Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи ТАВБАҲ

СУРА ТУ-Т-ТАВБАҲ
(129 ояҳ) (9)

Бароату-м миналлоҳи ва расулиҳи ила-л-лазина ъаҳаттум-м мина-л-мушрикин. 1. Фасиҳу фи-л-арзи арбаъата ашҳури-в ваъламу аннакум ғайру муъҷизиллаҳи ва анналлоҳа мухзи-л-кафирин. 2. Ва азанум миналлоҳи ва расулиҳи ила-н-наси явма-л ҳаҷҷи-л-акбари анналлоҳа бариу-м мина-л-мушрикина ва расулуҳ. Фа ин тубтум фа ҳува хайру-л-лакум. Ва ин таваллайтум фаъламу аннакум ғайру муъҷизиллаҳ. Ва башшири-л-лазина кафару би ъазабин алим. 3. Илла-л-лазина ъаҳаттум-м мина-л мушрикина сумма лам янқусукум шай-ав ва лам юзоҳиру ъалайкум аҳадан фа атимму илайҳим ъаҳдаҳум ила муддатиҳим. Инналлоҳа юҳиббу-л муттақин. 4. Фа изансалаха-л-ашҳуру-л-ҳуруму фақтулу-л-мушрикина ҳайсу ваҷаттумуҳум ва хузуҳум ваҳсуруҳум вақъуду лахум кулла марсад. Фа ин табу ва ақому-с-салата ва атаву-з-заката фахаллу сабилаҳум. Инналлоҳа Ғафуру-р-Раҳим. 5. Ва ин аҳаду-м мина-л-мушрикинастаҷррака фа аҷирҳу ҳатта ясмаъа каламаллоҳи сумма аблиғҳу маъманаҳ. Залика би аннаҳум қавму-л ла яъламун. 6.
Кайфа якуну лил мушрикина ъаҳдун ъиндаллоҳи ва ъинда расулиҳи илла-л-лазина ъаҳаттум ъинда-л-Масҷиди-л-ҳаром. Фа мастақому лакум фастақиму лаҳум. Инналлоҳа юҳиббу-л муттақин. 7. Кайфа ва ий язҳару ъалайкум ла ярқубу фикум илла-в ва ла зиммаҳ. Юрзунакум би афваҳиҳим ва таъба қулубуҳум ва аксаруҳум фасиқун. 8. Иштара-в би айатиллаҳи саманан қалилан фа садду ъан сабилиҳ. Иннаҳум саа ма кану яъмалун. 9. Ла ярқубуна фи муъминин илла-в ва ла зиммаҳ. Ва улаика ҳуму-л муътадун. 10. Фа ин табу ва ақому-с-сала а ва атаву-з-заката фа ихванукум фи-д-дин. Ва нуфассилу-л-айати ли қавми-й яъламун. 11. Ва ин-н-накасу аиманаҳум-м мим баъди ъаҳдиҳим ва таъану фи диникум фа қотилу аимма а-л- куфри иннаҳум ла аимана лаҳум лаъаллаҳум янтаҳун. 12. Ала туқотилуна қавман-н-накасу аиманаҳум ва ҳамму би ихрбҷр-р-расули ва ҳум бадаукум аввала марраҳ. А-тахшавнаҳум. Фаллоҳу аҳаққу ан тахшавҳу ин кунтум-м муъминин. 13.
Қотилуҳум юъаззибхумуллоҳу би айдикум ва юхзиҳим ва янсуркум ъалайҳим ва яшфи судура қавмим-м муъминин. 14. Ва юзҳиб ғайза қулубиҳим. Ва ятубуллоҳу ъала ма-й яшаъ. Валлоҳу Ъалимун Ҳаким. 15. Ам ҳасибтум ан тутраку ва ламма яъламиллаҳу-л-лазина ҷаҳаду минкум ва лам яттахизу мин дуниллаҳи ва ла расулиҳи ва ла-л муъминина валиҷаҳ. Валлоҳу Хабирум би ма таъмалун. 16. Ма кана лил мушрикина ай яъмуру масаҷидаллоҳи шаҳидина ъала анфусиҳим би-л куфр. Улаика ҳабитат аъмалуҳум ва фи-н-нари ҳум холидун. 17. Иннама яъмуру масаҷидаллоҳи ман амана биллаҳи ва-л-явми-л-ахири ва ақома-с салата ва ата-з-заката ва лам яхша иллаллоҳ. Фа ъаса улаика ай якуну мина-л-муҳ адин. 18. А-ҷаъалтум сиқоята-л-ҳаҷҷи ва ъимарата-л Масҷиди-л-ҳароми ка ман амана биллаҳи ва-л-явми-л ахири ва ҷаҳада фи сабилиллаҳ. Ла яставуна ъиндаллоҳ. Валлоҳу ла яҳди-л-қавма-з-золимин. 19. Ал-лазина аману ва ҳаҷару ва ҷаҳаду фи сабилиллаҳи би амвалиҳим ва анфусиҳим аъзаму дараҷатан ъиндаллоҳ. Ва улаика ҳуму-л-фаизун. 20.
Юбашшируҳум Раббуҳум би раҳмати-м минҳу ва ризвани-в ва ҷаннати-л лаҳум фиҳа наъиму-м муқим. 21. Холидина фиҳа абада. Инналлиҳа ъиндаҳу аҷрун Ъазим. 22. Йа айюҳа-л-лазина аману ла таттахизу абаакум ва ихванакум авлийаа инистаҳаббу-л-куфра ъала-л-иман. Ва ма-и ятаваллаҳум-м минкум фа улаика ҳуму-з
золимун. 23. Қул ин кана абаукум ва абнаукум ва ихванукум ва азваҷукум ва ъаширатукум ва амвалун-иқтарафтумуҳа ва тиҷаратун тахшавна касадаҳа ва масакину тарзавнаҳа аҳабба
илайкум-м миналлоҳи ва расулиҳи ва ҷиҳадин фи сабилиҳи фа тараббасу ҳатта яътияллоҳу би амриҳ. Валлоҳу ла яҳди-л-қавма-л-фасиқин. 24. Лақад насаракумуллоҳу фи маватина касирати-в
ва явма ҳунайнин из аъҷабаткум касратукум фа лам туғни ъанкум шай-ав ва здқат ъалайкуму-л-арзу би ма раҳубат сумма в аллайтум-м мудбирин. 25. Сумма анзалаллоҳу сакинатаҳу ъала расулиҳи ва ъала-л-муъминина ва анзала ҷунуда-л лам таравҳа ва ъаззаба-л-лазина кафару. Ва залика ҷазау-л-кафирин. 26.
Сумма ятубуллоҳу мим баъди залика ъала ма-й яшаъ. Валлоҳу Ғафуру-р-Раҳим. 27. Йа айюҳа-л лазина аману иннама-л-мушрикуна наҷасун фа ла яқрабу-л-Масҷида-л-ҳарома баъда ъамиҳим ҳаза. Ва ин хифтум ъайлатан фа савфа юаникумуллоҳу мин фазлиҳи ин шаъ. Инналлоҳа Ъалимун Ҳаким. 28. Қотилу-л-лазина ла юъминуна биллаҳи ва ла би-л-явми-л-ахири ва ла юҳарримуна ма ҳаррамаллоҳу ва расулуҳу ва ла ядинуна дина-л-ҳаққи мина-л лазина уту-л-китаба ҳатта юъту-л-ҷизята ъа-й ядив ва ҳум соғирун. 29. Ва қолати-л-яҳуду Ъузайрубнуллоҳи ва қолати-н-насора-л Масиҳубнуллоҳ. Залика қавлуҳум би афваҳиҳим. Юздҳиуна қавла-л-лазина кафару мин қабл. Қдталаҳумуллоҳ. Анна юъфакун. 30. Иттахазу аҳбараҳум ва руҳбанаҳум арбаба-м мин дуниллаҳи ва-л-Масиҳабна Маряма ва ма умиру илла лияъбуду Илаҳа-в Ваҳида. Ла илаҳа иллаҳу. Субҳанаҳу ъамма юшрикун. 31.
Юридуна ай ютфиу нураллоҳи би афваҳиҳим ва яъбаллоҳу илла ай ютимма нураҳу ва лав кариҳа-л кафирун. 32. Ҳува-л-лази арсала расулаҳу би-л ҳуда ва дини-л-ҳаққи ли юзҳираҳу ъала-д-дини куллиҳи ва лав кариҳа-л-мушрикун. 33.Йа айюҳа-л лазина аману инна касира-м мина-л-аҳбари ва-р-руҳбани ла яъкулуна амвала-н-наси би-л батили ва ясуддуна ъан сабилиллаҳ. Ва-л-лазина якнизуна-з-заҳаба ва-л-физзата ва ла юнфиқунаҳа фи сабилиллаҳи фа башширҳум би ъазабин алим. 34. Явма юҳма ъалайҳа фи нари Ҷаҳаннама фа туква биҳа ҷибаҳуҳум ва ҷунубуҳум ва зуҳуруҳум. Ҳаза ма каназтум ли анфусикум фа зуқу ма кунтум такнизун. 35. Инна ъиддата-ш шуҳури ъиндаллоҳисна ъашара шаҳран фи китабиллаҳи явма халақа-с-самавати ва-л-арза минҳа арбаъатун ҳурум. Залика-д-дину-л-қаййим. Фа ла тазлиму фиҳинна анфусакум. Ва қотилу-л мушрикина каффатан кама юқбтилунакум каффаҳ. Ваъламу анналлоҳа маъа-л-муттақин. 36.
Иннама-н-насиу зийадатун фи-л-куфр. Юзаллу биҳи-л-лазина кафару юҳиллунаҳу ъама-в ва юҳарримунаҳу ъама-л ли юватиу ъиддата ма ҳаррамаллиҳу фаюҳиллу ма ҳаррамаллоҳ. Зуййина лаҳум суу аъмалиҳим. Валлоҳу ла яҳди-л қавма-л-кафирин. 37. Йа айюҳа-л-лазина аману ма лакум иза қила лакумунфиру фи сабилиллаҳи-с сақалтум ила-л-арз. Аразитум би-л-ҳайати-д- дунйа мина-л-ахираҳ. Фа ма матаъу-л-ҳайати-д- дунйа фи-л-ахирати илла қалил. 38. Илла танфиру юъаззибкум ъазабан алима-в ва ястабдил қавман ғайракум ва ла тазурруҳу шай-а. Валлиҳу ъала кулли шай-ин қадир. 39. Илла тансуруҳу фақад насараҳуллиҳу из ахраҷаҳу-л лазина кафару санияснайни из ҳума фи-л-ғори из яқулу ли соҳибиҳи ла таҳзан инналлоҳа маъана. Фа анзалаллоҳу сакинатаҳу ъалайҳи ва айядаҳу би ҷунуди-л лам таравҳа ва ҷаъала калимата-л лазина кафару-с-суфла. Ва калиматуллоҳи ҳия-л-ъулиа. Валлоҳу Ъазизун Ҳаким. 40.
Инфиру хифафа-в ва сиқола-в ва ҷаҳиду би амваликум ва анфусикум фи сабилиллах. Заликум хайру-л-лакум ин кунтум таъламун. 41. Лав кана ъаразан қариба-в ва сафаран қосида-л ла-т-табаъука ва лаким баъудат ъалайҳиму-ш шуққаҳ. Ва саяҳлифуна биллаҳи лав-истатаъна ла хараҷна маъакум юҳликуна анфусаҳум валлоҳу яъламу иннаҳум ла казибун. 42. Ъафаллоҳу ъанка лима азинта лаҳум ҳатта ятабайяна лака-л лазина садақу ва таълама-л-казибин. 43. Ла ястаъзинука-л-лазина юъминуна биллаҳи ва-л явми-л-ахири ай юҷаҳиду би амвалиҳим ва анфусиҳим. Валлоҳу Ъалимум би-л-муттақин. 44. Иннама ястаъзинука-л-лазина ла юъминуна биллаҳи ва-л-явми-л-ахири вартабат қулубуҳум фа ҳум фи райбиҳим ятараддадун. 45. Ва лав ардду-л-хуруҷа ла аъадду лаҳу ъуддата-в ва лакин кариҳаллоҳумбиъасаҳум фа саббатаҳум ва
қила-қъуду маъа-л-қоъидин. 46. Лав хараҷу фикум-м ма задукум илла хабала-в ва ла авзаъуу хилалакум ябғунакуму-л-фитната ва фикум саммаъуна лаҳум. Валлоҳу Ъалимум би-з-золимин. 47.
Лақад-ибтағаву-л-фитната мин қаблу ва қаллабу лака-л-умура ҳатта ҷуа-л-ҳаққу ва заҳара амруллоҳи ва ҳум кариҳун. 48. Ва минҳумм ма-й яқулуъза-л ли ва ла тафтинни. Ала фи-л-фитнати сақату. Ва инна Ҷаҳаннама ла муҳитатум би-л-кафирин. 49. Ин тусибка ҳасанатун тасуъҳум. Ва ин тусибка мусибату-й яқулу қад ахазна амрана мин қаблу ва ятавалла-в ва ҳум фариҳун. 50. Қул ла-й юсибана илла ма катабаллоҳу лана Ҳува мавлана. Ва ъалаллоҳи фа-л ятаваккали-л-муъминун. 51. Қул ҳал тараббасуна бина илла иҳда-л-ҳуснайайн. Ва наҳну натараббасу бикум ай юсийбакумуллоҳу би ъазаби-м мин ъиндиҳи ав би айдина. Фа тараббасу инна маъакум-м мутараббисун. 52. Қул анфиқу тавъан ав карҳа-л ла-й ютақаббала минкум иннакум кунтум қавман фасиқин. 53. Ва ма манаъаҳум ан туқбала минҳум нафақотуҳум илла аннаҳум кафару биллаҳи ва би расулиҳи ва ла яътуна-с-салата илла ва ҳум кусала ва ла юнфиқуна илла ва ҳум кариҳун. 54.
Фа ла туъҷибка амвалуҳум ва ла авладуҳум. Иннама юридуллоҳу ли юъаззибаҳум биҳа фи-л-ҳайати-д- дунйа ва тазҳақа анфусуҳум ва ҳум кафирун. 55. Ва яҳлифуна биллаҳи иннаҳум ламинкум ва ма ҳум-м минкум ва лакиннаҳум қавму-й яфрақун. 56. Лав яҷидуна малҷаан ав мағоротин ав муддахала-л ла валлав илайҳи ва ҳум яҷмаҳун. 57. Ва минҳумм ма-й ялмизука фи-с-садақоти фа ин уъту минҳа разу ва ил лам юътав минҳа изаҳум ясхатун. 58. Ва лав аннаҳум разу ма атаҳумуллоҳу ва расулуҳу ва қолу ҳасбуналлоҳу са юътиналлоҳу мин фазлиҳи ва расулуҳу инна илаллоҳи роғибун. 59. Иннама-с- садақоту лил фуқарои ва-л-масакини ва-л-ъамилина ъалайҳа ва-л-муаллафати қулубуҳум ва фи-р- риқоби ва-л-ғоримина ва фи сабилиллаҳи вабни-с-сабил. Фаризата-м миналлоҳ. Валлоҳу Ъалимун Ҳаким. 60. Ва минҳуму-л-лазина юъзуна-н-набийя ва яқулуна ҳува узун. Қул узуну хайри-л лакум юъмину биллаҳи ва юъмину лил муъминина ва раҳмату-л лил лазина аману минкум. Ва-л-лазина юъзуна расулаллоҳи лаҳум ъазабун алим. 61.
Яҳлифуна биллаҳи лакум ли юрзукум валлоҳу ва расулуҳу аҳаққу аи юрзуҳу ин кану муъминин. 62. Алам яъламу аннаҳу ма-й юҳадидиллаҳа ва расулаҳу фа анна лаҳу нара Ҷаҳаннама холидан фиҳа Залика-л-хизю-л-Ъазим. 63. Яҳзару-й мунафиқуна ан туназзала ъалайҳим суратун тунаббиуҳум би ма фи қулубиҳим. Қулистаҳзи инналлоҳа мухриҷу-м ма таҳзарун. 64. Ва лаин саалтаҳум ла яқулунна иннама кунна нахузу ва налъаб. Қул абиллаҳи ва айтиҳи ва расулиҳа кунтум тастаҳзиун. 65. Ла таътазиру қад кафартум баъда иманикум. Ин наъфу ъай тоифати-м минкум нуъаззиб тоифатам би аннаҳум кану муҷримин. 66. Ал-мунафиқуна ва-л мунафиқоту баъзуҳум-м мим баъз. Яъмуруғна би-л мункари ва янҳавна ъани-л-маъруфи ва яқбизуна айдияҳум. Насуллоҳа фа насияҳум. Инна-л мунафиқина ҳуму-л-фасиқун. 67. Ваъадаллоҳу-л мунафиқина ва-л-мунафиқоти ва-л-куффара нара Ҷаҳаннама холидина фиҳа. Ҳия ҳасбуҳум. Ва лаъанаҳумуллоҳу ва лаҳум ъазабу-м муқим. 61
Ка-л-лазина мин қабликум кану ашадда минкум қуввата-в ва аксара амвала-в ва авладан фас-тамтаъу би халақиқим фас-тамтаътум би халақикум камас-тамтаъа-л-лазина мин қабликум би халақиқим ва хузтум ка-л-лази хозу. Улаика ҳабитат аъмалуҳум фи-д-дунйа ва-л ахираҳ. Ва улаика ҳуму-л-хосирун. 69. Алам яътиҳим набау-л-лазина мин қаблиҳим қавми Нуҳи-в ва Ъади-в ва Самуда ва қавми Иброҳима ва асҳаби Мадяна ва-л-муътафикат. Ататҳум русулуҳум би-л-баййинат. Фа ма каналлоҳу ли язлимаҳум ва лакин кану анфусаҳум язлимун. 70. Ва-л-муъминуна ва-л-муъминату баъзуҳум авлийау баъз. Яъмуруна би-л-маъруфи ва янҳавна ъани-л-мункари ва юқимуна-с-салата ва юътуна-з-заката ва ютиъуналлоҳа ва расулаҳ. Улаика саярҳамуҳумуллоҳ. Инналлоҳа Ъазизун Ҳаким. 71. Ваъадаллоҳу-л-муъминина ва-л-муъминати ҷаннатин таҷри мин таҳтиҳа-л анҳару холидина фиҳа ва масакина таййибатан фи ҷаннати ъадн. Ва ризвану-м миналлоҳи акбар. Залика ҳува-л-фавзу-л-Ъазим. 72.
Йа айюҳа-н-набийю ҷаҳиди-л-куффара ва-л мунафиқина вағлуз ъалайҳим. Ва маъваҳум Ҷаҳаннаму ва биъса-л-масир. 73. Яҳлифуна биллаҳи ма қолу ва лақад қолу калимата-л-куфри ва кафару баъда исламиҳим ва ҳамму би ма лам яналу. Ва ма нақаму илла ан ағнаҳумуллоҳу ва расулуҳу мин фазлиҳ. Фа ий ятубу яку хайра-л лаҳум. Ва ий ятаваллав юъаззибҳумуллоҳу ъазабан алиман фи-д-дунйа ва-л-ахираҳ. Ва ма лаҳум фи-л-арзи ми-в валиййи-в ва ла насир. 74. Ва минҳумм ман ъаҳадаллоҳа лаин атана мин фазлиҳи ла нассаддақанна ва ланакунанна мина-с- солиҳин. 75. Фа ламма атаҳум-м мин фазлиҳи бахилу биҳи ва тавалла-в ва ҳум-м муъризун. 76. Фа аъқабаҳум нифақан фи қулубиҳим ила явми ялқавнаҳу би ма ахлафуллоҳа ма ваъадуҳу ва би ма кану якзибун. 77. Алам яъламу анналлоҳа яъламу сирраҳум ва наҷваҳум ва анналлоҳа Ъалламу-л-ғуйуб. 78. Ал-лазина ялмизуна-л муттаввиъина мина-л-муъминина фи-с-садақодти ва-л-лазина ла яҷидуна илла ҷуҳдаҳум фа ясхаруна минҳум сахираллоҳу минҳум ва лаҳум ъазабун алим.79.
Истағфир лаҳум ав ла тастағфир лаҳум ин тастағфир лаҳум сабъина марратан фала-й яғфираллоҳу лаҳум. Залика би аннаҳум кафару биллаҳи ва расулиҳ. Валлоҳу ла яҳди-л-қавма-л фасиқин. 80. Фариҳа-л-мухаллафуна би мақъадиҳим хилафа расулиллаҳи ва кариҳу ай юҷаҳиду би амвалиҳим ва анфусиҳим фи сабилиллаҳи ва қолу ла танфиру фи-л-ҳарр. Қул нару Ҷаҳаннама ашадду ҳарро. Лав кану яфқаҳун. 81. Фа-л-язҳаку қалила-в ва-л ябку касиран ҷазаам би ма кану яксибун. 82. Фаи-р раҷаъакаллоҳу ила тоифати-м минҳум фастаъзанука лил хуруҷи фа қул лан тахруҷу маъия абада-в ва лан туқотилу маъия ъадувва. Иннакум разитум би-л-қуъуди аввала марратин фақъуду маъа-л-ҳалифин. 83. Ва ла тусалли ъала аҳади-м минҳум-м мата абада-в ва ла тақум ъала қабриҳ. Иннаҳум кафару биллаҳи ва расулиҳи ва мату ва ҳум фасиқун. 84. Ва ла туъҷибка амвалуҳум ва авладуҳум. Иннама юридуллоҳу ай юъаззибаҳум биҳа фи-д-дунйа ва тазҳақа анфусуҳум ва ҳум кафирун. 85. Ва иза унзилат суратун ан амину биллаҳи ва ҷаҳиду маъа расулиҳистаъзанака улу-т-тавли минҳум ва қолу зауна накум-м маъа-л-қоъидин. 86.
Разу би ай якуну маъа-л-хавалифи ва тубиъа ъала қулубиҳим фаҳум ла яфқаҳун. 87. Лакини-р-расулу ва-л-лазина аману маъаҳу ҷаҳаду би амвалиҳим ва анфусиҳим. Ва улаика лаҳуму-л-хайрот. Ва улаика ҳуму-л-муфлиҳун. 88. Аъаддаллоҳу лаҳум ҷаннатин таҷри мин таҳтиҳа-л-анҳару холидина фиҳа. Залика-л-фавзу-л-Ъазим. 89. Ва ҷаа-л-муъаззируна мина-л-аъроби ли юъзана лаҳум ва қаъада-л-лазина казабуллоҳа ва расулаҳ. Са юсибу-л-лазина кафару минҳум ъазабун алим. 90. Лайса ъала-з-зуъафаи ва ла ъала-л-марзо ва ла ъала-л-лазина ла яҷидуна ма юнфиқуна ҳараҷун иза насаҳу лиллаҳи ва расулиҳ. Ма ъала-л-муҳсинина мин сабил. Валлоҳу Ғафуру-р Раҳим. 91. Ва ла ъала-л-лазина иза ма атавка ли таҳмилаҳум қулта ла аҷиду ма аҳмилукум ъалайҳи тавалла-в ва аъюнуҳум тафизу мина-д дамъи ҳазанан алла яҷиду ма юнфиқун. 92.Иннама-с сабилу ъала-л-лазина ястаъзинунака ва ҳум ағнийаъ. Разуғ би ай якуну маъа-л-хавалифи ва табаъаллоҳу ъала қулубиҳим фаҳум ла яъламун. 93.
Яътазируна илайкум иза раҷаътум илайҳим. Қул ла таътазиру лан-н-нуъмина лакум қад наббааналлоҳу мин ахбарикум. Ва са яраллоҳу ъамалакум ва расулуҳу сумма тураддуна ила Ъалими-л-ғайби ва-ш-шаҳадати фа юнаббиукум би ма кунтум таъмалун. 94. Са яҳлифуна биллаҳи лакум изанқалабтум илайҳим ли туъризу ъанҳум. Фа аъризу ъанҳум. Иннаҳум риҷс. Ва маъваҳум Ҷаҳаннаму ҷазаам би ма кану яксибун. 95. Яҳлифуна лакум ли тарзав ъанҳум. Фа ин тарзав ъанҳум фа инналлоҳа ла ярзо ъани-л-қавми-л-фасиқин. 96. Ал-аърдбу ашадду куфра-в ва нифақа-в ва аҷдару алла яъламу ҳудуда ма анзалаллоҳу ъала расулиҳ. Валлоҳу Ъалимун Ҳаким. 97. Ва мина-л-аъроби ма-й яттахизу ма юнфиқу мағрама-в ва ятараббасу бикуму-д-даваир. Ъалайҳим даирату-с-савъ. Валлоҳу Самиъун Ъалим. 98. Ва мина-л-аърдоби ма-й юъмину биллаҳи ва-л-явми-л-ахири ва яттахизу ма юнфиқу қурубатин ъиндаллоҳи ва салавати-р-расул. Ала иннаҳа қурбату-л-лаҳум. Са юдхилуҳумуллоҳу фи раҳматиҳ. Инналлоҳа Ғафуру-р-Раҳим. 99.
Ва-с-сабиқуна-л-аввалуна мина-л-муҳаҷирина ва-л ансори ва-л-лазина-т-табаъуҳум би иҳсани-р разияллоҳу ъанҳум ва разу ъанҳу ва аъадда лаҳум ҷанна ин таҷри таҳтаҳа-л-анҳару холидина фиҳа абада. Залика-л-фавзу-л-Ъазим. 100. Ва мим ман ҳавлакум-м мина-л-аъроби мунафиқун. Ва мин аҳли-л Мадинати мараду ъала-н-нифақи ла таъламуҳум наҳну наъламуҳум. Са нуъа-з-зибуҳумм марратайни сумма юраддуна ила ъазабин Ъазим. 101. Ва ахарунаътарафу би зунубиҳим халату ъамалан солиҳа-в ва ахара саййиан ъасаллоҳу аи ятуба ъалайҳим. Инналлоҳа Ғафуру-р-Раҳим. 102. Хуз мин амвалиҳим садақатан тутаҳҳируҳум ва тузаккйҳим биҳа ва салли ъалайҳим. Инна салатака сакану-л лаҳум. Валлоҳу Самиъун Ъалим. 103. Алам яъламу анналлоҳа Ҳува яқбалу-т-тавбата ъан ъибадиҳи ва яъхузу-с-садақоти ва анналлоҳа Ҳува-т-Таввабу-р Раҳим. 104. Ва қулиъмалу фа са яраллоҳу ъамалакум ва расулуҳу ва-л-муъминун. Ва сатураддуна ила Ъалими-л-ғайби ва-ш-шаҳадати фа юнаббиукум би ма кунтум таъмалун. 105. Ва ахаруна мурҷавна ли амриллаҳи имма юъаззибуҳум ва имма ятубу ъалайҳим. Валлоҳу Ъалимун Ҳаким. 106.
Ва-л-лазина-т-тахазу масҷидан Зирора-в ва куфра-в ва тафриқам баина-л-муъминина ва ирсода-л ли ман ҳарабаллоҳа ва расулаҳу мин қабл. Ва лаяҳлифунна ин арадна илла-л-ҳусна валлоҳу яшҳаду иннаҳум лаказибун. 107. Ла тақум фиҳи абада. Ла масҷидун уссиса ъала-т-тақва мин аввали явмин аҳаққу ан тақума фиҳ. Фиҳи риҷалу-й юҳиббуна ай ятатаҳҳару. Валлоҳу юҳиббу-л-муттаҳҳирин. 108. А-фа ман ассаса бунйанаҳу ъала тақва миналлоҳи ва ризванин хайрун амм ман ассаса бунйанаҳу ъала шафа ҷуруфин ҳарин фанҳара биҳи фи нари Ҷаҳаннам. Валлоҳу ла яҳдил қавма-з-золимин. 109. Ла язалу бунйануҳуму-л-лази банав рибатан фи қулубиҳим илла ан тақаттаъа қулубуҳум. Валлоҳу Ъалимун Ҳаким. 110. Инналлоҳа штаро мина-л муъминина анфусаҳум ва амвалаҳум би анна лаҳуму-л Ҷаннаҳ. Юқотилуна фи сабилиллаҳи фа яқтулуна ва юқталун. Ваъдан ъалайҳи ҳаққан фи-т-Таврдти ва- л Инҷили ва-л-Қур-ан. Ва ман авфа биъаҳдиҳи миналлоҳ. Фастабширу би байъикуму-л-лази баяътум биҳ. Ва залика ҳува-л-фавзу-л-Ъазим. 111.
Ат – таибуна – л – ъабидуна – л – ҳамидуна – с саиҳуна-р-ракиъуна-с-саҷидуна-л-амируна би-л маъруфи ва-н-наҳуна ъани-л-мункари ва-л ҳафизуна ли ҳудудиллаҳ. Ва башшири-л муъминин. 112. Ма кана ли-н-Набиййи ва-л-лазина аману ай ястағфиру лил мушрикина ва лав кану ули қурба мим баъди ма табайяна лаҳум аннаҳум асҳабу-л-Ҷаҳим. 113. Ва ма канастиғфару Иброҳима ли абиҳи илла ъам мавъидати-в ваъадаҳа иййаҳу фа ламма табаййана лаҳу аннаҳу ъадувву-л лиллаҳи табарра-а минҳ. Инна Иброҳима ла авваҳун ҳалим. 114. Ва ма каналлоҳу ли юзилла қавмам баъда из ҳадаҳум ҳатта юбаййина лаҳум-м ма яттақун. Инналлоҳа би кулли шай-ин Ъалим. 115. Инналлоҳа лаҳу мулку-с-самавати ва-л-арз. Юҳйива юмит. Ва ма лакум-м мин дуниллаҳи ми-в валиййи-в ва ла насир.116. Лақа-т-табаллоҳу ъала-н-набиййи ва-л-муҳаҷирина ва-л-ансори-л лазина-т-табаъуҳу фи саъати-л-ъусрати мим баъди ма када язиғу қулубу фариқи-м минҳум сумма таба ъалайҳим. Иннаҳу биҳим Рауфу-р-Раҳим. 117.
Ва ъала-с-саласати-л-лазина хуллифу ҳатта иза зоқат ъалайҳиму-л-арзу би ма раҳубат ва зоқат ъалайҳим анфусуҳум ва занну ал-ла малҷаа миналлоҳи илла илайҳи сумма таба ъалайҳим ли ятубу. Инналлоҳа Ҳува-т-Таввабу-р-Раҳим. 118. Йа айюҳа-л-лазина аману-т-тақуллоҳа ва куну маъа-с-содиқин. 119. Ма кана ли аҳли-л Мадинати ва ман ҳавлаҳум-м мина-л-аъроби аи ятахаллафу ъа-р-расулиллаҳи ва ла ярғабу би анфусиҳим ъан-н-нафсиҳ. Залика би аннаҳум ла юсибуҳум замау-в ва ла насабу-в ва ла махмасатун фи сабилиллаҳи ва ла ятауна мавтиа-и яғизу-л-куффара ва ла яналуна мин ъадуввин-н-найлан илла кутиба лаҳум биҳи ъамалун солиҳ. Инналлоҳа ла юзиъу аҷра-л муҳсинин. 120. Ва ла юнфиқуна нафақатан сағирата-в ва ла кабирата-в ва ла яқтаъуна вадиян илла кутиба лаҳум ли яҷзияҳумуллоҳу аҳсана ма кану яъмалун. 121. Ва ма кана-л муъминуна ли янфиру каффаҳ. Фа лав ла нафара мин кулли фирқати-м минҳум тоифату-л ли ятафаққаҳу фи-д-дини ва ли юнзиру қавмаҳум иза раҷаъу илайҳим лаъаллаҳум яҳзарун. 122.
Йа айюҳа-л-лазина аману қотилу-л-лазина ялунакум-м мина-л-куффари ва-л-яҷиду фикум ғилзаҳ. Ваъламу анналлоҳа маъа-л-муттақин. 123. Ва иза ма унзилат суратун фа минҳум-м ма-й яқулу айюкум задатҳу ҳазиҳи имана. Фа амма-л-лазина аману фа задатҳум имана-в ва ҳум ястабширун. 124. Ва амма-л-лазина фи қулубиҳим-м маразун фа задатҳум риҷсан ила риҷсиҳим ва мату ва ҳум кафирун. 125. А-ва ла яравна аннаҳум юфтануна фи кулли ъами-м марратан ав марратайни сумма ла ятубуна ва ла ҳум яззаккарун. 126. Ва иза ма унзилат суратун-н- назара баъзуҳум ила баъзин ҳал ярокум-м мин аҳадин суммансарафу. Сарафаллоҳу қулубаҳум би аннаҳум қавму-л ла яфқаҳун. 127. Лақад ҷаакум расулу-м мин анфусикум Ъазизун ъалайҳи ма ъаниттум ҳарйсун ъалайкум би-л-муъминина Рауфу-р Раҳим. 128. Фа ин таваллав фа қул ҳасбияллоҳу ла илаҳа илла Ҳува ъалайҳи таваккалту ва Ҳува Раббу – л – Ъарши – л – Ъазим. 129.

1 2 3Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *