Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи АНФОЛ

СУРА ТУ-Л-АНФОЛ
(75 ояҳ) (008)

Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим
Яс-алунака ъани-л-анфал. Қули-л-анфалу лиллаҳи ва-р-расул. Фа-т-тақуллоҳа ва аслиҳу зата байникум. Ва атиъуллоҳа ва расулаҳу ин кунтум муъминин. 1. Иннама-л-муъминуна-л-лазина иза зукираллоҳу ваҷилат қулубуҳум ва иза тулият ъалайҳим айатуҳу задатҳум имана-в ва ъала Раббиҳим ятаваккалун. 2. Ал-лазина юқимуна-с салата ва мим ма разақнаҳум юнфиқун. 3. Улаика ҳуму-л-муъминуна ҳаққо. Лаҳум дараҷатун ъинда Раббиҳим ва мағфирату-в ва ризқун карим. 4. Кама ахраҷака Раббука мим байтика би-л-ҳаққи ва инна фариқам мина-л-муъминина ла кариҳун. 5. Юҷадилунака фи-л-ҳаққи баъда ма табайяна ка аннама юсақуна ила-л-мавти ва ҳум янзурун. 6. Ва из яъидукумуллоҳу иҳда-т-тоифатайни аннаҳа лакум ва таваддуна анна ғайра зати-ш-шавкати такуну лакум ва юридуллоҳу ай юҳиққа-л-ҳаққа би калиматиҳи ва яқтаъа дабира-л-кафирин. 7. Ли юҳиққа-л ҳаққа ва юбтила-л-батила ва лав кариҳа-л-муҷримун. 8.
Из тастағисуна Раббакум фастаҷаба лакум анни мумиддукум би алфи-м мина-л-малаикати мурдифин. 9. Ва ма ҷаъалахуллоҳу илла бушро ва ли татмаинна биҳи қулубукум. Ва ма-н-насру илла мин ъиндиллаҳ Инналлоҳа Ъазизун Ҳаким. 10. Из юғашшикуму-н нуъаса аманата-м минҳу ва юназзилу ъалайкум-м мина-с-самаи маа-л ли ютаҳҳиракум биҳи ва юзҳиба ъанкум риҷза-ш-шайтони ва ли ярбита ъала қулубикум ва юсаббита биҳи-л-ақдам. 11. Из йуҳи Раббука ила-л-малаикати аннй маъакум фа саббиту-л лазина аману. Саулқи фи қулуби-л-лазина кафару-р руъба фазрибу фавқа-л аънақи вазрибу минҳум кулла банан. 12. Залика би аннаҳум шаққуллоҳа ва расулаҳ. Ва ма-и юшақиқиллаҳа ва расулаҳу фа инналлоҳа шадиду-л-ъиқоб. 13. Заликум фа зуқуҳу ва анна лил кафирина ъазаба-н-нар. 14. Йа айюҳа-л-лазина аману иза лақитуму-л-лазина кафару заҳфан фа ла тув аллуҳуму-л-а дбар. 15. Ва ма-й юваллиҳим явмаизин дубураҳу илла мутаҳаррифа-л ли қиталин ав мутаҳаййизан ила фиатин фақад баа биғазаби-м миналлоҳи ва маъваҳу Ҷаҳаннам. Ва биъса-л-масир. 16.
Фалам тақтулуҳум ва лакинналлоҳа қаталаҳум. Ва ма рамайта из рамайта ва лакинналлоҳа рама. Ва ли юблия-л-муъминина минҳу балаан ҳасана. Инналлоҳа Самиъун Ъалим. 17. Заликум ва анналлоҳа муҳину кайди-л-кафирин. 18. Ин тастафтиҳу фақад ҷаакуму-л-фатҳ. Ва ин тантаҳу фа ҳува хайру-л лакум. Ва ин таъуду наъуд. Ва лан туғния ъанкум фиатукум шай-ав ва лав касурат. Ва анналлоҳа маъа-л-муъминин. 19. Йа айюҳа-л-лазина аману атиъуллоҳа ва расулаҳу ва ла таваллав ъанҳу ва антум тасмаъун. 20. Ва ла такуну ка-л-лазина қолу самиъна ва ҳум ла ясмаъун. 21. Инна шарра-д-давабби ъиндаллоҳи-с-сумму-л-букму-л-лазина ла яъқилун. 22. Ва лав ъалималлоҳу фиҳим хайра-л ла асмаъаҳум. Ва лав асмаъаҳум ла тавалла-в ва ҳумм муъризун. 23. Йа айюҳа-л-лазина аманустаҷибу лиллаҳи ва ли-р расули иза даъакум ли ма юҳйикум. Ваъламу анналлоҳа яҳулу баина-л-мар-и ва қалбиҳи ва аннаҳу илайҳи туҳшарун. 24. Ва-т-тақу фитната-л-ла тусибанна-л-лазина заламу минкум хоссаҳ. Ваъламу анналлоҳа шадиду-л-ъиқоб. 25.
Вазкуру из антум қалилу-м мустазъафуна фи-л- арзи таҳафуна ай ятахаттафакуму-н-насу фа авакум ва айядакум би насриҳи ва разақакум-м мина- т таййибати лаъаллакум ташкурун. 26. Йа айюҳа-л лазина аману ла тахунуллоҳа ва-р-расула ва тахуну аманатикум ва антум таъламун. 27. Ваъламу аннама амвалукум ва авладукум фитнату-в ва анналлоҳа ъиндаҳу аҷрун Ъазим. 28. Йа айюҳа-л лазина аману ин таттақуллоҳа яҷъал-л-лакум фурқона-в ва юкаффир ъанкум саййиатикум ва яафир лакум. Валлоҳу зу-л-фазли-л-Ъазим. 29. Ва из ямкуру бика-л-лазина кафару ли юсбитука ав яқтулука ав юхриҷук. Ва ямкуруна ва ямкуруллоҳ. Валлоҳу хайру-л-макирин. 30. Ва иза тутла ъалайҳим айатуна қолу қад самиъна лав нашау лақулна мисла ҳаза ин ҳаза илла асатиру-л-аввалин. 31. Ва из қолуллоҳумма ин кана ҳаза ҳува-л-ҳаққа мин ъиндика фа амтир ъалаина ҳиҷарата-м мина-с самаи авиътина би ъазабин алим. 32. Ва ма каналлоҳу ли юъаззибаҳум ва анта фиҳим. Ва ма каналлоҳу муъаззибаҳум ва ҳум ястағфирун. 33.
Ва ма лаҳум алла юъаззибаҳумуллоҳу ва ҳум ясуддуна ъани-л-Масҷиди-л-ҳароми ва ма кану авлийааҳ. Ин авлийауҳу илла-л-муттақуна ва лакинна аксараҳум ла яъламун. 34. Ва ма кана салатуҳум ъинда-л-байти илла мукаа-в ва тасоияҳ. Фазуқу-л-ъазаба би ма кунтум такфурун. 35. Инна-л-лазина кафару юнфиқуна амвалаҳум ли ясудду ъан сабилиллаҳ. Фа саюнфиқунаҳа сумма такуну ъалайҳим ҳасратан сумма юалабун. Ва-л-лазина кафару ила Ҷаҳаннама юҳшарун. 36. Ли ямизаллоҳу-л-хабиса мина-т-таййиби ва яҷъала-л-хабиса баъзаҳу ъала баъзин фа яркумаҳу ҷамиъан фа яҷъалаҳу фи Ҷаҳаннам. Улаика ҳуму-л-хосирун. 37. Қул лил лазина кафару ий янтаҳу юғфар лаҳумм ма қад салафа ва ий яъудуу фақад мазат суннату-л аввалин. 38. Ва қотилуҳум ҳатта ла такуна фитнату-в ва якунаддину куллуҳу лиллаҳ. Фа ининтаҳав фа инналлоҳа би ма яъмалуна басир. 39. Ва ин таваллав фаъламу анналлоҳа мавлакум. Ниъма-л-мавла ва ниъма-н-насир. 40.
Ваъламу аннама ғанимтум-м мин шай-ин фа анна лиллаҳи хумусаҳу ва ли-р-расули ва ли зи-л-қурба ва-л ятама ва-л-масакини вабни-с-сабили ин кунтум амантум биллаҳи ва ма анзална ъала ъабдина явма-л фурқони явмалтақа-л-ҷамъан. Валлоҳу ъала кулли шай-ин қадир. 41. Из антум би-л-ъудвати-д-дунйа ва ҳум би-л-ъудвати-л-қусва ва-р-ракбу асфала минкум. Ва лав таваъаттум лахталафтум фи-л-миъади ва лаки-л ли яқзияллоҳу амран кана мафъула-л ли яҳлика ман ҳалака ъам баййинати-в ва яҳйа ман ҳайя ъам баййинаҳ. Ва инналлоҳа ла Самиъун Ъалим. 42. Из юрикаҳумуллоҳу фи манамика қалила. Ва лав арокаҳум касира-л ла фашилтум ва ла таназаътум фи-л-амри ва лакинналлоҳа саллам. Иннаҳу ъалимум би зати-с-судур. 43. Ва из юрикумуҳум из илтақайтум фи аъюникум қалила-в ва юқаллилукум фи аъюниҳим ли яқзияллоҳу амран кана мафъула. Ва илаллоҳи турҷаъу-л-умур. 44. Йа айюҳа-л-лазина аману иза лақйтум фиатан фасбуту вазкуруллоҳа касира – л лаъаллакум туфлиҳун. 45.
Ва атиъуллоҳа ва расулаҳу ва ла таназаъу фатафшалу ва тазҳаба риҳукум васбиру. Инналлоҳа маъа-с-собирин. 46. Ва ла такуну ка-л лазина хараҷу мин дийариҳим батара-в ва риаа-н- наси ва ясуддуна ъан сабилиллаҳ. Валлоҳу би ма яъмалуна муҳит. 47. Ва из заийана лаҳуму-ш- шайтону аъмалаҳум ва қола ла ғолиба лакуму-л явма мина-н-наси ва инни ҷару-л лакум. Фа ламма ароати-л-фиатани накаса ъала ъақибайҳи ва қола инни бариу-м минкум инни ард ма ла таравна инни аҳафуллоҳ. Валлоҳу шадиду-л ъиқоб. 48. Из яқулу-л- мунафиқуна ва-л-лазина фи қулубиҳим-м маразун ғарра ҳаулаи динуҳум. Ва ма-и ятаваккал ъалаллоҳи фа инналлоҳа Ъазизун Ҳаким. 49. Ва лав таро из ятаваффа-л-лазина кафару-л малаикату язрибуна вуҷуҳаҳум ва адбараҳум ва зуқу ъазаба-л-ҳариқ. 50. Залика би ма қаддамат айдикум ва анналлоҳа лайса би заллами-ллил ъабид. 51. Кадаъби али Фиръавна ва-л-лазинв мин қаблиҳим. Кафару би айа иллаҳи фа ахазахумуллоҳу би зунубиҳим. Инналлоҳа қавийюн шадиду-л ъиқоб.52.
Залика би анналлоҳа лам яку муғаййиран-н ниъматан анъамаҳа ъала қавмин ҳатта юғаййиру ма би анфусиҳим ва анналлоҳа Самиъун Ъалим. 53. Ка даъби али Фиръавна ва-л лазина мин қаблиҳим. Каззабу би айати Раббиҳим фа аҳлакнаҳум би зунубиҳим ва ағрақна ала Фиръавн. Ва куллун кану золимин. 54. Инна шарра-ддавабби ъиндаллоҳи-л-лазина кафару фа ҳум ла юъминун. 55. Ал-лазина ъаҳатта минҳум сумма янқузуна ъаҳдаҳум фи кулли маррати-в ва ҳум ла яттақун. 56. Фа имма тасқафаннаҳум фи-л-ҳарби фа шаррид биҳим-м ман халфаҳум лаъаллаҳум яззаккарун. 57. Ва имма таҳафанна мин қавмин хийанатан фа амбиз илайҳим ъала саваъ. Инналлоҳа ла юҳиббу-л-хоинин. 58. Ва ла яҳсабанна-л-лазина кафару сабақу. Иннаҳум ла юъҷизун. 59. Ва аъидду лаҳум-м мастатаътум-м мин қуввати-в ва ми-р-рибати-л-хайли турҳибуна биҳи ъадувваллоҳи ва ъадуввакум ва ахарина мин дуниҳим ла таъламунаҳумуллоҳу яъламуҳум. Ва ма тунфиқу мин шай-ин фи сабилиллаҳи юваффа илайкум ва антум ла тузламун. 60. Ва ин ҷанаҳу ли-с-салми фаҷнаҳ лаҳа ва таваккал ъалаллоҳ Иннаҳу Ҳува-с-Самиъу-л-Ъалим. 61.
Ва ий юриду ай яҳааъука фа инна ҳавбакаллоҳ. Ҳува-л-лази айядака би насриҳи ва би-л муъминин. 62. Ва аллафа баина қулубиҳум. Лав анфақта ма фи-л-арзи ҷамиъа-м ма аллафта баина қулубиҳим ва лакинналлоҳа аллафа баинаҳум: Иннаҳу Ъазизун Ҳаким. 63. Йа айюҳа-н набийю ҳасбукаллоҳу ва мани-т-табаъака мина-л муъминин. 64. Йа айюҳа-н-набийю ҳарризи-л муъминина ъала-л-қитал. Ий яку-м минкум ъишруна собируна яғлибу миатайн. Ва ий яку-м минкум-м миату-й яғлибу алфа-м мина-л-лазина кафару би аннаҳум қавму-л ла яфқаҳун. 65. Ал-ана хаффафаллоҳу ъанкум ва ъалима анна фикум заъфа. Фа ий яку-м минкум-м миатун собирату-й яғлибу миатайн. Ва ий якумм минкум алфу-й яғлибу алфайни би изниллаҳ. Валлоҳу маъа-с-собирин. 66. Ма кана ли набиййин ай якуна лаҳу асро ҳатта юсхина фи-л-арз. Туридуна ъараза-д-дунйа валлоҳу юриду-л-ахираҳ. Валлоҳу Ъазизун Ҳаким. 67. Лав ла китабу-м миналлоҳи сабақа ла массакум фи ма ахазтум ъазабун Ъазим. 68. Фа кулу мим-ма ғанимтум ҳалалан таййиба. Ва-т-тақуллоҳ. Инналлоҳа Ғафуру-р-Раҳим. 69.
Йа айюҳа-н-набийю қул ли ман фи айдикум мина-л асро ий яъламиллаҳу фи қулубикум хаира-й юътикум хайра-м мим ма ухиза минкум ва яафир лакум. Валлоҳу Ғафуру-р-Раҳим. 70. Ва ий юриду хиянатака фақад хонуллоҳа мин қаблу фа амкана минҳум. Валлоҳу Ъалимун Ҳаким. 71. Инна-л-лазина аману ва ҳаҷару ва ҷаҳаду би амвалиҳим ва анфусиҳим фи сабилиллаҳи ва-л-лазина ава-в ва насару улаика баъзуҳум авлийау баъз. Ва-л-лазина аману ва лам юҳаҷиру ма лакум-м ми-в валаятиҳим-м мин шай-ин ҳатта юҳаҷиру. Ва инистансарукум фи-д-дини фа ъалайкуму-н-насру илла ъала қавмим баинакум ва баинаҳумм мисақ. Валлоҳу би ма таъмалуна басир. 72. Ва-л-лазина кафару баъзуҳум авлийау баъз. Илла тафъалуҳу такун фитнатун фи-л-арзи ва фасадун кабир. 73. Ва-л-лазина аману ва ҳаҷару ва ҷаҳаду фи сабилиллаҳи ва-л-лазина ава-в ва насару улаика ҳуму-л-муъминуна ҳаққо. Лаҳум-м мағфирату-в ва ризқун карим. 74. Ва-л-лазина аману мим баъду ва ҳаҷару ва ҷаҳаду маъакум фа улаика минкум. Ва улу-л-арҳами баъзуҳум авла би баъзин фи китабиллаҳ. Инналлоҳа би кулли шай-ин Ъалим. 75.

1 2 3Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *