Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи ОЛИ ИМРОН

(200 ояҳ) (3)

Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим
Алиф. Ламм. Мим.1. Аллоҳу ла илаҳа илла Ҳува-л Ҳайюл Қаййум. 2. Наззала ъалайка-л-китаба би-л ҳаққи мусаддиқа-л ли ма байна ядайҳи ва анзалат Таврота ва-л-Инҷил. З. Мин қаблу ҳуда-л ли-н-наси ва анзала-л-Фурқон. Инна-л-лазина кафару би айатиллаҳи лаҳум ъазабун шадид. Валлоҳу Ъазизун Зунтиқом. 4. Инналлоҳа ла яхфа ъалайҳи шай-ун фи-л арзи ва ла фи-с-самаъ.5. Ҳува-л-лази юсаввирукум фи-л-арҳами кайфа яшаъ. Ла илаҳа илла Ҳува-л Ъазизул Ҳаким.6. Ҳува-л-лази анзала ъалайка-л китаба минҳу айату-м муҳкаматун ҳунна умму-л китаби ва ухару муташабиҳат. Фа амма-л-лазина фи қулубиҳим зайғун фа яттабиъуна ма ташабаҳа минҳубтиғоа-л-фитнати вабтиғоа таъвилиҳ. Ва ма яъламу таъвйлаҳу иллаллоҳ. Ва-р-росихуна фи-л ъилми яқулуна аманна биҳи куллу-м мин ъинди Раббина. Ва ма яззаккару илла улу-л-албаб. 7. Раббана ла тузиғ қулубана баъда из ҳадайтана ва ҳаб лана ми-л-ладунка раҳмаҳ. Иннака анта-л-Вахҳаб. 8. Раббана иннака ҷамиъу-н-наси ли явми-л ла райба фиҳ. Инналлоҳа ла юхлифу-л-миъад. 9.
Инна-л-лазина кафару лан туғния ъанҳум амвалуҳум ва ла авладуҳум-м миналлоҳи шай-а. Ва улаика ҳум вақуду-н-нар. 10. Ка даъби али Фиръавна ва-л-лазина мин қаблиҳим. Каззабу би-айатина фа ахазаҳумуллоҳу би зунубиҳим. Валлоҳу шадиду-л ъиқоб. 11. Қул лил лазина кафару сатуғлабуна ва туҳшаруна ила Ҷаҳаннама ва биъса-л-миҳад. 12. Қад кана лакум аятун фи фиатайн-илтақата. Фиатун туқотилу фи сабилиллаҳи ва ухро кафирату-й яравнаҳум-м мислайҳим раъя-л-ъайн. Валлоҳу юаййиду би насриҳи ма-й-яшаъ. Инна фи залика ла ъибрата-л лиули-л-абсор. 13. Зуййина ли-н-наси ҳуббу-ш-шаҳавати мина-н-нисаи ва-л банина ва-л-қанатири-л-муқантарати мина-з заҳаби ва-л-физзати ва-л-хайли-л-мусаввамати ва-л-анъами ва-л-ҳарс. Залика матаъу-л-ҳайати-д дунйа. Валлоҳу ъиндаҳу ҳусну-л-мааб. 14. Қул а-унаббиукум би хайри-м мин заликум. Лил лазина-т-тақав ъинда Раббиҳим ҷаннатун таҷри мин таҳтиҳа-л-анҳару холидина фиҳа ва азваҷум мутаҳҳарату-в ва ризвану-м миналлоҳ. Валлоҳу басирум би-л-ъибад. 15.
Ал-лазина яқулуна Раббана иннана аманна фағфир лана зунубана ва қина ъазаба-н-нар. 16. Ас-собирина ва-с-содиқина ва-л-қонитина ва-л мунфиқина ва-л-мустағфирина би-л-асҳар. 17. Шаҳидаллоҳу аннаҳу ла илаҳа илла Ҳува ва-л малаикату ва улу-л-ъилми қоимам бил қист. Ла илаҳа илла Ҳува-л Ъазизу-л Ҳаким. 18. Инна-д-дина ъиндаллоҳи-л-ислам. Ва махталафа-л-лазина уту-л китаба илла мим баъди ма ҷааҳуму-л-ъилму бағям байнаҳум. Ва ма-й-якфур би айатиллаҳи фа инналлоҳа сариъу-л-ҳисаб. 19. Фа ин ҳаҷҷука фа қул асламту ваҷҳия лиллаҳи ва мани-т-табаъан. Ва қул лил лазина уту-л-китаба ва-л-уммиййина а-асламтум. Фа ин асламу фақад-иҳтадав. Ва ин таваллав фа иннама ъалайка-л-балағ. Валлоҳу басирум би-л-ъибад. 20. Инна-л-лазина якфуруна би айатиллаҳи ва яқтулуна-н-набиййина би ғайри ҳаққи-в ва яқтулуна-л-лазина яъмуруна би-л-қисти мина-н-наси фа башширҳум би ъазабин алим. 21. Улаика-л-лазина ҳабитат аъмалуҳум фи-д-дунйа ва-л-ахирати ва ма лаҳум-м ми-н-насирин. 22.
Алам тара ила-л-лазина уту насиба-м мина-л китаби юдъавна ила китабиллаҳи ли яҳкума байнаҳум сумма ятавалла фариқум минҳум ва ҳум муъризун. 23. Залика би аннаҳум қолу лан тамассана-н-нару илла аййама-м маъдудат. Ва ғарраҳум фи диниҳим-м ма кану яфтарун.24. Фа кайфа иза ҷамаънаҳум ли явми-л ла райба фиҳи ва вуффият куллу нафси-м ма касабат ва ҳум ла юзламун. 25. Қулиллаҳумма Малика-л-мулки туъти-л мулка ман ташау ва танзиъу-л-мулка мим ман ташау ва туъиззу ман ташау ва тузиллу ман ташаъ. Биядика-л-хайр. Иннака ъала кулли шай-ин қадир. 26. Тулиҷу-л-лайла фи-н-наҳари ва тулиҷу-н наҳара фи-л-лайл. Ва тухриҷу-л-ҳаййа мина-л маййити ва тухриҷу-л-маййита мина-л-ҳайй. Ва тарзуқу ман ташау би ғайри ҳисаб. 27. Ла яттахизи-л-муъминуна-л-кафирина авлийаа мин дуни-л-муъминин. Ва ма-й яфъал залика фа лайса миналлоҳи фи шай-ин илла ан таттақу минҳум туқоҳ. Ва юҳаззирукумуллоҳу нафсаҳ. Ва илаллоҳи-л масир. 28. Қул ин тухфу ма фи судурикум ав тубдуҳу яъламҳуллоҳ. Ва яъламу ма фи-с-самавати ва ма фи-л-арз. Валлоҳу ъала кулли шай-ин қадир. 29.
Явма таҷиду куллу нафси-м ма ъамилат мин хайри-м муҳзара-в ва ма ъамилат мин суин тавадду лав анна байнаҳа ва байнаҳу амадам баъида. Ва юҳаззирукумуллоҳу нафсаҳ. Валлоҳу Рауфум би-л-ъибад. 30. Қул ин кунтум туҳиббуналлоҳа фаттабиъуни юҳбибкумуллоҳу ва яғфир лакум зунубакум. Валлоҳу Ғафуру-р- Раҳим. 31. Қул атиъуллоҳа ва-р-расул. Фа ин таваллав фа инналлоҳа ла юҳиббу-л-кафирин. 32. Инналлоҳа-стафа Адама ва Нуҳа-в ва ала Иброҳима ва ала Ъимрона ъала-л-ъаламин. 33. Зуррийятам баъзуҳа мим баъз. Валлоҳу Самиъун Ъалим. 34. Из қолат-имраату Ъимрона Рабби инни назарту лака ма фи батни муҳарраран фа тақаббал минни. Иннака Анта-с-Самиъу-л-Ъалим. 35. Фа ламма вазаъатҳа қолат Рабби инни вазаътуҳа унса валлоҳу аъламу би ма вазаъат ва лайса-з-закару кал унса. Ва инни саммайтуҳа Маряма ва инни уъйзуҳа бика ва зуррийятаҳа мина-ш-шайтони-р-раҷим. 36. Фа тақаббалаҳа Раббуҳа би қабулин ҳасани-в ва амбатаҳа набатан ҳасана-в ва каффалаҳа Закариййа. Куллама дахала ъалайҳа Закариййа-л-миҳроба ваҷада ъиндаҳа ризқо. Қола йа Маряму анна лаки ҳаза. Қолат ҳува мин ъиндиллаҳ. Инналлоҳа ярзуқу ма-и яшау би ғайри ҳисаб. 37.
Ҳуналика даъа Закариййа Раббаҳу қола Рабби ҳаб ли ми-л ладунка зурриятан таййибаҳ. Иннака Самиъу-д-дуъаь. 38. Фа надатҳу-л-малаикату ва ҳува қоиму-й юсалли фи-л-миҳроби анналлоҳа юбашширука би Яҳйа мусаддиқам би калимати-м миналлоҳи ва саййида-в ва ҳасура-в ва набиййа-м мина-с-солиҳин. 39. Қола Рабби анна якуну ли ғуламу-в ва қад балағания-л-кибару вамраати ъақир. Қола казаликаллоҳу яфъалу ма яшаъ. 40. Қола Раббиҷъал ли аяҳ. Қола аятука алла тукаллима-н наса саласата аййамин илла рамза. Вазку-р-Раббака касира-в ва саббиҳ би-л-ъашиййи ва-л-ибкар. 41. Ва из қолати-л-малаикату йа Маряму инналлоҳастафаки ва таҳҳараки вастафаки ъала нисаи-л-ъаламин. 42. Йа Марямуқнути ли Раббики васҷуди варкаъи маъа-р рокиъин.43. Залика мин амбаи-л-ғайби нуҳиҳи илаик. Ва ма кунта ладайҳим из юлқуна ақламаҳум айюҳум якфулу Маряма ва ма кунта ладайҳим из яхтасимун. 44. Из қолати-л-малаикату йа Маряму инналлоҳа юбашшируки би калимати-м минҳусмуҳу-л Масиҳу Ъисабну Маряма ваҷиҳан фи-д-дунйа ва-л ахирати ва мина-л-муқаррабин. 45.
Ва юкаллиму-н-наса фи-л-маҳди ва каҳла-в ва мина-с солиҳин. 46. Қолат Рабби анна якуну ли валаду-в ва лам ямсасни башар. Қола казаликиллаҳу яхлуқу ма яшаъ. Иза қазо амран фа иннама яқулу лаҳу кун фаякун. 47. Ва юъаллимуҳу-л-китаба ва-л-ҳикмата ва-т-Таврота ва-л-Инҷил. 48. Ва расулан ила бани Исроила анни қад ҷиътукум би аяти-м ми-р-Раббикум анни ахлуқу лакум мина-т-тини ка ҳай-ати-т-тайри фа анфуху фиҳи фа якуну тайрам би изниллаҳ. Ва убриу-л-акмаҳа ва-л-абраса ва уҳйи-л-мавта би изниллаҳ. Ва унаббиукум би ма таъкулуна ва ма таддахируна фи буйутикум. Инна фи залика лааята-л лакум ин кунтум муъминин. 49. Ва мусаддиқа-л ли ма байна ядайя мина-т-Тавроти ва ли уҳилла лакум баъза-л-лази ҳуррима ъалайкум. Ва ҷиътукум би аяти-м ми-р-Раббикум фа-т-тақуллоҳа ва атиъун. 50. Инналлоҳа Рабби ва Раббукум фаъбудуҳ. Ҳаза сироту-м мустақим. 51. Фа ламма аҳасса Ъиса минҳуму-л-куфра қола ман ансори илаллоҳ. Қола-л-ҳавариййуна наҳну ансоруллоҳи аманна биллаҳи вашҳад би анна муслимун. 52.
Раббана аманна би ма анзалта ва-т-табаъна-р расула фактубна маъа-ш-шаҳидин. 53. Ва макару ва макараллоҳ. Валлоҳу Хайру-л-макирин. 54. Из қолаллоҳу йа Ъиса инни мутаваффика ва рофиъука илайя ва мутаҳҳирука мина-л-лазина кафару ва ҷаъилу-л-лазина-т-табаъука фавқа-л-лазина кафару ила явми-л-қийамаҳ. Сумма илайя марҷиъукум фа аҳкуму байнакум фи ма кунтум фиҳи тахталифун. 55. Фа амма-л-лазина кафару фа уъаззибуҳум ъазабан шадидан фи-д-дунйа ва-л-ахирати ва ма лаҳум-м мин-н-насирин. 56. Ва амма-л-лазина аману ва ъамилу-с-солиҳати фа юваффиҳим уҷураҳум. Валлоҳу ла юҳиббу-з-золимин. 57. Залика натлуҳу ъалайка мина-л-айати ва-з-зикри-л-Ҳаким. 58. Инна масала Ъиса ъиндаллоҳи ка масали Адам. Халақаҳу мин туробин сумма қола лаҳу кун фаякун. 59. Ал ҳаққу ми-р-Раббика фа ла такум мина-л-мумтарин. 60. Фа ман ҳаҷҷака фиҳи мим баъди ма ҷаака мина-л-ъилми фа қул таъалав надъу абнаана ва абнаакум ва нисаана ва нисаакум ва анфусана ва анфусакум сумма набтаҳил фа наҷъал лаънаталлоҳи ъала-л-казибин. 61.
Инна ҳаза лаҳува-л-қасасу-л-ҳаққ. Ва ма мин илаҳин иллаллоҳ. Ва инналлоҳа ла Ҳува-л-Ъазизу-л-Ҳаким. 62. Фа ин таваллав фа инналлоҳа Ъалимум би-л муфсидин. 63. Қул йа аҳла-л-китаби таъалав ила калиматин саваим байнана ва байнакум алла наъбуда иллаллоҳа ва ла нушрика биҳи шай-ав ва ла яттахиза баъзуна баъзан арбаба-м мин дуниллаҳ. Фа ин таваллав фа қулушҳаду би анна муслимун. 64. Йа аҳла-л-китаби лима туҳаҷҷуна фи Иброҳима ва ма унзилати-т-Тавроту ва-л-Инҷилу илла мим баъдиҳ. А-фала таъқилун. 65. Ҳаантум ҳаулаи ҳаҷаҷтум фи ма лакум биҳи ъилмун фа лима туҳаҷҷуна фи ма лайса лакум биҳи ъилм. Валлоҳу яъламу ва антум ла таъламун. 66. Ма кана Иброҳиму яҳудийя-в ва ла насронийяв ва лакин кана ҳанифа-м муслима-в ва ма кана мина-л мушрикин. 67. Инна авла-н-наси би Иброҳима лал лазина-т- табаъуҳу ва ҳаза-н-набийю ва-л-лазина аману. Валлоҳу валийю-л-муъминин. 68. Ваддат тоифату-м мин аҳли-л-китаби лав юзиллунакум ва ма юзиллуна илла анфусаҳум ва ма яшъурун. 69. Йа аҳла-л-китаби лима такфуруна би айатиллаҳи ва антум ташҳадун. 70.
Йа аҳла-л-китаби лима талбисуна-л-ҳаққа би-л-батили ва тактумуна-л-ҳаққа ва антум таъламун. 71. Ва қолат тоифату-м мин аҳли-л-китаби амину би-л-лази унзила ъала-л-лазина аману ваҷҳа-н-наҳари вакфуру ахираҳу лаъаллаҳум ярҷиъун. 72. Ва ла туъмину илла ли ман табиъа динакум қул инна-л-ҳуда ҳудаллоҳи ай юъта аҳаду-м мисла ма утитум ав юҳаҷҷукум ъинда Раббикум. Қул инна-л-фазла би ядиллаҳи юътиҳи ма-й яшаъ. Валлоҳу васиъун Ъалим. 73. Яхтассу би раҳматиҳи ма-й-яшаъ. Валлоҳу Зу-л-фазли-л-Ъазим.74. Ва мин аҳли-л-китаби ман ин таъманҳу би қинтори-й юаддиҳи илайка ва минҳумм ман ин таъманҳу би динари-л ла юаддиҳи илайка илла ма думта ъалайҳи қоима. Залика би аннаҳум қолу лайса ъалайна фи-л-уммиййина сабилу-в ва яқулуна ъалаллоҳи-л-казиба ва ҳум яъламун. 75. Бала. Ман авфа би ъаҳдиҳи ваттақо фа инналлоҳа юҳиббу-л-муттақин. 76. Инна-л-лазина яштаруна би ъаҳдиллаҳи ва аиманиҳим саманан қалилан улаика ла халақа лаҳум фи-л-ахирати ва ла юкаллиму-ҳумуллоҳу ва ла янзуру илайҳим явма-л қийамати ва ла юзаккиҳим ва лаҳум ъазабун алим. 77.
Ва инна минҳум ла фариқа-й ялвуна алсинатаҳум би-л-китаби ли таҳсабуҳу мина-л-китаби ва ма ҳува мина-л-китаби ва яқулуна ҳува мин ъиндиллаҳи ва ма ҳува мин ъиндиллаҳи ва яқулуна ъалаллоҳи-л казиба ва ҳум яъламун. 78. Ма кана ли башарин ай юътияҳуллоҳу-л-китаба ва-л-ҳукма ва-н-нубуввата сумма яқула ли-н-наси куну ъибада-л ли мин дуниллаҳи ва лакин куну Раббаниййина би ма кунтум туъаллимуна-л-китаба ва би ма кунтум тадрусун. 79. Ва ла яъмуракум ан таттахизу-л малаиката ва-н-набиййина арбаба. А-яъмурукум би-л куфри баъда из антум-м муслимун. 80. Ва из ахазаллоҳу мисақа-н-набиййина лама атайтукум-м мин китаби-в ва ҳикматин сумма ҷаакум расулу-м мусаддиқу-л ли ма маъакум ла туъминунна биҳи ва ла тансуруннаҳ. Қола а-ақрартум ва ахазтум ъала заликум исри. Қолу ақрарна. Қола фашҳаду ва ана маъакум-м мина-ш-шаҳидин. 81. Фа ман тавалла баъда залика фа улаика ҳуму-л-фасиқун. 82. А-фағайра диниллаҳи ябғуна ва лаҳу аслама ман фи-с-самавати ва-л-арзи тавъа-в ва карҳа-в ва илайҳи юрҷаъун. 83.
Лан таналу-л-бирра ҳатта тунфиқу мим ма туҳиббун. Ва ма тунфиқу мин шай-ин фа инналлоҳа биҳи Ъалим. 92. Куллу-т-таъами кана ҳилла-л ли бани Исроила илла ма ҳаррама Исроилу ъала нафсиҳи мин қабли ан туназзала-т-Тавроҳ. Қул фаъту би-т-Тавроти фатлуҳа ин кунтум содиқин. 93. Фа ман-ифтаро ъалаллоҳи-л-казиба мим баъди залика фа улаика ҳуму-з-золимун. 94. Қул садақаллоҳ. Фа-т-табиъу миллата Иброҳима ҳанифа-в ва ма кана мина-л-мушрикин. 95. Инна аввала байти-в вузиъа ли-н-наси лал-лази би Бакката мубарака-в ва ҳуда-л лил ъаламин. 96. Фиҳи айатум баййинату-м мақому Иброҳим. Ва ман дахалаҳу кана амина. Ва лиллаҳи ъала-н-наси ҳиҷҷу-л байти ман-истатоъа илайҳи сабила. Ва ман кафара фа инналлоҳа Ғанийюн ъани-л-ъаламин. 97. Қул йа аҳла-л-китаби лима такфуруна би айатиллаҳи валлоҳу шаҳидун ъала ма таъмалун. 98. Қул йа аҳла-л китаби лима тасуддуна ъан сабилиллаҳи ман амана табғунаҳа ъиваҷа-в ва антум шуҳадаъ. Ва маллоҳу би ғофилин ъамма таъмалун. 99. Йа айюҳа-л-лазина аману ин тутиъу фариқа-м мина-л-лазина уту-л китаба яруддукум баъда иманикум кафирин. 100.
Ва кайфа такфуруна ва антум тутла ъалайкум айатуллоҳи ва фикум расулуҳ. Ва ма-й яътасим биллаҳи фақад ҳудия ила сироти-м мустақим. 101. Йа айюҳа-л-лазина аману-т-тақуллоҳа ҳаққа туқотиҳи ва ла тамутунна илла ва антум-м муслимун. 102. Ваътасиму би ҳаблиллаҳи ҷамиъа-в ва ла тафаррақу. Вазкуру ниъматаллоҳи ъалайкум из кунтум аъдаан фа аллафа байна қулубикум фа асбаҳтум биниъматиҳи ихвана-в ва кунтум ъала шафа ҳуфрати-м мина-н-нари фа анқазакум-м минҳа. Казалика юбаййинуллоҳу лакум айтиҳи лаъаллакум таҳтадун. 103. Ва-л таку-м минкум уммату-й ядъуна ила-л-хайри ва яъмуруна би-л-маъруфи ва янҳавна ъани-л-мункар. Ва улаика ҳуму-л-муфлиҳуун. 104. Ва ла такуну ка-л-лазина тафаррақу вахталафу мим баъди ма ҷааҳуму-л баййинат. Ва улаика лаҳум ъазабун Ъазим. 105. Явма табяззу вуҷуҳу-в ва тасвадду вуҷуҳ. Фа амма-л-лазина-с-ваддат вуҷуҳуҳум акафартум баъда иманикум фазуқу-л-ъазаба би ма кунтум такфурун. 106. Ва амма-л-лазинабяззат вуҷуҳуҳум фа фи раҳматиллаҳи ҳум фиҳа холидун. 107. Тилка айатуллоҳи натлуҳа ъалайка би-л-ҳаққ. Ва маллоҳу юриду зулма-л лил ъаламин. 108.
Ва лиллаҳи ма фи-с-самавати ва ма фи-л-арз. Ва илаллоҳи турҷаъу-л-умур. 109. Кунтум хайра умматин ухриҷат ли-н-наси таъмуруна би-л маъруфи ва танҳавна ъани-л-мункари ва туъминуна биллаҳ. Ва лав амана аҳлу-л-китаби ла кана хайра-л лаҳум. Минҳуму-л-муъминуна ва аксаруҳуму-л фасиқун.110. Ла-й язуррукум илла аза. Ва ий юқотилукум юваллукуму-л-адбара сумма ла юнсарун. 111. Зурибат ъалайҳиму-з-зиллату айна ма суқифу илла би ҳабли-м миналлоҳи ва ҳабли-м мина-н-наси ва бау би ғазаби-м миналлоҳи ва зурибат ъалайҳиму-л-масканаҳ. Залика би аннаҳум кану якфуруна би айатиллаҳи ва яқтулуна-л-амбийаа би ғайри ҳаққ. Залика би ма ъаса-в ва кану яътадун.112. Лайсу саваа. Мин аҳли-л-китаби умматун қоимату-й ятлуна айатиллаҳи анаа-л-лайли ва ҳум ясҷудун. 113. Юъминуна биллаҳи ва-л-явми-л- ахири ва яъмуруна би-л-маъруфи ва янҳавна ъани-л мункари ва юсариъуна фи-л-хайрот. Ва улаика мина-с солиҳин. 114. Ва ма яфъалу мин хайрин фала-и юкфаруҳ. Валлоҳу Ъалимум би-л-муттақин. 115.
Инна-л-лазина кафару лан туғния ъанҳум амвалуҳум ва ла авладуҳум-м миналлоҳи шай-а. Ва улаика асҳабу-н-нари ҳум фиҳа холидун. 116. Масалу ма юнфиқуна фи ҳазиҳи-л-ҳайати-д-дунйа ка масали риҳин фиҳа сиррун асобат ҳарса қавмин заламу анфусаҳум фа аҳлакатҳ. Ва ма заламаҳумуллоҳу ва лакин анфусаҳум язлимун. 117. Йа айюҳа-л-лазина аману ла таттахизу битоната-м мин дуникум ла яълунакум хабала-в вадду ма ъаниттум қад бадати-л бағзоу мин афваҳиҳим ва ма тухфи судуруҳум акбар. Қад байянна лакуму-л-айати ин кунтум таъқилун. 118. Ҳа антум улаи туҳиббунаҳум ва ла юҳиббунакум ва туъминуна би-л-китаби куллиҳи ва иза лақукум қолу аманна ва иза халав ъаззу ъалайкуму-л-анамила мина-л-ғайз. Қул муту би ғайзикум. Инналлоҳа Ъалимум бизати-с судур. 119. Ин тамсаскум ҳасанатун тасуъҳум ва ин тусибкум саййиату-и яфраҳу биҳа. Ва ин тасбиру ва таттақу ла язуррукум кайдуҳум шай-а. Инналлоҳа би ма яъмалуна муҳит. 120. Ва из ғадавта мин аҳлика тубаввиу-л-муъминина мақоъида лил қитал. Валлоҳу Самиъун Ъалим. 121.
Из ҳаммат тоифатани минкум ан тафшала валлоҳу валийюҳума. Ва ъалаллоҳи фал ятаваккали-л муъминун. 122. Ва лақад насаракумуллоҳу би бадри-в ва антум азиллаҳ. Фа-т-тақуллоҳа лаъаллакум ташкурун. 123. Из тақулу лил муъминина ала-й якфиякум ай-юмиддакум Раббукум би саласати алафи-м мина-л-малаикати мунзалин.124. Бала. Ин тасбиру ва таттақу ва яътукум-м мин фавриҳим ҳаза юмдидкум Раббукум би хамсати алафи-м мина-л малаикати мусаввимин. 125. Ва ма ҷаъалаҳуллоҳу илла бушро лакум ва ли татмаинна қулубукум биҳ. Ва ма-н-насру илла мин ъиндиллаҳи-л-Ъазизи-л Ҳаким. 126. Ли яқтаъа тарафа-м мина-л-лазина кафару ав якбитаҳум фа янқалибу хоибин. 127. Лайса лака мина-л-амри шай-ун ав ятуба ъалайҳим ав юъаззибаҳум фа иннаҳум золимун. 128. Ва лиллаҳи ма фи-с-самавати ва ма фи-л-арз. Яғфиру ли ма-й яшау ва юъаззибу ма-й яшаъ. Валлоҳу Ғафуру-р-Раҳим. 129. Йа айюҳа-л-лазина аману ла таъкулу-р-риба азъафа-м муздъафата-в ва-т-тақуллоҳа лаъаллакум туфлиҳун. 130. Ва-т-тақу-н-нара-л-лати уъиддат лил кафирин. 131. Ва атйъуллоҳа ва-р-расула лаъаллакум турҳамун. 132.
Ва сариъу ила мағфирати-м ми-р-Раббикум ва Ҷаннатин ъарзуҳа-с-самавату ва-л-арзу уъиддат лил муттақин. 133. Ал-лазина юнфиқуна фи-с саррои ва-з-заррои ва-л-казимина-л-ғайза ва-л
ъафина ъани-н-нас. Валлоҳу юҳиббу-л-муҳсинин. 134. Ва-л-лазина иза фаъалу фаҳишатан ав заламу анфусаҳум закаруллоҳа фастағфару ли зунубиҳим ва ма-й яғфиру-з-зунуба иллаллоҳу ва лам юсирру ъала ма фаъалу ва ҳум яъламун. 135. Улаика ҷазауҳум-м мағфирату-м ми-р-Раббиҳим ва ҷаннатун таҷри мин таҳтиҳа-л-анҳару холидина фиҳа. Ва ниъма аҷру-л-ъамилин. 136. Қад халат мин қабликум сунанун фа сиру фи-л-арзи фанзуру кайфа кана ъақибату-л-муказзибин. 137. Ҳаза байану-л ли-н наси ва ҳуда-в ва мавъизату-л лил муттақин. 138. Ва ла таҳину ва ла таҳзану ва антуму-л-аълавна ин кунтумм муъминин. 139. Ий ямсаскум қарҳун фақад масса-л-қавма қарҳу-м мислуҳ. Ва тилка-л-аййаму нудавилуҳа байна-н-наси ва ли яъламаллоҳу-л-лазина аману ва яттахиза минкум шуҳадаъ. Валлоҳу ла юҳиббу-з-золимин. 140.
Ва ли юмаҳҳисаллоҳу-л-лазина аману ва ямҳақа-л кафирин. 141. Ам ҳасибтум ан тадхулу-л-Ҷанната ва ламма яъламиллаҳу-л-лазина ҷаҳаду минкум ва яълама-с-собирин. 142. Ва лақад кунтум таманнавна-л-мавта мин қабли ан талқавҳу фа қад раайтумуҳу ва антум танзурун. 143. Ва ма Муҳаммадун илла расулун қад халат мин қаблиҳи-р русул. А-фа им мата ав қутиланқалабтум ъала аъқобикум. Ва ма-и янқалиб ъала ъақибайҳи фала-й язурраллоҳа шай-а. Ва са яҷзиллаҳу-ш-шакирин. 144. Ва ма кана ли нафсин ан тамута илла би изниллаҳи китаба-м муаҷҷала. Ва ма-й юрид саваба-д-дунйа нуътиҳи минҳа ва ма-й юрид саваба-л-ахирати нуътиҳи минҳа. Ва санаҷзи-ш шакирин. 145. Ва ка аййи-м мин-н-набиййин қотала маъаҳу риббиййуна касирун фа ма ваҳану ли ма асобаҳум фи сабилиллаҳи ва ма заъуфуу ва мастакану. Валлоҳу юҳиббу-с-собирин. 146. Ва ма кана қавлаҳум илла ан қолу Раббанағфир лана зунубана ва исрофана фи амрина ва саббит ақдамана вансурна ъала-л-қавми-л-кафирин. 147. Фа атаҳумуллоҳу саваба-д-дунйа ва ҳусна саваби-л-ахираҳ. Валлоҳу юҳиббу-л-муҳсинин. 148.
Йа а йюҳа-л-лазина аману ин тутиъу-л-лазина кафару яруддукум ъала аъқобикум фатанқалибу хосирин. 149. Балиллаҳу мавлакум ва Ҳува Хайру-н насирин. 150. Санулқи фи қулуби-л-лазина кафару-р руъба би ма ашраку биллаҳу ма лам юназзил биҳи султона. Ва маъваҳуму-н-нар. Ва биъса масва-з золимин. 151. Ва лақад садақакумуллоҳу ваъдаҳу из таҳуссунаҳум би изниҳ. Ҳатта иза фашилтум ва таназаътум фи-л-амри ва ъасайтум мим баъди ма арокум-м ма туҳиббун. Минкумм ма-й юриду-д-дунйа ва минкумм ма-й юриду-л-ахираҳ. Сумма сарафакум ъанҳум ли ябталиякум ва лақад ъафа ъанкум. Валлоҳу зу фазлин ъала-л-муъминин. 152. Из тусъидуна ва ла талвуна ъала аҳади-в ва-р-расулу ядъукум фи ухрокум фа асабакум ғаммам би ғамми-л ли кайла таҳзану ъала ма фатакум ва ла ма асобакум. Валлоҳу хабирум би ма таъмалун. 153.
Сумма анзала ъалайкум-м мим баъди-л-ғамми аманатан-н-нуъаса-и яғша тоифата-м минкум. Ва тоифатун қад аҳамматҳум анфусуҳум язуннуна биллаҳи ғайра-л-ҳаққи занна-л-ҷаҳилийяҳ. Яқулуна ҳал лана мина-л-амри мин шайъ. Қул инна-л-амра куллаҳу лиллаҳ. Юхфуна фи анфусиҳим-м ма ла юбдуна лака яқулуна лав кана лана мина-л-амри шай-у-м ма қутилна ҳаҳуна. Қул лав кунтум фи буйутикум ла бараза-л-лазина кутиба ъалайҳиму-л-қатлу ила мазоҷиъиҳим. Ва ли ябталияллоҳу ма фи судурикум ва ли юмаҳҳиса ма фи қулубикум. Валлоҳу Ъалимум би зати-с-судур. 154. Инна-л-лазина таваллав минкум явмалтақа-л-ҷамъани иннама-с-тазаллаҳуму-ш шайтону би баъзи ма касабу. Ва лақад ъафаллоҳу ъанҳум. Инналлоҳа Ғафурун Ҳалим.155. Йа айюҳа-л-лазина аману ла такуну ка-л-лазина кафару ва қолу ли ихваниҳим иза зарабу фи-л арзи ав кану ғузза-л лав кану ъиндана ма мату ва ма қутилу ли яҷъалаллоҳу залика ҳасратан фи қулубиҳим. Валлоҳу юҳйи ва юмит. Валлоҳу би ма таъмалуна басир. 156. Ва ла ин қутилтум фи сабилиллаҳи ав муттум ла мағфиратум миналлоҳи ва раҳматун хайру-м мим ма яҷмаъун. 157.
Ва ла им-муттум ав қутилтум ла илаллоҳи туҳшарун. 158. Фа би ма раҳмати-м миналлоҳи линта лаҳум. Ва лав кунта фаззан ғализа-л-қалби ланфаззу мин ҳавлик. Фаъфу ъанҳум вастағфир лаҳум ва шавирҳум фи-л-амр. Фа иза ъазамта фа таваккал ъалаллоҳ. Инналлоҳа юҳиббу-л мутаваккилин. 159. Ий янсуркумуллоҳу фа ла ғолиба лакум. Ва ий яхзулкум фа ман за-л-лази янсурукум-м мим баъдиҳ. Ва ъалаллоҳи фал ятаваккали-л муъминун. 160. Ва ма кана ли набиййин ай-яғулл. Ва ма-й яғлул яъти би ма ғалла явма-л-қийамаҳ. Сумма туваффа куллу нафси-м ма касабат ва ҳум ла юзламун. 161. А-фамани-т-табаъа ризваналлоҳи ка мам баа би сахати-м миналлоҳи ва маъваҳу Ҷаҳаннам. Ва биъса-л-масир. 162. Ҳум дараҷатун ъиндаллоҳ. Валлоҳу басирум би ма яъмалун. 163. Лақад манналлоҳу ъала-л-муъминина из баъаса фиҳим расула-м мин анфусиҳим ятлу ъалайҳим айтиҳи ва юзаккиҳим ва юъаллимуҳуму-л-китаба ва-л-ҳикмата ва ин кану мин қаблу ла фи залали-м мубин. 164. А-ва ламма асобаткум-м мусибатун қад асабтум-м мислайҳа қултум анна ҳаза. Қул ҳува мин ъинди анфусикум. Инналлоҳа ъала кулли шай-ин қадир. 165.
Ва ма асобакум явмалтақа-л-ҷамъани фа би изниллаҳи ва ли яълама-л-муъминин. 166. Ва ли яълама-л-лазина нафақу. Ва қила лахум таъалав қотилу фи сабилиллаҳи ав идфаъу. Қолу лав наъламу қитала-л ла-т-табаънакум. Ҳум лил куфри явмаизин ақрабу минҳум лил иман. Яқулуна би афваҳиҳим-м ма лайса фи қулубиҳим. Валлоҳу аъламу би ма яктумун. 167. Ал-лазина қолу ли ихваниҳим ва қаъаду лав атоъуна ма қутилу. Қул фадрау ъан анфусикуму-л-мавта ин кунтум содиқин. 168. Ва ла таҳсабанна-л-лазина қутилу фи сабилиллаҳи амвата. Бал аҳйаун ъинда Раббиҳим юрзақун. 169. Фариҳина би ма атаҳумуллоҳу мин фазлиҳи ва ястабшируна би-л-лазина лам ялҳақу биҳим-м мин халфиҳим алла хавфун ъалайҳим ва ла ҳум яҳзанун. 170. Ястабшируна би ниъмати-м миналлоҳи ва фазли-в ва анналлоҳа ла юзиъу аҷра-л муъминин. 171. Ал-лазина-с-таҷабу лиллаҳи ва-р расули мим баъди ма асобаҳуму-л-қарҳ. Лил-лазина аҳсану минҳум ва-т-тақав аҷрун Ъазим. 172. Ал-лазина қола лаҳуму-н-насу инна-н-наса қад ҷамаъу лакум фахшавҳум фа задаҳум имана-в ва қолу ҳасбуналлоҳу ва ниъма-л-вакил. 173.
Фанқалабу би ниъмати-м миналлоҳи ва фазли-л лам ямсасҳум су-у-в ва-т-табаъу ризваналлоҳ. Валлоҳу зу фазлин ъазим. 174. Иннама заликуму-ш-шайтону юхаввифу авлийааҳу фа ла тахофуҳум ва хофуни ин кунтум-м муъминин. 175. Ва ла яҳзунка-л-лазина юсариъуна фи-л-куфр. Иннаҳум ла-й язурруллоҳа шай-а. Юридуллоҳу алла яҷъала лаҳум ҳаззан фи-л ахирати ва лаҳум ъазабун Ъазим. 176. Инна-л лазинаштараву-л-куфра би-л-имани ла-й язурруллоҳа шай-а-в ва лаҳум ъазабун алим. 177. Ва ла яҳсабанна-л-лазина кафару аннама нумли лаҳум хайру-л ли анфусиҳим. Иннама нумли лаҳум ли яздаду исма-в ва лаҳум ъазабу-м муҳин. 178. Ма каналлоҳу ли язара-л-муъминина ъала ма антум ъалайҳи ҳатта ямиза-л-хабиса мина-т-таййиб. Ва ма каналлоҳу ли ютлиъакум ъала-л-ғайби ва лакинналлоҳа яҷтаби ми-р-русулиҳи ма-й-яшаъ. Фа амину биллаҳи ва русулиҳ. Ва ин туъмину ва таттақу фа лакум аҷрун Ъазим. 179. Ва ла яҳсабанна-л-лазина ябхалуна би ма атаҳумуллоҳу мин фазлиҳи ҳува хайра-л-лаҳум. Бал ҳува шарру-л лаҳум. Са ютаввақуна ма бахилу биҳи явма-л қийамаҳ. Ва лиллаҳи миросу-с-самавати ва-л-арз. Валлоҳу би ма таъмалуна Хабир. 180.
Лақад самиъаллоҳу қавла-л-лазина қолу инналлоҳа фақиру-в ва наҳну ағнийаъ. Са нактубу ма қолу ва қатлаҳуму-л-амбийаа би ғайри ҳаққи-в ва нақулу зуқу ъазаба-л-ҳариқ. 181. Залика би ма қаддамат айдикум ва анналлоҳа лайса би заллами-л лил ъабид. 182. Ал-лазина қолу инналлоҳа ъаҳида илайна алла нуъмина ли расулин ҳатта яътияна би қурбанин таъкулуҳу-н-нар. Қул қад ҷаакум русулу-м мин қабли би-л-баййинати ва би-л-лази қултум фа лима қаталтумуҳум ин кунтум содиқин. 183. Фа ин каззабука фақад куззиба русулу-м мин қаблика ҷау би-л-баййинати ва-з-зубури ва-л-китаби-л-мунир. 184. Куллу нафсин заиқату-л-мавт. Ва иннама туваффавна уҷуракум явма-л-қийамаҳ. Фа ман зуҳзиҳа ъани-н Нари ва удхила-л- Ҷанната фақад фаз. Ва ма-л ҳайату-д-дунйа илла матаъу-л-ғурур. 185. Ла тублавунна фи амваликум ва анфусикум ва ла тасмаъунна мина-л-лазина уту-л-китаба мин қабликум ва мина-л-лазина ашраку азан касиро. Ва ин тасбиру ва таттақу фа инна залика мин ъазми-л-умур. 186.
Ва из ахазаллоҳу мисақа-л-лазина уту-л-китаба ла тубаййинуннаҳу ли-н-наси ва ла тактумунаҳу фа набазуҳу вароа зуҳуриҳим ва-ш-тарав биҳи саманан қалила. Фа биъса ма яштарун. 187. Ла таҳсабанна-л-лазина яфраҳуна би ма ата-в ва юҳиббуна ай-юҳмаду би ма лам яфъалуу фа ла таҳсабаннаҳум би мафазати-м мина-л-ъазаб. Ва лаҳум ъазабун алим. 188. Ва лиллаҳи мулку-с самавати ва-л-арз. Валлоҳу ъала кулли шай-ин қадир. 189. Инна фи халқи-с-самавати ва-л-арзи вахтилафи-л-лайли ва-н-наҳари ла айати-л ли ули-л албаб. 190. Ал-лазина язкурууналлоҳа қийама-в ва қуъуда-в ва ъала ҷунубиҳим ва ятафаккаруна фи халқи-с-самавати ва-л-арзи Раббана ма халақта ҳаза батилан субҳанака фа қина ъазаба-н-нар. 191. Раббана иннака ман тудхили-н-нара фақад ахзайтаҳ. Ва ма ли-з-золимина мин ансор. 192. Раббана иннана самиъна мунадия-й юнади лил имани ан амину би Раббикум фа аманна. Раббана фағфир лана зунубана ва каффир ъанна саййиатина ва таваффана маъа-л-аброр. 193. Раббана ва атина ма ваъа-т-тана ъала русулика ва ла тухзина явма-л-қийамаҳ. Иннака ла тухлифу-л-миъад. 194.
Фастаҷаба лаҳум Раббуҳум анни ла узиъу ъамала ъамили-м минкум-м мин закарин ав унса. Баъзукум-м мим баъз. Фа-л-лазина ҳаҷару ва ухриҷу мин дийариҳим ва фи сабили ва қоталу ва қутилу ла укаффиранна ъанҳум саййиатиҳим ва ла удхиланнаҳум ҷаннатин таҷри мин таҳтиҳа-л-анҳару саваба-м мин ъиндиллаҳ. Валлоҳу ъиндаҳу ҳусну-с-саваб. 195. Ла яғурраннака тақаллубу-л-лазина кафару фи-л билад. 196. Матаъун қалилун сумма маъваҳум Ҷаҳаннаму ва биъса-л-миҳад. 197. Лакини-л лазина-т-тақав Раббаҳум лаҳум ҷаннатун таҷри мин таҳтиҳа-л-анҳару холидина фиҳа нузула-м мин ъиндиллаҳ. Ва ма ъиндаллоҳи хайру-л лил аброр.198. Ва инна мин аҳли-л- китаби лама-й юъмину биллаҳи ва ма унзила илайкум ва ма унзила илайҳим ҳашиъйна лиллаҳи ла яштаруна би айатиллаҳи саманан қалила. Улаика лаҳум аҷруҳум ъинда Раббиҳим. Инналлоҳа сарйъу-л-ҳисаб. 199. Йа айюҳа-л лазина аманусбиру ва собиру ва робиту ва-т-тақуллоҳа лаъаллакум туфлиҳон. 200.

1 2 3Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *