Фанни Забони точики

Рефератхо ва лексияҳои точики аз фанни Забони точики

Хелҳои омонимҳо ва мавқею хусусиятҳои грамматикию –лексикии онҳо

Омонимҳо дар забони тоҷикӣ аз рӯи вазифа ва маънои лексикию-грамматикӣ се хел мешаванд. Дар забони тоҷикӣ дар баробари омонимҳо калимаҳое мавҷуданд,ки аз инё он ҷиҳат ба калимаҳои омоними шабоҳат (монандӣ) доранд, дар адабиёт, маъноҳои заюоншиносӣ ва истилоҳи «омофон» «омограф» ва «омоформ» )омофонҳои шакла) меноманд. Хангоми  омӯзиши омонимҳо ва ё истифодаи …

Читать полностью......

Мафҳуми омонимҳо ва нақши он дар дарки маънои воҳидҳои забон

Дар забони тоҷикӣ мувофиқи талаботҳои замони ҳозира ва талаботҳои роҳбарияти Ҷумҳури Тоҷикистон дар солҳои охир, бе омӯзиши забони миллӣ ва дигар забонҳо (алоқаи донистани ду забони хориҷи) диққати махсус дода мешавад. Мавзӯи фанни лексикология яке аз он масъалаҳо мебошад. Маълум аст,ки ҳангоми омӯзиши ҳисаҳои нутқ махсусан, исм вобаста ба имконият …

Читать полностью......

Ҷумлаи пайрави мубтадо

Ҷумлаи пайрави мубтадо Ҷумлаи пайраве, ки ҷонишини ба вазифаи мубтадои сарҷумла омадаро шарҳу эзоҳ медиҳад, ҷумлаи пайрави мубтадо номида мешвад. Ҷумлаи пайрави мубтадо ба саволҳои кӣ?, киҳо?, чӣ?, чиҳо?, ҷавоб мешавад. Ҳар кӣ аз дида дур бошад, аз дил дур аст (Фолклор). Ҳеҷ мумкин нест, ки Фирӯза ягон ҳунар надошта …

Читать полностью......

Чумлахои мураккаб ва намудхои он

Ҷумлаҳои мураккаб Ҷумлае, ки аз ду ва зиёда ҷумлаҳои содда ташкил меёбад, ҷумлаи мураккаб мешавад. Ин таъриф чунин маъно дорад, ки таркиби ҷумлаи мураккаб аз ду ҷумлаи содда кам намешвад, вале зиёд шуданашон мумкин аст. Дар ҷумлаи мураккаб амалу ҳодиса ва фикри шахси гӯяндаю нависанда батафсил ва барҷастатар зикр мегардад: …

Читать полностью......

Сигаи шарти-хохишманди

Сиғаи шартӣ-хоҳишмандӣ Феълҳои сиғаи шартӣ-хоҳишмандӣ амалеро ифода мекунанд, ки гeянда воқеъ гардидани онро раво, имконпазир ва ё вобаста ба шарте медонад. Яке аз шаклҳои асосӣ ва аломати сиғавии феълҳои шартӣ-хоҳишмандӣ аорист буда, вобаста ба он ва сохти xузъи асосии феълҳои таркибӣ тобишҳои замонӣ ва маъноӣ ифода меёбанд. Дар феълҳои таркибӣ …

Читать полностью......

Аломатхои шартии грамматики

Аломатҳои шартӣ – условные обозначения мубтадо – подлежащее хабар – сказуемое муайянкунанда – определение _ _ _ _ _ _ пуркунанда – дополнение _. _ ._ . ҳол – обстоятельство асос – основа пешванд – префикс // приставка реша – корень пасванд – суффикс бандак – окончание Ҷумла – предложение …

Читать полностью......

Сараъзои ва аъзохои пайрави чумла

Ҷумла Ҷумла воҳиди асосии нутқ ба шумор меравад. Мубодилаи афкор танҳо ба воситаи ҷумла ба амал  меояд. Ҳангоми мубодилаи фикр гӯянда дар назди худ метавонад ҳар гуна мақсад гузорад: доир ба ягон чиз маълумот диҳад, ягон ҳодисаро нақл кунад, фикреро тасдиқ ё рад  намояд, ё ки баръакс, ягон чизро пурсад, …

Читать полностью......