Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи МОИДА (Дастархон)

СУРАТУ-Л-МАИДАҲ
(120 ояҳ) (5)

Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим
Йа айюҳа-л-лазина аману авфу би-л-ъуқуд. Уҳиллат лакум баҳимату-л-анъами илла ма ютла ъалайкум ғайра муҳилли-с-сайди ва антум ҳурум. Инналлоҳа яҳкуму ма юрид. 1. Йа айюҳа-л-лазина аману ла туҳиллу шаъаираллоҳи ва ла-ш-шаҳра-л-ҳарома ва ла-л-ҳадя ва ла-л-қалаида ва ла аммина-л-байта-л харома ябтағуна фазла-м ми-р-Раббиҳим ва ризвана. Ва иза ҳалалтум фастоду. Ва ла яҷриманнакум шанаану қавмин ан саддукум ъани-л Масҷиди-л- ҳароми ан таътаду. Ва таъавану ъала-л бирри ва-т-тақва ва ла таъавану ъала-л-исми ва-л ъудван. Ва-т-тақуллоҳа инналлоҳа шадиду-л-ъиқоб. 2.
Ҳурримат ъалайкуму-л-майтату ва-д-даму ва лаҳму-л-хинзири ва ма уҳилла ли ғайриллаҳи биҳи ва-л-мунханиқату ва-л-мавқузату ва-л мутараддияту ва-н-натиҳату ва ма акала-с-сабуъу илла ма заккайтум ва ма зубиҳа ъала-н-нусуби ва ан тастақсиму би-л-азлам. Заликум фисқ. Ал-явма яиса-л-лазина кафару мин диникум фа ла тахшавҳум вахшавни. Ал-явма акмалту лакум динакум ва атмамту ъалайкум ниъмати ва разиту лакуму-л-ислама дина. Фа манизтурра фи махмасатин ғайра мута ҷанифи-л ли исмин фа инналлоҳа Ғафуру-р-Раҳим. 3. Яс-алунака ма за уҳилла лаҳум. Қул уҳилла лакуму-т-таййибату ва ма ъалламтум-м мина-л-ҷавариҳи мукаллибина туъаллимунаҳунна мим ма ъалламакумуллоҳ. Фа кулу мим ма амсакна ъалайкум вазкурусмаллоҳи ъалайҳи ва-т-тақуллоҳ. Инналлоҳа сариъу-л-ҳисаб. 4. Ал-явма уҳилла лакуму-т-таййибату ва таъаму-л лазина уту-л-китаба ҳиллу-л лакум ва таъамукум ҳиллу-л лаҳум. Ва-л-муҳсанату мина-л-муъминати ва-л-муҳсанату мина-л-лазина уту-л-китаба мин қабликум иза атайтумуҳунна уҷураҳунна муҳсинина ғайра мусафиҳина ва ла муттахизи аҳаан. Ва ма-й якфур би-л-имани фа қад ҳабита ъамалуҳу ва ҳува фи-л-ахирати мина-л-хосирин. 5.
Йа айюҳа-л-лазина аману иза қумтум ила-с-салати фағсилу вуҷуҳакум ва айдиякум ила-л-марофиқи вамсаҳу би руусикум ва арҷулакум ила-л-каъбаин. Ва ин кунтум ҷунубан фа-т-таҳҳару. Ва ин кунтум-м марзо ав ъала сафарин ав ҷаа аҳаду-м минкум-м мина-л-ғоити ав ламастуму-н-нисаа фа лам таҷиду маан фа таяммаму саъидан таййибан фамсаҳу би вуҷуҳикум ва айдикум-м минҳ. Ма юридуллоҳу ли яҷъала ъалайкум-м мин ҳараҷи-в ва лаки-и юриду ли ютаҳҳиракум ва ли ютимма ниъматаҳу ъалайкум лаъаллакум ташкурун. 6. Вазкуру ниъматаллоҳи ъалайкум ва мисақаҳу-л-лази васақакум биҳи из қултум самиъна ва атаъна. Ва-т-тақуллоҳа инналлоҳа Ъалимум би зати-с-судур. 7. Йа айюҳа-л-лазина аману кону қаввамина лиллаҳи шуҳадаа би-л-қист. Ва ла яҷриманнакум шанаану қавмин ъала алла таъдилу. Иъдилу ҳува ақрабу ли-т-тақва. Ва-т-тақуллоҳ. Инналлоҳа Хабирум би ма таъмалун. 8. Ваъадаллоҳу-л-лазина аману ва ъамилу-с солиҳати лаҳум-м мағфирату-в ва аҷрун Ъазим. 9.
Ва-л-лазина кафару ва каззабу би айатина улаика асҳабу-л- Ҷаҳим. 10. Йа аиюҳа-л-лазина аманузкуру ниъматаллоҳи ъалайкум из ҳамма қавмун ай ябсуту илайкум айдияҳум фа каффа
айдияҳум ъанкум. Ва-т-тақуллоҳ. Ва ъалаллоҳи фа-л ятаваккали-л-муъминун. 11. Ва лақад ахазаллоҳу мисақа бани Исроила ва баъасна минҳумуснай ъашара нақиба. Ва қолаллоҳу инни маъакум. Ла ин ақамтуму-с-салата ва атайтуму-з-заката ва амантум бирусули ва ъаззартумуҳум ва ақразтумуллоҳа қарзан ҳасана-л ла укаффиранна ъанкум саййиатикум ва ла удхиланнакум ҷаннатин таҷри мин таҳтиҳа-л-анҳар. Фа ман кафара баъда залика минкум фақад залла саваа-с-сабил. 12. Фа би манақзиҳим-м мисақаҳум лаъаннаҳум ва ҷаъална қулубаҳум қосияҳ. Юҳаррифуна-л-калима ъам мавазиъиҳи ва насу ҳазза-м мим ма зуккиру биҳ. Ва ла тазалу татталиъу ъала хоинати-м минҳум илла қалила-м минҳум. Фаъфу ъанҳум васфаҳ. Инналлоҳа юҳиббу – л – муҳсинин. 13.
Ва мина-л-лазина қолу инна насоро ахазна мисақаҳум фанасу ҳазза-м мим ма зуккиру биҳи фа ағраина баинаҳуму-л-ъадавата ва-л-бағзоа ила явми-л-қийамаҳ. Ва савфа юнаббиуҳумуллоҳу би ма кануу яснаъун. 14. Йа аҳла-л-китаби қад ҷаакум расулуна юбаййину лакум касира-м мим ма кунтум тухфуна мина-л-китаби ва яъфу ъан касир. Қад ҷаакум-м миналлоҳи нуру-в ва китабу-м мубин. 15. Яҳди биҳиллаҳу мани-т табаъа ризванаҳу субула-с-салами ва юхриҷуҳум-м мина-з-зулумати ила-н-нури би изниҳи ва яҳдиҳим ила сироти-м мустақим. 16. Ла қад кафара-л-лазина қолу инналлоҳа ҳува-л Масиҳубну Марям. Қул фама-й ямлику миналлоҳи шай-ан ин арода ай юҳлика-л Масиҳабна Маряма ва уммаҳу ва ман фи-л-арзи ҷамиъа. Ва лиллаҳи мулку-с-самавати ва-л-арзи ва ма баинаҳума. Яхлуқу ма яшаъ. Валлоҳу ъала кулли шай-ин қадир.17.
Ва қолати-л-яҳуду ва-н-насоро наҳну абнауллоҳи ва аҳиббауҳ. Қул фа лима юъаззибукум би зунубикум. Бал антум башару-м мим ман халақ. Яғфиру лима-и яшау ва юъаззибу ма-й яшаъ. Ва лиллаҳи мулку-с-самавати ва-л-арзи ва ма баинаҳума ва илайҳи-л-масир. 18. Йа аҳла-л-китаби қад ҷаакум расулуна юбаййину лакум ъала фатрати-м мина-р-русули ан тақулу ма ҷаана мим башири-в ва ла назир. Фақад ҷаакум баширу-в ва назир. Валлоҳу ъала кулли шай-ин қадир. 19. Ва из қола Муса ли қавмиҳа йа қавмизкуру ниъматаллоҳи ъалайкум из ҷаъала фикум амбийаа ва ҷаъалакум-м мулука-в ва атакум-м ма лам юъти аҳада-м мина-л ъаламин. 20. Йа қавми-д-хулу-л-арза-л-муқаддасата-л лати катабаллоҳу лакум ва ла тартадду ъала адбарикум фа танқалибу ҳасирин. 21. Қолу йа Муса инна фиҳа қавман ҷаббарина ва инна лан-н надхулаҳа ҳатта яхруҷу минҳа фа ий яхруҷу минҳа фа инна дахилун. 22. Қола раҷулани мина-л-лазина яхофуна анъамаллоҳу ъалайҳимадхулу ъалайҳиму-л баба фа иза дахалтумуҳу фа иннакум ғолибун. Ва ъалаллоҳи фатаваккалу ин кунтумм муъминин. 23.
Қолу йа Муса инна лан-н-надхулаҳа абада-м ма даму фиҳа. Фазҳаб анта ва Раббука фа қотила инна ҳаҳуна қоъидун. 24. Қола Рабби инни ла амлику илла нафси ва ахи. Фафруқ баинана ва баина-л-қавми-л-фасиқин. 25. Қола фаиннаҳа муҳарраматун ъалайҳим. Арбаъина саната-й ятиҳуна фи-л-арз. Фа ла таъса ъала-л-қавми-л фасиқин. 26. Ватлу ъалайҳим набаабнай Адама би-л-ҳаққи из қарраба қурбанан фа туқуббила мин аҳадиҳима ва лам ютақаббал мина-л-ахари қола ла ақтуланнака қола иннама ятақаббалуллоҳу мина-л-муттақин. 27. Ла им басатта илайя ядака ли тақтулани ма ана би басити-й ядия илайка ли ақтулак. Инни аҳафуллоҳа Рабба-л-ъаламин. 28. Инни уриду ан табуа би исми ва исмика фа такуна мин асҳаби-н-нар. Ва залика ҷазау-з-золимин. 29. Фа тавваъат лаҳу нафсуҳу қатла ахиҳи фа қаталаҳу фа асбаҳа мина-л-ҳасирин. 30. Фа баъасаллоҳу ауроба-й ябҳасу фи-л-арзи ли юрияҳу кайфа ювари сав-ата ахиҳ. Қола йа вайлата а-ъаҷазту ан акуна мисла ҳаза-л-ғурдби фа увария сав-ата ахи. Фа асбаҳа минан-н-надимин. 31.
Мин аҷли залика катабна ъала бани Исроила аннаҳу ман қатала нафсам би ғайри нафсин ав фасадин фи-л-арзи фа ка аннама қатала-н-наса ҷамиъа-в ва ман аҳйаҳа фа ка аннама аҳя-н-наса ҷамиъа. Ва лақад ҷаатҳум русулуна би-л-баййинати сумма инна касира-м минҳум баъда залика фи-л-арзи ла мусрифун. 32. Иннама ҷазау-л-лазина юҳарибуналлоҳа ва расулаҳу ва ясъавна фи-л-арзи фасадан ай юқатталу ав юсаллабу ав туқаттаъа айдиҳим ва арҷулуҳум-м мин хилафин ав юнфав мина-л-арз. Залика лаҳум хизюн фи-д-дунйа ва лаҳум фи-л ахирати ъазабун Ъазим. 33. Илла-л-лазина табу мин қабли ан тақдиру ъалайҳим фаъламу анналлоҳа Ғафуру-р-Раҳим. 34. Йа айюҳа-л-лазина аману-т-тақуллоҳа вабтағу илайҳи-л-василата ва ҷаҳиду фи сабилиҳи лаъаллакум туфлиҳун. 35. Инна-л-лазина кафару лав анна лаҳумм ма фи-л арзи ҷамиъа-в ва мислаҳу маъаҳу ли яфтаду биҳи мин ъазаби явми-л-қийамати ма туқуббила минҳум ва лаҳум ъазабун алим. 36.
Юридуна ай-яхруҷу мина-н-нари ва ма ҳум би хориҷина минҳа. Ва лаҳум ъазабу-м муқим. 37. Ва-с-сариқу ва-с-сариқату фақтаъу айдияҳума ҷазаам би ма касаба накала-м миналлоҳ. Валлоҳу Ъазизун Ҳаким. 38. Фа ман таба мим баъди зулмиҳи ва аслаҳа фа инналлоҳа ятубу ъалаиҳ. Инналлоҳа Ғафуру-р-Раҳим. 39. Алам таълам анналлоҳа лаҳу мулку-с-самавати ва-л-арзи юъаззибу ма-й яшау ва яғфиру ли ма-й яшаъ. Валлоҳу ъала кулли шай-ин Қадиро. Йа айюҳа-р-расулу ла яҳзунка-л-лазина юсариъуна фи-л-куфри мина-л-лазина қолу аманна би афваҳиҳим ва лам туъмин қулубуҳум. Ва мина-л-лазина ҳаду саммаъуна лил казиби саммаъуна ли қавмин ахарина лам яътук. Юҳаррифуна-л-калима мим баъди мавазиъиҳ. Яқулуна ин утитум ҳаза фа хузуҳу ва ил лам туътавҳу фаҳзару. Ва ма-й юридиллаҳу фитнатаҳту фа лан тамлика лаҳу миналлоҳи шай-а. Улаика-л-лазина лам юридиллаҳу ай ютаҳҳира қулубаҳум. Лаҳум фи-д-дунйа хизю-в ва лаҳум фи-л-ахирати ъазабун Ъазим. 41.
Саммаъуна лил казиби аккалуна ли-с-суҳт. Фа ин ҷаука фаҳкум баинаҳум ав аъриз ъанҳум ва ин туъриз ъанҳум фа ла-й язуррука шай-а. Ва ин ҳакамта фаҳкум баинаҳум би-л-қист. Инналлоҳа юҳиббу-л-муқситин. 42. Ва кайфа юҳаккимунака ва ъиндаҳуму-т-Тавроту фиҳа ҳукмуллоҳи сумма ятаваллавна мим баъди залик. Ва ма улаика би-л муъминин. 43. Инна анзална-т-Таврота фиҳа ҳуда-в ва нур. Яҳкуму биҳа-н-набиййуна-л-лазина асламу лил лазина ҳаду ва-р-раббаниййуна ва-л-аҳбару би ма-с-туҳфизу мин китабиллаҳи ва кану ъалайҳи шуҳадаъ. Фа ла тахшаву-н-наса вахшавни ва ла таштару би айати саманан қалила. Ва ма-л- лам яҳкум би ма анзалаллоҳу фа улаика ҳуму-л кафирун. 44. Ва катабна ъалайҳим фиҳа анна-н- нафса би-н-нафси ва-л-ъаина би-л-ъайни ва-л анфа би-л-анфи ва-л-узуна би-л-узуни ва-с-синна би-с-синни ва-л-ҷуруҳа қисос. Фа ман тасаддақа биҳи фа ҳува каффарату-л лаҳ. Ва ма-л лам яҳкум би ма анзалаллоҳу фа улаика ҳуму-з-золимун. 45.
Ва қаффаина ъала асариҳим би Ъисабни Маряма мусаддиқа-л ли ма баина ядайҳи мина-т-Тавроҳ. Ва ата инаҳу-л-Инҷила фиҳи ҳуда-в ва нуру-в ва мусаддиқа-л ли ма баина ядайҳи мина-т-Тавроти ва ҳудав ва мавъизата-л лил муттақин. 46. Ва-л яҳкум аҳлул Инҷили би ма анзалаллоҳу фиҳ. Ва ма-л лам яҳкум би ма анзалаллоҳу фа улаика ҳуму-л-фасиқун. 47. Ва анзална илайка-л-китаба би-л-ҳаққи мусаддиқа-л ли ма баина ядайҳи мина-л-китаби ва муҳайминан ъалайҳ. Фаҳкум баинаҳум би ма анзалаллоҳ. Ва ла та-т-табиъ аҳвааҳум ъамма ҷаака мина-л-ҳаққ. Ли куллин ҷаъална минкум ширъата-в ва минҳаҷа. Ва лав шааллоҳу ла ҷаъалакум уммата-в ваҳидата-в ва лаки-л ли яблувакум фи ма атакум. Фастабиқу-л-хайрот. Илаллоҳи марҷиъукум ҷамиъан фа юнаббиукум би ма кунтум фиҳи тахталифун. 48. Ва аниҳкум баинаҳум би ма анзалаллоҳу ва ла та-т-табиъ аҳвааҳум ваҳзарҳум ай яфтинука ъам баъзи ма анзалаллоҳу илайк. Фа ин таваллав фаълам аннама юридуллоҳу ай юсибаҳум би баъзи зунубиҳим. Ва инна касира-м мина-н-наси ла фасиқун. 49. А-фа ҳукма-л-ҷаҳилийяти ябғун. Ва ман
аҳсану миналлоҳи ҳукма-л ли қавмий йуқинун. 50.Иа айюҳа-л-лазина аману ла таттахизу-л-яҳуда ва-н-насоро авлийаъ. Баъзуҳум авлийау баъз. Ва ма-и ятаваллаҳум-м минкум фа иннаҳу минҳум. Инналлоҳа ла яҳди-л-қавма-з-золимин. 51. Фа тара-л лазина фи қулубиҳим маразу-й юсариъуна фиҳим яқулуна нахша ан тусийбана даираҳ. Фа ъасаллоҳу ай яътия би-л-фатҳи ав амрим мин ъиндиҳи фа юсбиҳу ъала ма асарру фи анфусиҳим надимин. 52. Ва яқулу-л лазина аману а-ҳаулаи-л-лазина ақсаму биллаҳи ҷаҳда аиманиҳим иннаҳум ла маъакум. Ҳабитат аъмалуҳум фа асбаҳу хосирин. 53. Йа айюҳа-л-лазина аману ма-й яртадда минкум ъан диниҳи фа савфа яътиллаҳу би қавми-й юҳиббуҳум ва юҳиббунаҳу азиллатин ъала-л-муъминина аъиззатин ъала-л кафирина юҷаҳидуна фи сабилиллаҳи ва ла яхофуна лавмата лаим. Залика фазлуллоҳи юътйҳи ма-й яшаъ. Валлоҳу васиъун Ъалим. 54. Иннама валийюкумуллоҳу ва расулуҳу ва-л-лазина аману-л лазина юқимуна-с-салата ва юътуна-з-заката ва ҳум рбкиъун. 55. Ва ма-й ятаваллаллоҳа ва расулаҳу ва-л-лазина аману фа инна ҳизбаллоҳи ҳуму-л-адлибун. 56. Йа айюҳа-л-лазина аману ла таттахизу-л- лазина-т-тахазу динакум ҳузува-в ва лаъиба-м мина-л- лазина уту-л-китаба мин қабликум ва-л-куффара авлийаъ. Ва-т-тақуллоҳа ин кунтум муъминин. 57.
Ва иза надайтум ила-с-салатиттахазуҳа ҳузува-в ва лаъиба. Залика би аннаҳум қавму-л ла яъқилун. 58. Қул йа аҳла-л-китаби ҳал танқимуна минна илла ан аманна биллаҳи ва ма унзила илаина ва ма унзила мин қаблу ва анна аксаракум фасиқун. 59. Қул ҳал унаббиукум би шарри-м мин залика масубатан ъиндаллоҳ. Ма-л лаъанаҳуллоҳу ва ғазиба ъалайҳи ва ҷаъала минҳуму-л-қирадата ва-л ханазира ва ъабада-т-тоғут. Улаика шарру-м макана-в ва азаллу ъан саваи-с-сабил. 60. Ва иза ҷаукум қолу аманна ва қад дахалу би-л-куфри ва ҳум қад хараҷу биҳ. Валлоҳу аъламу би ма кану яктумун. 61. Ва таро касира-м минҳум юсариъуна фи-л-исми ва-л-ъудвани ва аклиҳцму-с-суҳт. Ла биъса ма кану яъмалун. 62. Лав ла янҳаҳуму-р- раббаниййуна ва-л-аҳбару ъан қавлиҳиму-л-исма ва аклиҳиму-с-суҳт. Ла биъса ма кану яснаъун. 63. Ва қолати-л-яҳуду ядуллоҳи мағлулаҳ. Ғуллат айдиҳим ва луъину би ма қолу. Бал ядаҳу мабсутатани юнфиқу кайфа яшаъ. Ва лаязиданна касира-м минҳумм ма унзила илайка ми-р-Раббика туғйана-в ва куфро. Ва алқаина баинаҳуму-л-ъадавата ва-л бағзоа ила явми-л-қийамаҳ. Куллама авқаду нара-л лил ҳарби атфааҳаллоҳ. Ва ясъавна фи-л-арзи фасада. Валлоҳу ла юҳиббу-л-муфсидин. 64.
Ва лав анна аҳла-л-китаби аману ва-т-тақав ла каффауна ъанҳум саййиатиҳим ва ла адхалнаҳум ҷаннати-н-наъим. 65. Ва лав аннаҳум ақому-т Таврота ва-л-Инҷила ва ма унзила илайҳим-м ми-р Раббиҳим ла акалу мин фавқиҳим ва мин таҳти арҷулиҳим. Минҳум уммату-м муқтасидаҳ. Ва касиру-м минҳум саа ма яъмалун. 66. Йа айюҳа-р- расулу баллиғ ма унзила илайка ми-р-Раббик. Ва ил лам тафъал фа ма баллағта рисалатаҳ. Валлоҳу яъсимука мина-н-нас. Инналлоҳа ла яҳди-л қавма-л-кафирин. 67. Қул йа аҳла-л-китаби ластум ъала шай-ин ҳатта туқиму-т-Таврота ва-л Инҷила ва ма унзила илайкум-м ми-р-Раббикум. Ва лаязиданна касира-м минҳум-м ма унзила илайка ми-р-Раббика туғйана-в ва куфро. Фа ла таъса ъала-л қавми-л-кафирин. 68. Инна-л-лазина аману ва-л лазина ҳаду ва-с-собиуна ва-н-насоро ман амана биллаҳи ва-л-явми-л-ахири ва ъамила солиҳан фа ла хавфун ъалайҳим ва ла ҳум яҳзанун. 69. Лақад ахазна мисақа бани Исроила ва арсална илайҳим русула. Куллама ҷааҳум расулум би ма ла таҳва анфусуҳум фариқан каззабу ва фариқа-й яқтулун.70.
Ва ҳасибу алла такуна фитнатун фа ъаму ва самму сумма табаллоҳу ъалайҳим сумма ъаму ва самму касиру-м минҳум. Валлоҳу басирум би ма яъмалун. 71. Лақад кафара-л-лазина қолу инналлоҳа ҳува-л-Масиҳубну Марям. Ва қола-л-Масиҳу йа бани Исроилаъбудуллоҳа Рабби ва Раббакум. Иннаҳу ма-й юшрик биллаҳи фа қад ҳаррамаллоҳу ъалайҳи-л Ҷанната ва маъваҳу-н-нару ва ма ли-з-золимина мин ансор. 72. Лақад кафара-л-лазина қолу инналлоҳа салису саласаҳ. Ва ма мин илаҳин илла Илаҳу-в Ваҳид. Ва иллам янтаҳу ъамма яқулуна ла ямассанна-л-лазина кафару минҳум ъазабун алим. 73. А-фала ятубуна илаллоҳи ва ястағфирунаҳ. Валлоҳу Ғафуру-р-Раҳим. 74. Мал Масиҳубну Маряма илла расулун қад халат мин қаблиҳи-р-русулу ва уммуҳу сиддиқатун кана яъкулани-т-таъам. Унзур кайфа нубаййину лаҳуму-л айати сумманзур анна юъфакун. 75. Қул атаъбудуна мин дуниллаҳи ма ла ямлику лакум зарра-в ва ла нафъа. Валлоҳу Ҳува-с-Самиъу-л-Ъалим. 76. Қул йа аҳла-л-китаби ла тағлу фи диникум ғайра-л-ҳаққи ва ла таттабиъу аҳваа қавмин қад заллу мин қаблу ва азаллу касира-в ва заллу ъан саваи-с-сабил. 77.
Луъина-л-лазина кафару мим бани Исроила ъала лисани Давуда ва Ъисабни Марям. Залика би ма ъаса-в ва кану яътадун. 78. Кану ла ятанаҳавна ъам мункарин фаъалуҳ. Ла биъса ма кану яфъалун. 79. Таро касира-м минҳум ятаваллавна-л-лазина кафару. Ла биъса ма қаддамат лаҳум анфусуҳум ан сахиталлоҳу ъалайҳим ва фи-л-ъазаби ҳум холидун. 80. Ва лав кану юъминуна биллаҳи ва-н-набиййи ва ма унзила илайҳи ма-т-тахазуҳум авлийаа ва лакинна касира-м минҳум фасиқун. 81. Ла таҷиданна ашадда-н-наси ъадавата-л лил лазина аману-л-яҳуда ва-л-лазина ашраку. Ва ла таҷиданна ақрабаҳум-м маваддата-л лил лазина аману-л-лазина қолу инна насоро. Залика би анна минҳум қиссисина ва руҳбана-в ва аннаҳум ла ястакбирун. 82. Ва иза самиъу ма унзила ила-р-расули таро аъюнаҳум тафизу мина-д дамъи мим ма ъарафу мина-л-ҳаққ. Яқулуна Раббана аманна фактубна маъа-ш-шаҳидин. 83.
Ва ма лана ла нуъмину биллаҳи ва ма ҷаана мина-л ҳаққи ва натмаъу ай юдхилана Раббуна маъа-л қавми-с-солиҳин. 84. Фа асабаҳумуллоҳу би ма қолу ҷаннатин таҷри мин таҳтиҳа-л-анҳару холидина фиҳа. Ва залика ҷазау-л-муҳсинин. 85. Ва-л-лазина кафару ва каззабу би айатина улаика асҳабу-л-Ҷаҳим. 86. Йа аиюҳа-л-лазина аману ла туҳарриму таййибати ма аҳаллаллоҳу лакум ва ла таътаду. Инналлоҳа ла юҳиббу-л-муътадин. 87. Ва кулу мим ма разақакумуллоҳу ҳалалан таййиба. Ва-т-тақуллоҳа-л-лази антум биҳи муъминун. 88. Ла юахизукумуллоҳу би-л-лағви фи аиманикум ва лаки-й юахизукум би ма ъаққаттуму-л-аиман. Фа каффаратуҳу итъаму ъашарати масакина мин авсати ма тутъимуна аҳликум ав кисватуҳум ав таҳриру рақабаҳ. Фа ма-л лам яҷид фа сийаму саласати аййам. Залика каффарату аиманикум иза ҳалафтум. Ваҳфазу аиманакум. Казалика юбаййинуллоҳу лакум айтиҳи лаъаллакум ташкурун. 89. Йа айюҳа-л лазина аману иннама-л-хамру ва-л-майсиру ва-л ансобу ва-л-азламу риҷсу-м мин ъамали-ш шайтони фаҷтанибуҳу лаъаллакум туфлиҳун. 90.
Иннама юриду-ш-шайтону аи-йуқиъа баинакуму-л ъадавата ва-л-бағзда фи-л-хамри ва-л-майсири ва ясуддакум ъан зикриллаҳи ва ъани-с-салати фа ҳал антум мунтаҳун. 91. Ва атйъуллоҳа ва атйъу-р-расула ваҳзару. Фа ин таваллайтум фаъламу аннама ъала расулина-л-балағу-л мубин. 92. Лайса ъала-л-лазина аману ва ъамилу-с солиҳати ҷунаҳун фи ма таъиму иза ма-т-тақа-в ва аману ва ъамилу-с-солиҳати сумма-т-тақа-в ва аману сумма-т-тақа-в ва аҳсану. Валлоҳу юҳиббу-л-муҳсинин. 93. Йа айюҳа-л-лазина аману ла яблуваннакумуллоҳу би шай-и-м мина-с-сайди таналуҳу айдикум ва римаҳукум ли яъламаллоҳу ма-й яҳафуҳу би-л-ғайб. Фа маниътада баъда залика фалаҳу ъазабун алим. 94. Йа айюҳа-л лазина аману ла тақтулу-с-сайда ва антум ҳурум. Ва ман қаталаҳу минкум-м мутаъаммидан фа ҷазау-м мислу ма қатала мина-н-наъами яҳкуму биҳи зава ъадли-м минкум ҳадям балиға-л Каъбати ав каффаратун таъаму масакина ав ъадлу залика сийама-л ли язуқа вабала амриҳ. Ъафаллоҳу ъамма салаф. Ва ман ъада фа янтақимуллоҳу минҳу валлоҳу Ъазизун Зунтиқом. 95.
Уҳилла лакум сайду-л-баҳри ва таъамуҳу матаъа-л лакум ва ли-с-саййарати ва ҳуррима ъалайкум сайду-л-барри ма думтум ҳурума. Ва-т-тақуллоҳа-л-лази илайҳи туҳшарун. 96. Ҷаъалаллоҳу-л-Каъбата-л-байта-л-ҳарома қийама-л ли-н-наси ва-ш-шаҳра-л-ҳарома ва-л-ҳадя ва-л қалаид. Залика ли таъламу анналлоҳа яъламу ма фи-с-самавати ва ма фи-л-арзи ва анналлоҳа би кулли шай-ин Ъалим. 97. Иъламу анналлоҳа шадиду-л-ъиқоби ва анналлоҳа Ғафуру-р-Раҳим. 98. Ма ъала-р-расули илла-л-балағ. Валлоҳу яъламу ма тубдуна ва ма тактумун. 99. Қул ла ястави-л-хабису ва-т-таййибу ва лав аъҷабака касрату-л-хабис. Фа-т-тақуллоҳа йа ули-л-албаби лаъаллакум туфлиҳун. 100. Йа айюҳа-л-лазина аману ла тас-алу ъан ашйаа ин тубда лакум тасуъкум ва ин тас-алу ъанҳа ҳина юназзалу-л-Қур-ану тубда лакум ъафаллоҳу ъанҳа. Валлоҳу Ғафррун Ҳалим. 101. Қад саалаҳа қавму-м мин қабликум сумма асбаҳу биҳа кафирин. 102. Ма ҷаъалаллоҳу мим баҳирати-в ва ла саибати-в ва ла василати-в ва ла ҳами-в ва лакинна-л-лазина кафару яфтаруна ъалаллоҳи-л-казиба ва аксаруҳум ла яъқилин.103.
Ва иза қила лаҳум таъалав ила ма анзалаллоҳу ва ила-р-расули қолу ҳасбуна ма ваҷаона ъалайҳи абаана. А-ва лав кана абауҳум ла яъламуна шай-а-в ва ла яҳтадун. 104. Йа айюҳа-л-лазина аману ъалайкум анфусакум ла язуррукум-м ман залла изаҳтадайтум. Илаллоҳи марҷиъукум ҷамиъан фа юнаббиукум би ма кунтум таъмалун. 105. Йа айюҳа-л-лазина аману шаҳадату байникум иза ҳазара аҳадакуму-л-мавту ҳина-л-васийятиснани зава ъадли-м минкум ав ахарони мин ғайрикум ин антум зарабтум фи-л-арзи фа асобаткум-м мусибату-л-мавт. Таҳбисуғнаҳума мим баъди-с салати фа юқсимани биллаҳи иниртабтум ла наштари биҳи самана-в ва лав кана за қурба ва ла нактуму шаҳадаталлоҳи инна иза-л ламина-л асимин. 106. Фа ин ъусира ъала аннаҳумастаҳаққо исман фа ахарони яқумани мақомаҳума мина-л лазина-с-таҳаққа ъалайҳиму-л-авлайани фя юқсимани биллаҳи ла шаҳадатуна аҳаққу мин шаҳадатиҳима ва маътадаина инна иза-л-ламина-щ золимин. 107. Залика адна ай яъту би-ш-шаҳадати ъала ваҷҳиҳа ав яҳафу ан турадда аиманум баъда айманиҳим. Ва-т-тақуллоҳа васмаъл Валлоҳу ла яҳди-л-қавма-л-фасиқин. 108.
Явма яҷмаъуллоҳу-р-русула фа яқулу маза уҷибтум қолу ла ъилма лана иннака Анта Ъалламу-л-ғуйуб. 109. Из қолаллоҳу йа Ъисабна Марямазкур ниъмати ъалайка ва ъала валидатика из айя-т-тука би руҳи-л қудуси тукаллиму-н-наса фи-л-маҳди ва каҳла. Ва из ъалламтука-л-китаба ва-л-ҳикмата ва-т-Таврота ва-л-Инҷил. Ва из тахлуқу мина-т-тини ка ҳай-ати-т тайри би изни фа танфуҳу фиҳа фатакуну тайрам би изни. Ва тубриу-л-акмаҳа ва-л-абраса би изни ва из тухриҷу-л-мавта би изни. Ва из кафафту бани Исроила ъанка из ҷиътаҳум би-л-баййинати фақола-л лазина кафару минҳум ин ҳаза илла сиҳру-м мубин. 110. Ва из авҳайту ила-л-ҳавариййина ан амину би ва би расули қолу аманна вашҳад би аннана муслимун. 111. Из қола-л-ҳавариййуна йа Ъисабна Маряма ҳал ястатиъу Раббука аи юназзила ъалаина маидата-м мина-с-самаъ. Қола-т-тақуллоҳа ин кунтум-м муъминин. 112. Қолу нуриду ан-н-наъкула минҳа ва татмаинна қулубуна ва наълама ан қад садақтана ва накуна ъалайҳа мина-ш-шаҳидин. 113.
Қола Ъисабну Маряма аллоҳумма Раббана анзил ъалаина маидата-м мина-с-самаи такуну лана ъида-л ли аввалина ва ахирина ва аята-м минк. Варзуқна ва Анта Хайру-р-розиқин. 114. Қолаллоҳу инни муназзилуҳа ъалайкум. Фа ма-и якфур баъду минкум фа инни уъаззибуҳу ъазаба-л ла уъаззибуҳу аҳада-м мина-л-ъаламин. 115. Ва из қолаллоҳу йа Ъисабна Маряма а-анта қулта ли-н-наси-т-тахизуни ва уммия илаҳайни мин дуниллаҳ. Қола субҳанака ма якуну ли ан ақула ма лайса ли би ҳаққ. Ин кунту қултуҳу фақад ъалимтаҳ. Таъламу ма фи нафси ва ла аъламу ма фи нафсик. Иннака Анта Ъалламу-л ғуйуб. 116. Ма қулту лаҳум илла ма амартани биҳи аниъбудуллоҳа Рабби ва Раббакум. Ва кунту ъалайҳим шаҳида-м ма думту фиҳим. Фа ламма таваффайтани кунта Анта-р-рақиба ъалайҳим. Ва Анта ъала кулли шай-ин Шаҳид. 117. Ин туъаззибҳум фа иннаҳум ъибадук. Ва ин тағфир лаҳум фа иннака Анта-л-Ъазизу-л-Ҳаким. 118. Қолаллоҳу ҳаза явму янфаъу-с-содиқина сидқуҳум. Лаҳум ҷаннатун таҷри мин таҳтиҳа-л-анҳару холидина фиҳа абада. Разияллоҳу ъанҳум ва разу ъанҳ. Залика-л-фавзу-л Ъазим. 119. Лиллаҳи мулку-с-самавати ва-л-арзи ва ма фиҳинн. Ва Ҳува ъала кулли шай-ин Қадир. 120.

1 2 3Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *