Тарчумаи Сураи БАҚАРА

Сураи -БАҚАРА бо ҳарфҳои крили

Бисмиллаҳи-р- Раҳмани-р-Раҳим.
Алиф. Ламм. Мим.1. Залика-л- китабу ла райба фиҳ. Ҳуда-л лил муттақин. 2. Ал-лазина юьминуна би-л-ғайби ва юқимуна-с-салата ва мим ма разақнаҳум юнфиқун. 3. Ва-л- лазина юъминуна би унзила илайка ва ма унзила мин қаблика ва би-л-ахирати ҳум йуқинун. 4. Улаика ъала ҳудам ми-р Раббиҳим ва улаика ҳуму-л- муфлиҳун. 5.
Инна-л-лазина кафару саваун ъалайҳим а-анзарта-
ҳум ам лам тунзирҳум ла юъминун. 6.
Хатамаллоҳу ъала қулубиҳим ва ъала самъиҳим. Ва ъала
абсориҳим ғишаваҳ. Ва лаҳум ъазабун ъазим. 7. Ва
мина-н-наси ма-й яқулу аманна биллаҳи ва би-л-
явми-л-ахири ва ма ҳум би муьминин. 8.
Юходиъуналлоҳа ва-л-лазина аману ва ма яхдаъуна
илла анфусаҳум ва ма яшъурун. 9. Фи қулубиҳим-м
маразун фа задаҳумуллоҳу маразо. Ва лаҳум
ъазабун алимум би ма кану якзибун. 10. Ва иза қила
лаҳум ла туфсиду фи-л-арзи қолу иннама
муслиҳун. 11. Ала инна ҳум ҳуму-л-муфсидуна ва
лаки-л ла яшъурун. 12. Ва иза қила лаҳум кама
амана-н-насу қолу а-нуьмину кама амана-с-суфаҳаъ.
Ала иннаҳум ҳуму-с-суфаҳау ва лаки-л ла яъламун.

 1. Ва иза лақу-л-лазина аману қолу аманна ва иза
  халав ила шайатиниҳим қолу маъакум иннама
  наҳну мустаҳзиун. 14. Аллоҳу ястаҳзиу биҳим ва
  ямуддуҳум фи туғйаниҳим яъмаҳун. 15. Улаика-
  л-лазинаштараву-з-залалата би-л-ҳуда фа ма
  рабиҳат тиҷаратуҳум ва кану муҳтадин. 16.
  Масалуҳум ка масали-л-лазиставқада фа
  ламма азоат ма ҳавлаҳу заҳабаллоҳу би ва таракаҳум фи зулумати-л ла юбсирун. 17. Суммум букмун ъумюн фа ҳум ла ярҷиун. 18. Ав ка саййиби-м мина-с-самаи фиҳи ва раъду-в ва барқуй яҷъалуна асобиъаҳум фи
  азаниҳимм мина-с-саваъиқи
  муҳитум би-л-кафирйн.19. Якаду-л-барқу яхтафу
  абсораҳум. Куллама азоба лаҳум-м машав ва
  иза азлама ъалайҳим қому. Ва лав шааллоҳу ла заҳаба би самъиҳим ва абсориҳим. Инналоҳа ъала кулли шай-ин қадир. 20. Йа айюҳа-н-насуъбуду
  Раббакуму-л-лази халақакум ва-л-лазина мин
  қабликум лаъаллакум таттақун. 21. Ал-лази
  ҷаъала лакуму-л-арза фироша-в ва-с-самаа бинаа-в
  ва анзала мина-с-самаи фа ахраҷа биҳи
  мина-с-самароти ризқа-л лакум. Фа ля таҷъалу лиллаҳи андада-в ва антум таъламун. 22. Ва кунтум фи райби-м мим ма наззална ъала ъабдина фаъту би суратим ми-м мислиҳи вадъу шуҳадаакум-м мин дуниллаҳи ин кунтум
  содиқин. 23. Фа ил-лам тафъалу ва лан фа-т-тақу-н-нара-л-лати вақудуҳа-н-насу вал-ҳиҷраҳ Уъиддат лил кафирин. 24.
  Ва башшири-л-лазина аману ва ъамилу-с-солиҳати
  анна лаҳум ҷаннатин таҷри мин таҳтиҳа-л-анҳар. Куллама рузиқу самарати-р-ризқан қолу ҳаза-л-лази рузиқна мин қаблу ва уту биҳи муташабиҳа. Ва лаҳум фиҳа азваҷу-м мутаҳҳараҳ. Ва ҳум фиҳа холидун. 25. Инналлоҳа ла ястаҳйи ай-язриба баъузатан фа ма фавқаҳа. Фа амма-л-лазйна аману фа яъламуна аннаҳу-л-ҳаққу мир-Раббиҳим. Ва амма-л-лазина кафару фа яқулуна ма за ародаллоҳу би ҳаза масала. Юзиллу биҳи касира-в ва яҳди биҳи касиро. Ва ма юзиллу биҳи илла-л-фасиқин. 26. Ал-лазина янқузуна аҳдаллоҳи мим баъди мисақиҳи ва яқтаъуна ма амараллоҳу биҳи ай-йусала ва юфсидуна фи-л-арз. Улаика ҳуму-л-хосирун. 27. Кайфа такфуруна биллаҳи ва кунтум амватан фа аҳйакум. Сумма юмитукум сумма юҳиикум сумма илаиҳи турҷаъун. 28. Ҳува-л-лази халақа лакум-м фи-л-арзи суммастава ила-с-самаи фа сабъа самават. Ва Ҳува би кулли шай-ин Ъалим. 29.
  Ва из қола Раббука лил малаикати инни ҷаъилун фи-л-арзи халифаҳ. Қолу фиҳа май-юфсиду фиҳа ва ясфику-д-димаа ва наҳну нусаббиҳу би ҳамдика ва нуқаддису лак. Қола инни аъламу ма ла таъламун. 30. Ва ъаллама Адама-л-асмаа куллаҳа сумма ъаразаҳум ъала-л-малаикати фа қола амбиуни би асмаи ҳаулаи ин кунтум содиқин. 31. Қолу субҳанака ла ъилма лана илла ма ъаламнтана иннака Анта-л-Ъалйму-л-Ҳаким. 32.Қолу йа Адаму амбиъҳум қола алам ақул лакум инни аъламу ғайба-с-самавати ва-л-арзи ва аъламу ма тубдуна ва ма кунтум тактумун. 33. Ва из қулна лил малаикатисҷуду Адама фа саҷаду илла Иблиса аба вастакбара ва кана мина-л-кафирин. 34. Ва қулна йа Адамускун анта ва завҷука-л- Ҷанната ва кула минҳа рағадан ҳайсу шиътума ва ла тақраба фа такуна мина-з-золимин. 35. Фа азаллаҳума-ш-шайтону ъанҳа фа ахраҷаҳума мим ма кана фиҳ. Ва қулнаҳбиту баъзукум ли баъзин ъадувв.Ва лакум фи-л-арзи мустақарру-в ва матаъун ила ҳин. 36. Фа талаққо Адаму ми-р-Раббиҳи калиматин фа ъалайҳ. Иннаҳу Ҳува-т-таввабу-р-Раҳим. 37.
  Қул наҳбыту минҳа ҷамиъа. Фа имма яътияннакум-м-минни ҳудан фа ман табиъа ҳудая фа ла хавфун ъалайҳим ва ла ҳум яҳзанун. 38.Ва-л-лазина кафару ва каззабу би айатина улаика фиҳа холидун. 39. Йа бани Исроилазкуру ниъматия-л-лати анъамту ъалайкум ва авфу би ъаҳди уфи би ъаҳдикум ва иййая фарҳабун. 40. Ва амину би ма анзалту мусаддиқа-л ли ма маъакум ва ла такуну аввала кафирим биҳи ва ла таштару би айати саманан қалйла-в ва иййая фаттақун.41. Ва ла талбису-л-ҳаққа би-л-батилива ва антум таъламун. 42.Ва ақиму-с-салата ва анту-з-заката варкаъу маъа-р-рокиъин. 43. А-таъмуруна-н-наса биби-л-бирри ва тансавна ва татлуна-л-китаб. А-фа ла таъқилун 44. Вастаъину би-с-сабри ва-с-салаҳ. Ва иннаҳа ла кабиратун илла ъала-л-хошиъин. 45. Ал-лазина язуннуна анаҳум-м мулақу Раббиҳим ва аннаҳум илайҳи роҷиъун. 46. Йа бани Исролазкуру ниъматия-л-лати анъамту ъалайкум ва анни фаззалтукум аъала-л-ъаламин. 47. Ваттақу явма-л да таҷзи нафсун ъан-н-нафсин шай-ав ва ла юқбалу минҳа шафаъатув-в ва ла юъхазу минҳа ъадлу-в ва ла ҳум юнсарун. 48.
  Ва из наҷҷайнакум-м мин али Фиръавна ясумунакум суа-л-ъазаби юзаббиҳуна абнаакум ва ястаҳиуна нисаакум. Ва фи заликум балау-м ми-р-Раббикум ъазим. 49. Ва изфарақна бикуму-л-баҳра фа анҷайнакум ва ағрақна ала Фиръавна ва антум танзурун. 50. Ва из ваъдана Муса арбаъина лайлатан сумма-т-тахазтуму-л-ъиҷла мим баъдиҳи ва антум золимун. 51. Сумма ъафавна ъанкум мим баъди залика лаъаллакум ташкурун. 52. Ва из атайна Муса-л-китаба ва-л-Фурқона лаъаллакум таҳтадун. 53. Ва из қола Муса ли қавмиҳи йа қавми иннакум заламтум анфусакум би-т-тихозикуму-л- ъиҷла фа тубу ила бариикум фақтулу анфусакум. Заликум хайру-л-лакум ъинда бариикум фа таба ъалайкум. Иннаҳу Ҳува-т-таввабур-р-Раҳим. 54. Ва из қултум йа Муса лан-н-нуъмина лака ҳатта нараллоҳа ҷаҳратан фа ахазаткуму-с-соъиқату ва антум танзурун. 55. Сумма баъаснакум-м мим баъди мавтикум лаъаллакум ташкурун. 56. Ва заллална ъалайкуму-л-ғамама ва анзална
  ва-с-салва. Кулу мин таййибати ма разақнакум. Ва ма заламуна ва лакин кану анфсаҳум язлимун. 57.
  Ва из қулнадхулу ҳазиҳи-л-қарята фа кулу минҳа ҳайсу шиьтум рағада-а вадхулу-л-баба суҷҷаду-в ва қулу ҳиттатун-н-нағфир хатойакум. Ва
  саназиду-л-муҳсинин. 58. Фа бадала-л-лазина заламу қавлан ғайра-л-лази қила фа анзална ъала-л-лазина заламу риҷза-м кану яфсуқун. 59. Ва изистақо Муса ли қавмиҳи фа қулназриб би Фанфаҷарат минҳусната қад
  ъалима куллу унаси-м машрабуҳум. Кулу вашрабу ми-р-ризқиллаҳи ва латаъсав фи-л-арзи муфсидин. 60. Ва из қултум йа Муса лан-н-асбира ъала таъами-в ваҳидин фадъу лана Раббака юхриҷ лана мим ма тумбиту-л-арзу мим бақлиҳа ва қиссаиҳа ва фумиҳа ва ъадасиҳа ва басалиҳа. Қола а-тастабдилуна-л- лази ҳува адна би-л-лази ҳува хайр. Иҳбиту мисран фа инна лакум-м ма са-алтум. Ва зурибат ъалаҳиму-з-зилату ва-л-масканату ва бау би ғазаби-м миналоҳ. Залика би аннаҳум кану якфуруна би айатиллаҳи ва яқтулуна-н-набиййина би ғайрил-ҳақ. Залика би ма ъасав ва кану яътадун. 61.
  Инна-л-лазина аману ва-л-лазина ҳаду ва-н-насоро ва-с-собиина ман амана биллаҳи ва-л-явми-л-ахири ва ъамила солиҳан фа лаҳум аҷруҳум ъинда Раббиҳим ва ла хавфун ъалайҳим ва ла ҳум яҳзанун. 62. Ва из ахазна мисақакум ва рафаъна фавқакуму-т-Тура хузу ма атайнакум би қуввати-в вазкуру ма фиҳи лаъаллакум таттақун. 63. Сумма таваллайтум-м мим баъди залик. Фа лав ла фазлуллдҳи ва раҳматуҳу ла кунтумм мина-л-хосирин. 64. Ва лақад ъалимтуму-л-лази наътадав минкум фи-с сабти фа қулна лаҳум куну қирадатан хосиин. 65. Фа ҷаъалнаҳа накала-л ли ма байна ядайҳа халфаҳа ва мавъизата-л лил муттақин. 66. Ва из қола Муса ли қавмиҳи инналлоҳа яъмурукум ан тазбаҳу бақараҳ. Қолу а-таттахизуна ҳузува. Қола аъузу биллаҳи ан акуна мина-л-ҷаҳилин. 67. Қолудъу лана Раббака юбаййил-л лана ма ҳи. Қола иннаҳу яқулу иннаҳа бақарату-л ла фаризу-в ва ла бикрун ъаванум байна залик. Фафъалу ма туъмарун. 68. Қолудъу лана Раббака юбаййил-л лана ма лавнуҳа. Қола иннаҳу яқулу иннаҳа бақаратун сафроу фақиъу-л лавнуҳа тасурру-н-назирин. 69.
  Қолудъу лана Раббака юбаййи-л лана ма ҳия инна-л-бақара ташабаҳа ъалайна ва инна ин шааллоҳу ла муҳтадун. 70. Қола яқулу иннаҳа бақарату-л ла залулун тусиру-л-арза ва ла тасқи-л-ҳарса мусалламату-л лашията фиҳа. Қолу-л-ана ҷиъта би-л-ҳаққ. Фа забаҳуҳа ва ма каду яфъалун. 71. Ва из қаталтум нафсан фа-д-дараътум фиҳа валлоҳу мухриҷум-м ма кунтум тактумун. 72. Фа қулназрибуҳу би баъзиҳа. Казалика юҳйиллаҳу-мавта ва юрикум айатиҳи лаъаллакум таъқилун. 73. Сумма қасат қулубукум-м мим баъди залика фа ҳия ка-л-ҳтҷрати ав ашадду қасваҳ. Ва инна мина-л-ҳиҷрати лама ятафаҷҷару минҳу-л анҳар. Ва инна минҳа лама яшшаққақу фа яхруҷу минҳу-л-маъ. Ва инна минҳа лама яҳбиту мин хашятиллаҳ. Ва маллоҳу би ҳофилун ъамма таъмалун. 74. А-фа татмаъуна ай юъмину лакум ва қад кана фариқу-м минҳум ясмаъуна каламаллоҳу сумма юҳаррифунаҳу мим баъди ма ъақулуҳу ва ҳум яъламун. 75. Ва иза лақу-л-лазина аману қолу аманна ва иза хала баъзуҳум ила баъзин қолу а-туҳаддисунаҳум би ма фатаҳаллоҳу ъалайкум лиюҳаҷҷукум биҳи ъинда Раббикум. А-фала таъқилун. 76. А-вала яъламрна анналлоҳа яъламу ма юсирруна ва ма юълинун.77. Ва минҳум уммиййуна ла яъламуна-л-китаба илла ва ҳум илла язуннун. 78. Фа вайлу-л китаба би айдйҳим сумма яқулуна ҳаза ҳаза мин ъиндиллаҳи ли яштару биҳи қалила. Фа вайлу-л лаҳум-м мим ма катабат айдиҳим ва вайлу-л лаҳум-м мим-ма яксибун. 79. Ва қолу лан тамассана-н-нару илла аййама-м маъдудаҳ. Қула-т-тахазтум ьиндаллбоҳи ъаҳдан фа ла-й юхлифаллоҳу ъаҳдаҳ. Ам тақулуна ъалаллоҳи ма ла таъламун. 80. Бала. Ман касаба саййиата-в ва аҳатат биҳи хатиатуҳу фа улаика асҳабу-н-нари ҳум фиҳа холидун. 81. Ва-л-лазина аману ва ъамилу-с-солиҳати улаика асҳабу-л-Ҷаннаҳ. Ҳум фиҳа холидун. 82. Ва из ахазна мисақа бани Исроила ла таъбудуна иллаллоҳа ва би-л валидайни иҳсана-в ва зи-л-қурба ва-л-ятама ва-л масакини ва қулу ли-н-наси ҳусна-в ва ақиму-с салата ва ату-з-заката сумма таваллайтум илла қалила-м ва антумм муъризун. 83.
  Ва из ахазна мисақакум ла тасфикуна димаакум ва ла тухриҷуна анфусакум мин дийарикум сумма ақрартум ва антум ташҳадун. 84. Сумма антум ҳаулаи тақтулуна ва тухриҷуна фарийқа-м минкум-м тазоҳаруна ъалайҳим би-л-исми ва-л-ъудвани ва ий-яьтукум усаро туфадуҳум ва ҳува муҳаррамун ъалайкум ихроҷуҳум. А-фа туъминуна би баъзи-л-китаби ва такфуруна би баъз. Фа ма ҷазау ма-й-яфъалу залика минкум илла фи-л-ҳайати-д-дунйа. Ва явма-л-қийамати юраддуна ила ашадди-л ъазаб. Ва маллоҳу би ғофилун ъамма таъмалун. 85. Улаика-л-лазинаштараву-л ҳайата-д-дунйа би-л ахираҳ. Фа ла южаффафу ъанҳуму-л-ъазабу ва ла ҳум юнсарун.86. Ва лақад атайна Муса-л-китаба ва қаффайна мим баъдиҳи би-р-русул. Ва атайна
  Ъисабна Маряма-л-баййинати ва би руҳи-л-қудус. А-фа куллама ҷаакум русулум би ма ла таҳва анфусукумустакбартум фа фариқан каззабтум ва фариқан тақтулун. 87. Ва қолу қулубуна ғулф. Бал-л лаъанаҳумуллоҳу би куфриҳим фақалила-м ма юъминун. 88.
  Ва ламма ҷааҳум китабу-м ъиндиллаҳи мусаддиқу-л ли ма маъаҳум ва кану мин қаблу ястафтиҳуна ъала-л-лазина фа ламма ҷааҳумм ма ъарафу кафару биҳ. Фа лаънатуллоҳи ъала-л-кафирин 89.Биьсама-ш-тарав биҳи анфусаҳум ай якфуру би ма анзалаллоҳу бағян ай-юназзилаллоҳу мин фазлиҳи ъала ма-й яшау мин ъибадиҳ. Фа би ғазабин ъала ғазаб. Ва лил кафирина ъазабу-м муҳин. 90. Ва иза қила лаҳум амину би ма қолу нуьмину бима унзила ъалайна ва якфуруна би ма вароаҳу ва ҳува-л-ҳаққу мусаддиқа-л ли ма маъаҳум. Қул фа лима тақтулуна амбийааллоҳи мин қаблу ин кунтум-м муъминин. 91. Ва лақад ҷаакум-м Муса би-л баййинати сумма-т-тахазтуму-л-ъиҷла мим баъдиҳи ва антум золимун. 92. Ва из ахазна мисақакум ва рафаъна фавқакуму-т-Тура хузу ма атайнакум би қуввати-в васмаъу. Қолу самиъна ва ъасайна ва ушрибу фи қулубиҳум-л ъиҷла би куфриҳим. Қул биъса ма яъмурукум биҳи иманукум ин кунтум муъминин. 93.
  Қул ин канат лакуму-д-дару-л-ахирату ъиндаллоҳи холисата-м мин дуни-н-наси фа таманнаву-л-мавта кунтум содиқин. 94. Ва ла-й ятаманнавҳу абадам би ма қаддамат аӣдйҳим валлоҳу Ъалймум би –з-золимин. 95. Ва ла таҷиданнаҳум аҳраса-н-наси ъала ҳайати-в ва мина-л-лазина ашраку. Явадду аҳадуҳум лав юъаммару алфа санати-в ва ма ҳува би музаҳзиҳиҳи мина-л-ъазаби ай юъаммар. Валлоҳу басирум би ма яъмалун. 96. Қул ман кана ъадувва-л ли Ҷибрила фа иннаҳу наззалаҳу ъала қалби би изниллаҳи мусаддиқа-л лима байна ядайҳи ва ҳуда-в ва бушро лил муьминин. 97. Ман кана ъадува-л лиллаҳи ва малаикатиҳи ва русулиҳ ва Ҷибрила ва Микала фа инналлоҳа ъадувву-л лил кафирин. 98. Ва лақад анзална илайка йатим баййинат. Ва ма якфуру илла-л фасиқун. 99. А-ва куллама ъаҳаду ъаҳда-н набазаҳу фариқум минҳум. Бал аксаруҳум ла юьминун. 100. Ва ламма расулу-м мин ъиндиллаҳи мусаддиқу-л ли маъаҳум набаза фариқу-м мина-л-лазина уту-л-китабакитабаллоҳу вароа зуҳуриҳим кааннаҳум ла яъламун 101.
  Ва-т-табаъу ма татлу-ш-шайатину ъала мулки Сулаймана ва ма кафара Сулайману ва лакинна-ш шайатйна кафару юъаллимуна-н-наса-с-сиҳра ва ма унзила ъала-л-малакайни би Бабила Ҳарута ва Марут. Ва ма юъаллимани мин аҳадин хатта яқула инннама наҳну фитнатун фа ла такфур. Фа ятаъалламуна минҳума ма юфарриқуна биҳи байна-л-мар-и ва завҷиҳ. Ва ма ҳум бизоррина биҳи мин аҳадин илла би изниллаҳ. Ва ятаъалламуна ма язурруҳум ва ла янфаъуҳум. Ва лақад ъалиму ламани-ш-тароҳу ма лаҳу фи-л-ахирати мин халақ. Ва лабиъса ма шарав биҳи анфусаҳум. Лав кану яъламун. 102. Ва лав аннаҳум аману ва-т-тақав ла масубату-м мин ьиндиллаҳи хайр. Лав кану яъламун. 103. Йа айюҳа-л-лазина аману ла тақулу роъина ва қулу-н-зурна васмаъу. Ва лил кафирина ъазабун алим. 104. Ма явадду-л-лазина кафару мин аҳли-л-китаби ва лал мушрикина ай юназзала ъалайкум-м мин хайри-м ми-р-Раббикум. Валлоҳу яхтассу би раҳматиҳи ма-й яшаъ. Валлоҳу зу-л-фазли-л-ъазим. 105.
  Ма нансах мин аятин ав нунсиҳа наъти би хайри-м минҳа ав мислиҳа. Алам таълам анналлоҳа ъала кулли шай-ин қадир. 106. А-лам таълам анналоҳа лаҳу мулку-с-самавати ва-л арз. Ва ма лакум-м мин дуниллаҳи ми-в валиййи-в ва ла насир. 107. Ам туридуна ан тас-алу расулакум кама суила Муса мин қабл. Ва ма-й ятабаддали-л-куфра би-л-имани фақад залла саваа-с-сабил. 108. Вадда касиру-м мин аҳли-л китаби лав яруддунакум-м мим баъди иманикум куффаран ҳасада-м мин ъинди анфусиҳим-м мим баъди ма табайяна лаҳуму-л-ҳаққ. Фаъфу васфаҳу ҳатта яътияллоҳу би амриҳ. Инналлоҳа ъала кулли шай-ин қадир. 109. Ва ақиму-с-салата ва ату-з-закаҳ. Ва ма туқаддиму ли анфусикум-м мин хайрин таҷидуҳу ъиндаллоҳ. Инналлоҳа би ма таъмалуна басир. 110. Ва қолу ла-й ядхула-л-Ҷанната илла ман кана ҳудан ав насоро. Тилка аманийюҳум. Қул ҳату бурҳанакум ин кунтум содиқин. 111. Бала. Ман аслама ваҷҳаҳу лиллаҳи ва ҳува муҳсинун фа лаҳу аҷруҳу ъинда Раббиҳи ва ла хавфун ъалайҳим ва ла ҳум яҳзанун. 112.
  Ва қолати-л-яҳуду лайсати-н-насоро ъала шай-и-в ва қолати-н-насоро лайсати-л-яҳуду ъала шай-и-в ва ҳум ятлуна-л-китаб. Казалика қола-л-лазина ла яъламуна мисла қавлиҳим. Фаллоҳу яҳкуму байнаҳум явма-л-қийамати фи ма кану фиҳи яхталифун. 113. Ва ман азламу мим мам манаъа масаҷидаллоҳи ай юзкара фиҳасмуҳу ва саьа фи харобиҳа. Улаика ма кана лаҳум ядхулуҳа илла хоифин. Лаҳум фи-д-дунйа хизю-в ва лаҳум фи-л-ахирати ъазабун ъазим. 114. Ва лиллаҳи-л-машриқу ва-л-мағриб. Фа айнама туваллу фа самма ваҷҳуллоҳ. Инналлоҳа Васиъун Ъалим. 115.Ва қолу-т-тахазаллоҳу валада Субҳанаҳ. Бал-л лаҳу ма фи-с-самавати ва-л-арзи ва иза қазо амран фа иннама яқулу лаҳу кун фаякун. 117. Ва қола-л-лазина ла яъламуна лав ла юкаллимуналлоҳу ав таътина аяҳ. Казалика қола-л-лазина мин қаблиҳим-м мисла қавлиҳим.Ташабаҳат қулубуҳум. Қад байянна-л-айати ли қавми-й йуқинун. 118. Инна арсалнака би-л-ҳаққи башира-в ва назира-в ва ва ла тус-алу ъан асҳаби-л- Ҷаҳим. 119.
  Ва лан тарзо ъанка-л-яҳуду ва ла-н-насоро ҳатта таттабиъа миллатаҳум. Қул инна ҳудаллоҳи ҳува-л ҳуда. Ва ла ини-т-табаъта аҳвааҳум баъда-л-лази ҷаака мина-л-ъилми ма лакаминаллоҳи ми-в валиййи-в ва ла насир. 120. Ал-лазина атайнаҳуму-лкитаба ятлунаҳу ҳаққа улаика юьминуна биҳ. Ва ма-й якфур биҳи фа улаика ҳуму-л хосирун. 121. Йа бани Исроилазкуру ниъмати-л латӣ анъамту алайкум ва анни фаззалтукум ъала-л ъаламин. 122. Ва-т-тақу явма-л ла таҷзи нафсун ъан-н-нафсин шай-ав ва ла юқбалуминҳа ъадлу-в ва ла танфаъуҳа шафаъату-в ва ла ҳум юнсарун. 123. Ва изибтала Ибрдҳима Раббуҳу би калиматин фа атаммаҳунн. Қола инни ҷаъилука ли-н-наси имама. Қола ва мин зурриййати. Қола ла яналу ъаҳди-з золимин. 124. Ва из ҷаъална-л-байта масабата-л ли-н наси ва амна-в ва-т-тахизу ми-м мақоми Иброҳима
  мусалла. Ва ъаҳидна ила Иброҳима ва Исмаъила ан таҳқиро байтия ли-т-тоифина ва-р руккаъи-с-суҷуд. 125. Ва из қола Иброҳиму Раббиҷъа-л ҳаза баладан амина-ваарзуқ мина-с-самароти ман амана минҳум биллаҳи ва-л-явмил ахир. Қола ва ман кафара фа уматтиъуҳу қалилан сумма азтарруҳу ила ъазаби-н-нар. Ва биъса-л-масир. 126.
  Ва из ярфаъу Иброҳиму-л-қаваъида минава Исмаъйлу Раббана тақаббал минна-л-байти ва Исмаъилу Раббана тақаббал минна иннака Анта-с-Самиъу-л-Ъалйм. 127. Раббана ваҷъална муслимайни лака ва мин зуррийятина уммата-м муслимата-л лака ва аринаманасикана ва туб ъалайна иннака Анта-т-Таввабу-р-Раҳим. 128. Раббана вабъас фиҳим расула-м минҳум ятлу ъалайҳим айатика ва юъаллимуҳуму-л-китаба ва-л-ҳикмата ва юзаккиҳим. Иннака Анта-л Ъазйзу-л-Ҳаким. 129. Ва ма-й ярғабу ъам миллати Ибрдҳима илла ман сафиҳа нафсаҳ. Ва лақад-истафайнаҳу фи-д-дунйа ва иннаҳу фи-л -ахирати ла мина-с-солиҳин. 130. Из қола лаҳу Раббуҳу аслим. Қола асламту ли Рабби-л-ъаламин.131. Ва вассо биҳа Иброҳиму баниҳи ва Яъқубу йа банийя инналлоҳа-с-тафа лакуму-д-дина фа ла тамутунна илла ва антум-м муслимун. 132.Ам кунтум шуҳадаа из ҳазара Яъқуба-л мавту из қола ли баниҳи ма таъбудуна мим баъди қолу наъбуду Илаҳака ва Илаҳа абаика Иброҳима ва Исмаъила ва Исҳақа Илаҳа-в Ваҳида-в ва наҳну лаҳу муслимун. 133. Тилка умматун қад халат. Лаҳа ма касабат ва лакумм ма касабтум ва ла тус-алуна ъамма кану яъмалун. 134 Ва қолу ҳудан ав насоро таҳтаду. Қул бал миллата Иброҳима ҳанифа-в ва ма кана мина-л мушрикин. 135. Қолу аманна биллаҳи ва ма унзила илаина ва ма унзила ила Иброҳима ва Исмаъила ва Исҳақа ва Яъқуба ва-л-асбати ва ма утия Муса ва Ъиса ва ма утия-н-набиййуна ми-р-Раббиҳим ла нуфарриқу байна аҳади-м минҳум ва наҳну лаҳу муслимун. 136. Фа ин аману би мисли ма амантум биҳи фақадиҳтадав. Ва ин таваллав фа иннама ҳум фи шиқоқ. Фа са якфикаҳумуллоҳ. Ва Ҳува-с-Самиъу-л-Ъалим. 137. Сибғаталлоҳ. Ва ман аҳсану миналлоҳи сибғаҳ. Ва наҳну лаҳу ъабидун. 138. Қул а-туҳаҷҷунана филлаҳи ва Ҳува Раббуна ва Раббукум ва лана аъмалуна ва лакум аъмалукум ва наҳну лаҳу мухлисун. 139. Ам тақулуна инна Иброҳима ва Исмаъила ва Исҳақа ва Яъқуба ва-л асбата кану ҳудан ав насоро. Қул а-антум аъламу амиллаҳ. Ва ман азламу мим ман катама шаҳадатан ъиндаҳу миналлоҳ. Ва маллоҳу би ғофилин ъамма таъмалун. 140. Тилка умматун қад халат лаҳа ма касабат ва лакумм ма касабтум. Ва ла тус-алуна ъамма кану яъмалун. 141.
  Саяқулу-с-суфаҳау мина-н-наси ма валлаҳум ъан қиблатиҳиму-л-лати кану ъалайҳа. Қул лиллаҳи-л машриқу ва-л-мағриб. Яҳди ма-и яшау ила сироти-м мустақим. 142. Ва казалика ҷаъалнакум уммата-в васата-л ли такуну шуҳадаа ъала-н-наси ва якуна-р-расулу ъалайкум шаҳида. Ва ма ҷаъална-л-қиблата-л-лати кунта ъалайҳа илла ли наълама ма-й яттабиъу-р-расула мим ма-й янқалибу ъала ъақибайҳ. Ва ин канат ла кабиратан илла ъала-л-лазина ҳадаллоҳ. Ва ма каналлоҳу ли юзиъа иманакум. Инналлоҳа би-н-наси ла Рауфу-р-Раҳим. 143. Қад наро тақаллуба ваҷҳика фи-с-самаъ. Фа ла нуваллияннака қиблатан тарзоҳа. Фа валли ваҷҳака шатра-л-Масҷиди-л ҳаром. Ва ҳайсу ма кунтум фа валлу вуҷуҳакум шатраҳ. Ва инна-л-лазина уту-л-китаба ла яъламуна аннаҳу-л-ҳаққу ми-р-Раббиҳим. Ва маллоҳу би ғофилин ъамма яъмалун. 144. Ва ла ин атайта-л-лазина уту-л-китаба би кулли аяти-м ма табиъу қиблатак. Ва ма анта би табиъин қиблатаҳум. Ва ма баъзуҳум би табиъин қиблата баъз. Ва ла ини-т-табаъта аҳвааҳумм мим баъди ма ҷаака мина-л-ъилми иннака иза-л ламина-з-золимин. 145.
  Ал-лазина атайнаҳуму-л-китаба яърифунаҳу кама яърифуна абнааҳум. Ва инна фариқа-м минҳум ла яктумуна-л-ҳаққа ва ҳум яъламун. 146. Ал-ҳаққу ми-р-Раббика фа ла такунанна мина-л-мумтарин. 147. Ва ликулли-в виҷҳатун ҳува муваллиҳа фастабиқу-л-хайрот. Аина ма такуну яъти бикумуллоҳу ҷамиъа. Инналлоҳа ъала кулли шай-ин Қадир.148. Ва мин ҳайсу хараҷта фа валли ваҷҳака шатра-л-Мас ҷиди-л-ҳаром. Ва иннаҳу лал ҳаққу ми-р-Раббик. Ва маллоҳу би ғофилин ъамма таъмалун. 149. Ва мин ҳайсу хараҷта фавалли ваҷҳака шатра-л-Масҷиди-л-ҳаром. Ва ҳайсу ма кунтум фаваллу вуҷуҳакум шатраҳу ли алла якуна ли-н-наси ъалайкум ҳуҷҷатун илла-л-лазина заламу минҳум фа ла тахшавҳум вахшавни ва ли утимма ниъмати ъалайкум ва лаъаллакум таҳтадун. 150. Кама арсална фикум расула-м минкум ятлу ъалайкум айатина ва юзаккикум ва юъаллимукуму-л-китаба ва-л-ҳикмата ва юъаллимукум-м ма лам такуну таъламун. 151. Фазкуруни азкуркум вашкуру ли ва ла такфурун. 152. Йа айюҳа-л-лазина аманустаъину би-с-сабри ва-с- салаҳ. Инналлоҳа маъа – с- собирин. 153.
  Ва ла тақулу лима-и-юқталу фи сабилиллаҳи амват. Бал аҳйау-в ва лаки-л ла ташъурун. 154. Ва ла наблуваннакум би шай-им мина-л-хавфи ва-л ҷуъи ва нақси-м мина-л-амвали ва-л-анфуси ва-с самарот. Ва башшири-с-собирин. 155. Ал-лазина иза асибатҳум мусибатун қолу инна лиллаҳи ва инна илайҳи роҷиъун. 156. Улаика ъалайҳим салавату-м ми-р-Раббиҳим ва раҳмаҳ. Ва улаика ҳуму-л муҳтадун. 157. Инна-с-Сафа ва-л-Марвата мин шаъаириллаҳ. Фа ман ҳаҷҷа-л-байта авиътамара фа ла ҷунаҳа ъалайҳи ай яттаввафа биҳима. Ва ман татавваъа хайран фа инналлоҳа Шакирун Ъалим. 158. Инна-л-лазина яктумуна ма анзална мина-л баййинати ва-л-ҳуда мим баъди ма баййанаҳу ли-н наси фи-л-китаби улаика ялъануҳумуллоҳу ва ялъануҳуму-л-лаъинун. 159. Илла-л-лазина табу ва аслаҳу ва байяну фа улаика атубу ъалайҳим. Ва ана-т-таввабу-р-Раҳим.160. Инна-л-лазина кафару ва мату ва ҳум куффарун улаика ъалайҳим лаънатуллоҳи ва-л-малаикати ва-н-наси аҷмаъин. 161. Холидина фиҳа. Ла юхаффафу ъанҳуму-л ъазабу ва ла ҳум юнзарун. 162. Ва Илаҳукум Илаҳу-в Ваҳид. Ла илаҳа илла Ҳува-р-Раҳману-р-Раҳим. 163.
  Инна фи халқи-с-самавати ва-л-арзи вахтилафи-л лайли ва-н-наҳари ва-л-фулки-л-лати таҷри фи-л баҳри би ма янфаъу-н-наса ва ма анзалаллдху мина-с самаи мим маин фа аҳйа биҳи-л-арза баъда мавтиҳа ва басса фиҳа мин кулли даббати-в ва тасрифи-р-рийаҳи ва-с-саҳаби-л-мусаххари байна-с самаи ва-л-арзи ла айати-л ли қавми-й-яъқулун. 164. Ва мина-н-наси ма-й-яттахизу мин дуниллаҳи андада-й-юҳиббунаҳум ка ҳуббиллаҳ. Ва-л-лазина аману ашадду ҳубба-л лиллаҳ. Ва лав яра-л-лазина заламу из яравна-л-ъазаба анна-л-қуввата лиллаҳи ҷамиъа-в ва анналлоҳа шадиду-л-ъазаб. 165. Из табарраа-л-лазина-т-тубиъу мина-л-лазина-т-табаъу ва рааву-л-ъазаба ва тақаттаъат биҳиму-л асбаб. 166. Ва қола-л-лазина-т-табаъу лав анна лана карратан фа натабарраа минҳум кама табаррау минна. Казалика юриҳимуллоҳу аъмалаҳум ҳасаротин ъалайҳим. Ва ма ҳум биҳариҷина мина-н нар. 167. Йа айюҳа-н-насу кулу мим ма фи-л-арзи ҳалалан таййибав ва ла таттабиъу хутувати-ш шайтон. Иннаҳу лакум ъадувву-м мубин. 168. Иннама яъмурукум би-с-суи ва-л-фаҳшаи ва ан тақулу ъалаллоҳи ма ла таъламун. 169.
  Ва иза қила лаҳуму-т-табиъу ма анзалаллоҳу қолу бал наттабиъу ма алфаина ъалайҳи абаана. Авалав кана абауҳум ла яъқилуна шай-ав ва ла яҳтадун. 170. Ва масалу-л-лазина кафару ка масали-л-лази янъиқу би ма ла ясмаъу илла дуъаа-в ва нидаа. Суммум букмун ъумюн фа ҳум ла яъқилун. 171. Йа айюҳа-л лазина аману кулу мин таййибати ма разақнакум вашкуру лиллаҳи ин кунтум иййаҳу таъбудун. 172. Иннама ҳаррама ъалайкуму-л майтата ва-д-дама ва лаҳма-л-хинзири ва ма уҳилла биҳи ли ғайриллаҳ. Фа манизтурра ғайра бағи-в ва ла ъадин фа ла исма ъалайҳ. Инналлоҳа Ғафуру-р-Раҳим. 173. Инна-л-лазина яктумуна ма анзалаллоҳу мина-л-китаби ва яштаруна биҳи саманан қалилан улаика ма яъкулуна фи бутунуҳим илла-н-нара ва ла юкаллиму-ҳумуллоҳу явма-л-қийамати ва ла юзаккиҳим ва лаҳум ъазабун алим. 174. Улаика-л лазина-ш-таравв-з-залалата би-л-ҳуда ва-л ъазаба би-л-мағфираҳ. Фа ма асбараҳум ъала-н-нар. 175. Залика би анналлоҳа наззала-л китаба би-л-ҳаққ. Ва инна-л-лазинахталафу фи-л – китаби лафи шиқоқим баъид. 176.
  Лайса-л-бирра ан туваллу вуҷуҳакум қибала-л машриқи ва-л-мағриби ва лакинна-л-бирра ман амана биллаҳи ва-л-явми-л-ахири ва-л-малаикати ва-л китаби ва-н-набиййина ва ата-л-мала ъала ҳуббиҳи зави-л-қурба ва-л-ятама ва-л-масакина вабна-с сабили ва-с-саилина ва фи-р-риқдби ва ақома-с салата ва ата-з-заката ва-л-муфуна би ъаҳдиҳим иза ъаҳаду. Ва-с-собирина фи-л-баъсаи ва-з-заррои ва ҳина-л-баъс. Улаика-л-лазина садақу ва улаика ҳуму-л муттақун. 177. Йа айюҳа-л-лазина аману кутиба ъалайкуму-л-қисосу фи-л-қатла. Ал-ҳурру би-л-ҳурри ва-л-ъабду би-л-ъабди ва-л-унса би-л-унса. Фа ман ъуфия лаҳу мин ахиҳи шай-ун фа-т-тибаъум би-л маъруфи ва адаун илайҳи би иҳсан. Залика тахфифу-м ми-р-Раббикум ва раҳмаҳ. Фа маниътада баъда залика фа лаҳу ъазабун алим.178. Ва лакум фи-л қисоси ҳайату-и йа ули-л-албаби лаъаллакум таттақун. 179. Кутиба ъалайкум иза ҳазара аҳадакуму-л-мавту ин тарака хайрани-л-васийяту лил валидайни ва-л-ақрабина би-л-маъруф. Ҳаққан ъала-л-муттақин. 180. Фа мам баддалаҳу баъда ма самиъаҳу фа иннама исмуҳу ъала-л-лазина юбаддилунаҳ. Инналлоҳа Самиъун Ъалим. 181. Уҳилла лакум лайлата-с-сийами-р-рафасу ила нисаикум. Ҳунна либасу-л-лакум ва антум либасу-л лаҳунн. Ъалималлоҳу аннакум кунтум тахтануна анфусакум фа таба ъалайкум ва ъафа ъанкум. Фа-л- ана башируҳунна вабтағу ма катабаллоҳу лакум. Ва кулу вашрабу ҳатта ятабайяна лакуму-л-хайту-л абязу мина-л-хайти-л-асвади мина-л-фаҷр. Сумма атимму-с-сийама ила-л-лайл. Ва ла тубашируҳунна ва антум ъакифуна фи-л-масаҷид. Тилка ҳудудуллоҳи фа ла тақрабуҳа. Казалика юбаййинуллоҳу айтиҳи ли-н-наси лаъаллаҳум яттақун. 187. Ва ла таъкулу амвалакум байнакум би-л батили ва тудлу биҳа ила-л-ҳукками ли таъкулу фариқа-м мин амвали-н-наси би-л-исми ва антум таъламун. 188. Яс-алунака ъани-л-ахиллаҳ. Қул ҳия мавақиту ли-н-наси ва-л-ҳаҷҷ. Ва лайса-л-бирру би ан таъту-л-буйута мин зуҳуриҳа ва лакинна-л-бирра мани-т-тақо. Ваъту-л-буйута мин абвабиҳа. Ва-т-тақуллоҳа лаъаллакум туфлиҳун. 189. Ва қотилу фи сабилиллаҳи-л-лазина юқотилунакум ва латаътаду. Инналлоҳа ла юҳиббу-л-муътадин. 190.
  Вақтулуҳум ҳайсу сақифтумуҳум ва ахриҷуҳум мин ҳайсу ахраҷукум. Ва-л-фитнату ашадду мина-л-қатл. Ва ла туқотилуҳум ъинда-л-Масҷиди-л-ҳароми ҳатта юқотилукум фиҳ. Фа ин қоталукум фақтулуҳум. Казалика ҷазау-л-кафирин. 191. Фа ининтаҳав фа инналлоҳа Ғафуру-р-Раҳим. 192. Ва қотилуҳум ҳатта ла такуна фитнату-в ва якуна-д дину лиллаҳ. Фа ининтаҳав фа ла ъудвана илла ъала-з-золимин. 193. Аш-шаҳру-л-ҳарому би-ш-шаҳри-л ҳароми ва-л-ҳурумату қисос. Фа маниътада ъалайкум фаътаду ъалайҳи би мисли маътада ъалайкум. Ва-т-тақуллоҳа ваъламу анналлоҳа маъа-л-муттақин. 194. Ва анфиқу фи сабилиллаҳи ва ла тулқу би айдикум ила-т-таҳлукати ва аҳсину инналлоҳа юҳиббу-л-муҳсинин. 195. Ва атимму-л ҳаҷҷа ва-л-ъумрата лиллаҳ. Фа ин уҳсиртум фа мастайсара мина-л-ҳади. Ва ла таҳлиқу руусакум ҳатта яблуға-л-ҳадю маҳиллаҳ. Фа ман кана минкум-м маризан ав биҳи аза-м ми-р-раъсиҳи фа фидяту-м мин сийамин ав садақатин ав нусук. Фа иза аминтум фа ман таматтаъа би-л-ъумрати ила-л ҳаҷҷи фа мастайсара мина-л-ҳади. Фа ма-л лам яҷид фа сийаму саласати аййамин фи-л-ҳаҷҷи ва сабъатин иза раҷаътум. Тилка ъашаратун камилаҳ. Залика ли ма-л лам якун аҳлуҳу ҳазири-л-Мас ҷиди-л ҳаром. Ва-т-тақуллоҳа ваъламу анналлоҳа шадиду-л-ъиқоб. 196.
  Ал-ҳаҷҷу ашҳуру-м маълумат. Фа ман фараза фиҳинна-л-ҳаҷҷа фа ла рафаса ва ла фусуқа ва ла ҷидала фи-л-ҳаҷҷ. Ва ма тафъалу мин хайри-й яъламҳуллоҳ. Ва тазавваду фа инна хайра-з-зади-т-тақва ва-т-тақуни йа ули-л-албаб. 197. Лайса ъалайкум ҷунаҳун ан табтағу фазла-м ми-р-Раббикум. Фа иза афазтум-м мин ъарафатин фазкуруллоҳа ъинда-л машъари-л-ҳаром. Вазкуруҳу кама ҳадакум ва ин кунтум-м мин қаблиҳи ламина-з-золлин. 198. Сумма афизу мин ҳайсу афаза-н-насу вастағфируллоҳ. Инналлоҳа Ғафуру-р-Раҳим. 199. Фа иза қазайтум-м манасикакум фазкуруллоҳа ка зикрикум абаакум ав ашадда зикро. Фа мина-н-наси ма-й-яқулу Раббана атина фи-д-дунйа ва ма лаҳу фи-л-ахирати мин халақ. 200. Ва минҳум-м ма-й яқолу Раббана атина фи-д-дунйа ҳасаната-в ва фи-л-ахирати ҳасаната-в ва қина ъазаба-н-нар. 201. Улаика лаҳум насибу-м мим ма касабу. Валлоҳу сариъу-л-ҳисаб. 202.
  Вазкуруллоҳа фи аййами-м маъдудат. Фа ман таъаҷҷала фи явмаини фа ла исма ъалайҳи ва ман тааххара фа ла исма ъалайхи ли мани-т-тақо. Ва-т-тақуллоҳа ваъламу аннакум илайҳи туҳшарун. 203. Ва мина-н-наси ма-и юъҷибука қавлуҳу фи-л-ҳайати-д-дунйа ва юшҳидуллоҳа ъала ма фи қалбиҳи ва ҳува аладду-л-хисом. 204. Ва иза тавалла саъа фи-л-арзи ли юфсида фиҳа ва юҳлика-л-ҳарса ва-н-насл. Валлоҳу ла юҳиббу-л-фасад. 205. Ва иза қила лаҳу-т-тақиллаҳа ахазатҳу-л-ъиззату би-л-исми фа ҳасбуҳу Ҷаҳаннам. Ва лабиъса-л-миҳад. 206. Ва мина-н-наси ма-и-яшри нафсаҳубтиғоа марзотиллаҳ. Валлоҳу Рауфум би-л-ъибад. 207. Йа айюҳа-л- лазина аманудхулу фи-с-силми каффата-в ва ла таттабиъу хутувати-ш-шайтон. Иннаҳу лакум ъадувву-м мубин. 208. Фа ин залалтум-м мим баъди ма ҷааткуму-л-баййинату фаъламу анналлоҳа Ъазизун Ҳаким. 209. Ҳал янзуруна илла ай-яътияҳумуллоҳу фи зулали-м мина-л ғамами ва-л-малаикату ва қузия-л-амр. Ва илаллоҳи турҷаъу-л-умур. 210.
  Фа ман хофа мим мусин ҷанафан ав исман фа аслаҳа байнаҳум фа ла исма ъалайҳ. Инналлоҳа Ғафуру-р-Раҳим. 182. Йа айюҳа-л-лазина аману кутиба ъалайкуму-д-сийаму кама кутиба ъала-л лазина мин қабликум лаъаллакум таттақун. 183. Аййама-м маъдудат. Фа ман кана минкум-м маризан ав ъала сафарин фа ъиддату-м мин аййамин ухар. Ва ъала-л-лазина ютиқунаҳу фидятун таъаму мискин. Фа ман татавваъа хайран фа ҳува хайру-л лаҳ. Ва ан тасуму хайру-л лакум ин кунтум таъламун. 184. Шаҳру рамазона-л-лази унзила фиҳи-л-Қур-ану ҳуда-л ли-н-наси ва баййинати-м мина-л-ҳуда ва-л-Фурқон. Фа ман шаҳида минкуму-ш-шаҳра фа-л ясумҳ. Ва ман кана марйзан ав ъала сафарин фа ъиддату-м мин аййамин ухар. Юридуллоҳу бикуму-л-юсра ва ла юриду бикуму-л-ъусра ва ли тукмилу-л-ъиддата ва ли тукаббируллоҳа ъала ма ҳадакум ва лаъаллакум ташкурун. 185. Ва иза саалака ъибади ъанни фа инни қариб. Уҷибу даъвата-д-даъи иза даъан. Фал ястаҷибу ли ва-л-юъмину би лаъаллаҳум яршудун. 186.
  Сал бани Исроила кам атайнаҳумм мин аятим баййинаҳ. Ва ма-й юбаддил ниъматаллоҳи мим баъди ма ҷаатҳу фа инналлоҳа шадиду-л-ъиқоб. 211. Зуййина лил-лазина кафару-л-ҳайату-д-дунйа ва ясхаруна мина-л-лазина аману. Ва-л-лазина-т-тақав фавқаҳум явма-л-қийамаҳ. Валлоҳу ярзуқу ма-й яшау би ғайри ҳисаб. 212. Кана-н-насу уммата-в ваҳидатан фа баъасаллоҳу-н-набиййина мубашширина ва мунзирина ва анзала маъаҳуму-л китаба би-л-ҳаққи ли яҳкума байна-н-наси фи махталафу фиҳ. Ва махталафа фиҳи илла-л лазина утуҳу мим баъди ма ҷаатҳуму-л-баййинату бағям байнаҳум. Фа ҳадаллоҳу-л-лазина аману ли махталафу фиҳи мина-л-ҳаққи би изниҳ. Валлоҳу яҳди ма-й-яшау ила сироти-м мустақим. 213. Ам ҳасибтум ан тадхулу-л- Ҷанната ва ламма яътикум-м масалу-л-лазина халав мин қабликум. Массатҳуму-л-баъсау ва-з-зарроу ва зулзилу ҳатта яқула-р-расулу ва-л-лазина аману маъаҳу мата насруллоҳ. Ала инна насраллоҳи қариб. 214. Яс-алунака маза юнфиқун. Қул ма анфақтум-м мин хайрин фа лил валидайни ва-л-ақрабина ва-л ятама ва-л-масакини вабни-с-сабил. Ва ма тафъалу мин хайрин фа инналлоҳа биҳи Ъалим. 215.
  Кутиба ъалайкуму-л-қиталу ва ҳува курҳу-л-лакум. Ва ъаса ан такраҳу шай-а-в ва ҳува хайру-л-лакум ва ъаса ан туҳиббу шай-а-в ва ҳува шарру-л-лакум. Валлоҳу яъламу ва антум ла таъламун. 216. Яс-алунака ъани-ш-шаҳри-л-ҳароми қиталин фиҳи қул қиталун фиҳи кабир. Ва саддун ъан сабилиллаҳи ва куфрум биҳи ва-л-Масҷиди-л-ҳароми ва ихроҷу алайҳи минҳу акбару ъиндаллоҳ. Вал фитнату акбару мина-л-қатл. Ва ла язалуна юқотилунакум ҳатта яруддукум ъан диникум инистатоъу. Ва ма-й яртадид минкум ъан диниҳи фа ямут ва ҳува кафирун фа улаика ҳабитат аъмалуҳум фи-д-дунйа ва-л-ахираҳ. Ва улаика асҳабу-н-нари ҳум фиҳа холидун. 217. Инна-л-лазина аману ва-л-лазина ҳаҷару ва ҷаҳаду фи сабилиллаҳи улаика ярҷуна раҳматаллоҳ. Валлоҳу Ғафуру-р-Раҳим. 218. Яс-алунака ъани-л-хамри ва-л-майсир. Қул фиҳима исмун кабиру-в ва манафиъу ли-н-наси ва исмуҳума акбару мин-н-нафъиҳима. Ва яс-алунака ма за юнфиқуна қули-л-ъафв. Казалика юбаййинуллоҳу лакуму-л-айати лаъаллакум татафаккарун. 219.
  Фи-д-дунйа ва-л-ахираҳ. Ва яс-алунака ъани-л-ятама қул ислаҳу-л лаҳум хаир. Ва ин туҳалитуҳум фа ихванукум. Валлоҳу яъламу-л-муфсида мина-л муслиҳ. Ва лав шааллоҳу ла аънатакум. Инналлоҳа Ъазизун Ҳаким. 220. Ва ла танкиҳу-л-мушрикати ҳатта юъминн. Ва ла амату-м муъминатун хайру-м мим мушрикати-в ва лав аъҷабаткум. Ва ла тункиҳу-л-мушрикина ҳатта юъмину. Ва ла ъабду-м муъминун хайру-м мим мушрики-в ва лав аъҷабакум. Улаика ядъуна ила-н-нар. Валлоҳу ядъу ила-л Ҷаннати ва-л-мағфирати би изниҳ. Ва юбаййину айтиҳи ли-н-наси лаъаллаҳум ятазаккарун. 221. Ва яс-алунака ъани-л-маҳиз. Қул ҳува азан фаътазилу-н нисаа фи-л-маҳиз. Ва ла тақрабуҳунна ҳатта ятҳуун. Фа иза татаҳҳауна фаътуҳунна мин ҳайсу амаракумуллоҳ. Инналлоҳа юҳиббу-т-таввабина ва юҳиббу-л-мутатаҳҳирин. 222. Нисаукум ҳарсу-л лакум фаъту ҳарсакум анна шиътум ва қаддиму ли анфусикум. Ва-т-тақуллоҳа ваъламу аннакум-м мулақуҳ. Ва башшири-л муъминин. 223. Ва ла таҷъалуллоҳа ъурзата-л ли аиманикум ан табарру ва таттақу ва туслиҳу байна-н-нас. Валлоҳу Самиъун Ъалим. 224.
  Ла юахизукумуллоҳу би-л-лағви фи аиманикум ва лаки-и юахизукум би ма касабат қулубукум. Валлоҳу Ғафурун Ҳалим. 225. Лил-л-лазина юълуна мин-н нисаиҳим тараббусу арбаъати ашҳур. Фа ин фау фа инналлоҳа Ғафуру-р-Раҳим. 226. Ва ин ъазаму-т талақа фа инналлоҳа Самиъун Ъалим. 227. Ва-л муталлақдту ятараббасна би анфусиҳинна саласата қуруъ. Ва ла яҳиллу лаҳунна аи-яктумна ма халақаллоҳу фи арҳамиҳинна ин кунна юъминна биллаҳи ва-л-явми-л-ахир. Ва буъулатуҳунна аҳаққу би раддиҳинна фи залика ин ароду ислаҳа. Ва лаҳунна мислу-л-лази ъалайҳинна би-л-маъруф. Ва ли-р-риҷали ъалайҳинна дараҷаҳ. Валлоҳу Ъазизун Ҳаким. 228. А-т-талақу марратани фа имсакум би маъруфин ав тасриҳум би иҳсан. Ва ла яҳиллу лакум ан таъхузу мим ма атайтумуҳунна шай-ан илла аи-яхофа алла юқима ҳудудаллоҳ. Фа ин хифтум алла юқима ҳудудаллоҳи фа ла ҷунаҳа ъалайҳима фи мафтадат биҳ. Тилка ҳудудуллоҳи фа ла таътадуҳа. Ва ма-и ятаъадда ҳудудаллоҳи фа улаика ҳуму-з-золимун. 229. Фа ин таллақаҳа фа ла таҳиллу лаҳу мим баъду ҳатта танкиҳа завҷан ғайраҳ. Фа ин таллақаҳа фа ла ҷунаҳа ъалайҳима ай ятароҷаъа ин занна ай юқима ҳудудаллоҳ. Ва тилка ҳудудуллоҳи юбаййинуҳа ли қавми-й-яъламун. 230.
  Ва иза таллақтуму-н-нисаа фа балағна аҷалаҳунна фа амсикуҳунна би маъруфин ав сарриҳуҳунна би маъруф. Ва ла тумсикуҳунна зирора-л ли таътаду. Ва ма-й яфъал залика фақад залама нафсаҳ. Ва ла таттахизу айатиллаҳи ҳузува. Вазкуру ниъматаллоҳи ъалайкум ва ма анзала ъалайкум-м мина-л-китаби ва-л-ҳикмати яъизукум биҳ. Ва-т-тақуллоҳа ваъламу анналлоҳа би кулли шай-ин Ъалим. 231. Ва иза таллақтуму-н-нисаа фа балағна аҷалаҳунна фа ла таъзулуҳунна ай-янкиҳна азваҷаҳунна иза тарозав байнаҳум би-л-маъруф. Залика йуъазу биҳи ман кана минкум юъмину биллаҳи ва-л явми-л-ахир. Заликум азка лакум ва атҳар. Валлоҳу яъламу ва антум ла таъламун. 232. ф Ва-л валидату юрзиъна авладаҳунна ҳавлаини камилаини ли ман арода ай ютимма-р-раздъаҳ. Ва ъала-л-мавлуди лаҳу ризқуҳунна ва кисватуҳунна би-л-маъруф. Ла тукаллафу нафсун илла вусъаҳа. Ла тузорра валидатум би валадиҳа ва ла мавлуду-л лаҳу би валадиҳ. Ва ъала-л-вариси мислу залик. Фа ин арода фисолан ъан тарози-м минҳума ва ташавурин фа ла ҷунаҳа ъалайҳима. Ва ин араттум ан тастарзиъу авладакум фа ла ҷунаҳа ъалайкум иза салламтум-м ма атайтум би-л маъруф. Ва-т-тақуллоҳа ваъламу анналлоҳа би ма таъмалуна басир. 233.
  Ва-л-лазина ютаваффавна минкум ва язаруна азваҷа-й ятараббасна би анфусиҳинна арбаъата ашҳури-в ва ъашро. Фа иза балағна аҷалаҳунна фа ла ҷунаҳа ъалайкум фи ма фаъална фи анфусиҳинна би-л-маъруф. Валлоҳу би ма таъмалуна Хабир. 234. Ва ла ҷунаҳа ъалайкум фи ма ъарразтум биҳи мин хитбати-н-нисаи ав акнантум фи анфусикум. Ъалималлоҳу аннакум са тазкурунаҳунна ва лаки-л ла туваъидуҳунна сирран илла ан тақулу қавла-м маъруфа. Ва ла таъзиму ъуқдата-н-никаҳи ҳатта яблуға-л-китабу аҷалаҳ. Ваъламу анналлоҳа яъламу ма фи анфусикум фаҳзаруҳ. Ваъламу анналлоҳа Ғафурун Ҳалим. 235. Ла ҷунаҳа ъалайкум ин таллақтуму-н нисаа ма лам тамассуҳунна ав тафризу лаҳунна фаризаҳ. Ва маттиъуҳунна ъала-л-мусиъи қадаруҳу ва ъала-л-муқтири қадаруҳу матаъам бил маъруфи ҳаққан ъала-л-муҳсинин. 236. Ва ин таллақтумуҳунна мин қабли ан тамассуҳунна ва қад фаразтум лаҳунна фаризатан фа нисфу ма фаразтум илла ай яъфуна ав яъфува-л-лази би ядиҳи ъуқдату-н-никаҳ. Ва ан таъфу ақрабу ли-т тақва. Ва ла тансаву-л-фазла байнакум. Инналлоҳа би ма таъмалуна Басир. 237.
  Ҳафизу ъала-с-салавати ва-с-салатил вусто ва лиллаҳи қонитин. 238. Фа ин хифтум фа риҷалан ав рукбана. Фа иза аминтум фазкуруллоҳа кама ъалламакум-м ма лам такуну таъламун. 239. Ва-л-лазина ютаваффавна минкум ва язаруна азваҷа-в васийята-л-ли азваҷиҳим-м матаъан ила-л-ҳавли ғайра ихроҷ. Фа ин хараҷна фа ла ҷунаҳа ъалайкум фи ма фаъална фи анфусиҳинна мим маъруф. Валлоҳу Ъазизун Ҳаким. 240. Ва лил муталлақоти матаъум би-л-маъруфи ҳаққан ъала-л-муттақин. 241. Казалика юбаййинуллоҳу лакум айтиҳи лаъаллакум таъқилун. 242. Алам тара ила-л лазина хараҷу мин дийариҳим ва ҳум улуфун ҳазара-л мавти фақола лаҳумуллоҳу муту сумма аҳйаҳум. Инналлоҳа ла зу фазлин ъала-н-наси ва лакинна аксара-н-наси ла яшкурун. 243. Ва қотилу фи сабилиллаҳи ваъламу анналлоҳа Самиъун Ъалим. 244. Ман за-л-лази юқризуллоҳа қарзан ҳасанан фа юздъифаҳу лаҳу азъафан касираҳ. Валлоҳу яқбизу ва ябсуту ва илайҳи турҷаъун. 245.
  Алам тара ила-л-малаи мим бани Исроила мим баъди Муса из қолу ли набиййи-л-лаҳумубъас лана маликан-н-нуқотил фи сабилиллаҳ. Қола ҳал ъасайтум ин кутиба ъалайкуму-л-қиталу алла туқотилу. Қолу ва ма лана алла нуқотила фи сабилиллаҳи ва қад ухриҷна мин дийарина ва абнаина. Фа ламма кутиба ъалайҳиму-л-қиталу таваллав илла қалила-м минҳум. Валлоҳу Ъалимум би-з-золимин. 246. Ва қола лаҳум набийюҳум инналлоҳа қад баъаса лакум Толута малика. Қолу анна якуну лаҳу-л-мулку ъалайна ва наҳну аҳаққу би-л-мулки минҳу ва лам юъта саъата-м мина-л-мал. Қола инналлоҳа-с-тафаҳу ъалайкум ва задаҳу бастатан фи-л-ъилми ва-л ҷисми валлоҳу юъти мулкаҳу ма-й яшаъ. Валлоҳу васиъун Ъалим. 247. Ва қола лаҳум набийюҳум инна аята мулкиҳи ай яътиякуму-т-табуту фиҳи сакинату-м ми-р-Раббикум ва бақийяту-м мимма тарака алу Муса ва алу Ҳаруна таҳмилуҳу-л малаикаҳ. Инна фи залика ла аята-л лакум ин кунтумм муъминин. 248.
  Фа ламма фасала Толуту би-л-ҷунуди қола инналлоҳа мубталикум би наҳарин фа ман шариба минҳу фа лайса минни ва ма-л лам ятъамҳу фа иннаҳу минни илла маниғтарафа ғурфатам биядиҳ. Фа шарибу минҳу илла қалила-м минҳум. Фа ламма ҷавазаҳу ҳува ва-л-лазина аману маъаҳу қолу ла тоқата лана-л-явма би Ҷалута ва ҷунудиҳ. Қола-л-лазина язуннуна аннаҳум-м мулақуллоҳи кам-м мин фиатин қалилатин ғалабат фиатан касиратам би изниллаҳ. Валлоҳу маъа-с-собирин. 249. Ва ламма баразу ли Ҷалута ва ҷунудиҳи қолу Раббана африғ ъалайна сабра-в ва саббит ақдамана вансурна ъала-л-қавми-л-кафирин. 250. Фа ҳазамуҳум би изниллаҳи ва қатала Давуду Ҷалуута ва атаҳуллоҳу-л-мулка ва-л-ҳикмата ва ъалламаҳу мимма яшаъ. Ва лав ла дафъуллоҳи-н-наса баъзаҳум би баъзи-л ла фасадати-л-арзу ва лакинналлоҳа зу фазлин ъала-л-ъаламин. 251. Тилка айатуллоҳи натлуҳа ъалайка би-л-ҳаққ. Ва иннака ла мина-л-мурсалин.252.
  Тилка-р-русулу фаззална баъзаҳум ъала баъз. Минҳум-м ман калламаллоҳ. Ва рафаъа баъзаҳум дараҷат. Ва атайна Ъисабна Маряма-л-баййинати ва айяонаҳу би руҳи-л-қудус. Ва лав шааллоҳу мақтатала-л-лазина мим баъдиҳи-м мим баъди ма ҷаатҳуму-л-баййинату ва лакинихталафу фа минҳумм ман амана ва минҳумм ман кафар. Ва лав шааллоҳу мақтаталу ва лакинналлоҳа яфъалу ма юрид. 253. Йа айюҳа-л-лазина аману анфиқу мим ма разақнакум-м мин қабли ай яътия явму-л-ла байъун фиҳи ва ла хуллату-в ва ла шафаъаҳ. Ва-л кафируна ҳуму-з-золимун. 254. Аллоҳу ла илаҳа илла Ҳува-л-Ҳайю-л-Қаййум. Ла таъхузуҳу синату-в ва ла навм. Лаҳу ма фи-с-самавати ва ма фи-л-арз. Ман за-л-лази яшфаъу ъиндаҳу илла би изниҳ. Яъламу ма байна айдиҳим ва ма халфаҳум. Ва ла юҳитуна бишай-им мин ъилмиҳи илла би ма шаъ. Васиъа курсийюҳу-с-самавати ва-л-арз. Ва ла яудуҳу ҳифзуҳума. Ва Ҳува-л Ъалийю-л-Ъазим. 255. Ла икроҳа фи-д-дин. Қа-т-табайяна-р-рушду мина-л ғайй. Фа ма-й-якфур би-т-тоғути ва юъмим биллаҳи фақад-истамсака би-л-ъурвати-л-вусқо ланфисома лаҳа. Валлоҳу Самиъун Ъалим. 256.
  Аллоҳу валийю-л-лазина аману юхриҷуҳум-м мина-з- зулумати ила-н-нур. Ва-л-лазина кафару авлийауҳуму-т-тоғуту юхриҷунаҳум-м мина-н нури ила-з-зулумат. Улаика асҳабу-н-нари ҳум фиҳа холидун. 257. Алам тара ила-л-лази ҳаҷҷа Иброҳима фи Раббиҳи ан атаҳуллоҳу-л-мулка из қола Иброҳиму Раббийя-л-лази юҳйи ва юмиту қола ана уҳйи ва умит. Қола Иброҳиму фа инналлоҳа яъти би-ш-шамси мина-л-машриқи фаъти биҳа мина-л-мағриби фа буҳита-л-лази кафар. Валлоҳу ла яҳди-л қавма-з-золимин. 258. Ав ка-л-лази марра ъала қаряти-в ва ҳия ховиятун ъала ъурушиҳа қола анна юҳйи ҳазиҳиллаҳу баъда мавтиҳа. Фа аматаҳуллоҳу миата ъамин сумма баъасаҳ. Қола кам лабист. Қола лабисту явман ав баъза явм. Қола бал-л-лабиста миата ъамин фанзур ила таъамика ва шаробика лам ятасаннаҳ. Ванзур ила ҳимарика ва ли наҷъалака аята-л ли-н-нас. Ванзур ила-л-ъиздми кайфа нуншизуҳа сумма наксуҳа лаҳма. Фа ламма табаййана лаҳу қола аъламу анналлоҳа ъала кулли шай-ин қадир. 259.
  Ва из қола Иброҳиму Рабби арини кайфа туҳйи-л мавта. Қола ава лам туъминн қола бала ва лаки-л ли ятмаинна қалби. Қола фа хуз арбаъата-м мина-т тайри фа сурҳунна илайка суммаҷъал ъала кулли ҷабали-м минҳунна ҷуз-ан сумма-дъуҳунна яътинака саъйа. Ваълам анналлоҳа Ъазизун Ҳаким. 260. Масалу-л-лазина юнфиқуна амвалаҳум фи сабилиллаҳи ка масали ҳаббатин амбатат сабъа санабила фи кулли сумбулати-м миату ҳаббаҳ. Валлоҳу юздъифу лима-и-яшаъ. Валлоҳу васиъун Ъалим. 261. Ал-лазина юнфиқуна амвалаҳум фи сабилиллаҳи сумма ла ютбиъуна ма анфақу манна-в ва ла аза-л лаҳум аҷруҳум ъинда Раббиҳим ва ла хавфун ъалайҳим ва ла ҳум яҳзанун. 262. Қавлу-м маъруфу-в ва мағфиратун хайру-м мин садақати-и ятбаъуҳа аза. Валлоҳу Ғанийюн Ҳалим. 263. Йа айюҳа-л-лазина аману ла тубтилу садақотикум би-л-манни ва-л-аза ка-л- лази юнфиқу малаҳу риаа-н-наси ва ла юъмину биллаҳи ва-л-явми-л-ахир. Фа масалуҳу ка масали сафванин ъалайҳи туробун фа асобаҳу вабилун фа таракаҳу салда. Ла яқдируна ъала шай-им мим ма касабу. Валлоҳу ла яҳди-л-қавма-л-кафирин. 264.
  Ва масалу-л-лазина юнфиқуна амвалаҳумубтиғоа марзотиллаҳи ва тасбита-м мин анфусиҳим ка масали ҷаннатим би рабватин асобаҳа вабилун фа атат укулаҳа зиъфайни фа ил лам юсибҳа вабилун фа талл. Валлоҳу би ма таъмалуна басир. 265. А-явадду аҳадукум ан такуна лаҳу ҷаннату-м мин-н-нахили-в ва аънабин таҷри мин таҳтиҳа-л анҳару лаҳу фиҳр мин кулли-с-самароти ва асобаҳу-л-кибару ва лаҳу зуррийятун зуъафау фа асобаҳа иъсорун фиҳи нарун фаҳтарақат. Казалика юбаййинуллоҳу лакуму-л-айати лаъалла- кум татафаккарун. 266. Йа айюҳа-л-лазина аману анфиқу мин таййибати ма касабтум ва мимма ахраҷна лакум-м мина-л-арз. Ва ла таяммаму-л хабиса минҳу тунфиқуна ва ластум би ахизиҳи илла ан туғмизу фиҳ. Ваъламу анналлоҳа ғанийюн ҳамид. 267. Аш-шайтону яъидукуму-л-фақра ва яъмурукум би-л-фаҳшаъ. Валлоҳу яъидукум-м мағфирата-м минҳу ва фазла. Валлоҳу васиъун Ъалим. 268. Юъти-л-ҳикмата ма-й яшаъ. Ва ма-й юъта-л-ҳикмата фақад утия хайран касиро. Ва ма яззаккару илла улу-л-албаб. 269.
  Ва ма анфақтум-м мин-н-нафақатин ав назартум-м мин-н-назрин фа инналлоҳа яъламуҳ. Ва ма ли-з-золимина мин ансор. 270. Ин тубду-с садақоти фа ниъимма ҳи. Ва ин тухфуҳа ва туътуҳа-л-фуқароа фа ҳува хайру-л-лакум. Ва юкаффиру ъанкум-м мин саййиатикум. Валлоҳу би ма таъмалуна Хабир. 271. ф Лайса ъалайка ҳудаҳум ва лакинналлоҳа яҳди ма-и-яшаъ. Ва ма тунфиқу мин хайрин фа ли анфусикум. Ва ма тунфиқуна иллабтиғоа ваҷҳиллаҳ. Ва ма тунфиқу мин хайри-и юваффа илайкум ва антум ла тузламун. 272. Лил фуқарои-л-лазина уҳсиру фи сабилиллаҳи ла ястатиъуна зарбан фи-л-арзи яҳсабуҳуму-л-ҷаҳилу ағнийаа мина-т-таъаффуфи таърифуҳум би симаҳум ла яс-алуна-н-наса илҳафа. Ва ма тунфиқу мин хайрин фа инналлоҳа биҳи Ъалим. 273. Ал-лазина юнфиқуна амвалаҳум би-л-лайли ва-н-наҳари сирра-в ва ъаланиятан фа лаҳум аҷруҳум ъинда Раббиҳим ва ла хавфун ъалайҳим ва ла ҳум яҳзанун. 274.
  Ал-лазина яъкулуна-р-риба ла яқумуна илла кама яқуму-л-лази ятахаббатуҳу-ш-шайтону мина-л масс. Залика би аннаҳум қолу иннама-л-байъу мислу-р-риба. Ва аҳаллаллоҳу-л-байъа ва ҳаррама-р риба. Фа ман ҷааҳу мавъизату-м ми-р-Раббиҳи фантаҳа фа лаҳу ма салафа ва амруҳу илаллоҳ Ва ман ъада фа улаика асҳабу-н-нар. Ҳум фиҳа холидун. 275. Ямҳақуллоҳу-р-риба ва юрби-с садақот. Валлоҳу ла юҳиббу кулла каффарин асим. 276. Инна-л-лазина аману ва ъамилу-с-солиҳати ва ақому-с-салата ва атаву-з-заката лаҳум аҷруҳум ъинда Раббиҳим ва ла хавфун ъалайҳим ва ла ҳум яҳзанун. 277. Йа айюҳа-л-лазина аману-т-тақуллоҳа ва зару ма бақия мина-р-риба ин кунтум-м муъминин. 278. Фа ил лам тафъалу фаъзану би ҳарби-м миналлоҳи ва расулиҳ. Ва ин тубтум фа лакум рурсу амваликум ла тазлимуна ва ла тузламун. 279. Ва ин кана зу ъусратин фа назиратун ила майсараҳ. Ва ан тасаддақу хайру-л лакум. Ин кунтум таъламун. 280. Ва-т-тақу явман турҷаъуна фиҳи илаллоҳ Сумма туваффа куллу нафси-м ма касабат ва ҳум ла юзламун. 281.
  Йа айюҳа-л-лазина аману иза тадаянтум би дайнин ила аҷали-м мусамман фактубуҳ. Ва-л яктуб байнакум катибум би-л-ъадл. Ва ла яъба катибун ай-яктуба кама ъалламаҳуллоҳ. Фа-л яктуб ва-л юмлили-л-лази ъалайҳи-л-ҳаққу ва-л яттақиллаҳа Раббаҳу ва ла ябхас минҳу шай-а. Фа ин кана-л-лази ъалайҳи-л-ҳаққу сафиҳан ав заъйфан ав ла ястатиъу ай юмилла ҳува фа-л юмлил валийюҳу би-л-ъадл. Васташҳиду шаҳидайни ми-р-ри ҷаликум. Фа ил лам якуна раҷулаини фа раҷулу-в вамраатани мим ман тарзавна мина-ш-шуҳадаи ан тазилла иҳдаҳума фа тузаккира иҳдаҳума-л-ухро. Ва ла яъба-ш шуҳадау иза ма дуъу. Ва ла тас-аму ан тактубуҳу сағиран ав кабиран ила аҷалиҳ. Заликум ақсату ъиндаллоҳи ва ақваму ли-ш шаҳадати ва адна алла тартабу. Илла ан такуна тиҷаратан ҳазиратан тудирунаҳа байнакум фа лайса ъалайкум ҷунаҳун алла тактубуҳа. Ва ашҳиду иза табаяътум. Ва ла юзорра катибу-в ва ла шаҳид. Ва ин тафъалу фа иннаҳу фусуқум бикум. Ва-т-тақуллоҳ Ва юъаллимукумуллоҳ. Валлоҳу би кулли шай-ин Ъалим. 282.
  Ва ин кунтум ъала сафари-в ва лам таҷиду катибан фа риҳану-м мақбузаҳ. Фа ин амина баъзукум баъзан фа-л юадди-л-лазиътумина аманатаҳу ва-л яттақиллаҳа Раббаҳ. Ва ла тактуму-ш-шаҳадаҳ. Ва ма-и яктумҳа фа иннаҳу асимун қалбуҳ. Валлоҳу би ма таъмалуна Ъалим. 283. Лиллаҳи ма фи-с-самавати ва ма фи-л-арз. Ва ин тубду ма фи анфусикум ав тухфуҳу юҳасибкум биҳиллаҳ. Фа яғфиру ли ма-й яшау ва юъаззибу ма-й яшаъ. Валлоҳу ъала кулли шай-ин қадир. 284. Аманар-расулу би ма унзила илайҳи ми-р-Раббиҳи ва-л-муъминун. Куллун амана биллаҳи ва малаикатиҳи ва кутубиҳи ва русулиҳи ла нуфарриқу байна аҳади-м ми-р-русулиҳ. Ва қолу самиъна ва атаъна ғуфронака Раббана ва илайка-л-масир. 285. Ла юкаллифуллоҳу нафсан илла вусъаҳа. Лаҳа ма касабат ва ъалайҳа мактасабат. Раббана ла туахизна ин-н-насина ав ахтаъна. Раббана ва ла таҳмил ъалайна исран кама ҳамалтаҳу ъала-л-лазина мин қаблина. Раббана ва ла туҳаммилна ма ла тоқата лана биҳи ваъфу ъанна вағфир лана варҳамна. Анта мавлана фансууна ъ ала-л-қав ми-л-кафирин. 286.

Сураи Бақара бо тарчмаи тоҷики дар саҳифаи оянда

test

Добавить комментарий