Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи Нисоъ (Занон)

СУРА ТУ-Н-НИСАЪ
(176 оят) (4)

Бисмиллаҳу-р-Раҳмани-р-Раҳим
Йа айюҳа-н-насу-т-тақу Раббакуму-л-лази халақакум-м ми-н-нафси-в ваҳидати-в ва халақа минҳа завҷаҳа ва басса минҳума риҷалан касира-в ва нисаа. Ва-т-тақуллоҳа-л-лази тасаалуна биҳи ва-л арҳам. Инналлоҳа кана ъалайкум рақиба. 1. Ва ату-л ятама амвалаҳум ва ла татабаддалу-л-хабиса би-т-таййиб. Ва ла таъкулу амвалаҳум ила амваликум. Иннаҳу кана ҳубан кабиро. 2. Ва ин хифтум алла туқситу фи-л-ятама фанкиҳу ма тоба лакумм мина-н-нисаи масна ва суласа ва рубаъ. Фа ин хифтум алла таъдилу фа ваҳидатан ав ма малакат аиманукум. Залика адна алла таъулу. 3. Ва ату-н нисаа садуқотиҳинна ниҳлаҳ. Фа ин тибна лакум ъан шай-им минҳу нафсан фа кулуҳу ҳаниа-м марйа. 4. Ва ла туъту-с-суфаҳаа амвалакуму-л-лати ҷаъалаллоҳу лакум қийама-в варзуқуҳум фиҳа ваксуҳум ва қулу лаҳум қавла-м маъруфа. 5. Вабталу-л-ятама ҳатта иза балағу-н-никаҳа фа ин анастум-м минҳум рушдан фадфаъу илайҳим амвалаҳум. Ва ла таъкулуҳа исрофа-в ва би даран ай-якбару. Ва ман кана ғанийян фа-л ястаъфиф ва ман кана фақиран фа-л яъкул би-л маъруф. Фа иза дафаътум илайҳим амвалаҳум фа ашҳиду ъалайҳим. Вакафа биллаҳи ҳасиба. 6.
Ли-р-риҷали насибу-м мим-ма тарака-л-валидани ва-л-ақрабуна ва ли-н-нисаи насибу-м мим-ма тарака-л-валидани ва-л-ақрабуна мим-ма қалла минҳу ав касур. Насиба-м мафрузо. 7. Ва иза ҳазара-л қисмата улу-л-қурба ва-л-ятама ва-л-масакину фарзуқуҳум-м минҳу ва қулу лаҳум қавла-м маъруфа. 8. Ва-л яхша-л-лазина лав тараку мин халфиҳим зуррийятан зиъафан ҳафу ъалайҳим фа-л яттақуллоҳа ва-л яқулу қавлан садида. 9. Инна-л лазина яъкулуна амвала-л-ятама зулман иннама яъкулуна фи бутуниҳим нара-в ва саяславна саъиро. 10. Йусикумуллоҳу фи авладикум ли-з закари мислу ҳаззи-л-унсаяйн. Фа ин кунна нисаан фавқаснатайни фа лаҳунна сулуса ма тарак. Ва ин канат ваҳидатан фа лаҳа-н-нисф. Ва ли абавайҳи ли кулли ваҳиди-м минҳума-с-судусу мим-ма тарака ин кана лаҳу валад. Фа ил лам яку-л лаҳу валаду-в ва варисаҳу абаваҳу фа ли уммиҳи-с-сулус. Фа ин кана лаҳу ихватун фа ли уммиҳи-с-судус. Мим баъди васийяти-й йуси биҳа ав дайн. Абаукум ва абнаукум ла тадруна айюҳум ақрабу лакум нафъа. Фаризата-м миналлоҳ. Инналоҳа кана Ъалиман Ҳакима. 11.
Ва лакум нисфу ма тарака азваҷукум ил лам яку-л лаҳунна валад. Фа ин кана лаҳунна валадун фа лакуму-р-рубуъу мим-ма таракн. Мим баъди васийяти-й йусина биҳа ав дайн. Ва лаҳунна-р рубуъу мим-ма тарактум ил лам яку-л лакум валад. Фа ин кана лакум валадун фа лаҳунна-с сумуну мим-ма тарактум. Мим баъди васийятин тусуна биҳа ав дайн. Ва ин кана раҷулу-й йурасу калалатан ав имраату-в ва лаҳу ахун ав ухтун фа ли кулли ваҳиди-м минҳума-с-судус. Фа ин кану аксара мин залика фа ҳум шуракау фи-с-сулус. Мим баъди васийяти-й йусо биҳа ав даинин ғайра музорр. Васийята-м миналлоҳ. Валлоҳу Ъалимун Ҳалим. 12. Тилка ҳудудуллоҳ. Ва ма-й ютиъиллаҳа ва расулаҳу юдхилҳу ҷаннатин таҷри мин таҳтиҳал анҳару холидина фиҳа. Ва залика-л-фавзу-л-Ъазим. 13. Ва ма-й яъсиллаҳа ва расулаҳу ва ятаъадда ҳудудаҳу юдхилҳу наран ҳалидан фиҳа ва лаҳу ъазабу-м муҳин. 14.
Ва-л-лати яътина-л-фаҳишата мин-н-нисаикум фасташҳиду ъалайҳинна арбаъата-м минкум.Фа ин шаҳиду фа амсикуҳунна фи-л-буйути ҳатта ятаваффаҳунна-л-мавту ав яҷъалаллоҳу лаҳунна сабила. 15. Ва-л-лазани яътийаниҳа минкум фа азуҳума фа ин таба ва аслаҳа фа аъризу ъанҳума. Инналлоҳа кана тавваба-р-Раҳима. 16. Иннама-т-тавбату ъалаллоҳи лил-лазина яъмалуна-с-суа би ҷаҳалатин сумма ятубуна мин қарибин фа улаика ятубуллоҳу ъалайҳим. Ва каналлоҳу Ъалиман Ҳакима. 17. Ва лайсати-т тавбату лил-лазина яъмалуна-с-саййиати ҳатта иза ҳазара аҳадаҳуму-л-мавту қола инни тубту-л ана ва ла-л-лазина ямутуна ва ҳум куффар. Улаика аътадна лаҳум ъазабан алима. 18. Йа айюҳа-л лазина аману ла яҳиллу лакум ан тарису-н-нисаа карҳа. Ва ла таъзулуҳунна ли тазҳабу би баъзи ма атайтумуҳунна илла ай-яътина би фаҳишати-м мубаййинаҳ. Ва ъашируҳунна би-л-маъруф. Фа ин кариҳтумуҳунна фа ъаса ан такраҳу шай-а-в ва яҷъалаллоҳу фиҳи хайран касиро. 19.
Ва ин араттуму-с-тибдала завҷи-м макана завҷи-в ва атайтум иҳдаҳунна қинторан фа ла таъхузу минҳу шай-а. А-таъхузунаҳу буҳтана-в ва исма-м мубина. 20. Ва кайфа таъхузунаҳу ва қад афзо баъзукум ила баъзи-в ва ахазна минкум-м мисақан ғализо. 21. Ва ла танкиҳу ма накаҳа абаукум-м мина-н нисаи илла ма қад салаф. Иннаҳу кана фаҳишата-в ва мақта-в ва саа сабила. 22. Ҳурримат ъалайкум уммаҳатукум ва банатукум ва ахаватукум ва ъамматукум ва холатукум ва банату-л-ахи ва банату-л-ухти ва уммаҳатукуму-л-лати арзаънакум ва ахаватукум-м мина-р-разоъати ва уммаҳату нисаикум ва рабаибукуму-л-лати фи ҳуҷурикум-м ми-н-нисаикуму-л-лати дахалтум биҳинна фа и-л лам такуну дахалтум биҳинна фа ла ҷунаҳа ъалайкум ва ҳалаилу абнаикуму-л-лазина мин аслабикум ва ан таҷмаъу байна-л-ухтайни илла ма қад салаф. Инналлоҳа кана Ғафура-р-Раҳима. 23.
Ва-л-муҳсанату мина-н-нисаи илла ма малакат аиманукум китабаллоҳи ъалайкум. Ва уҳилла лакум-м ма вароа заликум ан табтағу би амваликум-м муҳсинина ғайра мусафиҳин. Фа мастамтаътум биҳи минҳунна фа атуҳунна уҷураҳунна фаризаҳ. Ва ла ҷунаҳа ъалайкум фи ма тарозайтум биҳи мим баъди-л-фаризаҳ. Инналлоҳа кана Ъалиман Ҳакима. 24. Ва ма-л лам ястатиъ минкум тавлан аи-янкиҳа-л муҳсанати-л-муъминати фа мим ма малакат аиманукумм мин фатайатикуму-л-муъминат. Валлоҳу аъламу би иманикум баъзукум-м мим баъз. Фанкиҳуҳунна би изни аҳлиҳинна ва атуҳунна уҷураҳунна би-л-маъруфи муҳсанатин ғайра мусафиҳати-в ва ла муттахизати аҳдан. Фа иза уҳсинна фа ин атайна би фаҳишатин фа ъалайҳинна нисфу ма ъала-л-муҳсанати мина-л ъазаб. Залика ли ман хашия-л-ъаната минкум. Ва ан тасбиру хайру-л-лакум. Валлоҳу Ғафуру-р Раҳим. 25. Юридуллоҳу ли юбаййина лакум ва яҳдиякум сунана-л-лазина мин қабликум ва ятуба ъалайкум. Валлоҳу Ъалимун Ҳаким. 26.
Валлоҳу юриду ай-ятуба ъалайкум ва юриду-л лазина яттабиъуна-ш-шаҳавати ан тамилу майлан Ъазима. 27. Юридуллоҳу ай-юхаффифа ъанкум. Ва хулиқа-л-инсану заъифа. 28. Йа айюҳа-л лазина аману ла таъкулу амвалакум байнакум би-л-батили илла ан такуна тиҷаратан ъан тарози-м минкум. Ва ла тақтулу анфусакум. Инналлоҳа кана бикум Раҳима. 29. Ва ма-й-яфъал залика ъудвана-в ва зулман фа савфа нуслиҳи наро. Ва кана залика ъалаллоҳи ясиро. 30. Ин таҷтанибу кабаира ма тунҳавна ъанҳу нукаффир ъанкум саййиатикум ва нудхилкум-м мудхалан Карима. 31. Ва ла татаманнав ма фаззалаллоҳу биҳи баъзакум ъала баъз. Ли-р риҷали насибу-м мим мактасабу ва ли-н-нисаи насибу-м мим мактасабн. Вас-алуллоҳа мин фазлиҳ. Инналлоҳа кана би кулли шай-ин Ъалима. 32. Ва ли куллин ҷаъална мавалия мим ма тарака-л-валидани ва-л-ақрабун. Ва-л лазина ақадат аиманукум фа атуҳум насибаҳум. Инналлоҳа кана ъала кулли шай-ин Шаҳида. 33.
Ар-риҷалу қаввамуна ъала-н-нисаи би ма фаззалаллоҳу баъзаҳум ъала баъзи-в ва би ма анфақу мин амвалиҳим. Фа-с-солиҳату қонитатун ҳафизоту-л лил ғайби би ма ҳафизаллоҳ. Ва-л-лати тахофуна нушузаҳунна фа ъизуҳунна ваҳҷуруҳунна фи-л-мазоҷиъи вазрибуҳунн. Фа ин атаънакум фа ла табғу ъалайҳинна сабила. Инналлоҳа кана ъалийян кабиро. 34. Ва ин хифтум шиқоқа байниҳима фабъасу ҳакама-м мин алайҳи ва ҳакама-м мин аҳлиҳа ий-юрида ислаҳа-й юваффиқиллаҳу байнаҳума. Инналлоҳа кана Ъалиман Хабиро. 35. Ваъбудуллоҳа ва ла тушрику биҳи шай-ав ва би-л-валидайни иҳсана-в ва бизи-л қурба ва-л-ятама ва-л-масакини ва-л-ҷари зи-л-қурба ва-л-ҷари-л-ҷунуби ва-с-соҳиби би-л-ҷамби вабни-с-сабили ва ма малакат аиманукум. Инналлоҳа ла юҳиббу ман кана мухталан фахуро. 36. Ал-лазина ябхалуна ва яъмуруна-н-наса би-л-бухли ва яктумуна ма атаҳумуллоҳу мин фазлиҳ. Ва аътадна лил кафирина ъазаба-м муҳина. 37.
Ва-л-лазина юнфиқуна амвалаҳум риаа-н-наси ва ла юъминуна биллаҳи ва ла би-л-явми-л-ахир. Ва ма-и якуни-ш-шайтону лаҳу қаринан фа саа қарина. 38. Ва ма за ъалайҳим лав аману биллаҳи ва-л-явми-л ахири ва анфақу мим ма разақаҳумуллоҳ. Ва каналлоҳу биҳим Ъалима. 39. Инналлоҳа ла язлиму мисқола зарраҳ. Ва ин таку ҳасаната-и юзоъифҳа ва юъти ми-л ладунҳу аҷран Ъазима. 40. Фа кайфа иза ҷиъна мин кулли умматим би шаҳиди-в ва ҷиъна бика ъала ҳаулаи шаҳида. 41. Явмаизи-й явадду-л лазина кафару ва ъасаву-р-расула лав тусавва биҳиму-л-арзу ва ла яктумуналлоҳа ҳадиса. 42. Йа айюҳа-л-лазина аману ла тақрабу-с-салата ва антум сукаро ҳатта таъламу ма тақулуна ва ла ҷунубан илла ъабири сабилин ҳатта тағтасилу. Ва ин кунтум-м марзо ав ъала сафарин ав ҷаа аҳадум-м минкум-м мина-л-ғоити ав ламастуму-н нисаа фа лам таҷиду маан фа-таяммаму саъидан таййибан фамсаҳу би вуҷуҳикум ва айдикум. Инналлоҳа кана Ъафувван Ғафуро. 43. Алам тара ила-л-лазина уту насиба-м мина-л-китаби яштаруна-з залалата ва юридуна ан тазиллу-с-сабил. 44.
Валлоҳу аъламу би аъдаикум. Ва кафа биллаҳи валийя-в ва кафа биллаҳи насиро. 45. Мина-л-лазина ходу юҳаррифуна-л-калима ъам мавазиъиҳи ва яқулуна самиъна ва ъасайна васмаъ ғайра мусмаъи-в ва роъина лайям би алсинатиҳим ва таънан фи-д-дин. Ва лав аннаҳум қолу самиъна ва атаъна васмаъ ванзурна лакана хайра-л-лаҳум ва ақвама ва лаки-л лаъанаҳумуллоҳу би куфриҳим фа ла юъминуна илла қалила. 46. Йа айюҳа-л-лазина уту-л-китаба амину би ма наззална мусаддиқа-л лима маъакум-м мин қабли ан-н-натмиса вуҷуҳан фа наруддаҳа ъала адбариҳа ав налъанаҳум кама лаъанна асҳаба-с-сабт. Ва кана амруллоҳи мафъула. 47. Инналлоҳа ла яғфиру ай юшрака биҳи ва яғфиру ма дуна залика ли ма-й яшаъ. Ва ма-й юшрик биллаҳи фақад-ифтаро исман Ъазима. 48. Алам тара ила-л-лазина юзаккуна анфусаҳум. Балиллаҳу юзакки ма-й яшау ва ла юзламуна фатила.49. Унзур кайфа яфтаруна ъалаллоҳи-л- казиба ва кафа биҳи исма-м мубина. 50. Алам тара ила-л- лазина уту насиба-м мина-л-китаби юъминуна би-л- ҷибти ва-т-тоғути ва яқулуна лил лазина кафару ҳаулаи аҳда мина-л-лазина аману сабила. 51.
Улаика-л-лазина лаъанаҳумуллоҳ. Ва ма-й ялъаниллаҳу фа лан таҷида лаҳу насиро. 52. Ам лаҳум насибу-м мина-л-мулки фа иза-л ла юътуна-н наса нақиро. 53. Ам яҳсудуна-н-наса ъала ма атаҳумуллоҳу мин фазлиҳ. Фақад атайна ала Иброҳима-л-китаба ва-л-ҳикмата ва атайнаҳум-м мулкан Ъазима. 54. Фа минҳум-м ман амана биҳи ва минҳум-м ман садда ъанҳ. Ва кафа би Ҷаҳаннама саъиро. 55. Инна-л-лазина кафару би айатина савфа нуслиҳим наран куллама назиҷат ҷулудуҳум баддалнаҳум ҷулудан ғайраҳа ли язуқу-л-ъазаб. Инналлоҳа кана Ъазизан Ҳакима. 56. Ва-л-лазина аману ва ъамилу-с-солиҳати са нудхилуҳум ҷаннатин таҷри мин таҳтиҳа-л-анҳару холидина фиҳа абада. Лаҳум фиҳа азваҷу-м мутаҳҳараҳ. Ва нудхилуҳум зиллан залила. 57. Инналлоҳа яъмурукум ан туадду-л-аманати ила аҳлиҳа ва иза ҳакамтум байна-н-наси ан таҳкуму би-л-ъадл. Инналлоҳа ниъимма яъизукум биҳ Инналлоҳа кана Самиъам Басиро. 58. Йа айюҳа-л-лазина аману атиъуллоҳа ва атиъу-р-расула ва ули-л-амри минкум. Фа ин таназаътум фи шай-ин фаруддуҳу илаллоҳи ва-р расули ин кунтум туъминуна биллаҳи ва-л-явми-л ахир. Залика хайру-в ва аҳсану таъвила. 59.
Алам тара ила-л-лазина язъумуна аннаҳум аману би ма унзила илайка ва ма унзила мин қаблика юридуна ай ятаҳакаму ила-т-тоғути ва қад умиру ай якфуру биҳи ва юриду-ш-шайтону ай юзиллаҳум залалам баъида. 60. Ва иза қила лаҳум таъалав ила ма анзалаллоҳу ва ила-р-расули раайта-л мунафиқина ясуддуна ъанка судуда. 61. Фа кайфа иза асобатҳум-м мусибатум би ма қаддамат айдиҳим сумма ҷаука яҳлифуна биллаҳи ин арадна илла иҳсана-в ва тавфиқо. 62. Улаика-л-лазина яъламуллоҳу ма фи қулубиҳим фа аъриз ъанҳум ва ъизҳум ва қул лаҳум фи анфусиҳим қавлам балиғо. 63. Ва ма арсална ми-р-расулин илла ли ютоъа би изниллаҳ. Ва лав аннаҳум из заламу анфусаҳум ҷаука фастағфаруллоҳа вастағфара лаҳуму-р-расулу ла ваҷадуллоҳа Тавваба-р-Раҳима. 64. Фала ва Раббика ла юъминуна ҳатта юҳаккимука фи ма шаҷара байнаҳум сумма ла яҷиду фи анфусиҳим ҳараҷа-м мим ма қазайта ва юсаллиму таслима. 65.
Ва лав анна катабна ъалайҳим аниқтулу анфусакум ав-ихруҷу мин дийарикум-м ма фаъалуҳу илла қалилу-м минҳум. Ва лав аннаҳум фаъалу ма йуъазуна биҳи лакана хайра-л-лаҳум ва ашадда тасбита. 66. Ва иза-л ла атайнаҳум-м ми-л ладунна аҷран Ъазима. 67. Ва ла ҳадайнаҳум сирота-м мустақима. 68. Ва ма-й ютиъиллаҳа ва-р-расула фа улаика маъа-л-лазина анъамаллоҳу ъалайҳим-м мина-н-набиййина ва-с-сиддиқина ва-ш-шуҳадаи ва-с солиҳин. Ва ҳасуна улаика рафиқо. 69. Залика-л фазлу миналлоҳ. Ва кафа биллаҳи Ъалима. 70. Йа айюҳа-л-лазина аману хузу ҳизракум фанфиру субатин авинфиру ҷамиъа. 71. Ва инна минкум лама-л ла юбаттианна фа ин асобаткум-м мусибатун қола қад анъамаллоҳу ъалайя из лам аку-м маъаҳум шаҳида. 72. Ва ла ин асобакум фазлу-м миналлоҳи ла яқуланна ка-ал лам такум байнакум ва байнаҳу маваддату-й йа лайтани кунту маъаҳум фа афуза фавзан Ъазима. 73. Фа-л юқотил фи сабилиллаҳи-л-лазина яшруна-л-ҳайата-д-дунйа би-л-ахираҳ. Ва ма-й юқотил фи сабилиллаҳи фа юқтал ав яғлиб фа савфа нуътиҳи аҷран Ъазима.74.
Ва ма ланум ла туқотилуна фи сабилиллаҳи ва-л мустазъафина мина-р-риҷали ва-н-нисаи ва-л вилдани-л-лазина яқулуна Раббана ахриҷна мин ҳазиҳу-л-қаряти-з-золими аҳлуҳа ваҷъал-л лана ми-л-ладунка валийя-в ваҷъал лана ми-л-ладунка насиро. 75. Ал-лазина аману юқотилуна фи сабилиллаҳ. Ва-л-лазина кафару юқотилуна фи сабили-т-тоғути фа қотилу авлийаа-ш-шайтон. Инна кайда-ш-шайтони кана заъифа. 76. Алам тара ила-л-лазина қила лаҳум куффу айдиякум ва ақиму-с салата ва ату-з-заката фа ламма кутиба ъалайҳиму-л-қиталу иза фариқу-м минҳум яхшавна-н наса ка хашятиллаҳи ав ашадда хашяҳ. Ва қолу Раббана лима катабта ъалайна-л-қитала лав ла аххартана ила аҷалин қариб. Қул матаъу-д-дунйа қалилу-в ва-л-ахирату хайру-л лиманиттақо ва ла тузламуна фатила. 77. Айнама такуну юдриккуму-л мавту ва лав кунтум фи буруҷи-м мушайядаҳ. Ва ин тусибҳум ҳасанату-й яқулу ҳазиҳи мин ъиндиллаҳ. Ва ин тусибҳум саййиату-и яқулу ҳазиҳи мин ъиндик. Қул куллу-м мин ъиндиллаҳ. Фа мали ҳаулаи-л қавми ла якадуна яфқаҳуна ҳадиса. 78. Ма асобака мин ҳасанатин фа миналлоҳ. Ва ма асобака мин саййиатин фа мин-н нафсик. Ва арсалнака ли-н-наси расула. Ва кафа биллаҳи шаҳида. 79.
Ма-й ютиъи-р-расула фа қад атоъаллоҳ. Ва ман тавалла фа ма арсалнака ъалайҳим ҳафизо. 80. Ва яқулуна тоъатун фа иза баразу мин ъиндика байята тоифату-м минҳум ғайра-л-лази тақул. Валлоҳу яктубу ма юбаййитун. Фа аъриз ъанҳум ва таваккал ъалаллоҳ. Ва кафа биллаҳи вакила. 81. А-фа ла ятадаббаруна-л-Қур-ан. Ва лав кана мин ъинди ғайриллаҳи ла ваҷаду фиҳихтилафан касиро. 82. Ва иза ҷааҳум амру-м мина-л-амни ави-л-хавфи азаъуу биҳ. Ва лав раддуҳу ила-р-расули ва ила ули-л амри минҳум ла ъалимаҳу-л-лазина ястамбитунаҳу минҳум. Ва лав ла фазлуллоҳи ъалайкум ва раҳматуҳу ла-т-табаътуму-ш-шайтона илла қалила. 83. Фа қотил фи сабилиллаҳи ла тукаллафу илла нафсака ва ҳарризи-л муъминин. Ъасаллоҳу ай якуффа баъса-л-лазина кафару. Валлоҳу ашадду баъса-в ва ашадду танкила. 84. Ма-й-яшфаъ шафаъатан ҳасаната-й яку-л лаҳу насибу-м минҳа. Ва ма-й-яшфаъ шафаъатан саййиата-й яку-л лаҳу кифлу-м минҳа. Ва каналлоҳу ъала кулли шай-и-м муқита. 85. Ва иза ҳуййийтум би таҳийятин фа ҳаййу би аҳсана минҳа ав руддуҳа. Инналлоҳа кана ъала кулли шай-ин ҳасиба. 86.
Аллоҳу ла илаҳа илла Ҳу. Ла яҷмаъаннакум ила явми-л қийамати ла райба фиҳ. Ва ман асдақу миналлоҳи ҳадиса. 87.Фа малакум фи-л-мунафиқина фиатайни валлоҳу аркасаҳум би ма касабу. Атуридуна ан таҳду ман азаллаллоҳ. Ва ма-й юзлилиллаҳу фалан таҷида лаҳу сабила. 88. Вадду лав такфуруна кама кафару фа такунуна саваа. Фа ла таттахизу минҳум авлийаа ҳатта юҳаҷиру фи сабилиллаҳ. Фа ин таваллав фа хузуҳум вақтулуҳум ҳайсу ваҷаттумуҳум. Ва ла таттахизу минҳум валийя-в ва ла насиро. 89. Илла-л-лазина ясилуна ила қавмим байнакум ва байнаҳум-м мисақун ав ҷаукум ҳасират судуруҳум ай юқотилукум ав юқотилу қавмаҳум. Ва лав шааллоҳу ла саллатаҳум ъалайкум фа лақоталукум. Фа иниътазалукум фа лам юқотилукум ва алқав илайкуму-с-салама фа ма ҷаъалаллоҳу лакум ъалайҳим сабила. 90. Сатаҷидуна ахарина юридуна ай яъманукум ва яъману қавмаҳум кулла ма рудду ила-л-фитнати уркису фиҳа. Фа ил лам яътазилукум ва юлқу илайкуму-с-салама ва якуффу айдияҳум фахузуҳум вақтулуҳум ҳайсу сақифтумуҳум. Ва улаикум ҷаъална лакум ъалайҳим султдна-м мубина. 91.
Ва ма кана ли муъминин ай яқтула муъминан илла хатаа. Ва ман қатала муъминан хатаан фа таҳриру рақабати-м муъминати-в ва дияту-м мусалламатун ила алайҳи илла ай яссаддақу. Фа ин кана мин қавмин ъадувви-л лакум ва ҳува муъминун фа таҳриру рақабати-м муъминаҳ. Ва ин кана мин қавмим байнакум ва байнаҳум-м мисақун фа дияту-м мусалламатун ила алайҳи ва таҳриру рақабати-м муъминаҳ. Фа ма-л лам яҷид фа сийаму шаҳрайни мутатабиъайни тавбата-м миналлоҳ. Ва каналлоҳу Ъалиман Ҳакима. 92. Ва ма-й яқтул муъмина-м мутаъаммидан фа ҷазауҳу Ҷаҳаннаму ҳалидан фиҳа ва ғазибаллоҳу ъалайҳи ва лаъанаҳу ва аъадда лаҳу ъазабан Ъазима. 93. Йа айюҳа-л-лазина аману иза зарабтум фи сабилиллаҳи фа табайяну ва ла тақулу ли ман алқо илайкуму-с-салама ласта муъминан табтағуна ъараза-л-ҳайати-д-дунйа фа ъиндаллоҳи мағониму касираҳ. Казалика кунтум-м мин қаблу фа манналлоҳу ъалайкум фа табайяну. Инналлоҳа кана бима таъмалуна Хабиро. 94.
Ла ястави-л-қоъидуна мина-л-муъминина ғайру ули-з-зарари ва-л-муҷаҳидуна фи сабилиллаҳи би амвалиҳим ва анфусиҳим. Фаззалаллоҳу-л муҷаҳидина би амвалиҳим ва анфусиҳим ъала-л қоъидина дараҷаҳ. Ва кулла-в ваъадаллоҳу-л-ҳусна. Ва фаззалаллоҳу-л-муҷаҳидина ъала-л-қоъидина аҷран Ъазима. 95. Дараҷати-м минҳу ва мағфирата-в ва раҳмаҳ. Ва каналлоҳу Ғафура-р-Раҳима. 96. Инна-л лазина таваффаҳуму-л-малаикату золими анфусиҳим қолу фима кунтум қолу кунна мустазъафина фи-л-арз. Қолу алам такун арзуллоҳи васиъатан фатуҳаҷиру фиҳа. Фа улаика маъваҳум Ҷаҳаннаму ва саат масиро. 97. Илла-л- мустазъафина мина-р-риҷали ва-н-нисаи ва-л- вилдани ла ястатиъуна ҳилата-в ва ла яҳтадуна сабила. 98. Фа улаика ъасаллоҳу ай яъфува ъанҳум. Ва каналлоҳу Ъафувван Ғафуро. 99. Ва ма-й-юҳаҷир фи сабилиллаҳи яҷид фи-л-арзи муроғаман касира-в васаъаҳ. Ва ма-й яхруҷ мим байтиҳи муҳаҷиран илаллоҳи ва расулиҳи сумма юдрикҳу-л-мавту фақад вақаъа аҷруҳу ъалаллоҳ. Ва каналлоҳу Ғафура-р Раҳима. 100. Ва иза зарабтум фи-л-арзи фа лайса ъалайкум ҷунаҳун ан тақсуру мина-с-салати ин хифтум ай яфтинакуму-л-лазина кафару. Инна-л-кафирина кану лакум ъадувва-м мубина. 101.
Ва иза кунта фиҳим фа ақамта лаҳуму-с-салата фал тақум тоифату-м минҳум-м маъака вал яъхузу аслиҳатаҳум. Фа иза саҷаду фал якуну ми-в вароикум вал таъти тоифатун ухро лам юсаллу фал юсаллуу маъака вал яъхузу ҳизраҳум ва аслиҳатаҳум. Вадда-л-лазина кафару лав тағфулуна ъан аслиҳатикум ва амтиъатикум фа ямилуна ъалайкум-м майлата-в-ваҳидаҳ. Ва ла ҷунаҳа ъалайкум ин кана бикум аза-м мим матарин ав кунтум-м марзо ан тазаъу аслиҳатакум ва хузу ҳизракум. Инналлоҳа аъадда лил кафирина ъазаба-м муҳина. 102. Фа иза қазайтуму-с-салата фазкуруллоҳа қийама-в ва қуъуда-в ва ъала ҷунубикум. Фа изатмаънантум фа ақиму-с-салаҳ. Инна-с-салата канат ъала-л-муъминина китаба-м мавқута. 103. Ва ла таҳину фибтиғои-л- қавми ин такуну таъламуна фа иннаҳум яъламуна кама таъламун. Ва тарҷуна миналлоҳи ма ла ярҷун. Ва каналлоҳу Ъалиман Ҳакима. 104. Инна анзална илайка-л китаба би-л-ҳаққи ли таҳкума байна-н-наси би ма арокаллоҳ. Ва ла таку-л лил хоинина хасима. 105.
Вастағфириллаҳ. Инналлоҳа кана Ғафура-р Раҳима. 106. Ва ла туҷадил ъани-л-лазина яхтануна анфусаҳум. Инналлоҳа ла юҳиббу ман кана хавванан асима.107. Ястахфуна мина-н-наси ва ла ястахфуна миналлоҳи ва Ҳува маъаҳум из юбаййитуна ма ла ярзо мина-л-қавл. Ва каналлоҳу би ма яъмалуна муҳито. 108. Ҳа антум ҳаулаи ҷадалтум ъанҳум фи-л-ҳайати-д-дунйа фа ма-й юҷадилуллоҳа ъанҳум явма-л-қийамати ам-м ма-й якуну ъалайҳим вакила. 109. Ва ма-й яъмал суан ав язлим нафсаҳу сумма ястағфириллаҳа яҷидиллаҳа Ғафура-р-Раҳима. 110. Ва ма-й яксиб исман фа иннама яксибуҳу ъала нафсиҳ. Ва каналлоҳу Ъалиман Ҳакима. 111. Ва ма-й яксиб хатйатан ав исман сумма яими биҳи бариан фақад-иҳтамала буҳтана-в ва исма-м мубина. 112. Ва лав ла фазлуллоҳи ъалайка ва раҳматуҳу ла ҳаммат тоифату-м минҳум ай юзиллука ва ма юзиллуна илла анфусаҳум. Ва ма язуррунака мин шайъ. Ва анзалаллоҳу ъалайка-л-китаба ва-л ҳикмата ва ъалламака ма лам такун таълам. Ва кана фазлуллоҳи ъалайка Ъазима. 113.
Ла хайра фи касири-м мин-н-наҷваҳум илла ман амара би садақатин ав маъруфин ав ислаҳим байна-н-нас. Ва ма-й-яфъал заликабтиғоа марзотиллаҳи фа савфа нуътиҳи аҷран Ъазима. 114. Ва ма-й юшақиқи-р-расула мим баъди ма табайяна лаҳу-л-ҳуда ва яттабиъ ғайра сабили-л муъминина нуваллиҳи ма тавалла ва нуслиҳи Ҷаҳаннам. Ва саат масиро. 115. Инналлоҳа ла яғфиру ай юшрака биҳи ва яғфиру ма дуна залика лима-й яшаъ. Ва ма-й юшрик биллаҳи фақад залла залалам баъида. 116. Ий ядъуна мин дуниҳи илла инаса-в ва ий-ядъуна илла шайтона-м-марида. 117. Лаъанаҳуллоҳ. Ва қола ла ат-тахизанна мин ъибадика насиба-м мафрузо. 118. Ва ла узилланнаҳум ва ла уманнияннаҳум ва ла амураннаҳум фа ла юбаттикунна азана-л-анъами ва ла амураннаҳум фа ла юғаййирунна халқаллоҳ. Ва ма-й яттахизи-ш-шайтона валийя-м мин дуниллаҳи фа қад хасира хусрона-м мубина. 119. Яъидуҳум ва юманниҳим. Ва ма яъидуҳуму-ш шайтону илла ғуруро. 120. Улаика маъваҳум Ҷаҳаннаму ва ла яҷидуна ъанҳа маҳиси. 121.
Ва-л-лазина аману ва ъамилу-с-солиҳати са нудхилуҳум ҷаннатин таҷри мин таҳтиҳа-л-анҳару холидина фиҳа абада. Ваъдаллоҳи ҳаққо. Ва ман асдақу миналлоҳи қила. 122. Лайса би аманиййикум ва ла аманиййи аҳли-л-китаб. Ма-й яъмал суа-й юҷза биҳи ва ла яҷид лаҳу мин дуниллаҳи валийя-в ва ла насиро. 123. Ва ма-й яъмал мина-с-солиҳати мин закарин ав унса ва ҳува муъминун фа улаика ядхулуна-л- Ҷанната ва ла юзламуна нақиро. 124. Ва ман аҳсану дина-м мим ман аслама ваҷҳаҳу лиллаҳи ва ҳува муҳсину-в ва-т-табаъа миллата Иброҳима ҳанифа. Ва-т-тахазаллоҳу Иброҳима халила. 125. Ва лиллаҳи ма фи-с-самавати ва ма фи-л-арз. Ва каналлоҳу би кулли шай-им муҳито. 126. Ва ястафтунака фи-н-нисаъ. Қулиллаҳу юфтикум фиҳинна ва ма ютла ъалайкум фи-л-китаби фи ятама-н-нисаи-л-лати ла туътунаҳунна ма кутиба лаҳунна ва тарғабуна ан танкиҳуҳунна ва-л мустазъафина мина-л-вилдани ва ан тақуму лил ятама би-л-қист. Ва ма тафъалу мин хайрин фа инналлоҳа кана биҳи Ъалима. 127.
Ва ин-имраатун хофат мим баълиҳа нушузан ав иърозан фа ла ҷунаҳа ъалайҳима ай юслиҳа байнаҳума сулҳа. Ва-с-сулҳу хайр. Ва уҳзирати-л анфусу-ш-шуҳҳ. Ва ин туҳсину ва таттақу фа инналлоҳа кана би ма таъмалуна Хабиро. 128. Ва лан тастатиъу ан таъдилу байна-н-нисаи ва лав ҳарастум. Фа ла тамилу кулла-л-майли фа тазаруҳа ка-л-муъаллақаҳ. Ва ин туслиҳу ва таттақу фа инналлоҳа кана Ғафура-р-Раҳима. 129. Ва ий ятафаррақо юғниллаҳу кулла-м мин саъатиҳ. Ва каналлоҳу васиъан Ҳакима. 130. Ва лиллаҳи ма фи-с-самавати ва ма фи-л-арз. Ва лақад ва-с-сайна-л-лазина уту-л-китаба мин қабликум ва иййакум ани-т-тақуллоҳ. Ва ин такфуру фаинна лиллаҳи ма фи-с-самавати ва ма фи-л-арз. Ва каналлоҳу Ғаниййан Ҳамида.131. Ва лиллаҳи ма фи-с- самавати ва ма фи-л-арз. Ва кафа биллаҳи вакила. 132. Ий яшаъ юзҳибкум айюҳа-н-насу ва яъти би ахарин. Ва каналлоҳу ъала залика қадиро. 133. Ман кана юриду саваба-д-дунйа фа ъиндаллоҳи савабу-д-дунйа ва-л-ахираҳ. Ва каналлоҳу Самиъам Басиро. 134.
Йа айюҳа-л-лазина аману куну қаввамина би-л-қисти шуҳадаа лиллаҳи ва лав ъала анфусикум ави-л валидайни ва-л-ақрабин. Ий якун ғанийян ав фақиран фаллоҳу авла биҳима. Фа ла таттабиъу-л ҳава ан таъдилу. Ва ин талву ав туъризу фа инналлоҳа кана би ма таъмалуна Хабиро. 135. Йа айюҳа-л-лазина аману амину биллаҳи ва расулиҳи ва-л-китаби-л-лази наззала ъала расулиҳи ва-л китаби-л-лази анзала мин қабл. Ва ма-и якфур биллаҳи ва малаикатиҳи ва кутубиҳи ва русулиҳи ва-л-явми-л-ахири фа қад залла залалам баъида. 136. Инна-л-лазина аману сумма кафару сумма аману сумма кафару суммаздаду куфра-л лам якуниллаҳу ли яғфира лаҳум ва ла ли яҳдияҳум сабила. 137. Башшири-л мунафиқина би анна лаҳум ъазабан алима. 138. Ал-лазина яттахизуна-л кафирина авлийаа мин дуни-л-муъминин. А-ябтағуна ъиндаҳуму-л-ъиззата фа инна-л ъиззата лиллаҳи ҷамиъа. 139. Ва қад наззала ъалайкум фи-л-китаби ан иза самиътум айатиллаҳи юкфару биҳа ва юстаҳзау биҳа фа ла тақъуду маъаҳум ҳатта яхузу фи ҳадисин ғайриҳ. Иннакум иза-м мислуҳум. Инналлоҳа ҷамиъу-л-мунафиқина ва-л кафирина фи Ҷаҳаннама ҷамиъа. 140.
Ал-лазина ятараббасуна би кум фа ин кана лакум фатҳу-м миналлоҳи қолу алам наку-м маъакум ва ин кана лил кафирина насибун қолу алам настаҳвиз ъалайкум ва намнаъкум мина-л-муъминин. Фаллоҳу яҳкуму байнакум явма-л-қийамаҳ. Ва ла-й яҷъалаллоҳу лил кафирина ъала-л-муъминина сабила. 141. Инна-л-мунафиқина юходиъуналлоҳа ва Ҳува ходиъуҳум ва иза қому ила-с-салати қому кусала юроуна-н-наса ва ла язкуруналлоҳа илла қалила. 142. Музабзабина байна залика ла ила ҳаулаи ва ла ила ҳаулаъ. Ва ма-й юзлилиллаҳу фа лан таҷида лаҳу сабила. 143. Йа айюҳа-л-лазина аману ла таттахизу-л-кафирина авлийаа мин дуни-л муъминин. А-туридуна ан таҷъалу лиллаҳи ъалайкум султона-м мубина. 144. Инна-л-мунафиқина фи-д-дарки-л-асфали мина-н-нари ва лан таҷида лаҳум насиро. 145. Илла-л-лазина табу ва аслаҳу ваътасаму биллаҳи ва ахласу динаҳум лиллаҳи фа улаика маъа-л-муъминин. Ва савфа юътиллаҳу-л муъминина аҷран Ъазима. 146. Ма яфъалуллоҳу би ъазабикум ин шакартум ва амантум. Ва каналлоҳу Шакиран Ъалима. 147.
Ла юҳиббуллоҳу-л-ҷаҳра би-с-суи мина-л-қавли илла ман зулим. Ва каналлоҳу Самиъан Ъалима. 148. Ин тубду хайран ав тухфуҳу ав таъфу ъан суин фа инналлоҳа кана Ъафувван Қадиро. 149. Инна-л-лазина якфуруна биллаҳи ва русулиҳи ва юридуна ай юфарриқу байналлоҳи ва русулиҳи ва яқулуна нуъмину би баъзи-в ва накфуру би баъзи-в ва юридуна ай яттахизу байна залика сабила. 150. Улаика ҳуму-л-кафируна ҳаққо. Ва аътадна лил кафирина ъазаба-м муҳина. 151. Ва-л-лазина аману биллаҳи ва русулиҳи ва лам юфарриқу байна аҳади-м минҳум улаика савфа юътиҳим уҷураҳум. Ва каналлоҳу Ғафура-р-Раҳима. 152. Яс-алука аҳлу-л-китаби ан туназзила ъалайҳим китаба-м мина-с-самаъ. Фа қад саалу Муса акбара мин залика фа қолу ариналлоҳа ҷаҳратан фа ахазатҳуму-с-соъиқату би зулмиҳим. Сумма-т тахазу-л-ъиҷла мим баъди ма ҷаатҳуму-л байийнату фа ъафавна ъан залик. Ва атайна Муса султона-м мубина. 153. Ва рафаъна фавқаҳуму-т Тура би мисақиҳим ва қулна лаҳум-удхулу-л-баба суҷҷада-в ва қулна лаҳум ла таъду фи-с-сабти ва ахазна минҳум-м мисақан ғализо. 154.
Фа би ма нақзиҳим-м мисақаҳум ва куфриҳим би айатиллаҳи ва қатлиҳиму-л-амбийаа би ғайри ҳаққи-в ва қавлиҳим қулубуна аулф. Бал табаъаллоҳу ъалайҳа би куфриҳим фа ла юъминуна илла қалила. 155. Ва би куфриҳим ва қавлиҳим ъала Маряма буҳтанан Ъазима. 156. Ва қавлиҳим инна қатална-л Масиҳа Ъисабна Маряма расулаллоҳи ва ма қаталуҳу ва ма салабуҳу ва лакин шуббиҳа лаҳум. Ва инна-л-лазинахталафу фиҳи ла фи шакки-м минҳ. Ма лаҳум биҳи мин ъилмин илла-т-тибаъа-з-занн. Ва ма қаталуҳу яқина. 157. Ба-р-рафаъаҳуллоҳу илайҳ. Ва каналлоҳу Ъазизан Ҳакима. 158. Ва им мин аҳли-л китаби илла ла юъминанна биҳи қабла мавтиҳи ва явма-л-қийамати якуну ъалайҳим шаҳида. 159. Фа бизулми-м мина-л-лазина ҳаду ҳаррамна ъалайҳим таййибатин уҳиллат лаҳум ва би саддиҳим ъан сабилиллаҳи касиро. 160. Ва ахзиҳиму-р-риба ва қад нуҳу ъанҳу ва аклиҳим амвала-н-наси би-л-батил. Ва аътадна лил кафирина минҳум ъазабан алима. 161. Лакини-р-росихуна фи-л-ъилми минҳум ва-л муъминуна юъминуна би ма унзила илайка ва ма унзила мин қаблик. Вал муқимина-с-салаҳ. Ва-л муътуна-з-заката ва-л-муъминина биллаҳи ва-л явми-л-ахири улаика сануътиҳим аҷран Ъазима. 162.
Инна авҳайна илаика кама авҳайна ила Нуҳи-в ва-н-набиййина мим баъдиҳ. Ва авҳайна ила Иброҳима ва Исмаъила ва Исҳақа ва Яъқуба ва-л асбати ва Ъиса ва Аййуба ва Йунуса ва Ҳаруна ва Сулайман. Ва атайна Давуда Забуро. 163. Ва русулан қад қасаснаҳум ъалайка мин қаблу ва русула-л лам нақсусҳум ъалаик. Ва калламаллоҳу Муса таклима. 164. Русула-м мубашширина ва мунзирина ли алла якуна ли-н-наси ъалаллоҳи ҳуҷҷатум баъда-р-русул. Ва каналлоҳу Ъазизан Ҳакима. 165. Лакиниллаҳу яшҳаду би ма анзала илайк. Анзалаҳу би ъилмиҳ. Ва-л-малаикату яшҳадун. Ва кафа биллаҳи шаҳида. 166. Инна-л лазина кафару ва садду ъан сабилиллаҳи қад заллу залалам баъида. 167. Инна-л-лазина кафару ва заламу лам якуниллаҳу ли яғфира лаҳум ва ла ли яҳдияҳум тариқо. 168. Илла тариқа Ҷаҳаннама холидина фиҳа абада. Ва кана залика ъалаллоҳи ясиро. 169. Йа айюҳа-н-насу қад ҷаакуму-р-расулу би-л-ҳаққи ми-р-Раббикум фа амину хайра-л лакум. Ва ин такфуру фа инна лиллаҳи ма фи-с-самавати ва-л-арз. Ва каналлоҳу Ъалиман Ҳакима.170.
Йа аҳла-л-китаби ла тағлу фи диникум ва ла тақулу ъалаллоҳи илла-л-ҳаққ. Иннама-л-Масиҳу Ъисабну Маряма расулуллоҳи ва калиматуҳу алқоҳа ила Маряма ва руҳу-м минҳ. Фа амину биллаҳи ва русулиҳи ва ла тақулу саласаҳ. Интаҳу хайра-л-лакум. Иннамаллоҳу Илаҳу-в-Ваҳид. Субҳанаҳу аи якуна лаҳу валад. Лаҳу ма фи-с самавати ва ма фи-л-арз. Ва кафа биллаҳи вакила. 171. Ла-и ястанкифа-л-Масиҳу ай якуна ъабда-л лиллаҳи ва ла-л-малаикату-л-муқаррабун. Ва ма-и ястанкиф ъан ъибадатиҳи ва ястакбир фа са яҳшуруҳум илайҳи ҷамиъа. 172. Фа амма-л лазина аману ва ъамилу-с-солиҳати фа юваффиҳим уҷураҳум ва язидуҳум мин фазлиҳ. Ва амма-л-лазинастанкафу ва-с-такбару фа юъаззибуҳум ъазабан алима-в ва ла яҷидуна лаҳумм мин дуниллаҳи валиййа-в ва ла насиро. 173. Йа айюҳа-н-насу қад ҷаакум бурҳанум ми-р Раббикум ва анзална илайкум нура-м мубина. 174. Фа амма-л-лазина аману биллаҳи ваътасаму биҳи фа са юдхилуҳум фи раҳмати-м минҳу ва фазли-в ва яҳдиҳим илайҳи сирота-м мустақима. 175.
Ястафтунака қулиллаҳу юфтикум фи-л-калалақ. Инимруун ҳалака лайса лаҳу валаду-в ва лаҳу ухтун фа лаҳа нисфу ма таран. Ва ҳува ярисуҳа ил-л лам янул лаҳа валад. Фа ин канатаснатайни фа лаҳуму-с-сулусани мим ма таран. Ва ин кану ихвата-р-риҷала-в ва нисаан фа ли-з-закари мислу ҳаззи-л-унсаяин. Юбаййинуллоҳу лакум ан тазиллу. Валлоҳу би кулли шай-ин Ъалим. 176.

1 2 3Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *