Шеърхо ва ғазалҳо аз эҷодиёти Бедил

Помечено: 

Просмотр 11 сообщений - с 1 по 11 (из 11 всего)
 • Автор
  Сообщения
 • #41784
  Main Aditor
  Хранитель

  Зиндагӣ маҳруми такрор асту бас,
  Чун шарар ин ҷилва як бор асту бас.
  Нест офоқ аз дили сангин тиҳӣ,
  Ҳар куҷо рафтем, кӯҳсор асту бас.
  Чун ҳубоб аз шайхии зоҳид мапурс!
  Ин сари бемағз дастор асту бас!

  Эй сарат чун шўъла пурбоди ғурур!
  Ин ки гардан мекашӣ, дор асту бас!
  Гар баланду паст нафрўшад тамиз,
  Аз замин то чарх ҳамвор асту бас
  Мабҳаси суду зиёи дар хона нест
  Шӯри ин савдо ба бозор асту бас
  Ҷаҳли мо, Бедил, ба огоҳӣ насохт
  Нур бар зулмат шаби тор асту бас.

  #43782
  Main Aditor
  Хранитель

  Ба соле, ки Бедил ба мулки зуҳур,
  Зи файзи азал тофт чун офтоб.
  Бузурге хабар дод аз мавлудаш,
  Ки ҳам «файзи қудс» асту ҳам «интихоб».

  |||||||||||||||||||||||||||||||||||

  Ёрам ҳар гоҳ дар сухан меояд,
  Бӯи аҷабеш аз даҳан меояд.
  Ин бӯи қаланфур аст, ё накҳати гул,
  Ё роиҳаи мушки Хутан меояд.

  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  Саҳар оина ҳампардози дил буд,
  Сафое имтиёзи обу гил буд.
  Нахустин, ки зи таҳқиқ кардам оғоз,
  Ба рамзи обу хокам чашм шуд боз.
  Тааммул сарфи кори ину он шуд,
  Чароғи хилвати ҳар як аён шуд.
  Ниҳол аз хоки гулшан дар қафас дошт,
  Ҳубоб аз оби худ ҷӯши нафас дошт.
  Яқинам шуд, ки дар ҳар қатра ҷонест,
  Ниҳон дар ҳар кафи хоке ҷаҳонест.
  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

  Ай он ки гаҳе хилвату гаҳ анҷуманӣ,
  Пайваста ба ваҳми ғайр оташ фиканӣ.
  Найранги дуӣ боз надорад ин ҷо,
  Ман бо ту туам, чунон ки бо ман ту манӣ.
  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

  #43783
  Main Aditor
  Хранитель

  Айш донад дили саргашта парешониро,
  Нохудо бод бувад киштии тӯфониро.
  Ашк дар ғамкадаи дида надорад қиммат,
  Аз буни чоҳ барор ин маҳи канъониро,
  Ишқ набвад ба иморатгарии ақл шарик,
  Сел аз каф надиҳад санъати вайрониро.
  Аз хату зулфи бутон тоза далел аст, ки ҳусн Карда чатри бадан асбоби парешониро.
  Бор ёбӣ чу ба хоки дари соҳибназарон,
  Чини домони адаб кун хати пешониро.
  Резиши ашки надомат зи сияҳкориҳост,
  Лозим аст абри сияҳ қатраи найсониро.
  Зери гардун натавон ғайри касофат андӯхт,
  Нохуну мӯ-ст расо мардуми зиндониро.
  Лофи озодагӣ аз аҳли фано нозебост,
  Домани чида чӣ лозим тани урёниро?
  Ҷоҳил аз ҷамъи кутуб соҳиби маънӣ нашавад,
  Нисбате нест ба шероза сухандониро.
  Нафаси сӯхта бояд ба тапиш равшан кард,
  Нест шамъи дигар ин анҷумани фониро.
  Натавон ёфт аз он ҷилваи беранг суроғ,
  Магар оина кунӣ дидаи қурбониро.
  Бозгаште набувад пои талабро, Бедил,
  Сели мо нашнавад афсуни пушаймониро.

  #43784
  Main Aditor
  Хранитель

  Рамиданҳо зи авзои ҷаҳон тарзи дигар дорад,
  Ба ваҳат пеш бояд бурд аз ин саҳро ғизолиро.
  Ба нақши неку бад равшандилонро дасти рад набвад,
  Кафи оина мечинад гули беинфиъолиро.
  Бисоти гуфтугӯ тай кун, ки дар анҷоми кор охир,
  Ба ҳукми хомушӣ печидан аст ин фарши қолиро.
  Вуболи ранҷи пирӣ барнатобад соҳиби ҷавҳар,
  Чанор оташ занад ночор далқи кӯҳнасолиро.
  Дар ин водӣ, ки хок аст эътибори ҷаҳлу донишҳо,
  Ғуборе бар ҳаво дон қасри фиратҳои олиро.
  Ба ваҳдатхонаи дил ғайри дил чизе намеғунҷад,
  Бар ин оина ҷуз тӯҳмат мадон нақши мисолиро.
  Агар хунсардии дил обёри мазраъат бошад,
  Чу тухми обила нашъунамо кун поймолиро.
  Ба чанги ағниё домони фақр осон намеафтад,
  Ба чинӣ хок гардад, то шавад қобил сафолиро.
  Чӣ имкон аст, Бедил, мунъим аз ғафлат бурун ояд,
  Ҳуҷуми хоби харгӯш аст яксар шери қолиро.

  #43785
  Main Aditor
  Хранитель

  Чашми ту ба ҳоли ман гар ним нахар хандад,
  Хорам ба чаман нозад, айбам ба ҳунар хандад.
  То чанд бар он ораз бар рағми нигоҳи ман,
  Аз ҳалқаи гесӯят гулҳои назар хандад.
  Дар кишвари муштоқон бепартави дидорӣ Хуршед чаро тобад? Баҳри чӣ саҳар хандад.
  Дил мечакад аз чашмам, чун абр агар гирям,
  Ҷон медамад аз лаълат, чун барқ агар хандад.
  Бо аҳли фано дорад ҳар кас сари якрангӣ,
  Бояд, ки ба ранги шамъ аз рафтани сар хандад.
  Як хандаи ӯ барқи бунёди ду олам шуд,
  Дигар чӣ бало резад, гар бори дигар хандад?
  Дар ҷӯи дами теғат ширинии обе ҳаст,
  К-аз ҷӯши ҳаловатҳо захмаш ба шакар хандад.
  Сомони тараб саҳл аст з-ин нақш, ки мо дорем,
  Субҳ аз ду нафар фурсат бар худ чӣ қадар хандад?
  Ҳар шабнам аз ин гулшан тамҳиди гуле дорад,
  Бо гиря мадоро кун, чандон ки асар хандад.
  Аз саъйи ҳавас бигзар, Бедил, ки дар ин гулшан.
  Гул низ агар хандад, аз паҳлуи зар хандад.

  #43786
  Main Aditor
  Хранитель

  Аз ғубори ҷилваи ғайри ту то бастам назар,
  Чун сафи мижгон ду олам маҳв шуд дар якдигар.
  Бастаам маҳмил ба дӯши яъсу аз худ меравам,
  Боли парвозӣ надорад субҳ ҷуз чоҳи дигар.
  Хидмати мӯи миёнат то киро бошад насиб,
  Гулрухонро з-ин ҳавас зуннор мебандад камар.
  Ваҳдати ҳасрат ба ин камфурсатӣ махмури кист?
  Сурати ҳамёза дорад чини домони саҳар.
  Оламеро аз тағофул рабти улфат додаем,
  Нест мижгон қобили шероза бе забти назар.
  Ин таносонӣ далели ваҳшати саршор нест,
  Ҳар қадар афсурда гардад санг, мебандад камар.
  Гар фалак беэътиборат кард, ҷои шиква нест,
  Бар ҳаловат бастаи дил чун гиреҳ дар найшакар.
  Сайри рангу бӯ ҳавас дорӣ, зи гул ғофил мабош,
  Шӯхии парвоз натвон дид ҷуз дар болу пар,
  Чанд бояд шуд ҳавасфарсуди пар, касби эътибор,
  Марҳам, ай ғофил, намеарзад ба чандин дарди сар.
  Манзили саргаштагони роҳи аҷз афтодагист,
  То дили хок аст, Бедил, ашкро ҳадди сафар.

  #43787
  Main Aditor
  Хранитель

  Ай шамъи базми қудс , надонам чӣ мазҳарӣ ,
  К-аз ваҳм гоҳ равшану гоҳе мукаддарӣ ,
  Гоҳ аз самуми қаҳр чу гулхан пуроташӣ.
  Гоҳ аз насими лутф чу гулшан муаттарӣ.
  Дар чор рукни даҳр туӣ ҳайрати зуҳур,
  Дар ҳафт баҳри чарх ту ноёб гавҳарӣ.
  Ғофил зи худ мабош, ки чун шамъи офтоб Иқболи ҳафт маҳфилу нӯҳ қасри ахзарӣ.
  Аз ҳар шайъе , ки аҳли ту фаҳмад афзалӣ,
  Аз ҳар макон, ки фаҳми ту пай бурд, бартарӣ.
  Ҳар ҷо нигоҳ меравад, он ҷо ту рафтаӣ,
  Ҳар сӯ хаёл меравад, он ҷо ту мепарӣ.
  Маҳкуми нафси ин ҳама дунҳимматӣ чаро,
  К-андар бисоти қудс ту садру сарварӣ.
  Олам ҳама мусаххари амри замири туст,
  Ай бехабар, ту аз чӣ ҳаворо мусаххарӣ?!

  #43788
  Main Aditor
  Хранитель

  Ай басо маънии равшан, ки зи ҳирси шуаро,
  Хоки ҷавлонгаҳи аспу хари аҳли ҷоҳ аст.
  В-ай басо нусха, ки дар мактаби ташвиши тамаъ,
  Рӯсиёҳи адаб аз мадҳи амиру шоҳ аст.
  Марҷаи маънии ин сустхаёлон дарёб,
  То бидонӣ чӣ қадар фитраташон кӯтоҳ аст.
  Сила муштоқи гадотабъ зи мазмуни баланд,
  Гар ҳама пой бар афлок ниҳад, дар чоҳ аст.
  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  Дар лафзи туст маънии кавнайн мундариҷ,
  Баҳри чӣ бар ҳақиқат худ пай намебарӣ?
  Оби ҳаёт аз нафасат мавҷ мезанад,
  Аммо чӣ суд, к-аз арақи мову ман тарӣ.
  Ғофил зи худ мабош, ки чун шамъи офтоб Иқболи ҳафт маҳфилу нӯҳ қасри ахзарӣ.
  Кавну макон гулест ба домони ҳимматат,
  Худро агар иҳота кунӣ, чархи дигарӣ.
  Олам ҳама мусаххари амри замири туст,
  Ай бехабар, ту аз чӣ ҳаворо мусаххарӣ,
  Аз ҳеч кас наям силаандеши бешу кам,
  Маддоҳи фитратам на Заҳирам, на Анварӣ.

  #43789
  Main Aditor
  Хранитель

  То фазлу ҳунар оинапардоз нашуд,
  З-иқбол даре ба рӯи кас боз нашуд.
  Фӯлод ба оҳан шараф аз ҷавҳар ёфт,
  Беилм зи ҷинси хеш мумтоз нашуд.
  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  Ҳарчанд ба дониш аз ҷаҳон афзунӣ,
  Ё дар пирӣ муаллими гардунӣ.
  Ҳар гоҳ ба пеши кас бари ҳоҷати хеш,
  Тифлӣ ба ту зебад, на афлотунӣ.
  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  Ёрон ба тифоқ агар қадам мешикананд,
  Ҷайши арабу аҷам ба ҳам мешикананд.
  Аз қудрати иттифоқ ғофил нашавӣ,
  Дандонҳо сангро ба ҳам мешикананд.
  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  Золим пӯшад либоси хунбофтаро,
  То зер кунад хасми занбунёфтаро.
  Бо сангдилон шиори худ сахтӣ кун,
  Бардор ба оҳан оҳани тофтаро.

  #43790
  Main Aditor
  Хранитель

  Умрест, ки дар арсаи найранги гараз,
  Дорад баду нек сулҳ ё ҷанги гараз.
  Гар рабти каломи куфру дин дарёбӣ,
  Сози ҳама кӯк аст ба оҳанги гараз.
  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  Домони тааллуқе ба чанг омадааст,
  К-ин халқ ба зиндони фаранг омадааст.
  Осон натавон кашид монанди нафас,
  Дасте, ки зи дил дар таги санг омадааст.
  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  Ай басо илме, ки аз беилтифотиҳои халқ
  Дар миҷози маъниогоҳон ҳамон мастур монд.
  Бедимоғиҳои мастон чашми шавқе во накард,
  Мавҷи май дар ҷом маҳви решаи ангур монд.
  Наргисистонҳо ба ҳайрат хуфтаи бедонишист,
  Оламе афрӯхт шамъу ҳамчунон бенур монд.
  Гар касе маҳрам нашуд андешаи ғафлат кирост?
  Ҳусн аз бас бениёзӣ дошт, номанзур монд.

  #43791
  Main Aditor
  Хранитель

  Ай ғофили имтиҳон, зи кас қарз магир,
  Ҳарчанд расӣ ба ҷон, зи кас қарз магир.
  Андӯҳи адо сахт гаронӣ дорад,
  Аз фоқа бимиру нон зи кас қарз магир.
  \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

  Чашм во кун, ранги асрори дигар дорад баҳор,
  Он чӣ дар ваҳмат нағунҷад, ҷилвагар дорад баҳор.
  Соате чун бӯи гул аз қайди пироҳан баро,
  Аз ту чашми ошноӣ он қадар дорад баҳор.
  Каҳкашон ҳам поймоли мавҷи тӯфон гаштааст,
  Сабзаро аз хоби ғафлат чанд бардорад баҳор.
  Чашм то вокардаӣ, ранг аз назарҳо рафтааст,
  Аз насими субҳ доман бар камар дорад баҳор.
  Аз хазон оина дорад субҳ, то гул мекунад,
  Ҷуз шикастан нест ранги мо, агар дорад баҳор.
  Абр менолад, к-аз асбоби нишоти аҷуман,
  Ҳар чӣ дорад дар фишори чашми тар дорад баҳор.
  Аз гулу сунбул ба назму насри Саъдӣ қонеам,
  Ин маонӣ дар «Гулистон» бештар дорад баҳор.
  Мӯ ба мӯям ҳасрати заҳмат табассум мекунад,
  Ҳар ки гардад бисмилат, бар ман назар дорад баҳор.
  З-ин чаман, Бедил, на сарве ҷасту на шамшод раст,
  Аз хаёли қоматаш дуде ба сар дорад баҳор.

Просмотр 11 сообщений - с 1 по 11 (из 11 всего)
 • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.