Фании Информатика

Забони барномасози

Мундариља: *

 1. Мукаддима……………………………………………………………………………… 2
 2. Мухити Visual Basic 6.0……… ……………………………………………… 2
 3. САТРИ МЕНЮ………………………….. ………………………………………. 3
 4. TOOL BOX ПАНЕЛИ ЭЛЕМЕНТХОИ ИДОРАКУНИ (ОБЪЕКТХО)…………………………………………………………………….. 3
 5. МЕНЮХОИ АСОСИИ V.B 6.0……………………………………………………… 4
 6. Элементи идоракунии TOOL BOX………………………………………………… 6
 7. Элементи идоракунии TEXT BOX………………………………………………… 6
 8. Элемети идоракуни COMMAND BUTTON……………………………………… 7
 9. Элементи идоракунии LIST BOX…………………………………………………… 8
 10. Элементи идоракунии COMBO BOX…………………………………………… 8
 11. Элементи идоракунии Check Box………………………………………………… 9
 12. Элементи идоракунии Option Button…………………………………………… 9
 13. Label – инфарматсияи матни………………………………………………… 10
 14. Элемети идоракунии Line……………………………………………………… 10
 15. Элементи идоракунии Shape…………………………………………………… 10
 16. Элементи идоракунии Image…………………………………………………… 11
 17. Элементи идоракунии Picture………………………………………… 12
 18. Элементи идоракунии стандартии MICROSOFT………………… 12
 19. Элементи идоракунии Image Combo………………………………… 13
 20. Image List…………………………………………………………………. 14
 21. Элементи идоракунии стандартии Progress Bar……………….. 14
 22. Элементи идоракунии Slider……………………………………………. 14
 23. Элементи идоракунии стандартии Tab Strip…………………… 15
 24. Элементи идоракунии Month View………………………………… 15
 25. Элемети идоракунии стандартии Up Down…………………… 15
 26. Тагирёбандахо ва константахо…………………………………… 16
 27. Функсияи LTRIM, RTRIM ва TTRIM………………………………..17
 28. Функсияњои Str ва Val……………………………………….…………….18

28.Массивњо…………………………………………………….……………..18

29.Функсияњо ва протседурањо……………………………….…………….19

30.Эълони протседура………………………………………..……………..20

31.Эълони функсия……………………………………………..…………….21

32.Эълони параметрњо………………………………………….……………22

33.Намуди интерфейсњо……………………………………….……………..23

34.Интерфейси намуди роњбалад……………………………………………24

35.Сохтани MDI барнома…………………………………………………….24

1 Мукаддима.

Соли 1991 корпаратцияи М.S барои хаводорони компютер забонхои барномасозии V.B-ро пешниход намуд. Соли 1992 верцияи 2-уми ин забон пахн гардид, ки вай нисбат ба верцияи 1-умаш имкониятхои зиёдтар дошт.

Верцияи 3-уми V.B соли 1993 баромад. Дар он асбобхои пур иктидортар мавриди истифода карор доштанд. Холо бошад, вкрцияхои 4-5 ва 6-уми Visual Basic истифода мебаранд, ки хар кадомашон аз хам дигар ба воситаи тавоннои ва имкониятхои худ фарк мекунад. V.B системаи нави барномасозии буда, бо ёрии он барномахои даражаи мураккабиашон гуногунро сохтан мункин аст. Ба воситаи ин забон на танхо барномахо, балки замимахои Windovs-ро низ хеле осон сохтан мункин аст. V.B аз зумраи он забонхои аввалини барномасозии сифатан нав мебошад, ки тавасути он барномахо дар асоси идоракунии ходисахо сохта мешавад.

Ходисахо гуфта амалхои мукаррарии (интихоби командахо, пахнкунии тугмахои муш дар равзанахо, чойивазкунии нишондихандаи муш ва гайра.) Windovs-ро меноманд, ки онхо бояд аз тарафи истифодабарандагон ичро карда шуд. Дар ин маврид барномасозии бештар ба сохтани замимахои W/Sшабохат дошт аз мачмуи микробарномахои (пратсидурахо) ба хам алокаманд иборат аст.

Баъзе терменхои истифодашаванда.

 1. Форма дар V.B –ин равзанаи барои сохтани интерфесй барнома аз тарафи истифодабаранда.
 2. Объект-ин элементи мебошад, ки дар формаи V.B бо ёрии воситахои идоракунии сохта мешавад.
 3. Хосият-ин характеристикаи объекти V.B мебошад. Масалан: ном ё ранг.
 4. Воситахои идоракунии-асбобхои мебошад, ки барои сохтани объект дар форма истифода мешавад.

Мухити Visual Basic 6.0

V.B ро аз руи камандаи зерин ба кор Шуру мекунад.

Пуск-Программы-Microsoft V.B 6.0-Microsoft V.B 6.0 Дар ин маврид мухити интегиронидашудаи V.B 6.0 Integrated Development Enviroment (IDE)пайдо мешавад.

Дар ваќти ба кор даровардани барномаи M.S VB.6.0 дар экран равзанаи робитавии New Project (лоињаи нав)пайдо мешавад. Ин равзана аз 3 тугмаи ќабати иборат аст.

1.New – (нав)- барои сохтани лоињаи нав.

2.Existing– (мављудбуда)- барои кушодани лоињаи мављуда.

3.Recent – (дар ваќти охир сабтшуда)-дар ин ќабат рўйхати лоињањои дар ваќти охир кушода шавад.

Њангоми ба V.B ворид гаштан дар навбати аввал бо муњити интегронидашудаи раванди кори он IDE рў ба рў мешавем. Дар маркази равзанаи V.BIDE майдони дизайнери форма UserForm љойгир аст.Форма элементи маркази ва асоситарини барнома дар VBба хисоб меравад Њар гуна ходиса махз дар хамин равзана амали хохад гашт,
САТРИ МЕНЮ

Хамаи командахое, ки барои сохтани барномахо дар мухити V.B 6.0 зарур аст дар ин чо оварда шудааст. Дар байни онхо бандхои стандартие вучуд дорад, Ки бештари равзанахои WINDOWS хос аст ва инчунин бандхое мавчуданд,ки барои ташкил ба корандозї ва мушохидаи барнома пешбини шудаанд:

1.Project (Лоиха)

2.Run (Бакорандозї)

3.Debug (Атлатка)

4.File (Файл)

5.Edit (Правка)

6.View (Вид)

7.Format (Формат)

8.Query (Запрос)

9.Diagram (Диаграмма)

10.Tools (Сервис)

11.Add-Ins (Настройка)

12.Window (Окно)

13.Help (Справка)

TOOL BOX ПАНЕЛИ ЭЛЕМЕНТХОИ ИДОРАКУНИ (ОБЪЕКТХО)

Бо ёрии ин панел барномасоз метавонад ба форма ин ё он намуди барномаи худро мураттаб кунад. Агар панели мазкур дар мухити V.B мавчуд набошад, он гох онро бо яке аз тарзхои зеринпайдо кардан мумкин аст:

 1. бо командаи View – Tool Box

2.бо пахши тугмаи Tool Box аз панели асбобхои стандартї

ПАНЕЛИ АСБОБХОИ TOOL BAR

Бо ёрии тугмахои ин панели асбобхобидуни меню ин ё он амалро танхо бо пахши як тугмаи мувофик ба чо овардан мумкин аст. Дар IDE асосан 4-панели асбобхо мавчуд аст:

 1. Debug
 2. Edit
 3. Form Editor
 4. Standart

Панели Debug- ин панел имкониятивасеъи назорати кори барнома ба монанди санчиши кимматхои тагйирёбандахои чори, ичрои кадам бакадам нигохдории муваккатии кори барномаро дар ягон кадами муайян ва гайраро дорад.

Панели Edit – ин панел барои кор бо матни барнома пешбини шудааст. Масалан: Амалхои нусхагири ,буридан,чустучу ва ивази калимахоро дар матни барнома ичро кардан мумкин аст.

Панели Form Editor– ин панел барои дар форма чойивазкунии элементхои идоракунанда тагйирдихии андозаи онхо баробаркунии сархади форма нигаронида шудааст.

Панели Standart– ин панел унсури асосии мухити V.B 6.0 ба хисоб рафта бо воситаи он амалхои мухталифро ичро кардан мумкин аст.

МЕНЮХОИ АСОСИИ V.B 6.0

Менюхои асосии V.B хамчун менюи дигар барномахои WINDOWS низ дар шакли тасма дар поении сатри сарлавха чойгир шудааст.

Дар тарафи чап менюи файл чойгир шудааст. Бо ёрии ин меню сохтан, кушодан, Чоп кардан ва сабт кардани лоихахомумкин аст.

Зерменюи файл аз инхо иборат аст:

FILE

New project-сохтани лоихаи нав

Open project- кушодани лоиха

Save project-<имя проекта> сабткунии лоиха

Print-чопкуни

Print setup-батанзимории чопкуни

Exit-баромадан аз V.B

Дар менюи Edit корхои стандарти бо буфери ивазкуни ичро мешавад.Буридан, нусха бардоштан,гузоштан ва гайра.

EDIT

Undo– бекор кардани амали охирин ичрошуда (отменить)

Redo-баркарор кардани амали бекоркардашуда (вернуть)

СUT-бурида гирифтан(вырезать)

Copy-нусха бардоштан ба буфери ивазкуни (копирование)

Paste-гузоштани объект аз буфери ивазкуни (вставить)

Remove– чойивазкуни (перевестить)

Delete-хорич кардан (удалить)

Select all-чудокуни (виделить все)

Find-чустучу (найти)

Replase-ивазкуни(заменить)

Менюи Wiew барои намудор ва нопадид кардани равзанахо ва панелхои идоракуни.Зерменюи Wiew аз инхо иборт аст:

WIEW

Code-равзанаи тахрири матни барнома (код) барои тартиб ва тахрири матни барнома пешбини шудааст. Кушодани равзанаи коди объекти тугмаи муш дар болои хамин объект амали карда мешавад.

Object-кушодани форма (объект)

Tool Box– панели элементхои идоракуни

Tool Bar-панели асбобхо

Дар менюи Project командахои идоракунии лоиха ва элементхои он

гурухбанд карда шуданд.Зерменюи Project аз инхо иборат аст:

PROJECT

Add Form-хамрохкунии форма (добавить форма)

Add File– хамрохкунии файл (добавить файла)

Project properties-хосияти лоиха (свойта проекта)

Менюи формат барои колаббандии объект дар форма истифода бурда мешавад.Зерменюи формат аз инхо иборат аст:

Format

Alige-баробаркуни (виравнять)

Horizontal Spacing-интервали горизонтали(горизонтальная интервал)

Vertical Spacing-интервали вертикали (вертикальная интервал)

Center in Form-Марказонидани форма

Order– объекти чудокардашударо ба боло ё ки поении форма равона кардан.

Зерменюи Debug аз инхо иборат аст:

DEBUG

Step into-кадам ба протседура даромада.

Step Over-кадам ба протседура надаромада

Step out-кадам ба протседура баромада.

Зерменюи Run аз инхо иборат аст:

RUN

Start

Break

End

Restart

Зерменюи QUERY аз инхо иборат аст:

RUN

Clear Results

Verify sql syntax

Зерменюи DIAGRAMM аз инхо иборат аст:

New Next annotation

Arrange Selection

Arrange Tables

Зерменюи Tools аз инхо иборат аст:

TOOLS

Add procedure

Procedure Attrebutes

Зерменюи Add Ins аз инхо иборат аст:

Visual data Manager

Add In Manager

Менюи Window

Split

Tile Horizontally

Tile Vertecally

HELP

Context

Search

About V.Basic

Элементи идоракунии TOOL BOX.

Панели элементхои идоракунии ин асбобхои асоситарин барои сохтани замимахо дар форма мебошад. Панели элементи идоракуниро бо командаи зерин ViewToolbox.

Элементи идоракунии TEXT BOX.

Барои дохилкунии ва райдо кардан информатсияи матни дар форма объекти майдони матни пешбини шудааст. Барои сохтани чунин объек дар IDEтугмаи Text Box аз панели элементхои идоракуни истифода бурда мешавад. Информатсияро ба майдони матни чунин роххо дохил

кардан мункин аст.

 1. Ба равзанаи properties
 2. Дар вакти ичрошавии коди барнома
 3. Дохилкунии ба майдон аз тарафи истифодабаранда.

Майдони матни ин элементхое, мебошанд, ки дар бисёри вактхо истифода бурда мешавад. Элементи Text Box аз элементи Label бо хосиятхои гуногун фарк мекунад. Барои нишондодани намуди худуди майдони матни хосияти Border Style истифода мешавад.

Хосияти Appearance гавсии майдони кориро муайян мекунад.

Back Color

Fore Color-барои иваз кардани ранги фон ва матни ба элементи Text Box дохилшавандаро истифода мебаранд, бо ёрии хосияти Alignmentинформатсияи дар элемент мавчуд бударо аз тарафи рост ва чап баробар кардан мумкин аст. Барои ивазкунии андоза ва намуди гирифти дар майдони матни нишон дода шуда аз хосияти Font истифода мебаранд. Аслан майдони матни барои дохилкунии информатсия ба як сатр пешбини шудааст. Хосиятхои Multi Line Scrol Bar-и элементи идоракуни Text Box барои дохилкуни инфарматсия ба якчанд сатр ва хатто блоки калони инфарматсияхои матни истифода мешаванд. Дар вакти дохилкуни матн ба сатри нав бо ёрии тугмаи Enter гузошта мешавад.

Барои сохтани майдони матни дар V.Basic ки он барои дохилкунии паролхо пешбини карда шудаанд, аз ду намуди хосиятхо истифода бурдан мумкин:

 1. Pass Word Char
 2. Max Length
 3. Аломатхои дар мавкеи гузошташавандаро нишон медихад.
 4. Адади максимали символхои ба майдон дохилшавандаро муаян мекунад.

Дар Ms. V. Basic бо ёрии хосияти Tool Tip Text матни фахмондадихи, ки дар поении курсор пайдо мешавад, сохтан мумкин аст.

Элемети идоракуни COMMAND BUTTON

Барои сохтани тугмахои идоракуни дар форма элементи идоракуни COMMAND BULTON истифода мешавад. Навиштачоти чойгиршавандаи дар тугма аз хосияти Coption дода мешавад. Аз 255 символ зиёд шуда наметавонанд. Баъд аз сохтани тугма ва муаян шудани номи он ба мо лозим мешавад, ки вазифаи ин тугмаро муаян кунем. Барои тугмахои идоракуни клавишхои дохилшударо муаян кардан мумкин аст. Дар ин вакт барои пахшкуни тугма лозим мешавад, ки камбинатсияи клавишхои зеринро пахш кунем: Alt+<клавиша>.

Барои нишон додани клавиш дохилшави лозим аст, ки дар вакти номгузори тугма ба майдони Caption пеш аз клавиши дохилшави символи & гузорад. Яке аз тугмахои дар форма сохташударо фаол намудан мумкин аст. Барои ин аз хосияти Pefault ва ифодаи True истифода мебарем. Барои ичрошавии ин каманда тугмаи Enter-ро пахш кардан кифоя аст. Бо истифодаи хосияти Cancel абекти формаро тугмаи бекоркуни (отмена) кардан мумкин аст. Барои идоракунии намуди берунаи тугма хосияти Stule истифода мешавад. Ин хосият ду ифодаро дар бар мегирад:

 1. Standart
 2. Caption

Аз ифодаи стандарт барои номгузории тугма аз матн истифода мебарем. Аз ифодаи Grapical барои номгузори тугма аз тасвирхои графики хосияти Picture истифода мебарем.

Элементи идоракунии LIST BOX

Элементи идоракуни LIST BOX дар форма чойгир шуда ин руйхат мебошад. Барои чойгиркунии руйхат ба форма элементи LIST BOX истифода мешавад. Ба рухат маълумотхороба як сутун ё якчанд сатрхо чойгир кардан мумкин аст. Микдори сутунхо аз хосияти Columns дода мешавад. Агар элементхои руйхат ба обект чудо шуда нагунчад дар ин маврид тасмахои тобдихи пайдо кардан мумкин. Ба руйхати сохташуда аз хосияти Listхамаи элементхои руйхат аз тарафи истифодабаранда дохил карда мешавад. Аз хосияти Sortea ва ифодаи True маълумотхо аз руи алфавит дохил карда мешавад. Барои хамрох кардани элементхо ба руйхат методи Add Item пешбини шудааст, ки синтаксиси он чунин аст:

Name List Add Item виражение [,index]

Name List – номи руйхате ки аз хосияти Name дода шудааст.

Виражение – элементи руйхат.

Index – раками тартибии элемент дар руйхат.

Агар ин параметр нишон дода нашавад элемети ба охири руйхат дохил карда мешавад. Дар V. Basic элементхои руйхатиро низ хорич кардан мумкин. Барои ин Remove itim истифода мешавад. Синтаксиси он чунин аст:

Name List Remove Itim Index

Remove Itim – хоричкуни.

Index – раками тартибии элементе ки аз руйхат хорич карда мешавад. Шахрхо Remove Itim 1

Барои хоричкуни хамаи элементхои руйхат яъне тоза кардани руйхат аз методи Clear истифода бурдан мумкин. Name List Clear. Барои идоракуни ба намуди берунаи руйхат хосияти Stule истифода мешавад, ин холат ду ифодаро дар бар мегирад.

 1. Руйхати одди аз ифодаи стандарт интихоб мешавад.
 2. Аз ифодаи Check Box руйхат ба намуди байракча сохта

мешавад.

Элементи идоракунии COMBO BOX

Руйхати намуди Combo Box –ро руйхати кушодашаванда ё майдони руйхат мегуянд.Руйхати кушодашавандаро аз тугмаи дартарафи рост чойгир шуда кушодан мумкин.Аз майдони руйхат элементхоро натанхо интихоб кардан балки ба он чо элементхои дигарро низ дохил кардан мумкин.Аз хосияти Style барои идоракунии намуди руйхат истифода мебаранд.Хосияти Style информатсияхои зеринро кабул карда метавонад:

1.0-DropDown Combo-руйхати одди истифодабаранда метавонад ба майдони матн маълумотро дохил намояд,ё Ки руйхатро кушода элементхоро интихоб кунад.

Элементи интихобшуда дар майдони матн намудор мешавад.

 • Simple Combo-Дар ин намуди руйхат элементхо дар намуди кушода пешниход мегардад.Агар хама элементхо ба майдон нагунчад,он гох тасмаи тобдихи пайдо мешавад.
 1. DropDown List – кушодашаванда.

Элементро ба руйхат дар вакти сохтани объекти Combo Box дохил карда мешавад.

Намудхои руйхати Combo Box
Style 0 Style1 Style2

Элементи идоракунии Check Box

Барои чойгиркунии дар объект маълумотхое, ки варианти гуногуни чавобхо доранд, объектхои байракчаро истифода мебаранд. Барои чойгиркунии чунин объектхо дар форма аз элементи идоракуни Check Box истифода мебаранд. Байракчахо ба истифода барои интихоби чавоби дуруст имконият медихад.

Расм

Дар вакти интихоби чавоби дуруст истифода ба элементи интихобшуда байракча мегузоранд. Дар вакти нагузоштани байракча ба элемент чавоби нодурустро ифода мекунад. Байракчахоро дар форма як то ё бо гурух истифода бурдан мумкин.

Элементи идоракунии Option Button

Объектхои намуди Option Button – ро калидхо мегуянд, чунки дар ин намуди объект истифодабаранда метавонад аз якчанд бандхои имконпазир яктоашро интихоб кунад. Барои чойгиркунии чунин объектхо дар форма аз элементи идоракунии Option Button истифода мебаранд. Барои ба форма чойгиркунии якчанд гуруххои объекти Option Button хар яке гуруххоро ба объект – кантенерхо чудо кардан лозим. Масалан: Frame ё ки Picture Box. Дар ин маврид барои сохтани гуруххо аввал ба форма худудро чойгир карда баъд аз он объектхои Option Button-ро чойгир мекунем.

Расм

Label – инфарматсияи матни.

Чойгиркунии матн ба форма (сарлавха, навиштачотба майдон) бо ёрии тугмаи Label ба амал оварда мешавад. Матне, ки ба объект дохил карда мешавад, аз хосияти Caption дода мешавад. Харфхои инфарматсияи матни аз хосияти Font муаян карда мешавад. Бо ёрии хосияти Fore Color ва Back Color ранги шрифтва фони элемент дода мешавад. Хосияти Border Stule худуди объекти Label-ро муаян мекунад. Хосияти Appearance гавсии матнро иваз карда метавонад. Хосияти Alegnment матни элемети идоракуниро аз тарафи рост чап баробар карда метавонад. Инфарматсияи матни объекти Label андозааш калон ва ба якчанд сатрхоро ташкил дода метавонад. Адади максималии символхои он 65528 то мешавад.

Элемети идоракунии Line

Дар Ms. V. Basic 6.0 ба форма имконияти чойгиркунии хатхо, росткунчахо, доирахо, элипсхоро дорад. Барои хамрохкуни ба форма хатхо тугмаи Lineаз панели элементхои идоракуни Tool Box истифода мешавад. Нишондихандаи мушро ба чои саршавии хатхо гузошта бо пахши тугмаи муш хати зеринро хосил менамоем. Хосияти Border Width имконияти ивазкунии гавсии хатхоро дорад. Барои ивазкунии ранги хатхо аз хосияти Border Colorистифода мебаранд. Бо ёрии хосияти Border Stule намуди хатхоро нишон додан мумкин.

Элементи идоракунии Shape.

Барои хамрохкунии ба форма фигурахои гиометри тугмаи Shape дар панели элементи идоракуни пешбини шудааст. Бо ёрии ин тугма дар форма имконияти сохтани росткунчахо эллипс, доира, квадрат ва гайрахо мумкин аст. Барои чойгиркунии ба форма яке аз фигурахои дар боло зикршуда командаи зеринро ичро кардан лозим аст:

 1. Тугмаи Shape-ро аз панели элементи идоракуни пахш мекунем.
 2. Нишондихандаи мушро ба он чое, ки объект гузошта мешавад ва тугмаи мушро пахш карда истода кашола кардан лозим.
 3. Барои додани формаи зарури ба объект аз хосиятхои Shape ягонтои ин кимматхоро додан лозим.

Кимматхои хосият Фигурахои геометри

0 RESTANGLE РОСТКУНЧА
1 – SGUARE КВАДРАТ
2 – OVAL ЭЛЛИПС
3 – CIRCLE ДОИРА
4-ROUNDED RESTANGLE РОСТКУНЧАХОИ ДОИРАШАКЛ
5-ROUNDED SGUARE КВАДРАТИ ДОИРАШАКЛ

Контури фигурахо

Бо ёрии хосияти Fill Style накшахои пуркуни бо интихоби кимматхои зерин додан мумкин:

Кимматхо Накшхои пуркуни

0- SOLID
1-TRANS PARENT
2-HORIZONTAL LINE
3-VERTICAL LINE
4-UPWARD DIAGONAL
5-DOWNWARD DIAGONAL
6-CROSS
7-DIAGONAL CROSS

Элементи идоракунии Image

Дар Ms.V.B барои дар форма љойгиркунии тасвирњои графики элементњои идоракунии image ва pictyre box истифода мешавад.Объекти image имконияти дар форма љойгиркунии тасвирњои графикиро доранд

Элементи идоракунии хам барои чойгиркунии тасвирхо ва хамчун объектконтенерхо барои дигар объектхо истифода мешавад.Ба объекти Image тасвирхои графикиро дар вакти сохтани замима ё,Ки бо ёрии барнома дар вакти ичрошавии он гузоштан мумкин.Барои гузоштани тасвирхо дарвакти сохтани объект истифодабарии ду усул мумкин аст:

 1. Аз хосияти Picture истифода бурда гузоштан мумкин.
 2. Истифодабарии тасвирхои графикие,Ки дар дигар замимахо сохта шудаанд ва бо ёрии буфери ивазкунии Windows гузошта шудаанд.

Барои чойгиркунии тасвирхо ба объекти Image дар вакти ичрошавии замима хосияти Picture ва функсияи Load Picture истифодамешаванд.Синтаксиси он чунин аст:

Image 1. Picture = Load picture ( «Номи файл» )

Барои тоза кардани элементи идоракунии Image аз тавирхои ба он гузошташуда аз функсияи Load Picture истифода бурдан мумкин.

Барои ба танзимории хосиятхои тасвирхои ба форма чойгиршуда аз хосияти Stretch истифода бурдан мумкин.Асосан киммати False гузошта шудааст.Дар вакти дохилкунии илова ба андозаи объекти Image андозаи объекти Image андозаи тасвир дигархел намешавад.Агар киммати Trueгузошта бошад дар вакти иловакунии андозаи объект андозаи тасвир дигаргун мешавад.

Элементи идоракунии Picture

Элементи идоракунии Picture дар форма чойгир шуда хосиятхо ва методхои гуногунродорад. Онро бо ёрии тугмаи Picture Box аз панели элементи идоракунии Tool Box гузоштан мумкин.Ин элементро барои максадхои зерин истифода бурдан мумкин:

1.Барои чойгиркунии тасвирхои графики

2.Хамчун контейнер барои дигар элнментхои идоракуни

3.Дар намуди равзанаи графики барои хоричкунии матн элементхои графики ва аниматсияхо

Барои гузоштани тасвирхои графики бо ёрии элементи идоракунии Picture итифода бурда мешавад. Киммати он номи файли графики мебошад.

Барои тасвиркунии расмхо дар объекти Picture ва Load Picture истифода бурда мешавад.Синтаксиси он чуни наст:

Picture1.Picture = Load Picture ( «Номи файл» )

Объекти Picture –ро хамчун равзанаи графики истифода бурдан мумкин.Ба дохили он матнхоро ва элнмнтхои графикиро хамрох кардан мумкин.Барои баровардани матн ба равзанаи графики методи Print пешбини шудааст. Методи Paint Picture барои сохтани аниматсияхо дар равзанаи графики истифода бурда мешавад.

Элементи идоракунии стандартии MICROSOFT

Хамаи элементхои идоракуни дар мавзуъхои гузашта дида шуда дар панели элементи идоракуни чойгир шуда буданд.Ба гайр аз ин элементхо ба V.Bгурухи элементхое ,Ки барои сохтани барномахо пешбини шудаанд,дохил мешавад.Онхоро элементхои идоракунии стандартии MS мегуянд.Бо ёрии онхо сохтани панели идоракуни сатри вазъи равзана,чойгиркунии маълумотхо бо усулхои гуногун мумкин аст.

Элементи идоракуни Вазифа
1 2

Animation Барои сохтани видеоклипхои бесадо

пешбини шудаанд

Cool Bar Хамчун контейнер барои дигар элементхои идоракуни ва барои сохтани панели асбобхо хизмат мерасонад
DTPicter Барои дохилкунии сана бо даст ё,Ки интихоби аз элементи идоракунии Month View
Image Combo Варианти хубкардашудаи майдони руйхатхо.
Image List Руйхати тасвирхои графики барои истифодаи дигар элементхои идоракуни.
List View Руйхат барои татбик намудани батанзимори намуди беруна
Month View Элементи идоракуни дар намуди календар
Progress Bar Индикатори холат
Slider Элемент дар намуди харакаткунанда(палзунок)
Status Bar Хати холат
Tab Strip Барои сохтани дар форма тугмахои кабати (вклатка)
Tree View Маълумотро дар намуди дарахтшакл пешниход мекунад
Tool Bar Барои сохтани панелхои асбобхо истифода мешавад.
Updown Барои сохтани тугмахои стрелкадор нукта дар вакти пахши онхо киммати ракамхо дигар мешавад.

Барои хамрохкунии элементхои идоракунии стандартии MICROSOFT ба панели элементхои идоракуни ин амалхоро ичро кардан лозим аст:

 1. Аз меюи Progect командаи Components-ро интихоб кардан лозим.
 2. Аз равзанаи робитавии Components ба тугмаи кабатии Controls барои гуруххои зерин байракча гузоштан лозим:

Microsoft Windows Common Controls 6.0

Microsoft Windows Common Controls 2.6.0

Microsoft Windows Common Controls 3.6.0

 1. Тугмаи OK-ро пахш кардан лозим. Элементхои идоракуни интихобшуда ба панел хамрох карда мешавад.

Элементи идоракунии Image Combo.

Элементи идоракунии Image Combo хамчун обекти Combo box майдони руйхат мебошад. Фаркияти ин ду обектхо дар он аст, ки ба элементи Combo box ба руйхати кушодашаванда натанхо матн балки обектхои графикиро низ хамрох кардан мумкин аст. Тасвирхое ки дар руйхати Image Combo истифода мешавад ба элементи идоракуни Image List чойгир карда мешавад.

Image List

Элементи идоракунии Image List руйхате мебошад, ки дар он тасвирхои графики чойгир карда мешавад. Тасвирхое, ки ба ин обект чойгир карда мешавад, дар вакти ичрошави дида намешавад. Барои он ки ин обект факат барои нигохдори истифода мешавад.

Ба руйхати графикии Image List файлхои графикиихамагунаро чойгир кардан мумкин аст.Масалан: нишонахо,нишондихандахои муш,файлхо дар формати GIF,JPEG

Элементи идоракунии стандартии Progress Bar.

Баъзе корхои замимахо суст ичро карда мешавад Масалан: Коркардри хачми калони маълумотхо ё,Ки интихоб аз барои маълумотхое,Ки информатсияи калонро доранд.Дар чунин мавридхо истифодабарандаи замимахо ба форма бо истифодаи тугмаи Progress Bar индикаторхои холатро хамрох кардан мумкин аст.

Элементи идоракунии Progress Bar
Отмена

Подаждите пожалуйста !

Идет обработка данних

Хосиятхои асосии элементи идоракунии Progress Bar инхоянд:

Haght– баландии индикатор

Widht– дарозии индикатор.

Min– киммати минималии хосияти Value.

Max– киммати максималии хосияти Value.

Value– ин хосият барои кадом кисми индикатор рангубор карда мешударо муаян мекунад.

Элементи идоракунии Slider

Элементи идоракунии Slider тугмаи харакаткунанда мебошад, Ки бо ёрии он ба барнома камматхои адади дохил кардан мумкин. Барои идоракунии намуди берунаи обект аз хосиятхои зерин истифода мебаранд:

 1. Border Style– идаракунии худуд дар атрофии обект. Дар вакти сохтан худуд намешавад.
 2. Orientation– барои чойгиркунии горизонтали ё Ки вертикалии обект.
 3. Tick Style– барои таксимкунии линейкаи обект

Элементи идоракунии стандартии Tab Strip

Microsoft V. Basic 6.0 имконияти сохтани формахои дорои якчанд тугмахои кабати имконият дорад. Ин намуди обектхоро дар вакти чойгиркуниимаълумотхои хачмашон калон, барои гурухбанди намудани маълумотхои асоси ва бисёр истифода мешуда истифода бурдан мумкин.

Барои сохтани чунин обект ба форма элементи идоракунии Tab Strip хизмат мерасонад.

Элементи идоракунии Tab Strip Х
 1. Вкладка
 2. Вкладка

Элементи идоракунии Month View

Элементи идоракунии Month View обекти календар мебошад, ки бо ёрии он санаро интихоб кардан мумкин аст. Дар кисми бодои он тугмахои стрелкадор чойгир шудаанд. Бо ёрии онхо дида баромадани моххо мумкин аст. Дар кисми поении обекти калиддор санаи чори чойгир шудааст.

Барои идоракунии намуди берунаи калиддор хосиятхои асосии зерин истифода мешавад:

 

Show Today– дар вакти интихоби киммати True дар кисми поени калиддор санаи чори намудор мешавад.

Show Week Numbers– бо интихоби киммати True дар тарафи чапи калиддор сутуне пайдо мешавад, ки дар он ракамхои хафта чойгир шудааст.

Show Rate– кадамро муаян мекунад.

Дар форма бо истифодаи хосиятхои Month Rows ва Month Columns якчанд моххоро чойгир кардан мумкин аст. Максимум 12 мох ба як форма чойгир кардан мумкин.

Элемети идоракунии стандартии Up Down

Элемети идоракунии Up Down барои дохилкунии инфарматсияхои раками аз тарафи истифодабаранда пешбини шудааст. Ин гунна обектхо аз ду тугмаи стрелкадор иборат буда онхо ба 2 самт равона шудаанд.

Х

124

Ин гуна обектхо танхо барои бо якчояги бо дигар элементхои идоракуние, ки барои дохилкунии инфарматсияхои раками пешбини шудаанд, хизмат мерасонад.

Масалан: Барои дохилкунии ракамхо ба майдонхои матни истифода бурдан мумкин. Дар ин холат бо хар як пахши тугмаи стрелкадори ба боло равона шуда, киммати додашуда зиёд мешавад ва бо пахши тугма ба поён равона шуда киммати додашуда ба раками муайан кам мешавад.

Элементи идоракунии Up Down-ро ба самти горизонтали чойгир кардан мумкин. Дар ин холат тугмаи ба тарафи чап нигаронидашуда барои кам шудани киммат ва ба тарафи рост нигаронидашуда барои зиёд шудани киммат хизмат мерасонад.

Increment- кадам

Max- киммати максималии дохилшаванда

Min- киммати минималии дохилшаванда

Orientation- бароимуайянкунии чойгиршавии элементи идоракунии ба самтхои гаризонтали ва вертикали.

Value– барои шуморидани киммати дохилшуда ба элементи идоракунии Up Down.

Намуди маълумот дар Visual Basic. Таѓирёбандањо ва намудњои онњо. Константањо

барои тавсифи тагирёбандахо оператори зеринро истифода мебаранд:

Dim тагирёбанда [А$ номи тагирёбанда]

Дар ин чо:

Dim-калимаи хидмати, ки барои тавсиф кардани тагирёбандахо истифода карда мешавад.

А$- калимаи хидмати, ки барои тавсиф намудани тагирёбанда мавриди истифода карор мегирад.

Номи тагирёбанда- ин навъи маълумот барои тагирёбандаи нишондодашуда. Номи тагирёбанда нодир (яъне набояд бо калимахои хидмати хамчоя шавад), ба хисоб рафта набояд дар рафти ичро программа дучори дигаргуни шавад. Вай хатман аз харфи лотини огоз ёбад ва дар таркибаш нуктахо, фосилахо, харфхои Руси мавчуд набошад, рамзхояш набояд аз 255 зиёд гардад. Муносибати тагирёбандаро ба намуди маълумот муайян мекунанд.

Dim Int. Summa AS Integer

Бо ёрии як оператор якчанд тагирёбандахо аз хамдигар бо вергул чудо карда, тавсиф кардан мумкин. Масалан:

Dim Int, Max Int Min. AS Integer dbl Mat as double.

Дар V. Basic якчанд намуди тагирёбандахо мавчуд аст, ки онхоро «намудхои маълумот» меноманд. Хар як намуди маълумот ба худ хусусияти хосро дорад.

Навъи маълумот барои таѓирёбандаи нишондодашуда:

 

Намуди таѓирёбанда

 

Ќиммат Њаљми хотира И. пеш аз ба ном
Integer Ададњои бутуни порчаи [32768. 32767] 1байт Int
Long Ададњои бутуни порчаи [2147483648, 2147483647 ] 4байт Lng
Single Ададњои дањї порчаи сањењи яккаратаи (7-8 раќамњои эътимоднок порчаи [ -1.4*10-45, 3*1031] 4 байт Sng
Double Ададњои дањї бо сањењиии дукарата ( 15-16 раќамњои эътимоднок) порчаи 5.0*10-324 17*10308 8 байт Dbl
String Сатри рамзњо 1 байт барои њар як рамз Str
Byte Ададњои бутуни порчаи [0.28-1] 1 байт Byt
Data Сана аз порчаи 01.01.100 31.12.9999 8 байт Dtm
Object Мурољиат ба объекти ихтиёрї 4 байт Obj
Variant Ќимати ихтиёрї 16 байт Vnt
Currensy Адад ба шакли пулї 8 байт Cur
Boolean Ќиматњои мантиќї True ё False 2 байт Bln

 

Бузургињое, ки ќимматњояшон дар рафти иљрои барнома таѓир намеёбад, константањо номида мешаванд. Онњо монанди таѓирёбандањо тавсиф дода мешаванд.

Const номи константа [ As намуди константа]= ќимати константа

 

Функсияи LTRIM, RTRIM ва TTRIM

Функсияи LTRIM барои нест кардан пробели дар сари ифодаи сатрї љойгиршуда хизмат мерасонад.

Функсияи RTRIM барои нест кардани прбел дар охири ифодаи сатрї хизмат мекунад.

Функсияи TTRIM барои нест кардани пробели дар охир ва аввали ифодаи сатрї љойгиршуда хизмат мекунад.

Дар Visual Basic барои интихоби символ ё символњо аз ифодаи сатрї чунин функсияњо истифода бурда мешавад: Left, Right, Mid

Операторњои функсияи зерин чунин навишта мешаванд:

Left ( ифода, адад, символњо)

Right ( ифода, адад, символњо)

Mid ( ифода, номери позитсия, адад, символњо)

Барои њисоб намудани символњо дар ифодаи сатрї оператори Left истифода бурда мешавад.

Left ( Конибодом, 4) = кони

Right ( Ко, 5) = бодом

Mid ( Кон, 5, 2) = бо

Len ( Конибодом) = 9

 

Dim Str город As String

Str город= « Кони. S=0»

For i=1 to Len ( Кони )

К= Mid ( Конибодом, I, 1) If K=0 Then S=S+1

Next i

Text1. Text

 

Функсияњои Str ва Val

Функсияи Str- барои табдил додани ќимати ададї ба ќимати матнии маълумот хизмат мекунад. Он чунин истифода бурда мешавад:

Str ( адад)

Str ( 123 )=123

Функсияи Val- барои табдил додани символњои матнї ба ќимати ададї хизмат мекунад. Он чунин истифода бурда мешавад:

Val ( ифодаи матнї)

А= « 10»

В= « 12»

Ptint Str ( a)+Str( b) 1012

Print Val ( a) +Val( b) 22

 

Массивњо

Дар забони BASIC имконияти муайян намудани 2-намуди массив мављуд аст:

 1. массивњои динамикї

2.массивњои статикї

Сарњади массивњои статикї дар зинаи коркард гузошта мешаванд ва фа кат дар зинаи нави барнома таѓйир додан лозим аст.

Массивњои динамикї сарњади худро њангоми и|рои барнома метавонад таѓйир дињад. Бо ёрии онњо ба таври динамикї андозаи массивро мувофиќи шарти муайян додан лозим аст.

Барои эълони массиви статикї оператори Dim, к ибо ёрии ќавсњо, ки пас аз оператор гузошта мешаванд ва дар дохили ќавс индекси калонтарин гузошта мешаванд. Аввл Dim баъд номи оператор пас аз он намуди маълумот навишта мешавад.

Dim Mutabar ( 100) AS String

Дар ин њолат элементи таѓйирёбандаи Mutabar на аз рўи номаш, балки аз рўи индексаш фарќ мекунад.

Массивњои статикї фаќат ба таври глобалї эълон карда мешаванд. Онњоро ба таври локалї дар дохили протсудура эълон кардан ѓайриимкон аст.

Дар Visual Basic индекси массив њамеша аз нол сар мешавад, яъне нол элементи якуми массивро муайян менамояд. Индекси 1 бошад, элементи дуюми массивро муайян менамояд.

Оператори Option Base имконияти индексгузориро аз 1 сар мекунад. Ин оператор барои мувофиќонамоии забони Visual Basic бо дигар забонњои

Basic хизмат мекунад, ки дар онњо индексгузорї аз 1 сар мешавад.

Барои муайн намудани сарњади дигари массив чунин тарзи навиштро истифода мебаранд:

Dim < номи таѓйирёбанда > ( < њудуди поёнї то њудуди болої>)

Њудудњои болої ва поёнии нишондодашударо ихтиёрї додан мумкин аст. Ин барои он низ хуб аст, ки агар индекс ягон мазмуни муайян дошта бошад.

Мисол:

Dim Birth Day ( 1980-2012)

Visual Basic инчунин имконият медињад, ки массивњои дученака тартиб дода шаванд. Њангоми эълони массивњои бисёрченека њудудњои болоии индексњои њар якашон навишта шуда аз њамдигар бо вергул људо карда мешаванд.

Мисол:

Dim A ( 5,7)

Массив ин маљмўи элементњои якхела, ки ба њар кадомашон адади натуралї гузошта мешаванд. Ин ададњо индекс номида мешаванд. Ба индекси массив муро|иат намуда бо худи элементи он амал и|ро намуда мешавад.

Массивњои динамикї дар њолате эълон карда мешаванд, ки агар андозаи он пешакї муайн набошад. Эълони массив њам чун динамикї имконият медињад, ки ченак ва андозаи он дар раванди иљрои барнома таѓйир дода шавад.

Массивњои динамикї дар 2-зина тартиб дода мешаванд. Аввал массивњо бе нишондоди андозааш муайн карда мешаванд.

Мисол:

Dim Dun Array ( ) AS Variant

Пас аз он бо ёрии оператори Re Dim андозаи аслии массив гузошта мешаванд.

Re Dim Dun Array ( 50, 10)

Тарзи навишти оператори Re Dim чунин аст:

Re Dim < номи таѓйирёбанда > ( сарњадњо) [ As < намуди маълумот>]

 

Модулњо ва синфњо

Модули барномањо ё худ модулњо модулњои барномавии худро файли матнии ASCII мењисобанд ва зербарномањо, функсияњо, таѓирёбандањо ё доимињои дохилкардашуда дорад.

Модулњо худро бо коди барномавии файли матнии ASCII мењисобанд. Дар инњо гурўњикунонии протседурањои алоќаманд, ки дар барнома истифода бурда мешаванд, ќулай мебошанд.

Коди лоиња мумкин аст аз љамъи модулњои барнома иборат бошанд.

Синфњо ( классы) – худро блоки созандаи асосии модели интихоби барнома, ки дар он ё дар барнома дар намуди бањодињии объект навишта мешаванд, мењисобанд. Синф нафаќат ќайдкунии ќисмњои функсияи барньомањо дар оюъекти алоњида, балки имконияти базањои модулро васеъ менамояд. Мо метавонем як фрагменти барномаро њимоя намоем ва ба дигарњо ба имконияти барнома дастрас мебошад. Ин љараён имконсулятсия номида мешавад. Ба объектњои барнома дар ООП объекти интихоби барнома конструксия кардашуда хислатњои объектро дар љањони њаќиќї вонамуд месозад.

 

Функсияњо ва протседурањо

Бисёр ваќт њангоми навиштани барномањои нисбатан вазнин ё калонњаљм дар якчанд љойи барнома такроран истифода бурдани баъзе амалиёте зарур мешавад. Барои он ки барои нусхабардории ин гунна амалиёт ваќт ва кори зиёдатї сарф нашавад, дар забони алгоритмии Basic зербарномањоро истифода бурдан мумкин аст.

Зербарнома- ин ќисми мустаќили барнома мебошад, ки барои њалли ягон масъала пешбинї шуда, ба он дар рафти иљрои барнома мурољиат намудан мумкин аст. Зербарномањо ба тарзи махсус аз як гурўњ операторњо, функсияњо ва фармонњо тартиб дода шуда, ба онњо аз нуќтаи сатри дилхоњи дигар барнома ё зербарномањо мурољиат кардан мумкин аст. Ѓайр аз ин онњо бояд њатман бо оператори Return ба итмом расанд. Баъди мурољиат ба зербарнома, зербарнома як микдор амалњои заруриро иљро мекунад ва баъд аз ба итмом расидани амалиёт корро ба операторе, ки баъди оператори мурољиаткунанда истодааст, бармегардонад ва барнома кори худро давом медињад.

Барои тартиб додани зербарнома операторњо, фармонњо ва функсияњои дилхоњро истифода бурдан мумкин аст, лекин оператори охирин њатман бояд оператори бозгашт (Return) бошад.

Мурољиат ба зербарнома.

Барои мурољиат ба зербарнома дар забони алгоритмии Basic оператори GoSub истифода бурда мешавад.

Ситаксис: <рс> GoSub <рс>

Дар куљо:

<рс>- раќами сатри аввалаи зербарнома аст, ки ба он мурољиат карда мешавад.

Оператори GoSub дар сатр ё љои дилхоњи барнома истифода шуданаш мумкин аст. Фаќат дар барнома ин оператор охирин шуданаш мумкин нест.

Мисол: 10 rem барномаи асосї

20 input n

30 GoSub 120: rem мурољиат ба зербарнома

 

Бозгашт аз зербарнома.

Барои бозгашт аз зербарнома дар забони алгоритмии Basic оператори Return истифода бурда мешавад.

Дар забони Basic ду намуди зербарнома мављуд аст:

 1. Протседура

2.Функсия

Њар як эълони протседура ё функсия сарлавња ва сатри ба охиррасии зербарномаро дорад.Фарќият дар забони барномасозии Basic аз Pascal дар он аст, ки дар забони Basic протседураро дар дохили дигар протседура эълон кардан мумкин нест.

Потседура ќисмњои алоњидаи рамзест, ки њар бор њангоми мурољиат кардан ба протседура иљро мешавад. Њар як протседура бо калимаи кории Sub оѓоз шуда, бо калимаи кори END ба итмом мерасад. Дар ваќти тартибдињии барномањои мураккаб онњоро ба якчанд зербарномањо-протседурањои начандон калон људо кардан ба маќсад мувофиќ аст. Онњоро чанд маротиба аз ягон љои барномаи асосї даъват кардан мумкин аст. Пас аз иљрои онњо идоракуни ба таври автоматї ба он љои барнома, ки протседура даъват карда шуда буд, бармегардад. Ин гуна протседурањо-протседурањои умумї номида мешавад. Ба њар гуна протседураи умумї номи нодирро гузошта, рўйхати параметрњои дароянда ва бароянда муайян карда мешавад.параметри барояндаи протседура таѓйирёбандаест, ки ќиматаш дар натиљаи кори протседура њосил мегардад. Тарзи навишти протседураи умумї чунин аст:

Sub номи протседура (рўйхати параметрњо)

Коди барномавї

END Sub

Протседураи умумї метавонад дар таркиби модули барномавї(дар файли.frm) ё универсалї(дар файли.bas) мављуд бошад.

Дар он љои барнома,ки протседураро даъват кардан зарур мешавад, оператори даъват навишта мешавад.

Call номи протседура ([рўйхати параметрњои даъват])

Дар ин љо рўйхати параметрњои даъват аз таѓйирёбандањо, ифодањо ё ќиматњои онњо, ки аз њамдигар бо вергул људо карда шудаанд, метавонад бошад.

 

Эълони протседура

Навишти умумии эълони протседура дар забони Basic чунин аст:

[private/public][static]sub<номи протседура>[(рўйхати параметрњо)] [операторњо] [Exit sub][операторњо]

End sub

Њангоми эълони протседура навиштани операторњо private ва public шарт нест.

Оператори ѓайришартии private/public дар нусхаи васеъкардашудаи

Visual Basic маъно дорад.

-Оператори public барои истифодаи протседура дар дигар модулњо низ имконият медињад.

-Оператори Private барои эълони протседура ва истифодаи он дар модуле, ки дода шудааст, имкон медињад.

-Оператори ѓайришартии Static ќимати таѓйирёбандаи локалиро дар байни даъвати протседура нигоњ медорад. Агар калимаи хидматии Static истифода нашавад, онгоњ натиљањои локалї дар хотира нигоњ дошта намешаванд.

Мисоли оддии эълони протседураи Sub Example proc

Variable A=Variable A+1

Print Variable A

End Sub

Њар навбати эълони ин протседура бо ёрии оператори Example proc дар экран раќами 1-ро аз чоп мебарорад.Агар ба эълони протседура таѓирот дарорем, эълони протседура чунин намудро мегирад:

Static Sub Example proc

Variable A=Variable A+1

Print Variable A

End Sub

Њар ваќти аз чоп баровардани натиљаи протседура як воњиди зиёд карда мешавад.(1,2,3…)

Оператори Exit Sub дар танаи протсдура ба мо вомехўрад, ки ин оператор њангоми ба кор андохтани протседура баъди иљрои танаи протседура ба охир мерасонад.

Оператор барои ба кор андозии протседура чунин аст:

Номи протседура [рўйхати параметрњо]

Рўйхати параметрњои ѓайришартии протседурањо пас аз номи протседура дар дохили ќавс меоянд ва онњо бо аломати вергул људо карда мешаванд.

Эълони функсия

 

Функсия ќисмњои алоњидаи рамзе мебошад, ки баъди иљро намудани ягон амал натиљаро бармегардонад.

Навишти умумии эълони функсия чунин аст:

[Public/Private] [Static] Function<номи функсия> [рўйхати параметрњо] [АS <намуд>] <операторњо> <номи функсия> =<ифода>

[Exit Function]

<операторњо>

[<номи функсия>=ифода]

End Function

Фарќи эълони функсия аз эълони протседура дар он аст, ки дар функсия дар сарлавњаи он намуди маълумот гузошта мешавад. Истифодаи операторњри Public, Private ва Static дар эълони протседура ба таври аналитикї эълон карда мешавад.

Оператори Exit Function ба монанди оператори Exit Sub дар функсия истифода мешавад.

Оператор ба кор андозии функсия аз оператори ба корандозии протседура дар он аст, ки рўйхати параметрњои дар функсия мављуд буда дар дохили ќавс оварда мешавад:

С=Calculate square Root (Arg)

 

Эълони параметрњо

Протседурањо ва функсияњо метавонанд аз параметрњо истифода баранд, ки рўйхати онњо пас аз номи зербарнома дар ќавсњо дода мешавад. Ҳангоми зарурат намуди онњо дода мешавад.

Мисол:

Sub Factorial(N As Integer)

End Sub

Дар ин љо N дар намуди маълумоти Integer омадааст. Дар забони Visual Basic имконияти истифода бурдани ду намуди даъвати параметрњо мавчуд аст:

 1. Аз рўи ном

2.Аз рўи ќиммат

Навишти умумии эълони параметрњо чунин аст:

 

[Optional] [By Val/By Ref] <номи параметр>[AS намуди параметр] =<ќимати мувофиќи он>

 

Додани параметр аз рўи ќиммат.

Барои додани параметрњо аз рўи ќиммат пеш аз номи параметр дар

сарлавњаи протседура калимаи хидматии By Val нишон дода мешавад. Ҳангоми додани параметрњо аз рўи ќиммат ин калимаи хидматї њатман бояд нишон дода шавад.

Function Factorial(By Val N AS Integer) AS Integer

F=1

For i=1то N

F=f*i

Next i

Factorial=F

End Function

 

Додани параметр аз рўи ном

Барои он ки параметрњо аз рўи ном дода шаванд, пеш аз номи протседура дар эълони протседура калимаи хидматии By Ref гузоштан лозим аст. Агар параметр аз рўи ном дода шавад, онгоњ протседураи даъватшуда суроѓаи аниќ аз хотира мегирад ва метавонад ќиммати ин параметро таѓир дињад.

Sub Factorial (N AS Integer,By Ref F AS Integer)

F=1

For i=2то N

F=F*i

Next i

End Sub

 

Параметрњои ѓайришартї

Дар Visual Basic ќобилияти дар сарлавњаи зербарнома эълон намудани параметрњои ѓайришартї мављуд аст.

Барои он ки параметри ѓайришартї эълон карда шавад калимаи хидматии Optional истифода шавад. Баъди оператори Optional омада параметрњои ѓайришартї эълон карда мешавад.

 

Намуди интерфейсњо

Дар замони њозира барои иловањои дар муњити Windows бо ёрии Visual Basic 6.0 3- намуди интерфейс мављуд аст:

 • якњуљљата- SDI ( Single Document Interface)
 • бисёрњуљљата-MDI ( Multiple Document Interface)
 • Роњбалад- Eхplorer

Њуљљат гуфта дар ин њолат намуди таъиншудаи кор бо маълумотњоро ба назар мегиранд, на ин ки њуљљати муайянро.

Интерфуйси якњуљчата- ин намуди интерфейсе мебошад, ки имконияти кор бо фаќат як њуљљатро медињад. Редактори матнии MS WORD мисоли он шуда метавонад. Барои бо як њуљљат кор кардан бо ин гунна интерфейс зарур аст, ки иловаро якчанд маротиба ба кор андозем. Барои њар як намуди маълумот ва њуљљат намуд ва мувофиќан иловаи он бо интерфейси SDI- ро талаб менамояд. Принсипан ин низ яке аз самтњои мувофиќ аст, лекин он фаќат барои кор бо миќдори ками њуљљатњо мувофиќ аст. Њангоми пурборкунии миќдори зиёди иловањои SDI хотираи фаврї пур мешавад ва илова хеле суст кор мекунад. Интерфейси SDI аз элементњои зерин иборат мебошад:

 • менюи асосї
 • панели асбобњо бо элементњои идоракунї
 • равзанаи илова барои љойгиркунии элементњои идоракунии малумотњо
 • элемнти идоракунї барои маълумотњо
 • сатри њолат

Интерфейси бисёрњуљљата- махсусияти асосии MDI дар он асос карда мешавад, ки барои ин намуд интерфейс мумкин аст, ки њамон як намуд њуљљатро бисёркарата ббарои њуљљатњои мазмунашон гуногун дошта кушода шавад. Ба њайати интерфейси MDI элементњои зерин дохил мешаванд:

 • менюи асосї
 • панели асбобњои идоракунї
 • равзанаи асосии илова
 • равзанаи тобеъ
 • элементи идоракунї барои маълумотњои дар равзанаи тобеъ љойдодашуда
 • сатри њолатњо

 

Интерфейси намуди роњбалад.

Интерфейси намуди роњбалад барои даромадан ба таркиби дарахтмонанди авлодї коркард карда мешавад. Яъне ба онњо љойгиркунї вомехўрад. Ба мисоли љойгиркардашуда папка ва файлњо шуда метавонад. Файлњо дар папкањо ва папкањо дар навбати худ дар папкањои болої мехобад. Интерфейси иловаи намуди роњбалад элементњои зеринро дорад:

 1. менюи асосї
 2. равзанаи илова барои љойгиркунии элементњои маълумот
 3. рўйхати авлодии элементњои таркиби дарахтмонанд. Ин метавонад папкањо ва файлњо агар онњо дар таркиби авлодї ташкил шуда бошанд. Элементњои идоракунї барои кор бо маълумотњо ( тугмањо, майдон, флажок ва ѓайра)
 4. сатри њолатњо

 

Сохтани MDI барнома.

Барои сохтани MDI барнома аќалан 2-форма мављуд аст:

 1. формаи модарї
 2. формаи тобеъ

Барои кор бо формањои тобеъи гуногун ба лоиња њамроњ кардани формаи иловагї зарур аст. Сохтани лоиња чунин аст:

1.Сохтани лоињаи нав файл- New Project ( интихоби намуди проект Standart exe)

 1. Дар лоињаи сохташуда аз аввал як форма мављуд аст. Хосияти Name таѓир медињем ба Frm Child, хосияти Caption ба формаи тобеъи MDI
 2. Барои сохтани формаи модарии MDI иљрои командаи ADD- MDI зарур аст. Ба экран формаи Wizard пайдо мешавад, ки дар он MDI Form- ро интихоб менамоем.
 3. Хосияти Name- ро ба Frm MDI ва хосияти Caption-ро формаи модарии тобеъ табдил медињем.
 4. Бо ёрии тугмаи муш дар сатри проект 1 пахш менамоем ва командаи Project- Propeties- ро интихоб менамоем.
 5. Дар оинаи лоиња сатри Frm Child- ро интихоб менамоем ва ба параметри хосияти MDI Child параметри True медињем.Он гоњ формаи тобеъ дар дохили формаи модарї мебошад.
 6. Дар оинаи лоиња сатри Frm MDI- ро интихоб менамоем.
 7. Тањрири меню бо командаи Tools- Menu Editor ба кор медарорем.

Оинаи менюи Editor пайдо мешавад.

 1. ба майдони Caption &File- ро дохил менамоем.
 2. ба майдони Name Menu File- ро дохил менамоем.
 3. тугмаи Next-ро пахш менамоем.

 

Имконияти графикї дар Visual Basic 6.0. Элементи идоракунии Line ва Shape

Дар Visual Basic 6.0 ба формула имконияти љойгиркунии хатњо, росткунљањо, доирањо, элипсњо ва ѓайрањо мављуд аст. Барои њамроњкунии хатњо ба формула тугмаи Line аз панели элементњои идоракунї истифода мешавад. Хосияти Border Widht имконияти ивазкунии ѓавсии хатњоро дорад. Барои ивазкунии ранги хатњо аз хосияти Border Color истифода менамоем.

Бо ёрии хосияти Border Style намуди хатњоро нишон додан мумкн аст.

Барои њамроњкунї ба форма фигурањои герметрї тугмаи Shape дар панели элементњои идоракунї пешбинї шудааст. Бо ёрии ин тугма дар форма имконияти сохтани росткунљањо, элипс, доира, квадрат ва ѓайрањо мумкин аст.

Барои додани шакли зарурї ба объект аз хосиятњои Shape яктои ин ќимматњоро дидан мумкин аст.

 

Ќиматњои хосият Фигурањои геометрї
 • RESTANGLE
 • SGUARE
 • OVAL
 • CIRCLE
 • ROUNDED RESTANGLE
 • ROUNDED SGUARE
РОСТКУНЉА

КВАДРАТ

ЭЛИПС

ДОИРА

РОСТКУНЉАЊОИ ДОИРАШАКЛ

КВАДРАТИ ДОИРАШАКЛ

 

Рӯйхати адабиётњо:

 

1.Лукин С.Н.-Visual Basic 6.0 2001г

2.Н.Г.Волчёнков “Учимся программировать: Visual Basic 5”, Москва, ДИАЛОГ-МИФИ, 1998.

Эта книга – для начинающих программистов.

3.Сайлер, Споттс “Использование Visual Basic 6”, Издательский дом “Вильямс”, 1999.

Эта книга – для программистов средней руки.

4.Мак-Кинни Брюс “Visual Basic – крепкий орешек”

21 Загрузки

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *