English GrammarЛугати англиси, точики ва русси

Abrivation names of international organization

ABRIVATION NAMES OF INTERNATIONAL ORGANIZATION

НОМҲОИ ИХТИСОРШУДАИ ТАШКИЛОТҲОИ УМУМИҶАҲОНӣ

СОКРАЩЕННЫЕ ИМЕНА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ

AAPSO Afro–Asian Peoples solidarity Organization

Организация солидарности народов Азии и Африки

Ташкилоти ҳамфикрии халқҳои Осиё ва Африқо

ACC Administrative Committee on Coordination

Административный комитет (ООН) покоординации

Кумитаи маъмурии (СММ) оиди мутобиқат

ADB African Development Bank

Африканский банк развития

Бонки рушди Африко

ADB Asian Development Bank

Азиатский банк развития

Бонки рушди Осиё

ASEAN Association of South–East Asian Nations Ассоциация государств Юго–Восточной Азии

Иттиҳоди давлатҳои Осиёи Ҷанубу–Шаркӣ

CACM Central American Common Market

Центрально-американский общий рынок (ЦАОР)

Бозори умумии Амрикои Марказӣ

CCEE Countries of Central and Eastern Europe

Страны Центральной и Восточной Европы

Мамлакатҳои Марказӣ ва Шарқии Аврупо

CE Council of Europe

Совет Европы (СЕ)

Шўрои Аврупо

CIS Common wealth of Independent States

Содружество независимых государств (СНГ)

Иттиҳоди давлатҳои мустақил

CNGO Committee on Non – Governmental Organizations

Комитет по неправительственным организациям (КНО)

Кумита оид ба ташкилотҳои ғайридавлатї

EBRD European Bank for Reconstruction and Development

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)

Бонки рушд ва тарақиёти Аврупо

EC European Community

Европейское сообщество (ЕС)

ИттиҳодиАврупо

ECA Economic Commission for Africa

Экономическая комиссия для Африки (ЭКА)

Комиссияи иқтисодї барои Африқо

EEC European Economic Community (CommonMarket)

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС)

Љамъияти Иқтисодии Аврупо (Бозори Умумї)

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations

Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций (ФАО)

Ташкилоти хўрока ва кишоварзии СММ

GA General Assembly (UN)

Генеральная Ассамблея (ООН)

Ассамблеяи Генералї (СММ)

IAEA International Atomic Energy Agency

Международное агентство по атомной энергии

(МАГАТЭ)

Ољонсии байналмиллалї оиди энергияи атомї

IAU International Association of Universities

Международная ассоциация университетов (МАУ)

Ассотсиатсияи байналхалқии донишгоҳҳо

IAU International Astronomical Union

Международный астрономический союз (МАС)

Иттифоқи байналхалқии астрономия

IBE International Bureau of Education

Международное бюро по вопросам образования (МБО)

Бюрои байналхалқї оиди таълим

IBRD International Bank for Reconstruction and Development

(WorldBank)

Международный банк реконструкции и развития (МБРР)

Бонки байналмиллалии рушд ва тараққиёт

ICC International Chamber of Commerce

Международная торговая палата (МТП)

Палатаи байналхалқии савдо

ICJ International Court of Justice

Международный суд

Суди байналхалқї

ICRC International Committee of the Red Cross

Международный комитет Красного Креста (МККК)

Кумитаи байналхалқии Салиби Сурх

IDA International Development Association

Международная ассоциация развития (МАР)

Ассотсиатсияи байналхалқии тараққиёт

IDB Inter – AmericanDevelopmentBank

Межамериканский банк развития (МБР)

Бонки байниамрикоии тараққиёт

IEA International Energy Agency

Международное энергетическое агентство (МЭА)

Агентии байналхалқии энергетика

IFAD International Fund for Agricultural Development

Международный фонд сельскохозяйственного

развития (ИФАД)

Хазина байналхалқии рушди хоҷагии қишлоқ

IFJ International Federation of Journalists

Международная федерация журналистов (МФЖ)

Федератсияи байналхалқии рўзноманигорон

IFLA International Federationof Library Associations

Международная федерация библиотечных ассоциаций (МФБА)

Федератсияи байналхалқии ассотсиатсияҳои китобхонаҳо

IIB International Investment Bank

Международный инвестиционный банк (МИБ)

Бонки байналхалқии инвеститсионї

ILA International LawAssociation

Ассоциация международного права

Ассотсиатсияи ҳуқуқи байналхалқї

ILO International Labor Organization

Международная организация труда (МОТ)

Ташкилоти байналхалқии меҳнат

IMC International Monetary Conference

Международная валютная конференция (МВК)

Конфронси байналхалқии асъор

IMF International Monetary Fund

Международный валютный фонд (МВФ)

Фонди байналхалқии асъор

IMO International Maritime Organization

Международная морская организация (ИМО)

Ташкилоти байналхалқии баҳрї

Inc. Incorporated

Объединённый

Расман сабтшуда

INSA International Shipowers’ Association

Международная ассоциация судовладельцев (ИНСА)

Ассотсиатсияи байналхалқии соҳибони киштиҳо

INTERPOL (ICPO) – International Criminal Police Organization

Международная организация уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ)

Созмони Байналмиллалии Полиси Љиної (ИНТЕРПОЛ)

IOC International Olympic Committee

Международный олимпийский комитет (МОК)

Кумитаи майналхалқии олимпї

IOJ International Organization of Journalists

Международная организация журналистов (МОЖ)

Ташкилоти байналхалқии рўзноманигорон

IRC International Red Cross

Международный Красный Крест (МКК)

Созмони Байналмиллалии Салиби Сурх

IRTO International Radioand Television Organization

Международная организация радиовещания и

телевидения

Ташкилоти байналхалқии радиошунавої ва телевизион

ISA International Sociological Association

Международная социологическая ассоциация (МСА)

Ассотсиатсияи байналхалқии сотсиология

ISO International Organization for Standardization

Международная организация по стандартизации (ИСО)

Ташкилоти байналхалқии стандартикунонї

IIU International Telecommunication Union

Международный союз электросвязи (МСЭ)

Иттифоқи байналхалқии алоқаи баркї

IUCN Internationalunion for Conservation of Nature and Natural Resources

Международный союз охраны природы и природных

ресурсов (МСОП)

Иттифоқи байналхалқии муҳофизати табиат ва захираҳои табиї

IUS International Unoin of Students

Международный союз студентов (МСС)

Иттифоқи байналхалқии донишљўён

LARC Regional Conference for Latin America FAO

Региональная конференция для Латинской Америки

(ФАО) ЛАРК

Конфронси минтақавї барои Амрикои лотинї

LAS League of Arab States

Лига арабских государств (ЛАГ)

Иттифоқи мамлакатҳои араб

Ltd. Limited

С ограниченной ответственностью

Ширкат бо љавобгарии маҳдуд

NATO North Atlantic Treaty Organization

Организация Североатлантического договора (НАТО)

Иттифоқи Атлантикаи Шимолї (НАТО)

OAPEC Organization of Arab Petroleum Exporting Countries

Организация арабских стран – экспортёров нефти

(ОАПЕК)

Ташкилоти мамлкатҳои нефтфурўши араб

OAS Organization of American States

Организация американских государств (ОАГ)

Созмони кишварҳои Амрико

OECD Organization for Economic Cooperation and Development

Организация экономического сотрудничество и

развития (ОЭСР)

Ташкилоти ҳамкории иқтисодї ва тараққиёт

OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries

Организация стран – экспортёров нефти (ОПЕК)

Ташкилоти мамлкатҳои нефтфурўш

OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

Ташкилоти бехатарї ва ҳамкорї бо аврупо

SC Security Council (UN)

Совет Безопасности (ООН)

Шўрои бехатарї (СММ)

UNCTTRAL United Nations Commission on International Trade Law

Комиссия ООН по права международной торговли

Комиссияи СММ оиди ҳуқуқи тиљорати байналхалқї

UNCSTD United Nations Conference on Science and Technology for Development

Конференция Объединённых Наций по науке и

технике в целях развития

Конфронси Созмони Миллали Муттаҳид оиди илму

техника барои рушд

UNDP United Nations Development Programmed

Программа развития Организации Объединенных

Наций (ПРООН)

Барномаи Рушди Созмони Миллали Мутаҳид

UNEF United Nations Emergency Force

Чрезвычайные вооружённые силы ООН (ЧВС ООН)

Қушунҳои ҳарбии фавқулодаи СММ

UNEP United Nations Environmental Programmed

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП)

Барномаи СММ оид ба муҳити атроф

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural

Organization

Организация Объединенных Наций по вопросам

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)

Ташкилоти Созмони Миллали Муттаҳид оид ба

Маориф, Илм ва Фарҳанг

UNFPA UnitedNationsPopulationFund

Фонд ООН по народонаселению (ЮНФПА)

Фонди СММ оиди шуғли аҳолї

UNICEF United Nations International Children’s Fund

Детский фонд Организации Объединённых Нации

(ЮНИСЕФ)

Хазинаи Кўдакони Созмони Миллали Муттаҳид

UNIDF UN Industrial Development Fund

Фонд ООН для промышленного развития

Фонди СММ барои рушди саноат

UNIDO United Nations Industrial Development Organization

Организация Объединенных Нации по промышленному развитию

Ташкилоти Созмони Миллали Муттаҳид оиди рушди

саноат

UNISIST World Science Information System

Всемирная система научной информации (ЮНИСИСТ)

Системаи ахбори илмии умумиљаҳонї

WCL World Confederation of Labour

Всемирная конфедерация труда (ВКТ)

Конфронси умумиљаҳонии меҳнат

WEU Western European Union

Западноевропейский союз (ЗЕС)

Иттиҳоди аврупои ғарбї

WFDY World Federation of DemocraticYouth

Всемирная федерация демократической молодёжи (ВФДМ)

Созмони умумиљаҳонии Демократии Љавонон

WFSW World Federation of Scientific Workers

Всемирная федерация научных работников (ВФНР)

Федератсияи умумиљаҳонии кормандони илмї

WHA World Health Assembly

Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ)

Ассамблея умумиљаҳонии тандурустї

WHO World Health Organization

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

Ташкилоти умумиљаҳонии нигоҳдории тандурустї

WPC World Peace Council

Всемирный Совет Мира (ВСМ)

Шўрои умумиљаҳонии Сулҳ

WPF World Peace Foundation

Всемирный фонд мира

Фонди умумиљаҳонии Сулҳ

WTO World Tourism Organization

Всемирная туристская организация (ВТО)

Созмони умумиљаҳонии Туристї

WTO World Trade Organization

Всемирная торговая организация

Созмони умумиљаҳонии тиљорат

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *