Архивы по месяцам: Март 2020

Тамоюлҳои асоси инкишофи низоми андози ҶТ

Афзоиши нақши андозбандии мустақим. Пурзур шудани самтхои иҷтимоии низоми андоз. 3.Пурзур (роххои)гардонидани хавасмандии андозхо. Паст кардани боригаронии (шиддати) андоз. Ташакулёбии идораи фаъолияти андоз. Хусусиятхои ташкилёбӣ ва ба амалбарории сиёсати андози муосири  ҶТ.  Такмили идоранамоии фаъолияти андозӣ.        Руйхати адабиётхои истифодашуда; Налоговӣй Кодекс Республики Таджикистан. Душанбе-2004г. Налоговӣй Кодекс Республики Таджикистан. Душанбе …

Читать полностью......

Тавсифи муқоисавии (қиёсии) системаи миллии андозбандӣ

Зарурият ва ахамияти тавсифи муқоисавии низоми андозбандии милӣ. Низоми андозбандии давлатхои таррақикардаи амсилаи либералии иқтисоди бозоргонӣ. Низоми андози таррақикардаи амсилаи иқтисодиёти ба иҷтимоиёт равонашудаи иқтисодиёти бозоргонӣ. Низоми давлатхои ИДМ. (СНГ) Руйхати адабиётхои истифодашуда; 1.Черник Д.К.,  Починок А.П., Основӣ налоговой системӣ. Учебное пособие для вузов под. Ред. Д.Г. Черника. М.,-1998г гл-5-7. …

Читать полностью......

Муносибатҳои байнибуҷетӣ ва танзими он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Таркиби буҷет ва низоми буҷети ҶТ. Муносибатхои байнибуҷавӣ, зарурият ва ахамияти танзими он. Шаклхо ва усулхои (тарзхо) танзими муносибатхои байни буҷавӣ.      Руйхати адабиётхои истифодашуда;  1.Шарбатов Б.Ч.  Вопросӣ совершенствования организақии межбуджетнӣх отношений в Республики Таджикистан. В сборнике. Научнӣе трудӣ НПИ 2004г. Гл 6 стр 98-100. 2.Колесов А.С. Межбуджетнӣе отношение, суғностё …

Читать полностью......

Идоранамоии андозбандӣ дар Ҷумхурии Тоҷикистон

Сохтори ташкилёбии идоракунии фаъолияти андозбандии  ҶТ. Хуқуқ ва .хдадорихои мақомоти андоз ва гумруки ҶТ. 3.Сохтори мақомоти андози нохия. 4.Таъминоти иттилоотии фаъолияти мақомоти андоз.             Руйхати адабиётхои истифодашуда;  Улугхочаева Х.Р. Налоги и налогообложение Республики Таджикистан. Душанбе-2003г. Гл 22, стр303-317.  Кодекси андози ҷумхурии Тоҷикистон. Душанбе 2004.қисми 2, қисми махсус, сах 161-212. 3.Джабборов …

Читать полностью......

Тавсифи умумии системаи андози муосири Ҷумхурии Тоҷикистон

Моҳият ва сохтори системаи андоз.  Принсипҳои сохтори системаи андоз.  Умумият ва махсусият дар системаҳои андози миллӣ.  Руйхати адабиётхои истифодашуда; 1.Улугхочаева Х.Р. Налоги и налогообложение Республики Таджикистан. Душанбе-2003г. Гл 22, стр303-317.  Исмоилов Ш.М. Правовое регулирование предпринимателёской и налоговой деятелёности в Республики Таджикистан. Душанбе-1998г. Раздел 2, гл 1, 2, 3. стр-55-120.  Курбанов …

Читать полностью......

Пайдоиши андозбандӣ дар Тоҷикистон

Инкишофи андозбандӣ дар Осиёи Миёнаи Қадим. Инкишофи иқтисодиёт дар ахди Сомониён. Сиёсати иқтисодии андозбандӣ дар аморати Бухоро. Намудхои таърихии андозхо дар Тоҷикистон.        Руйхати адабиётхои истифодашуда;  Гафуров Б. Г.  Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история.-М. ; Наука, 1972г.Рахмонов Э.Ш. Тоҷикон дар оинаи таърих.- Душанбе «Ирфон» 1997с. Джабборов Р.Т. Направления налогового …

Читать полностью......

Асосхои назариявии сохти миллии андоз

1.Омилҳои ташаккулёбии системаи андоз.   2.Сохти иқтисодӣ – асоси ташаккулёбии системаи андоз. 3.Умумият ва махсусият дар ташаккулёбии системаи андоз. 4.Системаи андози миллӣ ва ҷаҳони муосир.                  Руйхати адабиётхои истифодашуда;  Махмадалиев Б. Н. Иқтисоддони энсиклопедист. Маҷалаи илмӣ- оммавии Илм ва Хаёт.  4-6 сах 2004, сах 14-16.Исломов Т. С. Системаи андози миллии Тоҷикистон.  …

Читать полностью......

Сураи АБАСА

СУРАТУ ЪАБАСА бо хати кирили(47 ояҳ) (Сураи 80) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-РаҳимЪабаса ва тавалла. 1. Ан ҷааҳу-л-аъма. 2. Ва ма юдрика лаъаллаҳу яззакка. 3. Ав яззаккару фа ланфаъаҳу-з-зикро. 4. Амма манистағна. 5. Фа анта лаҳу тасадда. 6. Ва ма ъалайка алла яззакка. 7. Ва амма лан ҷаака ясъа. 8. Ва ҳува яхша. 9. …

Читать полностью......

Сураи НОЗИЪОТ

СУРАТУ-Н-НАЗИЪАТ бо хати кирили(46 ояҳ) (Сураи 79) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-РаҳимВа-н-назиъати ғарқо. 1. Ва-н-нашитоти нашто.2. Ва-с-сабиҳати сабҳа. 3. Фа-с-сабиқоти сабқо. 4. Фа-л мудаббироти амро. 5. Явма тарҷуфу-р-роҷифаҳ.6. Татбаъуҳа-р-родифаҳ. 7. Қулубу-й явмаизи-в ваҷифаҳ. 8. Абсоруҳа ҳашиъаҳ. 9. Яқулуна а-инна ла- мароудуна фи-л-ҳафираҳ. 10. А-иза кунна ъизоман -н нахираҳ. 11. Қолу тилка изан карратун ҳасираҳ. …

Читать полностью......

Сураи НАБАЪ

СУРАТУ-Н-НАБАЪ бо хати кирили(40 оях) (Сураи 78) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-РаҳимЪамма ятасаалун. 1. Ъани-н-набаи-л-Ъазим. 2. Ал лази ҳум фиҳи мухталифун. 3. Калла са яъламун. 4. Сумма калла са яъламун. 5. А-лам наҷъали-л-арза миҳада.6. Ва-л-ҷибала автада. 7. Ва халақнакум азваҷа.8. Ва ҷаъална навмакум субата. 9. Ва ҷаъална-л-лайла либаса. 10. Ва ҷаъална-н-наҳара маъаша. 11. Ва …

Читать полностью......