1. Мазмун ва моҳияти сохтори иқтисод. Сохтори соҳавӣ, минтақавӣ, такрористеҳсолӣ, умумиқтисодӣ ва иҷтимоии иқтисоди миллӣ С 2. Таҳлили сохтори соҳавии саноат, тахассуси корхонаҳои саноатӣ, мавқеъ ва нақши соҳаҳои алоҳидаи он С 3. Сохтори соҳавии кишоварзӣ, муаммоҳо ва маҷмӯи чорабиниҳои ба рушди соҳа мусоидаткунанда С 4. Сохтори соҳавии нақлиётӯ  алоқа.…

  Подробнее »
 • Ташаккулёбии иктисодии милли Ҷумҳурии Тоҷикистон

        С 1. Соҳибистиқлолӣ –заминаи асосии ташаккулёбии иқтисоди миллӣ      С 2. Марҳилаҳои таърихии ташаккули иқтисоди миллии мамлакат      С 3. Заминаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва ташкилии бунёдшавии иқтисоди миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон      С 4. [адафҳо ва хусусиятҳои ҷоришавии муносибатҳои бозоргонӣ дар иқтисоди миллӣ. САВОЛИ 1. Иқтисоди миллӣ маҳз ба…

  Подробнее »
 • Ахлоқи иҷтимоӣ ва назорати иҷтимоӣ

  Моҳият ва субъекти (ахлоқӣ) иҷтимоии оммаГуногунии рафтори иҷтимоии оммаАхлоқи коллективйРафтори иҷтимоии шахсиятРафтори каҷравӣНазорати иҷтимоӣНизои иҷтимоӣ Инсоният ҳамеша мекӯшад, донад, ки чаро аҳолӣ кӯч мебандад, зиёд мешавад, револютсия мекунанд ва ҷанг менамоянд. Ба ин савол ҷавоб ҷуста, олимони сотсиолог кӯшиш менамоянд, ки онҳоро аз рӯи рафтор, ахлоқи умумӣ маънидод намоянд. Ҳар…

  Подробнее »
 • Тағйирёбии ичтимоӣ

  Мафҳум ва навъҳои таѓирёбии иҷтимоӣҚолаби тағйирёбии иҷтимойТартиби тағйиротҳои иҷтимоӣОмилҳои тағйиротҳои иҷтимойИнкишофи(прогрессии) иҷтимоӣМуътадилии иҷтимоӣ Мавзӯи тағйирёбии иҷтимоӣ яке аз қисматҳои муҳими илми сотсиологияро дар бар мегирад. Тағйиротҳои иҷтимоӣ ҳар як лаҳза дар ҳаёти одамон ба вуқӯъ мепайванданд. Актуалӣ будани ин мавзӯъро бо он тағйиротҳои иҷтимоие, ки дар тамоми ҷаҳон 6а вуҷуд…

  Подробнее »
 • Нобаробарӣ,таҳрука ва тагироти иҷтимоӣ

  Нобаробарии иҷтимоӣ Таҳаррукаи иҷтимоӣ Навъҳои таҳаррукаи иҷтимоӣ Нобаробарии иҷтимой Дар ҳама гуна ҷомеа омилҳои муайянкунандаи тафовути байни табақаҳоро бо нобаробарии иҷтимоӣ чен менамоянд. Нобаробарии иҷтимоӣ ин мафҳумест дар сотсиология барои нишон додани тафовути аъзоёни ҷомеа истифода гардида, шароити табақаҳои иҷтимоиро аз ҷиҳати баҳра бардоштани манофеъ нишон медиҳад. Нобаробарӣ дар ҳамаи…

  Подробнее »
 • Сохтори иҷтимоӣ ва стратификатсияи иҷтимоӣ

  Сохтори синфӣ — иҷтимоии ҷомеа ва иҷтимоиётҚабати (стратификатсияи) иҷтимоӣМодели системаи стратификатсионӣСтратификатсия дар Тоҷикистон Ҳар як инсон дар ҷомеа мавқеъҳои гуногунро ишғол менамояд, ки мақоми иҷтимоии вай ташаккул меёбад. Тадқиқотҳои бисёр собит менамояд, ки мавқеи иҷтимоии фард дар ҷомеа нақши муҳимро иҷро менамояд. Мавқеи иҷтимоӣ ба ҳолати рӯҳӣ то андозае таъсир…

  Подробнее »
 • Гуруххои ичтимои, ниходхо ва ташкилотхои ичтимои

  Гурӯҳҳои иҷтимоӣУмумияти иҷтимоӣНиҳодҳои (институт) иҷтимоӣТашкилотҳои иҷтимоӣДавлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ                                             Гурӯҳҳои иҷтимой     Олими машҳури рус — П.А.Сорокин қайд менамояд, ки “берун аз гурӯҳ таърих инсонро инъикос карда наметавонад. Умуман, инсонеро, ки тамоман худро аз ҷомеа ҷудо карда бошад ва ба ифроди дигар муомиланакунандаро мо намедонем” . Инсон ҳамеша дар…

  Подробнее »
 • Шахсият дар низоми муносибатхои ичтимоӣ

  Масъалаи инсон дар сотситологияМафҳуми шахсият дар сотсиология Таҳлили дараҷаи макросотсиологии шахсиятАлоқамандии шахсият ва ҷомеаКонсепсияи мартабавии шахсиятНазарияи нақшавии шахсиятНазарияи тасвирии МанМасъалаи инсон дар сотситология Масъалаи инсон ва шахсият дар низоми донишҳои сотсиологии муосир як масъалаи муҳими илмӣ ба шумор меравад. Инсонро илмҳои гуногун марвиди омӯзиши хеш қарор додаанд ва ҳар яке…

  Подробнее »
 • Фарханг ва чомеа

  Фарҳанг ва ҷомеа 1. Моҳияти маданият ва навъҳои он 2.Унсурҳои фарҳанг 3.НаҚши маданият дар ҳаёти ҷомеа 4. Динамикаи маданият Таҳлили баҳамалоқамандӣ нишон медиҳад, ки ҳаёти иҷтимоӣ хусусияти оммавиро дорост. Аммо баҳамалоқамандии омма аз шакли коллективии зиндагии ҳайвонот фарқ менамояд. Он хусусият, рӯйдод, элементҳои ҳаёти инсонӣ, ки сифатан ҷомеаи инсониро аз…

  Подробнее »
 • Мафҳум, хусусият ва навъҳои ҷомеа

  Нигоҳи муосирон ба фаҳмиши ҷомеа Таҳлили сотсиологии ҷомеа Детерменизми таърихй — иҷтимоӣ Фаҳмишҳои мухталиф оиди навъҳои ҷомеа Ҳар як фард ҷомеаро ба таври худ дарк менамояд. Бештар ин мафҳум маҷмӯи одамонро, ки аз рӯи ягон таваҷҷӯҳи умумӣ, тарзи ҳаёт ва фаъолияти якҷоя бо ҳам муттаҳид гардидаанд, ифода менамояд. Фанни сотсиология…

  Подробнее »