Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи АНЪОМ

СУРАТУ-Л-АНЪАМ
(165 ояҳ ) (006)

Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим
Ал-ҳамду лиллаҳи-л-лази халақа-с-самавати ва-л арза ва ҷаъала-з-зулумати ва-н-нур. Сумма-л-лазина кафару би Раббиҳим яъдилун. 1. Ҳува-л-лази халақакум-м мин тинин сумма қазо аҷала-в ва аҷалу-м мусамман ъиндаҳ. Сумма антум тамтарун. 2. Ва Ҳуваллоҳу фи-с-самавати ва фи-л-арзи яъламу сирракум ва ҷаҳракум ва яъламу ма таксибун. 3. Ва ма таътиҳим мин аяти-м мин айати Раббиҳим илла кану ъанҳа муъризин. 4. Фақад каззабу би-л-ҳаққи ламма ҷааҳум фа савфа яътиҳим амбау ма кану биҳи ястаҳзиун. 5. Алам ярав кам аҳлакна мин қаблиҳим-м мин қарним-м макканнаҳум фи-л-арзи ма лам нумакки-л-лакум ва арсална-с-самаа ъалайҳим мидрора-в ва ҷаъална-л-анҳара таҷри мин таҳиҳим фа аҳлакнаҳум би зунубиҳим ва аншаъна мим баъдиҳим қарнан ахарин. 6. Ва лав наззална ъалайка китабан фи қиртосин фа ламасуҳу би айдиҳим лақола-л-лазина кафару ин ҳаза илла сиҳру-м мубин. 7. Ва қолу лав ла унзила ъалайҳи малак. Ва лав анзална малака-л лақузия-л-амру сумма ла юнзарун. 8.
Ва лав ҷаъалнаҳу малака-л ла ҷаъалнаҳу раҷула-в ва ла лабасна ъалайҳим-м ма ялбисун. 9. Ва лақадистуҳзиа би русулим мин қаблика фа ҳақа би-л лазина сахиру минҳум-м ма кану биҳи ястаҳзиун. 10. Қул сиру фи-л-арзи сумманзуру кайфа кана ъақибату-л-муказзибин. 11. Қул-л-ли мам ма фи-с-самавати ва-л-арзи қул-л-лиллаҳ. Катаба ъала нафсиҳи-р-раҳмаҳ. Ла яҷмаъаннакум ила явми-л қийамати ла райба фиҳ. Ал-лазина хасиру анфусаҳум фаҳум ла юъминун.12. Ва лаҳу ма сакана фи-л-лайли ва-н-наҳар. Ва Ҳува-с-Самиъу-л-Ъалим. 13. Қул ағайраллоҳи аттахизу валийян Фатири-с-самавати ва-л-арзи ва Ҳува ютъиму ва ла ютъам. Қул инни умирту ан акуна аввала ман аслама ва ла такунанна мина-л-мушрикин. 14. Қул инни ахофу ин ъасай у Рабби ъазаба явмин Ъазим. 15. Ма-и юсраф ъанҳу явмаизин фақад раҳимаҳ. Ва залика-л-фавзу-л-мубин. 16. Ва ий ямсаскаллоҳу би зуррин фа ла кашифа лаҳу илла Ҳу. Ва ий ямсаска би хайрин фа Ҳува ъала кулли шай-ин Қадир. 17. Ва Ҳува-л-Қоҳиру фавқа ъибадиҳ. Ва Xува-л-Ҳакиму-л-Хабир. 18.
Қул айю шай-ин акбару шаҳадаҳ. Қулиллаҳ. Шаҳидум байни ва баинакум. Ва уҳия илайя ҳаза-л-Қур-ану ли унзиракум биҳи ва мам балағ. А-иннакум ла ташҳадуна анна маъаллоҳи алиҳатан ухро. Қул ла ашҳад. Қул иннама Ҳува Илаҳу-в Ваҳиду-в ва иннани бариу-м мим ма тушрикун. 19. Ал-лазина атаинаҳуму-л-китаба яърифунаҳу кама яърифуна абнааҳум. Ал-лазина хасиру анфусаҳум фа ҳум ла юъминун. 20. Ва ман азламу мим ман-ифтаро ъалаллоҳи казибан ав каззаба би айатиҳ. Иннаҳу ла юфлиҳу-з-золимун. 21. Ва явма наҳшуруҳум ҷамиъан сумма нақулу лил лазина ашраку аина шуракаукуму-л-лазина кунтум тазъумун. 22. Сумма лам такун фитнатуҳум илла ан қолу валлоҳи Раббина ма кунна мушрикин. 23. Унзур кайфа казабу ъала анфусиҳим. Ва залла ъанҳум ма кану яфтарун. 24. Ва минҳум ма-й ястамиъу илаик. Ва ҷаъална ъала қулубиҳим акиннатан аи яфқаҳуҳу ва фи азаниҳим вақро. Ва ий ярав кулла аяти-л ла юъмину биҳа. Ҳатта иза ҷаука юҷадилунака яқулу-л-лазина кафару ин ҳаза илла асатиру-л-аввалин. 25. Ва ҳум янҳавна ъанҳу ва ян-авна ъанҳ. Ва ий юҳликуна илла анфусаҳум ва ма яшъурун. 26. Ва лав таро из вуқифу ъала-н-нари фа қолу йа лайтана нурадду ва ла нуказзиба би айати Раббина ва накуна мина-л-муъминин. 27.
Бал бада лаҳум-м ма кану юхфуна мин қабл. Ва лав рудду лаъаду ли ма нуҳу ъанҳу ва иннаҳум ла казибун. 28. Ва қолу ин ҳия илла ҳайатуна-д дунйа ва ма наҳну би мабъусин. 29. Ва лав таро из вуқифу ъала Раббиҳим. Қола а-лайса ҳаза би-л-ҳаққ. Қолу бала ва Раббина. Қола фазуқу-л ъазаба би ма кунтум такфурун. 30. Қад хасира-л лазина каззабу би лиқоиллаҳ. Ҳатта иза ҷаатҳуму-с-саъату бағтатан қолу йа ҳасратана ъала ма фарратна фиҳа ва ҳум яҳмилуна авзараҳум ъала зуҳуриҳим. Ала саа ма язирун. 31. Ва ма-л-ҳайату-д-дунйа илла лаъибу-в ва лаҳв. Ва ладдару-л-ахирату хайру-л лил лазина яттақун. Афала таъқилун. 32. Қад наъламу иннаҳу ла яҳзунука-л-лази яқулун. Фа иннаҳум ла юказзибунака ва лакинна-з-золимина би айатиллаҳи яҷҳадун. 33. Ва лақад куззибат русулу-м мин қаблика фа сабару ъала ма куззибу ва узу ҳатта атаҳум насруна. Ва ла мубаддила ли калиматиллаҳ. Ва лақад ҷаака ми-н-набаи-л мурсалин. 34. Ва ин кана кабура ъалайка иърозуҳум фа инистатаъ а ан табтағия нафақан фи-л-арзи ав сулламан фи-с-самаи фа таътияҳум би аяҳ. Ва лав шааллоҳу ла ҷамаъаҳум ъала-л-ҳуда. Фа ла такунанна мина-л-ҷаҳилин. 35.
Иннама ястаҷибу-л-лазина ясмаъун. Ва-л-мавта ябъасуҳумуллоҳу сумма илайҳи юрҷаъун. 36. Ва қолу лав ла нуззила ъалайҳи аяту-м ми-р-Раббиҳ. Қул инналоҳа қодирун ъала ай юназзила аята-в ва лакинна аксараҳум ла яъламун. 37. Ва ма мин даббатин фи-л-арзи ва ла тоири-й ятиру би ҷанаҳайҳи илла умамун амсалукум. Ма фарратна фи-л-китаби мин шайъ. Сумма ила Раббиҳим юҳшарун. 38. Ва-л-лазина каззабу би айатина сумму-в ва букмун фи-з-зулумат. Ма-й яшаиллаҳу юзлилҳу ва ма-й яшаъ яҷъалҳу ъала сироти-м мустақим. 39. Қул араайтакум ин атакум ъазабуллоҳи ав ататкуму-с-саъа у а-ғайраллоҳи тадъуна ин кунтум содиқин. 40. Бал иййаҳу тадъуна фа якшифу ма тадъуна илайҳи ин шаа ва тансавна ма тушрикун. 41. Ва лақад арсална ила умами-м мин қаблика фа ахазнаҳум би-л-баъсаи ва-з-заррои лаъаллаҳум ятазарраъун. 42. Фа лав ла из ҷааҳум баъсуна тазарраъу ва лакин қасат қулубуҳум ва зайяна лаҳуму-ш-шайтону ма кану яъмалун. 43. Фа ламма насу ма зуккиру биҳи фатаҳна ъалайҳим абваба кулли шай-ин ҳатта иза фариҳу би ма уту ахазнаҳум бағтатан фа иза ҳум-м мублисун. 44.
Фақутиъа дабиру-л-қавми-л-лазина заламу. Ва-л-ҳамду лиллаҳи Рабби-л-ъаламин. 45. Қул араайтум ин ахазаллоҳу самъакум ва абсоракум ва хатама ъала қулубикум-м ман илаҳун ғайруллоҳи яътикум биҳ. Унзур кайфа нусаррифу-л-айати сумма ҳум ясоифун. 46. Қул а-раайтакум ин атакум ъазабуллоҳи бағтатан ав ҷаҳратан ҳал юҳлаку илла-л-қавму-з-золимун. 47. Ва ма нурсилу-л мурсалина илла мубашширина ва мунзирин. Фа ман амана ва аслаҳа фа ла хавфун ъалайҳим ва ла ҳум яҳзанун. 48. Ва-л-лазина каззабу би айатина ямассуҳуму-л-ъазабу би ма кану яфсуқун. 49. Қул ла ақулу лакум ъинди хазаинуллоҳи ва ла аъламу-л ғайба ва ла ақулу лакум инни малак. Ин аттабиъу илла ма йуҳа илайи. Қул ҳал ястави-л-аъма ва-л басир. А-фа ла татафаккарун. 50. Ва анзир биҳи-л лазина яхофуна ай юҳшару ила Раббиҳим лайса лаҳум-м мин дуниҳи валиййу-в ва ла шафиъу-л лаъаллаҳум яттақун. 51. Ва ла татруди-л-лазина ядъуна Раббаҳум би-л-ғадати ва-л-ъашиййи юридуна ваҷҳаҳ. Ма ъалайка мин ҳисабиҳим-м мин шай-ив ва ма мин ҳисабика ъалайҳимм мин шай-ин фа татрудаҳум фа такуна мина-з-золимин. 52.
Ва казалика фатанна баъзаҳум би баъзи-л ли яқулу а-ҳаулаи манналлоҳу ъалайҳим-м мим байнина. А-лайсаллоҳу би аълама би-ш-шакирин. 53. Ва иза ҷаака-л-лазина юъминуна би айатина фа қул саламун ъалайкум катаба Раббукум ъала нафсиҳи-р-раҳмаҳ. Аннаҳу ман ъамила минкум суам би ҷаҳала ин сумма таба мим баъдиҳи ва аслаҳа фа аннаҳу Ғафуру-р-Раҳим. 54. Ва казалика нуфассилу-л-айати ва ли тастабина сабилу-л муҷримин.55. Қул инни нуҳиту ан аъбуда-л-лазина тадъуна мин дуниллаҳ. Қул ла аттабиъу аҳваакум қад залалту иза-в ва ма ана мина-л муҳтадин. 56. Қул инни ъала баййинати-м ми-р Рабби ва каззабтум биҳ. Ма ъинди ма тастаъҷилуна биҳ. Ини-л-ҳукму илла лиллаҳ. Яқуссу-л-ҳаққа ва Ҳува Хайру-л-фасилин. 57. Қул лав анна ъинди ма тастаъҷилуна биҳи ла қузия-л амру байни ва баинакум. Валлоҳу аъламу би-з золимин.58. Ва ъиндаҳу мафатиҳу-л-ғайби ла яъламуҳа илла Ҳу. Ва яъламу ма фи-л-барри ва-л баҳр. Ва ма тасқуту ми-в-варақатин илла яъламуҳа ва ла ҳаббатин фи зулумати-л-арзи ва ла ратби-в ва ла йабисин илла фи китаби-м мубин. 59.
Ва Ҳува-л-лази ятаваффакум би-л-лайли ва яъламу ма ҷараҳтум би-н-наҳари сумма ябъасукум фиҳи ли юқзо аҷалу-м мусамма. Сумма илайҳи марҷиъукум сумма юнаббиукум би ма кунтум таъмалун. 60. Ва Ҳува-л-қоҳиру фавқа ъибадиҳ. Ва юрсилу ъалайкум ҳафазатан ҳатта иза ҷаа аҳадакуму-л-мавту таваффатҳу русулуна ва ҳум ла юфарритун. 61. Сумма рудду илаллоҳи мавлаҳуму-л-ҳаққ. Ала лаҳу-л ҳукму ва Ҳува Асраъу-л-ҳасибин. 62. Қул ма-й юнаҷҷикум-м мин зулумати-л-барри ва-л-баҳри тадъунаҳу тазарруъа-в ва хуфята-л ла ин анҷана мин ҳазиҳи ла накунанна мина-ш-шакирин. 63. Қулиллаҳу юнаҷҷикум-м минҳа ва мин кулли карбин сумма антум тушрикун. 64. Қул Ҳува-л-Қодиру ъала ай-ябъаса ъалайкум ъазаба-м мин фавқикум ав мин таҳти арҷуликум ав ялбисакум шияъа-в ва юзиқа баъзакум баъса баъз. Унзур кайфа нусаррифу-л айати лаъаллаҳум яфқаҳун. 65. Ва каззаба биҳи қавмука ва ҳува-л-ҳаққ. Қул ласту ъалайкум би вакил. 66. Ли кулли набаи-м мустақарр. Ва савфа таъламун. 67. Ва иза раайта-л-лазина яхузуна фи айатина фа аъриз ъанҳум ҳатта яхузу фи ҳадисин ғайриҳ. Ва имма юнсияннака-ш-шайтону фа ла тақъуд баъда-з-зикро маъа-л-қавми-з-золимин. 68.
Ва ма ъала-л-лазина яттақуна мин ҳисабиҳим мин шай-и-в ва лакин зикро лаъаллаҳум яттақун. 69. Ва зари-л-лазина-т-тахазу динаҳум лаъиба-в ва лаҳва-в ва ғарратҳуму-л-ҳайату-д-дунйа. Ва заккир биҳи ан тубсала нафсум би ма касабат лайса лаҳа мин дуниллаҳи валийю-в ва ла шафиъу-в ва ин таъдил кулла ъадли-л ла юъхаз минҳа. Улаика-л-лазина убсилу би ма касабу лаҳум шаробу-м мин ҳамими-в ва ъазабун алимум би ма кану якфурун. 70. Қул анадъу мин дуниллаҳи ма ла янфаъуна ва ла язурруна ва нурадду ъала аъқобина баъда из ҳаданаллоҳу ка-л-лази-с таҳватҳу-ш-шайатину фи-л-арзи ҳайрона лаҳу асҳабу-й ядъунаҳу ила-л-ҳудаъ ина. Қул инна ҳудаллоҳи ҳува-л-ҳуда. Ва умиуна ли нуслима ли Рабби-л-ъаламин. 71. Ва ан ақиму-с-салата ваттақуҳ. Ва Ҳува-л-лази илайҳи туҳшарун. 72. Ва Ҳува-л-лази халақа-с-самавати ва-л-арза би-л-ҳаққ. Ва явма яқулу кун фа якун. Қавлуҳу-л-ҳаққ. Ва Лаҳу-л-мулку явма юнфаху фи-с-сур. Ъалиму-л ғайби ва-ш-шаҳадаҳ. Ва Ҳува-л-Ҳакиму-л-Хабир. 73.
Ва из қола Иброҳиму ли абиҳи Азара а-таттахизу аснаман алиҳаҳ. Инни арока ва қавмака фи залали-м мубин. 74. Ва казалика нури Иброҳима малакута-с самавати ва-л-арзи ва ли якуна мина-л-муқинин. 75. Фа ламма ҷанна ъалайҳи-л-лайлу ра-а кавкаба. Қола ҳаза Рабби. Фа ламма афала қола ла уҳиббу-л афилин. 76. Фа ламма ра-ал қамара базиған қола ҳаза Рабби. Фа ламма афала қола ла ил лам яҳдини Рабби ла акунанна мина-л-қавми-з-золлин. 77. Фа ламма раа-ш-шамса базиғатан қола ҳаза Рабби ҳаза акбар. Фа ламма афалат қола йа қавми инни бариу-м мим ма тушрикун. 78. Инни ваҷҷаҳту ваҷҳия лил-лази фатара-с-самавати ва-л-арза ҳанифа. Ва ма ана мина-л-мушрикин. 79. Ва ҳаҷҷаҳу қавмуҳ. Қола атуҳаҷҷунни филлаҳи ва қад ҳадан. Ва ла аҳафу ма тушрикуна биҳи илла ай яшаа Рабби шай-а. Васиъа Рабби кулла шай-ин ъилма. А-фала татазаккарун. 80. Ва кайфа ахофу ма ашрактум ва ла тахофуна аннакум ашрактум биллаҳи ма лам юназзил биҳи ъалайкум султона. Фа айю-л фариқайни аҳаққу би-л-амни ин кунтум таъламун. 81.
Ал-лазина аману ва лам ялбису иманаҳум би зулмин улаика лаҳуму-л-амну ва ҳум-м муҳтадун. 82. Ва тилка ҳуҷҷатуна атаинаҳа Иброҳима ъала қавмиҳ. Нарфаъу дараҷати-м ма-н-нашаъ. Инна Раббака Ҳакимун Ъалим. 83. Ва ваҳабна лаҳу Исҳақа ва Яъқуб. Куллан ҳадаина. Ва Нуҳан ҳадаина мин қабл. Ва мин зуррийятиҳи Давуда ва Сулаймана ва Аййуба ва Йусуфа ва Муса ва Ҳарун. Ва казалика наҷзи-л-муҳсинин. 84. Ва Закариййа ва Яҳйа ва Ъиса ва Илйас. Куллу-м мина-с-солиҳин. 85. Ва Исмаъила ва-л-Ясаъа ва Йунуса ва Луто. Ва куллан фаззална ъала-л-ъаламин. 86. Ва мин абаиҳим ва зурриййатиҳим ва ихваниҳим ваҷтабаинаҳум ва ҳадаинаҳум ила сироти-м мустақим. 87. Залика ҳудаллоҳи яҳди биҳи ма-и яшау мин ъибадиҳ. Ва лав ашраку лаҳабита ъанҳум-м ма кану яъмалун. 88. Улаика-л-лазина атаинаҳуму-л-китаба ва-л-ҳукма ва-н-нубувваҳ. Фа ий якфур биҳа ҳаулаи фақад ваккална биҳа қавма-л лайсу биҳа би кафирин. 89. Улаика-л-лазина ҳадаллоҳ. Фа би ҳудаҳумуқ адиҳ. Қул ла ас-алукум ъалайҳи аҷран ин ҳува илла зикро лил ъаламин. 90.
Ва ма қадаруллоҳа ҳаққа қадриҳи из қолу ма анзалалллоҳу ъала башари-м мин шайъ. Қул ман анзала-л-китаба-л-лази ҷаа биҳи Муса нура-в ва ҳуда-л ли-н-нас. Таҷъалунаҳу қаротиса тубдунаҳа ва тухфуна касиро. Ва ъуллимтум-м ма лам таъламу антум ва ла абаукум. Қулиллаҳу сумма зарҳум фи хавзиҳим ялъабун. 91. Ва ҳаза китабун анзалнаҳу мубараку-м мусаддиқу-л-лази баина ядайҳи ва ли тунзира Умма-л-қуро ва ман ҳавлаҳа. Ва-л-лазина юъминуна би-л-ахирати юъминуна биҳи ва ҳум ъала салатиҳим юҳафизун. 92. Ва ман азламу мим ман- ифтаро ъалаллоҳи казибан ав қола уҳия илайя ва лам йуҳа илайҳи шай-у-в ва ман қола саунзилу мисла ма анзалаллоҳ. Ва лав таро изи-з-золимуна фи ғамароти-л-мавти ва-л-малаикату баситу айдиҳим ахриҷу анфусакум. Ал-явма туҷзавна ъазаба-л-ҳуни би ма кунтум тақулуна ъалаллоҳи ғайра-л-ҳаққи ва кунтум ъан айтиҳи тастакбирун. 93. Ва лақад ҷиътумуна фурдда кама халақнакум аввала маррати-в ва тарактум-м ма хаввалнакум вароа зуҳурикум. Ва ма наро маъакум шуфаъаакуму-л-лазина заъамтум аннаҳум фикум шуракаъ. Лақа-т-тақаттаъа баинакум ва залла ъанкум ма кунтум тазъумун. 94.
Инналлоҳа фалиқу-л-ҳабби ва-н-нава. Юхриҷу-л-ҳайя мина-л-маййити ва мухриҷу-л-маййити мина-л- ҳайй. 3аликумуллоҳу фа анна туъфакун. 95. Фалиқу- л исбаҳи ва ҷаъала-л-лайла сакана-в ва-ш-шамса ва-л қамара ҳусбана. Залика тақдиру-л-Ъазизи-л- Ъалим. 96. Ва Ҳува-л-лази ҷаъала лакуму-н-нуҷума ли таҳтаду биҳа фи зулумати-л-барри ва-л-баҳр. Қад фассална-л-айати ли қавми-й-яъламун. 97. Ва Ҳува-л лази аншаакумм мин-н-нафси-в ваҳидатин фа мустақарру-в ва муставдаъ. Қад фассална-л- айати ли қавми-й яфқаҳун.98. Ва Ҳува-л-лази анзала мина-с самаи маан фа ахраҷна биҳи набата кулли шай-ин фа ахраҷна минҳу хазиран-н-нухриҷу минҳу ҳабба-м мутарокиба-в ва мина-н-нахли мин талъиҳа қинванун данияту-в ва ҷаннати-м мин аънаби-в ва-з-зайтуна ва-р-руммана муштабиҳа-в ва ғайра муташабиҳ. Унзуру ила самариҳи иза асмара ва янъиҳ Инна фи заликум ла айати-л лиқавми-й юъминун. 99. Ва ҷаъалу лиллаҳи шуракаа-л-ҷинна ва халақаҳум ва харақу лаҳу банина ва банатим би ғайри ъилм. Субҳанаҳу ва таъала ъамма ясифун. 100. Бадиъу-с-самава и ва-л-арзи анна якуну лаҳу валаду-в ва лам таку-л лаҳу соҳибаҳ. Ва халақа кулла шай-и-в ва Ҳува би кулли шай-ин Ъалим. 101.
Заликумуллоҳу Раббукум ла илаҳа илла Ҳу. Холиқу кулли шай-ин фаъбудуҳ. Ва Ҳува ъала кулли шай-ив Вакил.102. Ла тудрикуҳу-л-абсору ва Ҳува юдрику-л абсора ва Ҳува-л-Латифу-л-Хабир. 103. Қад ҷаакум басоиру ми-р-Раббикум фа ман абсара фа ли нафсиҳи ва ман ъамия фа ъалайҳа. Ва ма ана ъалайкум биҳафиз. 104. Ва казалика нусаррифу-л айати ва ли яқулу дараста ва ли нубаййинауф ли қавми-й яъламун. 105. Иттабиъ ма уҳия илайка ми-р-Раббика ла илаҳа илла Ҳу. Ва аъриз ъани-л мушрикин. 106. Ва лав шааллоҳу ма ашраку. Ва ма ҷаъалнака ъалайҳим ҳафизо. Ва ма анта ъалайҳим би вакил. 107. Ва ла тасуббу-л-лазина ядъуна мин дуниллаҳи фа ясуббуллоҳа ъадвам би ғайри ъилм. Казалика зайянна ли кулли умматин ъамалаҳум сумма ила Раббиҳим-м марҷиъуҳум фа юнаббиуҳум би ма кану яъмалун. 108. Ва ақсаму биллаҳи ҷаҳда аиманиҳим ла ин ҷаатҳум аяту-л ла юъминунна биҳа. Қул иннама-л-айату ъиндаллоҳ. Ва ма юшъирукум аннаҳа иза ҷаа ла юъминун. 109. Ва нуқаллибу аф-идатаҳум ва абсораҳум кама лам юъмину биҳи аввала маррати-в ва назаруҳум фи туғйаниҳим яъмаҳун. 110.
Ва лав аннана наззална илайҳиму-л-малаиката ва калламаҳуму-л-мавта ва ҳашауна ъалайҳим кулла шай-ин қубула-м ма кану ли юъмину илла ай яшааллоҳу ва лакинна аксараҳум яҷҳалун. 111. Ва казалика ҷаъална ли кулли набиййин ъадувван шайатина-л-инси ва-л-ҷинни йуҳи баъзуҳум ила баъзин зухруфа-л-қавли ғуруро. Ва лав шаа Раббука ма фаъалуҳ. Фа зарҳум ва ма яфтарун. 112. Ва литасғо илайҳи аф-идату-л-лазина ла юъминуна би-л-ахирати ва ли ярзавҳу ва ли яқтарифу ма ҳум-м муқтарифун. 113. А-фа ғайраллоҳи абтағи ҳакама-в ва Ҳува-л-лази анзала илайкуму-л-китаба муфассала. Ва-л-лазина атаинаҳуму-л-китаба яъламуна аннаҳу муназзалум ми-р-Раббика би-л-ҳаққ. Фа ла такунанна мина-л-мумтарин. 114. Ва таммат калимату Раббика сидқа-в ва ъадла. Ла мубаддила ли калиматиҳ. Ва Ҳува-с-Самиъу-л Ъалим. 115. Ва ин тутиъ аксара ман фи-л-арзи юзиллука ъан сабилиллаҳ. Ий яттабиъуна илла-з занна ва ин ҳум илла яхрусун.116. Инна Раббака Ҳува аъламу ма-й язиллу ъан сабилиҳи ва Ҳува аъламу би-л-муҳтадин.117. Фа кулу мим ма зукирасмуллоҳи ъалайҳи ин кунтум би айтиҳи муъминин.118.
Ва ма лакум алла таъкулу мим-ма зукирасмуллоҳи ъалайҳи ва қад фассала лакум-м ма ҳаррама ъалайкум илла мазтуриртум илайҳ. Ва инна касира-л ла юзиллуна би аҳваиҳим би ғайри ъилм. Инна Раббака Ҳува аъламу би-л муътадин. 119. Ва зару здҳира-л-исми ва батинаҳ. Инна-л-лазина яксибуна-л-исма са юҷзавна би ма кану яқтарифун. 120. Ва ла таъкулу мим ма лам юзкар исмуллоҳи ъалайҳи ва иннаҳу ла фисқ. Ва инна-ш-шайатина ла йуҳуна ила авлийаиҳим ли юҷадилукум. Ва ин атаътумуҳум иннакум ла мушрикун. 121. А-ва ман кана майтан фа аҳяинаҳу ва ҷаъална лауф нура-й ямши биҳи фи-н-наси кама-м масалуҳу фи-з-зулумати лайса би хориҷи-м минҳа. Казалика зуййина лил кафирина ма кану яъмалун. 122. Ва казалика ҷаъална фи кулли қарятин акабира муҷримиҳа ли ямкуру фиҳа. Ва ма ямкуруна илла би анфусиҳим ва ма яшъурун. 123. Ва иза ҷаа ҳум аятун қолу лан-н-нуъмина ҳатта нуъта мисла ма утия русулуллоҳ. Аллоҳу аъламу ҳайсу яҷъалу рисалатаҳ. Саюсибу-л-лазина аҷраму сағдрун ъиндаллоҳи ва ъазабун шадидум би ма кану ямкурун. 124.
Фа ма-й юридиллаҳу ай яҳдияҳу яшраҳ садраҳу лил Ислам. Ва ма-й юрид ай юзиллаҳу яҷъал садраҳу заййиқан ҳараҷан ка аннама яссаъъаду фи-с-самаъ. Казалика яҷъалуллоҳу-р-риҷса ъала-л-лазина ла юъминун. 125. Ва ҳаза сироту Раббика мустақима. Қад фассална-л-айати ли қавми-й-яззаккарун 126. Лаҳум Дару-с-салами ъинда Раббиҳим ва Ҳува валийюҳум би ма кану яъмалун. 127. Ва явма яҳшуруҳум ҷамиъа-й йа маъшара-л-ҷинни қадистаксартум-м мина-л-инс. Ва қола авлийауҳум- м мина-л-инси Раббанастамтаъа баъзуна би баъзи-в ва балағна аҷалана-л-лази аҷҷалта лана. Қола-н нару масвакум холидина фиҳа илла ма шааллоҳ. Инна Раббака Ҳакимун Ъалим. 128. Ва казалика нувалли баъза-з-золимина баъзам би ма кану яксибун. 129. Йа маъшара-л-ҷинни ва-л-инси алам яътикум русулу-м минкум яқуссуна ъалайкум айати ва юнзирунакум лиқоа явмикум ҳаза. Қолу шаҳидна ъала анфусина. Ва ғарратҳуму-л-ҳайату-д-дунйа ва шаҳиду ъала анфусиҳим аннаҳум кану кафирин. 130.
Залика ал лам яку-р-Раббука муҳлика-л-қурб би зулми-в ва аҳлуҳа ғофилун.131. Ва ли куллин дараҷа у-м мимма ъамилу. Ва ма Раббука би ғофилин ъамма яъмалун. 132. Ва Раббука-л-Ғанийю Зу-р-раҳмаҳ. Ий йашаъ юзҳибкум ва ястахлиф мим баъдикум-м ма яшау кама аншаакумм мин зуррийяти қавмин ахарин. 133. Инна ма туъадуна ла ат. Ва ма антум би муъҷизин. 134. Қул йа қавмиъмалу ъала маканатикум инни ъамил. Фа савфа таъламуна ман такуну лаҳу ъақибату-д-дар. Иннаҳу ла юфлиҳу-з-золимун. 135. Ва ҷаъалу лиллаҳи мим ма зараа мина-л-ҳарси ва-л-анъами насибан фа қолу ҳаза лиллаҳи бизаъмиҳим ва ҳаза ли шуракаина. Фа ма кана ли шуракаиҳим фа ла ясилу илаллоҳ. Ва ма кана лиллаҳи фа ҳува ясилу ила шуракаиҳим. Саа ма яҳкумун. 136. Ва казалика зайяна ли касири-м мина-л-мушрикина қа ла авладиҳим шуракауҳум ли юрдуҳум ва ли ялбису ъалайҳим динаҳум ва лав шааллоҳу ма фаъалуҳ. Фа зарҳум ва ма яфтарун. 137.
Ва қолу ҳазиҳи анъаму-в ва ҳарсун ҳиҷру-л ла ятъамуҳа илла ман-н-нашау би заъмиҳим ва анъамун ҳурримат зуҳуруҳа ва анъаму-л ла язкурунасмаллоҳи ъалайҳафтироан ъалайҳ. Са яҷзиҳим би ма кану яфтарун. 138. Ва қолу ма фи бутуни ҳазиҳи-л-анъами холисату-л ли зукурина ва муҳаррамун ъала азваҷина. Ва ий якум майтатан фа ҳум фиҳи шуракаъ. Са яҷзиҳим васфаҳум. Иннаҳу Ҳакимун Ъалим. 139. Қад хасира-л-лазина қаталу авладаҳум сафаҳам би ғайри ъилми-в ва ҳарраму ма разақаҳумуллоҳу ифтироан ъалаллоҳ. Қад заллу ва ма кану муҳтадин.140. Ва Ҳува-л-лази аншаа ҷаннати-м маърушати-в ва ғайра маърушати-в ва-н-нахла ва-з-заръа мухталифан укулуҳу ва-з зайтуна ва-р-руммана муташабиҳа-в ва ғайра муташабиҳ. Кулу мин самариҳи иза асмара ва ату ҳаққаҳу явма ҳасодиҳи ва ла тусрифу. Иннаҳу ла юҳиббу-л-мусрифин. 141. Ва мина-л анъами ҳамулата-в ва фарша. Кулу мим ма разақакумуллоҳу ва ла таттабиъу хутувати-ш шайтон. Иннаҳу лакум ъадувву-м мубин. 142.
Саманията азваҷи-м мина-з-заън иснайни ва мина-л-маъз иснайн. Қул а-з-закарайни ҳаррама амий-л-унсаяйни ам маштамала ъалайҳи арқаму-л-унсаяйн. Наббиуни би ъилмин ин кунтум содиқин. 143. Ва мина-л-ибили иснайни ва мина-л-бақари иснайн. Қул а-з-закарайни ҳаррама ами-л-унсаяйни ам маштамалат ъалайҳи арҳаму-л-унсаяйн. Ам кунтум шуҳадаа из ва-с-сокумуллоҳу би ҳаза. Фа ман азламу мим ман-ифтаро ъалаллоҳи казиба-л лиюзилла-н-наса би ғайри ъилм. Инналлоҳа ла яҳди-л-қавма-з-золимин. 144. Қул ла аҷиду фи ма уҳия илайя муҳарраман ъала тоъими-и ятъамуҳу илла ай якуна майтатан ав дама-м масфуҳан ав лаҳма хинзирин фа иннаҳу риҷсун ав фисқан уҳилла ли ғайриллаҳи биҳ. Фа ман-изтурра ғайра бағив ва ла ъадин фа инна Раббака Ғафуру-р-Раҳим. 145. Ва ъала-л лазина ҳаду ҳаррамна кулла зи зуфур. Ва мина-л бақари ва-л-ғанами ҳаррамна ъалайҳим шуҳумаҳума илла ма ҳамалат зуҳуруҳума ави-л ҳавайа ав махталата би ъазм. Залика ҷазаинаҳум би бағйиҳим ва инна ла содиқун. 146.
Фа ин каззабука факу-р-Раббукум зу раҳмати-в васиъати-в ва ла юрадду баъсуҳу ъани-л-қавми-л муҷримин. 147. Са яқулу-л-лазина ашраку лав шааллоҳу ма ашракна ва ла абауна ва ла ҳаррамна мин шайъ. Казалика каззаба-л-лазина мин қаблиҳим ҳатта зақу баъсана. Қул ҳал ъиндакум-м мин ъилмин фа тухриҷуҳу лана ин таттабиъуна илла-з занна ва ин антум илла тахрусун. 148. Қул фа лиллаҳи-л-ҳуҷҷату-л-балиғаҳ. Фа лав шаа ла ҳадакум аҷмаъин. 149. Қул ҳалумма шуҳадаакуму-л-лазина яшҳадуна анналлоҳа ҳаррама ҳаза. Фа ин шаҳиду фа ла ташҳад маъаҳум. Ва ла таттабиъ аҳваа-л лазина каззабу би айа ина ва-л-лазина ла юъминуна би-л-ахирати ва ҳум би Раббиҳим яъдилун. 150. Қул таъалав атлу ма ҳаррама Раббукум ъалайкум алла тушрику биҳи шай-ав ва би-л-валидайни иҳсана-в ва ла тақтулу авладакум-м мин имлақ. Наҳну нарзуқукум ва иййаҳум. Ва ла тақрабу-л-фаваҳиша ма заҳара минҳа ва ма батан. Ва ла тақтулу-н нафса-л-лати ҳаррамаллоҳу илла би-л-ҳаққ. Заликум ва-с-сокум биҳи лаъаллакум таъқилун. 151.
Ва ла тақрабу мала-л-ятими илла би-л-лати ҳия аҳсану ҳатта яблуға ашуддаҳ. Ва авфу-л-кайла ва-л-мизана би-л-қист. Ла нукаллифу нафсан илла вусъаҳа. Ва иза қултум фаъдилу ва лав кана за қурба ва би ъаҳдиллаҳи авфу. Заликум ва-с-сокум биҳи лаъаллакум тазаккарун. 152. Ва анна ҳаза сироти мустақиман фа-т-табиъуҳу ва ла таттабиъу-с-субула фа тафаррақа бикум ъан сабилиҳ. Заликум вассокум биҳи лаъаллакум таттақун. 153. Сумма атаина Муса-л-китаба тамаман ъала-л-лази аҳсана ва тафсила-л ли кулли шай-ив ва ҳуда-в ва раҳмата-л лаъаллаҳум би лиқои Раббиҳим юъминун. 154. Ва ҳаза китабун анзалнаҳу мубаракун фа-т-табиъуҳу ва-т-тақу лаъаллакум турҳамун. 155. Ан тақулу иннама унзила-л-китабу ъала тоифатайни мин қаблина ва ин кунна ъан диросатиҳим ла ғофилин. 156. Ав тақулу лав анна унзила ъалаина-л-китабу ла кунна аҳда минҳум. Фақад ҷаакум баййинату-м ми-р-Раббикум ва ҳуда-в ва раҳмаҳ. Фа ман азламу мим ман каззаба би айатиллаҳи ва садафа ъанҳа. Са наҷзи-л-лазина ясоифуна ъан айатина суа-л-ъазаби би ма кану ясоифун. 157.
Ҳал янзуруна илла ан таътияхуму-л-малаикату ав яътия Раббука ав яътия баъзу айати Раббик. Явма яъти баъзу айати Раббика ла янфаъу нафсан имануҳа лам такун аманат мин қаблу ав касабат фи иманиҳа хайро. Қулинтазиру инна мунтазирун. 158. Инна-л-лазина фаррақу динаҳум ва кану шияъа-л ласта минҳум фи шайъ. Иннама амруҳум илаллоҳи сумма юнаббиуҳум би ма кану яфъалун. 159. Ман ҷаа би-л-ҳасанати фа лаҳу ъашру амсалиҳа. Ва ман ҷаа би-с-саййиати фа ла юҷза илла мислаҳа ва ҳум ла юзламун. 160. Қул иннани ҳадани Рабби ила сироти-м мустақимин динан қияма-м миллата Иброҳима ҳанифа. Ва ма кана мина-л-мушрикин. 161. Қул инна салати ва нусуки ва маҳйая ва мамати лиллаҳи Рабби-л-ъаламин. 162. Ла шарика лаҳ. Ва би залика умирту ва ана аввалу-л-муслимин.163. Қул а-ғайраллоҳи абғи Рабба-в ва Ҳува Раббу кулли шайъ. Ва ла таксибу куллу нафсин илла ъалайҳа. Ва ла тазиру вазирату-в визра ухро. Сумма ила Раббикум-м марҷиъукум фа юнаббиукум би ма кунтум фиҳи тахталифун. 164. Ва Ҳувал-лази ҷаъалакум халаифа-л арзи ва рафаъа баъзакум фавқа баъзин дараҷати-л ли яблувакум фи ма атакум. Инна Раббака сариъу-л-ъиқоби ва иннаҳу ла-Ғафуру-р-Раҳим. 165.

1 2 3Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *