Архивы по месяцам: Апрель 2020

Сураи РАЪД

СУРАТУ-Р-РАЪД бо хати кирили(43 ояҳ) (Сураи 13) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим.Алиф.Ламм.Мим.Ро. Тилка айату-л-китаб. Ва-л лази унзила илайка ми-р-Раббика-л-ҳаққу ва лакинна аксара-н-наси ла юъминун. 1. Аллоҳу-л- лази рафаъа-с-самавати би ғайри ъамадин таравнаҳа. суммастава ъала-л-Ъарш. Ва саххара-ш шамса ва-л-қамара куллу-й яҷри ли аҷали-м мусамма. Йудаббиру-л-амра юфассилу-л-айати лаъаллакум би лиқои Раббикум туқинун. 2. Ва Ҳува-л-лази мадда-л-арза …

Читать полностью......

Сураи ЮСУФ

СУРАТУ ЮСУФ бо хати кирили(111 ояҳ) (Сураи 12) Бисмиллаху-р-Раҳмани-р-Раҳим.Алиф. Лам. Ро. Тилка айату-л-китаби-л-мубин. 1. Инна анзалнаҳу Қур-анан ъарабийя-л лаъаллакум таъқилун. 2. Наҳну нақуссу ъалайка аҳсана-л-қасаси би ма авҳаина илайка ҳазал Қур-ана ва ин кунта мин қаблиҳи ламина-л-ғофилин. 3. Из қола Йусуфу ли абиҳи йа абати инни раайту аҳада ъашара кавкаба-в …

Читать полностью......

Сураи ҲУД

СУРАТУ ҲУД бо хати кирили(123 ояҳ) (Сураи 11) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-РаҳимАлиф.Лам.Ро. Ки абун уҳкимат айатуҳу сумма фуссилат ми-л ладун Ҳакимин Хабир. 1. Алла аъбуду иллаллоҳ. Иннани лакумм минҳу назиру-в ва башир. 2. Ва анистағфиру Раббакум сумма тубу илайҳи юматтиъкум-м матаъан ҳасанан ила аҷали-м мусамма-в ва юъти кулла зи фазлин фазлаҳ. Ва ин …

Читать полностью......

Тарчумаи Сураи ЮНУС

СУРАТУ ЮНУС(109 ояҳ) (10) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим.Алиф. Лам. Ро. Тилка айату-л-китаби-л-Ҳаким. 1. Акана ли-н-наси ъаҷабан ан авҳайна ила раҷули-м минҳум ан анзири-н-наса ва башшири-л-лазина аману анна лаҳум қадама сидқин ъинда Раббиҳим. Қола-л кафируна инна ҳаза ла саҳиру-м мубин. 2. Инна Раббакумуллоҳу-л-лази халақа-с-самавати ва-л-арза фи си а и аййамин суммас ава ъала-л-ъарш. Юдаббиру-л-амр. …

Читать полностью......

Сураи ТАВБАҲ

СУРА ТУ-Т-ТАВБАҲ(129 ояҳ) (9) Бароату-м миналлоҳи ва расулиҳи ила-л-лазина ъаҳаттум-м мина-л-мушрикин. 1. Фасиҳу фи-л-арзи арбаъата ашҳури-в ваъламу аннакум ғайру муъҷизиллаҳи ва анналлоҳа мухзи-л-кафирин. 2. Ва азанум миналлоҳи ва расулиҳи ила-н-наси явма-л ҳаҷҷи-л-акбари анналлоҳа бариу-м мина-л-мушрикина ва расулуҳ. Фа ин тубтум фа ҳува хайру-л-лакум. Ва ин таваллайтум фаъламу аннакум ғайру муъҷизиллаҳ. …

Читать полностью......

Сураи АНФОЛ

СУРА ТУ-Л-АНФОЛ(75 ояҳ) (008) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-РаҳимЯс-алунака ъани-л-анфал. Қули-л-анфалу лиллаҳи ва-р-расул. Фа-т-тақуллоҳа ва аслиҳу зата байникум. Ва атиъуллоҳа ва расулаҳу ин кунтум муъминин. 1. Иннама-л-муъминуна-л-лазина иза зукираллоҳу ваҷилат қулубуҳум ва иза тулият ъалайҳим айатуҳу задатҳум имана-в ва ъала Раббиҳим ятаваккалун. 2. Ал-лазина юқимуна-с салата ва мим ма разақнаҳум юнфиқун. 3. Улаика ҳуму-л-муъминуна …

Читать полностью......

Сураи АЪРОФ(Баландиҳо)

СУРАТУ-Л-АЪРОФ(206 ояҳ) (007) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-РаҳимАлиф. Ламм. Мим. Сод. 1. Китабун унзила илайка фа ла якун фи садрика ҳараҷу-м минҳу ли тунзира биҳи ва зикро лил муъминин. 2. Иттабиъу ма унзила илайкум-м ми-р-Раббикум ва ла таттабиъу мин дуниҳи авлийаъ. Қалила-м ма тазаккарун. 3. Ва кам-м мин қарятин аҳлакнаҳа фаҷааҳа баъсуна байатан ав …

Читать полностью......

Сураи АНЪОМ

СУРАТУ-Л-АНЪАМ(165 ояҳ ) (006) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-РаҳимАл-ҳамду лиллаҳи-л-лази халақа-с-самавати ва-л арза ва ҷаъала-з-зулумати ва-н-нур. Сумма-л-лазина кафару би Раббиҳим яъдилун. 1. Ҳува-л-лази халақакум-м мин тинин сумма қазо аҷала-в ва аҷалу-м мусамман ъиндаҳ. Сумма антум тамтарун. 2. Ва Ҳуваллоҳу фи-с-самавати ва фи-л-арзи яъламу сирракум ва ҷаҳракум ва яъламу ма таксибун. 3. Ва ма таътиҳим …

Читать полностью......

Сураи МОИДА (Дастархон)

СУРАТУ-Л-МАИДАҲ(120 ояҳ) (5) Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-РаҳимЙа айюҳа-л-лазина аману авфу би-л-ъуқуд. Уҳиллат лакум баҳимату-л-анъами илла ма ютла ъалайкум ғайра муҳилли-с-сайди ва антум ҳурум. Инналлоҳа яҳкуму ма юрид. 1. Йа айюҳа-л-лазина аману ла туҳиллу шаъаираллоҳи ва ла-ш-шаҳра-л-ҳарома ва ла-л-ҳадя ва ла-л-қалаида ва ла аммина-л-байта-л харома ябтағуна фазла-м ми-р-Раббиҳим ва ризвана. Ва иза ҳалалтум фастоду. …

Читать полностью......

Сураи Нисоъ (Занон)

СУРА ТУ-Н-НИСАЪ(176 оят) (4) Бисмиллаҳу-р-Раҳмани-р-РаҳимЙа айюҳа-н-насу-т-тақу Раббакуму-л-лази халақакум-м ми-н-нафси-в ваҳидати-в ва халақа минҳа завҷаҳа ва басса минҳума риҷалан касира-в ва нисаа. Ва-т-тақуллоҳа-л-лази тасаалуна биҳи ва-л арҳам. Инналлоҳа кана ъалайкум рақиба. 1. Ва ату-л ятама амвалаҳум ва ла татабаддалу-л-хабиса би-т-таййиб. Ва ла таъкулу амвалаҳум ила амваликум. Иннаҳу кана ҳубан кабиро. 2. …

Читать полностью......