Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи АЪРОФ(Баландиҳо)

СУРАТУ-Л-АЪРОФ
(206 ояҳ) (007)

Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим
Алиф. Ламм. Мим. Сод. 1. Китабун унзила илайка фа ла якун фи садрика ҳараҷу-м минҳу ли тунзира биҳи ва зикро лил муъминин. 2. Иттабиъу ма унзила илайкум-м ми-р-Раббикум ва ла таттабиъу мин дуниҳи авлийаъ. Қалила-м ма тазаккарун. 3. Ва кам-м мин қарятин аҳлакнаҳа фаҷааҳа баъсуна байатан ав ҳум қоилун. 4. Фа ма кана даъваҳум из ҷааҳум баъсуна илла ан қолу инна кунна золимин. 5. Фа ла нас-аланна-л-лазина урсила илайҳим ва ла нас-аланна-л-мурсалин. 6. Фа ла нақуссанна ъалайҳим би ъилми-в ва ма кунна аоибин. 7. Ва-л-вазну явмаизини-л-ҳаққ. Фа ман сақулат мавазинуҳу фа улаика ҳуму-л муфлиҳун. 8. Ва ман хаффат мавазинуҳу фа улаика-л-лазина хасиру анфусаҳум би ма кану би айатина язлимун. 9. Ва лақад макканнакум фи-л арзи ва ҷаъална лакум фиҳа маъайиш. Қалила-м ма ташкурун.10. Ва лақад халақнакум сумма савваунакум сумма қулна лил малаикатисҷуду ли Адама фа саҷаду илла Иблиса лам яку-м мина-с-саҷидин. 11.
Қола ма манаъака алла тасҷуда из амартук. Қола ана хайру-м минҳу халақтани мин-н-нари-в ва халақтаҳу мин тин. 12. Қола фаҳбит минҳа фа ма якунулака ан татакаббара фиҳа фахруҷ иннака мина-с-соғирин. 13. Қола анзиуни ила явми юбъасун. 14. Қола иннака мина-л-мунзарин. 15. Қола фа би ма ағвайтани ла ақъуданна лаҳум сиротака-л-мустақим. 16. Сумма ла атияннаҳум-м мим байни айдиҳим ва мин халфиҳим ва ъан аиманиҳим ва ъан шамаилиҳим. Ва ла таҷиду аксараҳум шакирин. 17. Қолахруҷ минҳа маз-ума-м мадҳуро. Ламан табиъака минҳум ла амлаанна Ҷаҳаннама минкум аҷмаъин. 18. Ва йа Адамускун анта ва завҷука-л-Ҷанната фа кула мин ҳайсу шиътума ва ла тақраба ҳазиҳи-ш-шаҷарата фа такуна мина-з-золимин. 19. Фа васваса лаҳума-ш шайтону ли юбдия лаҳума ма вурия ъанҳума мин сав-атиҳима ва қола ма наҳакума Раббукума ъан ҳазиҳи-ш-ша ҷарати илла ан такуна малакайни ав такуна мина-л-ҳалидин. 20. Ва қосамаҳума инни лакума ламина-н-насиҳин. 21. Фа даллаҳума би ғурур. Фа ламма зақа-ш-ша ҷарата бадат лаҳума саватуҳума ва тафиқо яхсифани ъалайҳима ми-в варақи-л-ҷаннаҳ. Ва надаҳума Раббуҳума алам анҳакума ъан тилкума-ш-шаҷарати ва ақул-л лакума инна – ш – шайтона лакума ъадувву-м мубин. 22.
Қола Раббана заламна анфусана ва ил лам тағфир лана ва тарҳамна ла накунанна мина-л-хосирин. 23. Қолаҳбиту баъзукум ли баъзин ъадувв. Ва лакум фи-л-арзи мустақарру-в ва матаъун ила ҳин. 24. Қола фиҳа таҳявна ва фиҳа тамутуна ва минҳу тухраҷун. 25. Йа бани Адама қад анзална ъалайкум либаса-й ювари сав-атикум ва риша. Ва либасу-т тақва залика хайр. Залика мин айатиллаҳи лаъаллаҳум яззаккарун. 26. Йа бани Адама ла яфтинаннакуму-ш-шайтону кама ахраҷа абавайкум-м мина-л-Ҷаннати янзиъу ъанҳума либасаҳума ли юрияҳума сав-атиҳима. Иннаҳу ярокум ҳува ва қабилуҳу мин ҳайсу ла таравнаҳум. Инна ҷаъална-ш шайатина авлийаа лил лазина ла юъминун. 27. Ва иза фаъалу фаҳишатан қолу ваҷадна ъалайҳа абаана валлоҳу амарана биҳа. Қул инналлоҳа ла яъмуру би-л-фаҳшаъ. А-тақулуна ъалаллоҳи ма ла таъламун. 28. Қул амара Рабби би-л-қист. Ва ақиму вуҷуҳакум ъинда кулли масҷиди-в вадъуҳу мухлисина лаҳу-д-дин. Кама бадаакум таъудун. 29. Фариқан ҳада ва фариқан ҳаққа ъалайҳиму-з залалаҳ. Иннаҳуму-т-тахазу-ш-шайатина авлийаа мин дуниллаҳи ва яҳсабуна аннаҳумм муҳтадун. 30.
Йа бани Адама хузу зинатакум ъинда кулли масҷиди-в ва кулу вашрабу ва ла усрифу. Иннаҳу ла юҳиббу-л-мусрифин. 31. Қул ман ҳаррама зинаталлоҳи-л-лати ахраҷа ли ъибадиҳи ва-т-таййибати мина-р-ризқ. Қул ҳия лил лазина аману фи-л-ҳайати-д-дунйа холисата-й явма-л қийамаҳ. Казалика нуфассилу-л-айати ли қавми-й- яъламун. 32. Қул иннама ҳаррама Раббия-л- фаваҳиша ма заҳара минҳа ва ма батана ва-л-исма ва-л-бағя би ғайри-л-ҳаққи ва ан тушрику биллаҳи ма лам юназзил биҳи султона-в ва ан тақулу ъалаллоҳи ма ла таъламун. 33. Ва ли кулли умматин аҷал. Фа иза ҷаа аҷалуҳум ла ястаъхируна саъата-в ва ла ястақдимун. 34. Йа бани Адама имма яътияннакум русулу-м минкум яқуссуна ъалайкум айати фа маниттақо ва аслаҳа фа ла хавфун ъалайҳим ва ла ҳум яҳзанун. 35. Ва-л-лазина каззабу би айатина вастакбару ъанҳа улаика асҳабун-нари ҳум фиҳа холидун. 36. Фа ман азламу мим манифтаро ъалаллоҳи казибан ав каззаба би айатиҳ. Улаика яналуҳум насибуҳум мина-л-китаб. Ҳатта иза ҷаашҳум русулуна ятаваффавнаҳум қолу аина ма кунтум тадъуна мин дуниллаҳ. Қолу заллу ъанна ва шаҳиду ъала анфусиҳим аннаҳум кану кафирин.37.
Қоладхулу фи умамин қад халат мин қабликум-м мина-л-ҷинни ва-л-инси фи-н-нар. Куллама дахалат уммату-л лаъанат ухтаҳа. Ҳатта иза-д-дараку фиҳа ҷамиъан қолат ухроҳум ли улаҳум Раббана ҳаулаи азаллуна фа атиҳим ъазабан зиъфа-м мина-н-нар. Қола ли куллин зиъфу-в ва лаки-л ла таъламун. 38. Ва қолат улаҳум ли ухроҳум фа ма кана лакум ъалайна мин фазлин фазуқу-л-ъазаба би ма кунтум таксибун. 39. Инна-л-лазина каззабу би айатина вастакбару ъанҳа ла туфаттаҳу лаҳум абвабу-с-самаи ва ла ядхулуна-л-Ҷанната ҳатта ялиҷа-л-ҷамалу фи самми-л-хийат. Ва казалика наҷзи-л муҷримин. 40. Лаҳум-м мин Ҷаҳаннама миҳаду-в ва мин фавқиҳим ғаваш. Ва казалика наҷзи-з-золимин. 41. Ва-л-лазина аману ва ъамилу-с-солиҳати ла нукаллифу нафсан илла вусъаҳа улаика асҳабу-л Ҷаннати ҳум фиҳа холидун. 42. Ва назаъна ма фи судуриҳим-м мин ғиллин таҷри мин таҳтиҳиму-л анҳар. Ва қолу-л-ҳамду лиллаҳи-л-лази ҳадана ли ҳаза ва ма кунна ли наҳтадия лав ла ан ҳаданаллоҳ. Лақад ҷаат русулу Раббина би-л-ҳаққ. Ва нуду ан тилкуму-л Ҷаннату уристумуҳа би ма кунтум таъмалун. 43.
Ва нада асҳабу-л-Ҷаннати асҳаба-н-нари ан қад ваҷадна ма ваъадана Раббуна ҳаққан фа ҳал ваҷаттум-м ма ваъада Раббукум ҳаққд. Қолу наъам. Фа аззана муаззинум баинаҳум ал ла ънатуллоҳи ъала-з-золимин. 44. Ал-лазина ясуддуна ъан сабилиллаҳи ва ябғунаҳа ъиваҷа-в ва ҳум би-л-ахирати кафирун. 45. Ва баинаҳума ҳиҷаб. Ва ъала-л-аърдфи риҷалу-й яърифуна куллам би сймаҳум. Ва надав асҳаба-л-Ҷаннати ан саламун ъалайкум. Лам ядхулуҳа ва ҳум ятмаъун. 46.Ва иза сурифат абсоруҳум тилқоа асҳаби-н-нари қолу Раббана ла таҷъална маъа-л-қавми-з-золимин. 47. Ва нада асҳабу-л-аърдфи риҷала-й яърифунаҳум би симаҳум қолу ма ағна ъанкум ҷамъукум ва ма кунтум тастакбирун. 48. А-ҳаулаи-л-лазина ақсамтум ла яналуҳумуллоҳу би раҳмаҳ. Удхулу-л Ҷанната ла хавфун ъалайкум ва ла антум таҳзанун. 49. Ва нада асҳабу-н-Нари асҳаба-л Ҷаннати ан афизу ъалаина мина-л-маи ав мим ма разақакумуллоҳ. Қолу инналлоҳа ҳаррамаҳума ъала-л-кафирин. 50. Ал-лазина-т-тахазу динаҳум лаҳва-в ва лаъиба-в ва ғарратҳуму-л-ҳайату-д дунйа. Фа-л-явма нансаҳум кама насу лиқоа явмиҳим ҳаза ва ма кану би айатина яҷҳадун. 51.
Ва лақад ҷиънаҳум би китабин фассалнаҳу ъала ъилмин ҳуда-в ва раҳмата-л ли қавми-и юъминун. 52. Ҳал янзуруна илла таъвилаҳ. Явма яъти таъвилуҳу яқулу-л-лазина насуҳу мин қаблу қад ҷаат русулу Раббина би-л-ҳаққи фа ҳал лана мин шуфаъаа фа яшфаъу лана ав нурадду фа наъмала ғайра-л-лази кунна наъмал. Қад хасиру анфусаҳум ва залла ъанҳум-м ма кану яфтарун. 53. Инна Раббакумуллоҳу-л-лази халақа-с-самавати ва-л арза фи ситтати аййамин суммастава ъала-л Ъарши юғши-л-лайла-н-наҳара ятлубуҳу ҳасиса-в ва-ш-шамса ва-л-қамара ва-н-нуҷума мусаххароти-м би амриҳ. Ала лаҳу-л-халқу ва-л-амр. Табаракаллоҳу Раббу-л-ъаламин. 54. Удъу Раббакум тазарруъа-в ва хуфяҳ. Иннаҳу ла юҳиббу-л- муътадин. 55. Ва ла туфсиду фи-л-арзи баъда ислаҳиҳа вадъуҳу хавфа-в ва тамаъа. Инна раҳматаллоҳи қарибу-м мина-л-муҳсинин. 56. Ва Ҳува-л-лази юрсилу-р-рийаҳа бушрам баина ядай раҳматиҳ. Ҳатта иза ақаллат саҳабан сиқолан суқнаҳу ли балади-м маййитин фа анзална биҳи-л- маа фа ахраҷна биҳи мин кулли-с-самардт. Казалика нухриҷу-л-мавта лаъаллакум тазаккарун. 57.
Ва-л-баладу-т-таййибу яхруҷу набатуҳу би изни Раббиҳи ва-л-лази хабуса ла яхруҷу илла накида. Казалика нусаррифу-л-айати ли қавми-и яшкурун. 58. Лақад арсална Нуҳан ила қавмиҳи фа-Қола йа қавмиъбудуллоҳа ма лакумм мин илаҳин ғайруҳу инни ахофу ъалайкум ъазаба явмин Ъазим. 59. Қола-л-малау мин қавмиҳи инна ла нарока фи залали-м мубин. 60. Қола йа қавми лайса би залалату-в ва лакинни расулум ми-р-Рабби-л ъаламин. 61. Убаллиғукум рисалати Рабби ва ансаҳу лакум ва аъламу миналлоҳи ма ла таъламун. 62. Ава ъаҷибтум ан ҷаакум зикрум ми- р Раббикум ъала раҷули-м минкум ли юнзиракум ва ли таттақу ва лаъаллакум турҳамун. 63. Фа каззабуҳу фа анҷаинаҳу ва-л-лазина маъаҳу фи-л фулки ва ағрақна-л-лазина каззабу би айатина. Иннаҳум кануу қавман ъамин. 64. Ва ила Ъадин аҳаҳум Ҳуда. Қола йа қавмиъбудуллоҳа ма лакум-м мин илаҳин ғайруҳ. А-фа ла таттафн. 65. Қола-л малау-л-лазина кафару мин қавмиҳи инна ла нарока фи сафаҳати-в ва инна ла назуннука мина-л казибин. 66. Қола йа қавми лайса би сафаҳату-в ва лакинни расулу-м ми-р-Рабби-л-ъаламин. 67.
Убаллиғукум рисалати Рабби ва ана лакум насиҳун амин. 68. Ава ъаҷибтум ан ҷаакум зикру-м ми-р Раббикум ъала раҷули-м минкум ли юнзиракум. Вазкуру из ҷаъалакум хулафаа мим баъди қавми Нуҳи-в ва задакум фи-л-халқи бастаҳ. Фазкуру алааллоҳи лаъаллакум туфлиҳун. 69. Қолу аҷиътана ли наъбудаллоҳа ваҳдаҳу ва назара ма кана яъбуду абауна. Фаътина би ма таъидуна ин кунта мина-с-содиқин. 70. Қола қад вақаъа ъалайкум-м ми-р-Раббикум риҷсу-в ва ғазаб. А-туҷадилунани фи асмаин саммайтумуҳа антум ва абаукум-м ма наззалаллоҳу биҳа мин султон. Фантазиру инни маъакум-м мина-л-мунтазирин. 71. Фа анҷаинаҳу ва-л-лазина маъаҳу би раҳмати-м минна ва қатаъна дабира-л-лазина каззабу би айатина ва ма кану муъминин. 72. Ва ила Самуда аҳаҳум болиҳа. Қола йа қавмиъбудуллоҳа ма лакум-м мин илаҳин ғайруҳ. Қад ҷааткум баййинату-м ми-р Раббикум. Ҳазиҳи нақатуллоҳи лакум аяҳ. Фа заруҳа таъкул фи арзиллаҳи ва ла тамассуҳа би суин фаяъхузакум ъазабун алим. 73.
Вазкуру из ҷаъалакум хулафаа мим баъди Ъади-в ва бавваакум фи-л-арзи таттахизуна мин суҳулиҳа қусура-в ва танҳитуна-л-ҷибала буйута. Фазкуру алааллоҳи ва ла таъса-в фи-л-арзи муфсидин. 74. Қила-л-малау-л-лазинастакбару мин қавмиҳи лил лазина-с-тузъифу ли ман амана минҳум атаъламуна анна Солиҳа-м мурсалу-м ми-р-Раббиҳ. Қилу инна би ма урсила биҳи муъминун. 75. Қола-л-лазина-с- такбару инна би-л-лази амантум биҳи кафирун. 76. Фа ъақарун-н-нақата ва ъатав ъан амри Раббиҳим ва қилу йа билиҳуътина би ма таъидуна ин кунта мина-л мурсалин. 77. Фа ахазатҳуму-р-раҷфату фа асбаҳу фи дариҳим ҷусимин. 78. Фа тавалла ъанҳум ва қила йа қавми лақад аблағтукум рисалата Рабби ва насаҳту лакум ва лаки-л ла туҳиббуна-н-насиҳин. 79. Ва Лутан из қола ли қавмиҳи атаътуна-л-фаҳишата ма сабақакум биҳа мин аҳади-м мина-л-ъаламин. 80. Иннакум ла таътуна-р-риҷала шаҳвата-м мин дуни-н- нисаъ. Бал антум қавму-м мусрифун. 81.
Ва ма кана ҷаваба қавмиҳи илла ан қолу ахриҷуҳум-м мин қарятикум. Иннаҳум унасу-и ятатаҳҳарун. 82. Фа анҷаинаҳу ва аҳлаҳу илламраатаҳу канат мина-л ғобирин. 83. Ва амтауна ъалайҳим-м матаро. Фанзур кайфа кана ъақибату-л-муҷримин. 84. Ва ила Мадяна аҳаҳум Шуъайба. Қола йа қавмиъбудуллоҳа ма лакум-м мин илаҳин ғайруҳ. Қад ҷааткум баййинату-м ми-р-Раббикум. Фа авфу-л-кайла ва-л мизана ва ла абхасу-н-наса ашйааҳум ва ла туфсиду фи-л-арзи баъда ислаҳиҳа. Заликум хайру-л лакум ин кунтум-м муъминин. 85. Ва ла тақъуду би кулли сиротин уъидуна ва тасуддуна ъан сабилиллаҳи ман амана биҳи ва табғунаҳа ъиваҷа. Вазкуру из кунтум қалилан факассаракум. Ванзуру кайфа кана ъақибату-л-муфсидин. 86. Ва ин кана тоифату-м минкум аману би-л-лази урсилту биҳи ва тоифату-л лам юъмину фасбиру ҳатта яҳкумаллоҳу баинана. Ва Ҳува Хайру-л-ҳакимин. 87.
Қола-л-малау-л-лазинастакбару мин қавмиҳи ла нухриҷаннака йа Шуъайбу ва-л-лазина аману маъака мин қарятина ав ла таъудунна фи миллатина. Қола а-ва лав кунна кариҳин. 88. Қадифтараина ъалаллоҳи казибан ин ъудна фи миллатикум баъда из наҷҷаналлоҳу минҳа. Ва ма якуну лана ан-н-наъуда фиҳа илла ай яшааллоҳу Раббуна. Васиъа Раббуна кулла шай-ин ъилма. Ъалаллоҳи таваккална. Раббанафтаҳ баинана ва баина қавмина би-л-ҳаққи ва анта хайру-л-фатиҳин. 89. Ва қола-л-малау-л-лазина кафару мин қавмиҳи ла ини-т-табаътум Шуъайбан иннакум иза-л ла ҳасирун. 90. Фа ахазатҳуму-р-раҷфату фа асбаҳу фи дариҳим ҷасимин. 91. Ал-лазина каззабу Шуъайбан ка-ал лам яанав фиҳа. Ал-лазина каззабу Шуъайбан кану ҳуму-л-ҳасирин. 92. Фа тавалла ъанҳум ва қола йа қавми лақад аблағтукум рисалати Рабби ва насаҳту лакум фа кайфа аса ъала қавмин кафирин. 93. Ва ма арсална фи қаряти-м мин-н-набиййин илла ахазна аҳлаҳа би-л-баъсаи ва-з заррои лаъаллаҳум яззарраъун. 94. Сумма баддална макана-с-саййиати-л-ҳасаната ҳатта ъафа-в ва қолу қад масса абаана-з-зарроу ва-с-сарроу фа ахазнаҳум бағтатав ва ҳум ла яшъурун. 95.
Ва лав анна аҳла-л-қуро аману ва-т-тақав ла фатаҳна ъалайҳим баракати-м мина-с-самаи ва-л арзи ва лакин каззабу фа ахазнаҳум би ма кану яксибун. 96. А-фа амина аҳлу-л-қуро ай яътияҳум баъсуна байата-в ва ҳум наимун. 97. Ава амина аҳлу-л қуро ай яътияҳум баъсуна зуҳав ва ҳум ялъабун. 98. А-фа амину макраллоҳ. Фа ла яъману макраллоҳи илла-л-қавму-л-ҳасирун. 99. А-ва лам яҳди лил лазина ярисуна-л-арза мим баъди аҳлиҳа ал лав нашау асабнаҳум би зунубиҳим. Ва натбаъу ъала қулубиҳим фа ҳум ла ясмаъун. 100. Тилка-л-қуро нақуссу ъалайка мин амбаиҳа. Ва лақад ҷаатҳум русулуҳум би-л-баййинати фа ма кану ли юъмину би ма каззабу мин қабл. Казалика ятбаъуллоҳу ъала қулуби-л-кафирин. 101. Ва ма ваҷадна ли аксариҳим-м мин ъаҳди-в ва ив ваҷадна аксараҳум ла фасиқин.102. Сумма баъасна мим баъдиҳим-м Муса би айатина ила Фиръавна ва малаиҳи фазаламу биҳа. Фанзур кайфа кана ъақибату-л-муфсидин. 103. Ва қола Муса йа Фиръавну инни расулу-м ми-р-Рабби-л ъаламин. 104.
Ҳақиқун ъала ал ла ақула ъалаллоҳи илла-л-ҳаққ. Қад ҷиътукум би баййинати-м ми-р-Раббикум фа арсил маъия бани Исроил. 105. Қола ин кунта ҷиъта би айатин фаъти биҳи ин кунта мина-с содиқин. 106. Фа алқо ъасоҳу фа иза ҳия суъбану-м мубин. 107. Ва назаъа ядаҳу фа иза ҳия байзоу ли-н-назирин. 108. Қола-л-малау мин қавми Фиръавна инна ҳаза ла саҳирун Ъалим. 109. Юриду ай юхриҷакум-м мин арзикум. Фа ма за таъмурун. 110. Қолу арҷиҳ ва аҳаҳу ва арсил фи-л мадаини ҳаширин. 111. Яътука би кулли саҳирин Ъалим. 112. Ва ҷаа-с-саҳарату Фиръавна қолу инна лана ла аҷран ин кунна наҳну-л-ғолибин. 113. Қола наъам ва иннакум ламина-л муқаррабин. 114. Қолу йа Муса имма ан тулқия ва имма ан-н-накуна наҳну-л-мулқйн. 115. Қола алқу. Фа ламма алқав саҳару аъюна-н-наси ва-с-тарҳабуҳум ва ҷау би сиҳрин Ъазим. 116. Ва авҳаина ила Муса ан алқи ъасок. Фа иза ҳия талқафу ма яъфикун. 117. Фа вақаъа-л-ҳаққу ва батала ма кану яъмалун. 118. Фа ғулибу ҳуналика ванқалабу соғирин. 119. Ва улқия-с-саҳарату саҷидин. 120.
Қолу аманна би-Рабби-л-ъаламин. 121. Рабби Муса ва Ҳарун. 122. Қола Фиръавну амантум биҳи қабла ан азана лакум. Инна ҳаза ламакру-м макартумуху фи-л-мадинати ли тухрицу минҳа аҳлаҳа. Фа савфа таъламун. 123. Ла уқаттиъанна айдиякум ва арҷулакум-м мин хилафин сумма ла усаллибаннакум аҷмаъин. 124. Қолу инна ила Раббина мунқалибун. 125. Ва ма танқиму минна илла ан аманна би айати Раббина ламма ҷаатна. Раббана африа ъалайна сабра-в ва таваффана муслимин. 126. Ва қола-л малау мин қавми Фиръавна атазару Муса ва қавмаҳу ли юфсиду фи-л-арзи ва язарака ва алиҳатак. Қола са нуқаттилу абнаахум ва настаҳйй нисааҳум ва инна фавқаҳум қоҳирун. 127. Қола Муса ли қавмиҳистаъйну биллаҳи васбиру. Инна-л-арза лиллаҳи йурисуҳа ма-й яшау мин ъибадиҳи ва-л ъақибату лил муттақин. 128. Қолу узина мин қабли ан таътияна ва мим баъди ма ҷиътана. Қола ъаса Раббукум ай юҳлика ъадуввакум ва ястахлифакум фи-л-арзи фаянзура кайфа таъмалун. 129. Ва лақад ахазна ала Фиръавна би-с-синина ва нақсим мина-с-самароти лаъаллаҳум яззаккарун. 130.
Фа иза ҷаатҳуму-л-ҳасанату қолу лана ҳазиҳ. Ва ин тусибҳум саййиату-й яттайяру би Муса ва ма-м маъаҳ. Ала иннама тоируҳум ъиндаллоҳи ва лакинна аксараҳум ла яъламун. 131. Ва қолу маҳма таъ ина биҳи мин аяти-л ли тасҳарана биҳи фа ма наҳну лака би муъминин. 132. Фа арсална ъалайҳиму-т-туфана ва-л-ҷарода ва-л-қуммала ва-з зафадиъа ва-д-дама айати-м муфассалатин фастакбару ва кану қавма-м муҷримин. 133. Ва ламма вақаъа ъалайҳиму-р-риҷзу қолу йа Мусадъу лана Раббака би ма ъаҳида ъиндак. Ла ин кашафта ъанна-р-риҷза ла нуъминанна лака ва ла нурсиланна маъака бани Исроил. 134. Фа ламма кашафна ъанҳуму-р-риҷза ила аҷалин ҳум балиғуҳу иза ҳум янкусун. 135. Фантақамна минҳум фа ағрақнаҳум фи-л-ямми би аннаҳум каззабу би айатина ва кану ъанҳа ғофилин. 136. Ва аврасна-л қавма-л-лазина кану юстазъафуна машариқа-л арзи ва мағорибаҳа-л-лати баракна фиҳа. Ва таммат калимату Раббика-л-ҳусна ъала бани Исроила би ма сабару. Ва даммауна ма кана яснаъу Фиръавну ва қавмуҳу ва ма кану яъришун. 137.
Ва ҷавазна би бани Исроила-л-баҳра фа атав ъала қавми-й яъкуфуна ъала аснами-л лаҳум. Қолу йа Мусаҷъал-л лана илаҳан кама лаҳум алиҳаҳ. Қола иннакум қавмун таҷҳалун. 138. Инна ҳаулаи мутаббару-м ма ҳум фиҳи ва батилу-м ма кану яъмалун.139. Қола ағайраллоҳи абғикум Илаҳа-в ва Ҳува фаззалакум ъала-л-ъаламин. 140. Ва из анҷаинакум-м мин али Фиръавна ясумунакум суа-л ъазаб. Юқаттилуна абнаакум ва ястаҳиуна нисаакум. Ва фи заликум балау-м ми-р-Раббикум Ъазим. 141. Ва ваъаона Муса саласина лайлата-в ва атмамнаҳа би ъашрин фа тамма миқоту Раббиҳу арбаъина лайлаҳ. Ва қола Муса ли ахиҳи Ҳарунахлуфни фи қавми ва аслиҳ ва ла таттабиъ сабила-л-муфсидин. 142. Ва ламма ҷаа Муса ли миқотина ва калламаҳу Раббуҳу қола Рабби арини анзур илайк. Қола лан тарони ва лакининзур илал ҷабали фа ин-истақарра маканаҳу фа савфа таронй. Фа ламма таҷалла Раббуҳу лил ҷабали ҷаъалаҳу дакка-в ва харра Муса саъиқо. Фа ламма афақа қола субҳанака тубтуилайка ва ана аввалу-л-муъминин. 143.
Қола йа Муса иннистафайтука ъала-н-наси би рисалати ва би калами фа хуз ма атайтука ва ку-м мина-ш-шакирин. 144. Ва катабна лаҳу фи-л алваҳи мин кулли шай-им мавъизата-в ва тафсила-л ли кулли шай-ин фа хузҳа би қуввати-в ваъмур қавмака яъхузу би аҳсаниҳа. Са урикум дара-л-фасиқин. 145. Са асрифу ъан айатия-л-лазина ятакаббаруна фи-л-арзи би ғайри-л-ҳаққи ва ий ярав кулла аяти-л ла юъмину биҳа ва ий ярав сабила-р-рушди ла яттахизуҳу сабила-в ва ий яра-в сабила-л-ғаййи яттахизуҳу сабила. Залика би аннаҳум каззабу би айатина ва кану ъанҳа ғофилин. 146. Ва-л-лазина каззабу би айатина ва лиқои-л-ахирати ҳабитат аъмалуҳум. Ҳал юҷзавна илла ма кану яъмалун. 147. Ва-т-тахаза қавму Муса мим баъдиҳи мин ҳулиййиҳим ъиҷлан ҷасада-л лаҳу хувар. Алам ярав аннаҳу ла юкаллимуҳум ва ла яҳдиҳим сабила. Иттахазуҳу ва кану золимин. 148. Ва ламма суқита фи айдиҳим ва ра-ав аннаҳум қад заллу қолу лаи-л лам ярҳамна Раббуна ва яғфир лана ла накунанна мина-л-ҳасирин. 149.
Ва ламма раҷаъа Муса ила қавмиҳи ғазбана асифан қола биъсама халафтумуни мим баъди. А-ъаҷилтум амра Раббикум. Ва алқа-л-алваҳа ва ахаза би раъси ахиҳи яҷурруҳу илайҳ. Қолабна умма инна-л-қавма-с-тазъафуни ва каду яқтулунани фа ла тушмит бия-л-аъдаа ва ла таҷъални маъа-л-қавми-з-золимин. 150. Қола Раббиғфирли ва ли ахи ва адхилна фи раҳматика ва анта арҳаму-р-Роҳимин. 151. Инна-л-лазина-т тахазу-л-ъиҷла саяналуҳум ғазабу-м ми-р Раббиҳим ва зиллатун фи-л-ҳайати-д-дунйа. Ва казалика наҷзи-л-муфтарин. 152. Ва-л-лазина ъамилу-с-саййиати сумма табу мим баъдиҳа ва аману инна Раббака мим баъдиҳа ла Ғафуру-р Раҳим.153. Ва ламма саката ъам Муса-л-ғазабу ахаза-л-алваҳ. Ва фи нусхатиҳа ҳуда-в ва раҳмату-л лил лазина ҳум ли Раббиҳим ярҳабун. 154. Вахтара Муса қавмаҳу сабъина раҷула-л ли миқотина. Фа ламма ахазатҳуму-р-раҷфату қола Рабби лав шиъта аҳлактаҳум-м мин қаблу ва иййай. А-туҳликуна би ма фаъала-с-суфаҳау минна. Ин ҳия илла фитнатука тузиллу биҳа ман ташау ва таҳди ман ташаъ. Анта валийюна фағфир лана варҳамна ва Анта Хайру-л-Ғофирин.155.
Вактуб лана фи ҳазиҳи-д-дунйа ҳасаната-в ва фи-л ахирати инна ҳудна илайк. Қола ъазаби усибу биҳи ман ашаъ. Ва раҳмати васиъат кулла шайъ. Фа саактубуҳа лил лазина яттақуна ва юътуна-з заката ва-л-лазина ҳум би айатина юъминун. 156. Ал-лазина яттабиъуна-р-расула-н-набийя-л уммийя-л-лази яҷидунаҳу мактубан ъиндаҳум фи-т- Тавроти ва-л-Инҷили яъмуруҳум би-л-маъруфи ва янҳаҳум ъани-л-мункари ва юҳиллу лаҳуму-т- таййибати ва юҳарриму ъалайҳиму-л-хабаиса ва язаъу ъанҳум исраҳум ва-л-ағлала-л-лати канат ъалайҳим. Фа-л-лазина аману биҳи ва ъаззаруҳу ва насаруҳу ва-т-табаъу-н-нура-л-лази унзила маъаҳу улаика ҳуму-л-муфлиҳун. 157. Қул йа айюҳа-н-насу инни расулуллоҳи илайкум ҷамиъани-л лази лаҳу мулку-с-самавати ва-л-арз. Ла илаҳа илла Ҳува юҳйи ва юмит. Фа амину биллаҳи ва расулиҳи-н-набиййи-л-уммиййи-л-лази юъмину биллаҳи ва калиматиҳи ва-т-табиъуҳу лаъаллакум таҳтадун. 158. Ва мин қавми Муса уммату-и яҳдуна би-л-ҳаққи ва биҳи яъдилун. 159.
Ва қаттаънахум-уснатай ъашрата асбатан умама. Ва авҳаина ила Муса изиста-с-қоҳу қавмуҳу анизриб-б би ъасака-л-ҳаҷар. Фамбаҷасат минҳусната ъашрата ъаина. Қад ъалима куллу унаси-м машрабаҳум. Ва заллална ъалайҳиму-л-ғамама ва анзална ъалайҳиму-л манна ва-с-салва кулу мин таййибати ма разақнакум. Ва ма заламуна ва лакин кану анфусаҳум язлимун. 160. Ва из қила лаҳум-ускуну ҳазиҳи-л-қарята ва кулу минҳа ҳайсу шиътум ва қулу ҳиттату-в вадхулу-л баба суҷҷадан-н-нағфир лакум хатиатикум. Са назиду-л-муҳсинин. 161. Фа баддала-л-лазина заламу минҳум қавлан ғайра-л-лази қила лаҳум фа арсална ъалайҳим риҷза-м мина-с-самаи би ма кану язлимун. 162. Ва-с-алҳум ъани-л-қаряти-л лати канат ҳазирата-л-баҳри из яъдуна фи-с сабти из таътйҳим ҳйтануҳум явма сабтиҳим шурраъа-в ва явма ла ясбитуна ла таътиҳим. Казалика наблуҳум би ма кану яфсуқун. 163.
Ва из қолат уммату-м минҳум ли ма таъизуна қавманиллаҳу муҳликуҳум ав муъаззибуҳум ъазабан шадида. Қолу маъзиратан ила Раббикум ва лаъаллаҳум яттақун. 164. Фа ламма насу ма зуккиру биҳи анҷаина-л-лазина янҳавна ъани-с-суи ва ахазна-л-лазина заламу би ъазабим баисим би ма кану яфсуқун. 165. Фа ламма ъатав ъамма нуҳу ъанҳу қулна лаҳум куну қирадатан ҳасийн. 166. Ва из тааззана Раббука ла ябъасанна ъалайҳим ила явми-л-қийамати ма-й ясумуҳум суа-л ъазаб. Инна Раббака ла Сариъу-л-ъиқоби ва иннаҳу ла Ғафуру-р-Раҳим. 167. Ва қаттаънаҳум фи-л-арзи умама. Минҳуму-с-солиҳуна ва минҳум дуна залик. Ва балавнаҳум би-л-ҳасанати ва-с-саййиати лаъаллаҳум ярҷиъун. 168. Фа халафа мим баъдиҳим халфу-в варису-л-китаба яъхузуна ъараза ҳаза-л-адна ва яқулуна саюафару лана ва ий яътиҳим ъаразу-м мислуҳу яъхузуҳ. Алам юъхаз ъалайҳим-м мисақу-л-китаби алла яқулу ъалаллоҳи илла-л-ҳаққа ва дарасу ма фиҳ. Ва-д-дару-л ахирату хайру-л лил лазина яттақун. А-фала таъқилун. 169. Ва-л-лазина юмассикуна би-л-китаби ва ақому-с-салата инна ланузиъу аҷра-л-муслиҳин.170.
Ва из натақна-л-ҷабала фавқаҳум ка аннаҳу зуллату-в ва занну аннаҳу вақиъум биҳим хузу ма атаинакум би қуввати-в вазкуру ма фиҳи лаъаллакум таттақун. 171. Ва из ахаза Раббука мим бани Адама мин зуҳуриҳим зуррийятаҳум ва ашҳадаҳум ъала анфусиҳим аласту би Раббикум қолу бала. Шаҳидна ан тақулу явма-л-қийамати инна кунна ъан ҳаза ғофилин. 172. Ав тақулу иннама ашрака абауна мин қаблу ва кунна зуррийята-м мим баъдиҳим. А-фа туҳликуна би ма фаъала-л-мубтилун. 173. Ва казалика нуфассилу-л айати ва лаъаллаҳум ярҷиъун. 174. Ватлу ъалайҳим набаа-л-лази атаинаҳу айатина фансалаҳа минҳа фа атбаъаҳу-ш-шайтону фа кана мина-л-ғовин. 175. Ва лав шиъна ла рафаънаҳу биҳа ва лакиннаҳу ахлада ила-л-арзи ва-т-табаъа ҳаваҳ. Фа масалуҳу ка масали-л-калби ин таҳмил ъалайҳи ялҳас ав татрукҳу ялҳас. Залика масалу-л-қавми-л лазина каззабу би айатина. Фақсуси-л-қасаса лаъаллаҳум ятафаккарун. 176. Саа масалани-л қавму-л-лазина каззабу би айатина ва анфусаҳум кану язлимун.177. Ма-й яҳдиллаҳу фа ҳува-л-муҳтади ва ма-й-юзлил фа улаика ҳуму-л-ҳасирун. 178.
Ва лақад зараъна ли Ҷаҳаннама касира-м мина-л ҷинни ва-л-инс. Лаҳум қулубу-л ла яфқаҳуна биҳа ва лаҳум аъюну-л ла юбсируна биҳа ва лаҳум азану-л ла ясмаъуна биҳи. Улаика ка-л-анъами бал ҳум азалл. Улаика ҳуму-л-ғофилун. 179. Ва лиллаҳи-л-асмау-л-ҳусна фадъуҳу биҳа. Ва зару-л лазина юлҳидуна фи асмаиҳ. Са юҷзавна ма кану яъмалун. 180. Ва мим ман халақна уммату-и яҳдуна би-л-ҳаққи ва биҳи яъдилун. 181. Ва-л лазина каззабу би айатина санастадриҷуҳум-м мин ҳайсу ла яъламун. 182. Ва умли лаҳум. Инна кайди матин. 183. А-ва лам ятафаккару. Ма би соҳибиҳим-м мин ҷиннаҳ. Ин ҳува илла назиру-м мубин. 184. А-ва лам янзуру фи малакути-с самавати ва-л-арзи ва ма халақаллоҳу мин шай-и-в ва ан ъаса ай якуна қадиқтараба аҷалуҳум. Фа би аййи ҳадисим баъдаҳу юъминун. 185. Ма-й юзлилиллаҳу фа ла ҳадия лаҳ. Ва язаруҳум фи туғйаниҳим яъмаҳун. 186. Яс-алунака ъани-с-саъати аййана мурсаҳа. Қул иннама ъилмуҳа ъинда Рабби. Ла юҷаллиҳа ли вақтиҳи илла Ҳу. бақулат фи-с-самавати ва-л арз. Ла таътикум илла бағтаҳ. Яс-алунака ка аннака ҳафийюн ъанҳа. Қул иннама ъилмуҳа ъиндаллоҳи ва лакинна аксара-н-наси ла яъламун.187.
Қул ла амликули нафси нафъа-в ва ла зарран илла ма шааллоҳ. Ва лав кун у аъламу-л-ғайба ластаксарту мина-л-хайри ва ма массания-с-суъ. Ин ана илла назиру-в ва баширу-л ли қавми-и юъминун. 188. Ҳува-л-лази халақакум-м мин-н нафси-в ваҳидати-в ва ҷаъала минҳа завҷаҳа ли яскуна илайҳа. Фа ламма тағашшаҳа ҳамалат ҳамлан хафифан фа маррат биҳ. Фа ламма асқала-д даъаваллоҳа Раббаҳума ла ин атайтана солиҳа-л ла накунанна мина-ш-шакирин. 189. Фа ламма атаҳума солиҳан ҷаъала лаҳу шуракаа фи ма атаҳума. Фатаъалаллоҳу ъамма юшрикун. 190. А-юшрикуна ма ла яхлуқу шай-ав ва ҳум юхлақун. 191. Ва ла ястатиъуна лаҳум насра-в ва ла анфусаҳум янсурун. 192. Ва ин тадъуҳум ила-л ҳуда ла яттабиъукум. Саваун ъалайкум адаъавтумуҳум ам антум сомитун. 193. Инна-л лазина тадъуна мин дуниллаҳи ъибадун амсалукум. Фадъуҳум фалястаҷибу лакум ин кунтум содиқин. 194. А-лаҳум арҷулу-и ямшуна биҳа. Ам лаҳум айди-й ябтишуна биҳа. Ам лаҳум аъюну-и юбсируна биҳа. Ам лаҳум азану-и ясмаъуна биҳа. Қулидъу шуракаакум сумма кидуни фала тунзирун. 195.
Инна валиййияллоҳу-л-лази наззала-л-китаб. Ва Ҳува ятавалла-с-солиҳин. 196. Ва-л-лазина тадъуна мин дуниҳи ла ястатиъуна насракум ва ла анфусаҳум янсурун. 197. Ва ин тадъуҳум ила-л-ҳуда ла ясмаъу. Ва тароҳум янзуруна илайка ва ҳум ла юбсирун. 198. Хузи-л-ъафва ваъмур би-л-ъурфи ва аъриз ъани-л-ҷаҳилин. 199. Ва имма янзағаннака мина-ш-шайтони назғун фастаъиз биллаҳ. Иннаҳу Самиъун Ъалим. 200. Инна-л-лазина-т-тақав иза массаҳум тоифу-м мина-ш-шайтони тазаккару фа изаҳум-м мубсирун. 201. Ва ихвануҳум ямуддунаҳум фи-л-ғаййи сумма ла юқсирун. 202. Ва иза лам таътиҳим би аятин қолу лавлаҷтабай аҳа. Қул иннама аттабиъу ма йуҳа илайя ми-р-Рабби. Ҳаза басоиру ми-р-Раббикум ва ҳуда-в ва раҳмату-л ли қавми-и юъминун. 203. Ва иза қуриа-л-Қур-ану фастамиъу лаҳу ва анситу лаъаллакум турҳамун. 204. Вазку-р-Раббака фи нафсика тазарруъа-в ва хйфата-в ва дуна-л-ҷаҳри мина-л-қавли би-л-ғудувви ва-л-асоли ва ла таку-м мина-л-ғофилин. 205. Инна-л лазина ъинда Раббика ла ястакбируна ъан ъибадатиҳи ва юсаббиҳунаҳу ва лаҳу ясҷудун. 206.

1 2 3Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *