Фании Информатика

Диаграммаҳо ва тарзи сохтани онҳо дар Excel

Диаграммахои графики сутунхои хушки ракамхоро дар чадвал «чон бахшида» метавонанд, бинобар ин хануз дар версияхои аввалини Excel имконоти созиши диаграммахо ба инобат гирифта шуда буд. Ба версияи панчуми Excel нашри нави «Мастер диаграмм» чойгир кунонида шудааст, ки имкони созиши диаграммахои намоиширо фарохам меорад.

Диаграммаи зебои фазои (сеченака) чолиб намуда, сифати хуч-чатро бешубха баланд мебардорад. Дар барномаи MS Excel 5.0 наму-ди нави диаграммахои сеченака–диаграммахои халкави пайдо шуданд, ки диаграммахои сатхи ва панчаравии версияи чорумро пурра менамоянд. Дар пахлуи чадвал чойгир намудани диаграмма ва ё дар варакаи кории алохида чойгир намудани он хеле хозиразамон менамояд.

Мастер диаграмм яке аз воситахои пуриктидор дар барномаи Excel ба хисоб меравад. Созиши диаграмма бо ёрии он дар якчанд кадам анчом дода мешавад. Ба Мастер диаграмм сохаи ибтидоии чадвал, навъи диаграмма, навиштхо ва рангхои истифодашаванда нишон дода мешаванд. Дар панели асоси пиктограммаи даъвати Мастер диаграмм мавчуд аст.

Созиши диаграммахо
Пеш аз сохтани диаграмма, тамоми корро бо чадвал, аз он чумла форматирони, бояд анчом дода шавад. «Конструктор диаграмм» (Chaкt-Wizaкd)-ро бо пахш намудани пиктограммаи 19-ум даъват карда шавад.

«Мастер диаграмм» маълумотро оид ба чойгиршавии диаграмма интизор мешавад, аз ин ру акрабаки муш шакли пиктограммаи «Мастер»-ро кабул мекунад. Шумо бояд бо ёрии муш росткунчаеро дар чои холии варакаи кори созед, ки дар диаграмма чойгир хохад шуд. Барои ин тугмаи чапи мушак пахш карда истода то пайдо шудани росткунчаи лозими аз кунчи болоии чап то кунчи поёнии рост кашед. Агар диаграммаро дар варакаи алохида сохтан лозим бошад, пас дар менюи «Вставка» зерменюи «Диаграмма» -ро кушода дар он фармони «На новом листе»-ро интихоб намоед. Сони Мастер равзанаи гуфтугуиро мекушояд, ки дар панч кадам диаграмма сохта хохад шуд. Дар ибтидо чоеро нишон додан зарур аст, ки дар он чо чадвали додашудахо чойгир аст ва дар асоси он диаграмма сохта мешавад.

Барои ин дар кадами якум чадвали худро бо сарлавхахои сутун ва сатрхо чудо кунед. Барои ичрои ду кадами оянда тугмаи фармонии «Далее» –ро пахш кунед ва аз намунахои пешниходшуда навъ ва шакли диаграммаро мувофикан интихоб намоед. Дар кадами чорум «Мастер» мушохидаи пешакии даграммаи ояндаро пешниход менамояд. Дар кадами охирин (панчум) факат додани номи диаграмма, легенда (яъне мутобикати байни сутунхои диаграмма ва додашудахои чадвал)-ро интихоб менамоед, инчунин навиштхоро дар тирхои диаграмма нишон медихед. Дар анчоми кор тугмаи фармонии «Finish» пахш карда мешавад, ва диаграмма дар сохаи нишондодашудаи варакаи кори пайдо мешавад.

Навъхои диаграмма

Навъи диаграмма бо 3 рох дода мешавад. Рохи якум дар боло шарх дода шуда буд. Рохи дуюм ба даромадан ба речаи тахрири диаграмма вобаста буда, бо ду маротиба пахш намудани тугмаи чапи муш дар дохили чорчубаи диаграмма ичро карда мешавад. Онгох дар менюи «Формат» бо даъвати фармони «Тип диаграммы» дар равзанаи гуфтугуии пайдогардида навъи макбули диаграмма интихоб мегардад.

Аз хама осонаш истифода аз менюи графики мебошад. Тугмаи рости мушро дар сохаи панели пиктографики пахш карда дар менюи кушодашуда фармони «Диаграмма»–ро даъват намоед. Дар кисми болои экран менюи графикии хурдакак пайдо мешавад. Пиктограммаи якуми ин меню навъи диаграммаро муайян мекунад. Баъди пахш намудани тугмаи чапи муш дар болои акрабаки дар назди ин пиктограмма мавчуд буда, руйхати хамаи навъхои диаграммахо пайдо мешавад. Якчандтои онхоро барраси менамоем.

Гистограмма

Гистограмма тагироти додашудахоро дар мархилаи муайяни вакт нишон дода вобастагии киматхои алохидаи додашудахоро намоиш медихад. Категорияхо уфуки ва киматхо амуди чойгир мешаванд. хамин тарик, ба тагирот вобаста ба вакт диккати махсус дода мешавад. Гистограмма афзоиши хиссаи хар як чузъро ба суммаи умуми нишон медихад. Дар гистограммаи дученака киёси додашудахо аз руи ду тир ба амал меояд. (Рас.2).

Диаграммаи доирашакл

 

Диаграммаи доирашакл (рас. 3) хам кимати мутлаки хар як чузъи катори додашудахо ва хам хиссаи онро ба суммаи умуми иникос мекунад. Диаграммаи доирашакл факат як катори додашудахоро ифода карда метавонад.

Рас. 2. Гистограммаи дученака

Диаграммаи баргшакл

Дар диаграммаи баргшакл хар як категория тири координатии худро дорад. Бо хатхо хамаи киматхо аз силсилаи муайян пайваст мегарданд. Диаграммаи баргшакл имкони мукоиса намудани киматхои миёнаро аз якчанд мачмуи додашудахо фарохам меорад.

Дар диаграммаи баргшакл катори додашудахои фарогири кисми калонтарини масохат (навъи А), навъи дорои микдори баландтарини витаминхоро муаррифи менамояд.

Навиштхо дар тирхо

Агар Шумо сарлавхаи диаграмма ва навиштхоро дар тирхо дар кадами панчум бо «Конструктор» ичро накарда бошед, пас онро холо хозир ичро кунед. Барои ин фармони «Название»-ро аз менюи «Вставка» даъват намоед. Дар равзанаи гуфтугуии кушодашуда чойро барои навиштхое, ки ворид кардани хастед, нишон дихед. Барои ворид намудани навишт тугмахои оптсионалии «Название диаграммы», «Значение по оси Y» ва «Значение по оси Ч»-ро интихоб намудан лозим аст. Барои диаграммахои сеченака боз як тугма барои навиштхо дар тири сеюм пайдо мешавад.

Диаграммаи доирави

Баъди пахш намудани тугмаи чапи муш аз болои тугмаи «Значение по оси Y» дар диаграмма колаби матни пайдо мешавад, ки дар харфи Y чойгир аст. Ин харфро бо осони бо матни дилхох иваз намудан мумкин аст.

Дар диаграмма матн пайдо мешавад, ки онро тахрир ва форматиронидан мумкин аст. Барои ин танхо дар болои он тугмаи чапи мушро пахш намудан кифоя аст, то ин колаби матни пайдо шавад.

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *