Тарзи муоширати расми бо телефон

 

Тарзи муносибат ва гуфтугу бо телефон низ яке аз санъатхои муоширати расмй ба хисоб меравад. Аз тарзи гуфтугу бо телефон мизоч метавонад, дар бораи корхона, коргарони корхона хулосабарорй намояд. Дар вакти гуфтугу б о телефон мизоч; тагйирёбии шакли руй, харакатхои дар шахси бо телефон чавобдодаистодаро дида наметавонад, лекин тарзи сухангуиро, муоширатро маълум карда метавонад, ки бо у чй хел гуфтугу карда истодаанд: беэхтиромона ё беодобона, бепарвоёна ё бетаккалуфона ва г.

Вакте ки телефон занг мезанад, онро бардоштан лозим ва онро бояд баъд аз занги 2-юм бардорем, на баъд аз зангхои 3-юму 4-ум (ин нишонаи ба кор хунукназарона рафтор кардани шуморо нишон медихад.), чунки вобаста ба реаксияи шумо нисбати занги телефон, мизоч дар бораи хамин кор хохишманд будан ё набудани шумо хулоса мебарорад.

Дар вакти чавоб ба телефон хизматчй аввал бояд бо эхтиромона салом гуяд, хатто дар холате, ки агар хохиш надошта бошад, сипас хизматчй худро бояд шиносонад, ному насаб ва номи корхонаро гуяд. Масалан, «Ассалому алайкум, дар назди телефон Саидов Хуршед хизматчии…» Чунин гуфтугузор як хисси эхтиромонаи мизочро нисбати шахси чавобдиханда ба вучуд меорад.

Дар вакти чавоб додан бо телефон аз чунин гуфтугузорохо худцорй кунед: «Привет!», «Шумо ба кй даркор?», «Кй занг мезанад?», «Ман бо кй гап зада истодам?», «Ба шумо чй лозим?», «Шумо чй мехохед?», «Ному насабатон чй?», «Пагох телефон кунед», «Хама ба хуроки нисфирузй рафтагй».

Бехтар мешавад, ки бо чунин зангхои телефонй аз суханони «Ба шумо чй хизмат расонида метавонам?», «Оё, ман метавонам ба шумо ёрй расонам?» «Бубахшед, худатонро муаррифи кунед», «Ба сардор чй расонам?» истифода намоед.

Хеч вакт дар вакти чавоб додан бо телефон ба эхсосот до да нашавед. Агар шумо бо сардоратон мунокиша карда бошед хам, агар ахволи шумо вазнин бошад хам ох накашед, дагалона чавоб надихед.

Дар вакти кор (вобаста ба кор хеч вакт телефонро беназорат нагузоред) бо телефон гуфтугузори шахсй накунед. Агар хангоми гуфтугузор бо мизоч дар телефон акса карда монед, хатман узр пурсед. Дар вакти сухбат бо телефон хатман бо эхтиром пурсидан лозим аст, «Шумо маро мешунавед?», «Мебахшед ман шуморо дуруст фахмидам?», «Бубахшед ман хато накардам?». Агар дар вакти гуфтугу аз телефонй дигар занг шавад, шумо бояд боэхтиромона фахмонед, ки гуфтугу карда истодаед ва агар вакт бошанд, интизор шаванд.

Этикети дипломат!

Кдбули дипломатй яке аз шаклхои пахншуда ва кабули умумии хукуматхои сиёсии дохила, хорина ва дипломатхо ба хисоб меравад. Чунин кабулхо дар шаклхои гуногун ва ба муносибатхои гуногун ба амал меоянд. Масалан, кабули мехмонхои хоричй, дипломатхо, коркунони сиёсии давлатхои хорича, ба муносибати чаншхои миллй, имзои шартномахои дипломатй ва г. Инчунин кабулхои дипломатй хар руз дар фаъолияти вазорати корхои хоричй ва сафоратхонахо ба амал меояд.

Дар вакти кабули сафирон, намояндагони сафоратхонахои давлатхои хоричй хеле эхтиёткорона рафтор кардан лозим аст, чунки онхо ба хама чиз ахамият дода истода, ба фархангу маданият ва одоби коргузории вазорату корхона, донишкадаву намояндагони он бахо медиханд ва хулосахои худро мебароранд. Зи ин сабаб хар як кабули дипломатй ахамияти сиёсй дошта, барои хар як иштироккунандаи он маданияти баланди ахлоки сиёсй дошган зарур аст. Анъанаи кабули мехмонхои хоричй сафирон, дипломатхо, муносибат бо онхо таърихи хеле кадима доранд.

г’ГсШиро^и мехмон ин аз кадим буд ва мемонад. Тачрибаи бисёрсошш муносибатхои дипломатй нишон додаанд, ки шаклхои кабули мехмонон дар кадом шакл ва бо кадом метод гузаронида шавад. Дар протоколхои дипломатй кабул ба ду кием чудо мешавад: рузона ва бегохй.

Дар кабули рузона шаклхои кабул дар шакли мамлакатхои гайримусулмонй «чоми шароб, шампан, субхонаи пагохй», дар мамлакатхои мусулмонй «як пиёла чой» ба субхонаи пагохй даъват карда мешавад.

Дар соати 12 сар шуда то 1 давом медихад. Чунин пазирой ба муносибати идхои миллй кушодашавии фестивалхо ва намоишхо карда мешавад. Дар вакти када шампон аз нушикихои дигар истифода бурдан мумкин аст.

Субхона дар байни соатхои 12 то 15 гузаронида мешавад. Чунин пазирой дар асосй расму одатхои миллй гузаронида мешавад. Дар вакти пазироии хуроки нисфирузй хуриши сабзавотй, як ё ду хуриши гуштй ва хурокхои миллй (ош, манту) оварда мешвад. Еайр аз ин да дастархон нушокихои ба мисли оби минералй, чой, шарбатхои гуногун мегузоранд. Хуроки нисфирузи асосан 1 ё 1,5 соат давом мекунад.

Кдбулхои бегохирузй низ дар якчанд шакл мегузарад. Коктейл байни соатхои 5 ва 6 гузошта мешавад ва 2 соат давом мекунад. Дар ин пазирой шарбат, хуриш, бутерброд, дар баъзе холатхо хуроки гарм оварда мешавад.

Тайёрй барои кабул Барои кабулхои дипломатй тайёрии нешакй дидан лозим аст.

  1. Мехмонхои таклифшударо бо чой хоб таъмин намудан лозим аст.
  2. Барои онхо мехмонхонахо ва пешхизматхоро тайёр намудан лозим

аст, ки онхо чавобгуи талаботи замон бошанд (яке аз забонхои

#

О Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *