Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Тарчумаи Сураи ЮНУС

СУРАТУ ЮНУС
(109 ояҳ) (10)

Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим.
Алиф. Лам. Ро. Тилка айату-л-китаби-л-Ҳаким. 1. Акана ли-н-наси ъаҷабан ан авҳайна ила раҷули-м минҳум ан анзири-н-наса ва башшири-л-лазина аману анна лаҳум қадама сидқин ъинда Раббиҳим. Қола-л кафируна инна ҳаза ла саҳиру-м мубин. 2. Инна Раббакумуллоҳу-л-лази халақа-с-самавати ва-л-арза фи си а и аййамин суммас ава ъала-л-ъарш. Юдаббиру-л-амр. Ма мин шафиъин илла мим баъди изниҳ. Заликумуллоҳу Раббукум фаъбудуҳ. А-фа ла тазаккарун. 3. Илайҳи марҷиъукум ҷамиъа. Ваъдаллоҳи ҳаққо. Иннаҳу ябдау-л-халқа сумма юъидуҳу ли яҷзия-л-лазина аману ва ъамилу-с солиҳати би-л-қист. Ва-л-лазина кафару лаҳум шаробу-м мин ҳамими-в ва ъазабун алимум би ма кану якфурун.4. Ҳува-л-лази ҷаъала-ш-шамса зийаа-в ва-л-қамара нура-в ва қаддараҳу маназила ли таъламу ъадада-с-синина ва-л-ҳисаб. Ма халақаллоҳу залика илла би-л-ҳаққ. Юфассилу-л айати ли қавми-й яъламун. 5. Инна фихтилафи-л- лайли ва-н-наҳари ва ма халақаллоҳу фи-с-самавати ва-л-арзи ла айати – л ли қавми – й яттақун. 6.Инна-л-лазина ла ярҷуна лиқоана ва разу би-л ҳайати-д-дунйа ватмаанну биҳа ва-л-лазина ҳум ъан айатина ғофилун. 7. Улаика маъваҳуму-н-нару би ма кану яксибун. 8. Инна-л-лазина аману ва ъамилу-с-солиҳати яҳдиҳим Раббухум би иманиҳим. Таҷри мин таҳтиҳиму-л-анҳару фи ҷаннати-н наъим. 9. Даъваҳум фиҳа субҳанакаллоҳумма ва таҳийятуҳум фиҳа салам. Ва ахиру даъваҳум ани-л ҳамду лиллаҳи Рабби-л-ъаламин. 10. Ва лав юъаҷҷилуллиҳу ли-н-наси-ш-шаррастиъҷалаҳум би-л хайри ла қузия илайҳим аҷалухум. Фа назару-л лазина ла ярҷуна лиқоана фи туғйаниҳим яъмаҳун. 11. Ва иза масса-л-инсана-з-зурру даъанали ҷамбиҳи ав қоъидан ав қоиман фа ламма кашафна ъанҳу зурраҳу марра ка ал лам ядъуна ила зурри-м массаҳ. Казалика зуййина лил мусрифина ма кану яъмалун. 12. Ва лақад аҳлакна-л-қуруна мин қабликум ламма заламува ҷаатҳум русулуҳум би-л-баййинати ва ма кану ли юъмину. Казалика наҷзи-л-қавма-л муҷримин. 13. Сумма ҷаъалнакум халаифа фи-л-арзи мим баъдиҳим ли нанзура кайфа таъмалун. 14. Ва иза тутла ъалайҳим айатуна баййинатин қола-л лазина ла ярҷуна лиқоанаъти би Қур-анин ғайри ҳаза ав баддилҳ. Қул ма якуну ли ан убаддилаҳу мин тилқои нафси. Ин аттабиъу илла ма йуҳа илайи. Инни аҳафу ин ъасайту Рабби ъазаба явмин Ъазим. 15. Қул лав шааллоҳу ма талавтуҳу ъалайкум ва ла адрокум биҳ. Фақад лабисту фикум ъумура-м мин қаблиҳ. А-фа ла таъқилун. 16. Фа ман азламу мим манифтаро ъалаллоҳи казибан ав каззаба би айа иҳ. Иннаҳу ла юфлиҳу-л-муҷримун. 17. Ва яъбудуна мин дуниллаҳи ма ла язурруҳум ва ла янфаъуҳум ва яқулуна ҳаулаи шуфаъауна ъиндаллоҳ. Қул атунаббиуналлоҳа би ма ла яъламу фи-с-самавати ва ла фи-л-арз. Субҳанаҳу ва таъала ъамма юшрикун. 18. Ва ма кана-н-насу илла уммата-в ваҳидатан фахталафу. Ва лав ла калиматун сабақат ми-р-Раббика ла қузия байнаҳум фи ма фиҳи яхталифун. 19. Ва яқулуна лав ла унзила ъалайҳи аяту-м ми-р-Раббиҳ. Фа қул иннама-л-ғайбу лиллаҳи фантазиру инни маъакум-м мина-л-мунтазирин. 20.Ва иза азақна-н-наса раҳмата-м мим баъди зарроа массатҳум иза лаҳум-м макрун фи айатина. Қулиллаҳу асраъу макро. Инна русулана яктубуна ма тамкурун. 21. Ҳува-л-лази юсаййирукум фи-л-барри ва-л-баҳр. Ҳатта иза кунтум фи-л-фулки ва ҷараина биҳим бириҳин таййибати-в ва фариҳу биҳа ҷаатҳа риҳун ъасифу-в ва ҷааҳуму-л-мав ҷу мин кулли макани-в ва занну аннаҳум уҳита биҳим даъавуллоҳа мухлисина лаҳу-д-дина ла ин анҷайтана мин ҳазиҳи ла накунанна мина-ш-шакирин. 22. Фа ламма анҷаҳум иза хум ябғуна фи-л-арзи би ғайрил ҳаққ. Йа айюҳа-н насу иннама бағюкум ъала анфусикум-м матаъа-л ҳаяти-д-дунйа. Сумма илайна марҷиъукум фа нунаббиукум би ма кунтум таъмалун. 23. Иннама масалу-л-ҳайати-д-дунйа камаин анзалнаҳу мина-с самаи фахталата биҳи набату-л-арзи мимма яъкулу-н насу ва-л-анъаму ҳатта иза ахазати-л-арзу зухруфаҳа ва-з-зайянат ва занна аҳлуҳа аннаҳум қодируна ъалайҳа атаҳа амруна лайлан ав наҳаран фа ҷаъалнаҳа ҳасидан каа-л лам тағна би-л-амс. Казалика нуфассилу-л-айати ли қавми-й ятафаккарун. 24. Валлоҳу ядъу ила дари-с-салами ва яҳди ма-йяшау ила сироти-м-мустақим. 25. Лил лазина аҳсану-л-ҳусна ва зийадаҳ. Ва ла ярҳақу вуҷуҳаҳум қатару-в ва ла зиллаҳ. Улаика асҳабу-л-Ҷаннаҳ. Ҳум фиҳа холидун. 26. Ва-л лазина касабу-с-саййиати ҷазау саййиатим би мислиҳа ва тарҳақуҳум зиллаҳ. Ма лаҳум-м миналлоҳи мин ъасим. Ка аннама уғшият вуҷуҳуҳум қитаъа-м мина-л-лайли музлима. Улаика асҳабу-н-нар. Ҳум фиҳа холидун. 27. Ва явма наҳшуруҳум ҷамиъан сумма нақулу лил лазина ашраку маканакум антум ва шуракаукум. Фа зайялна байнаҳум. Ва қола шуракауҳум-м ма кунтум иййана таъбудун. 28. Фа кафа биллаҳи шаҳидам байнана ва байнакум ин кунна ъан ъибадатикум ла ғофилин. 29. Ҳуналика таблу куллу нафси-м ма аслафат. Ва рудду илаллоҳи мавлаҳуму-л-ҳаққ. Ва залла ъанҳум-м ма кану яфтарун. 30. Қул ма-и ярзуқукум-м мина-с-самаи ва-л-арзи амма-й ямлику-с-самъа ва-л-абсора ва ма-й юхриҷу-л-ҳаййа мина-л-маййити ва юхриҷу-л маййита мина-л-ҳаййи ва ма-й юдаббиру-л-амр. Фа са яқулуналлоҳ. Фа қул а-фа ла таттақун. 31. Фа заликумуллоҳу Раббукуму-л-ҳаққ. Фа маза баъда-л-ҳаққи илла-з-залал. Фа анна тусрафун. 32. Казалика ҳаққат калимату Раббика ъала-л-лазина фасақу аннаҳум ла юъминун. 33. Қул ҳал мин шуракаикум-м ма-й ябдау-л-халқа сумма юъидуҳ. Қулиллаҳу ябдау-л-халқа сумма юъидуҳу фа анна туъфакун. 34. Қул ҳал мин шуракаикум-м ма-й яҳди ила-л-ҳаққ. Қулиллаҳу яҳди лил ҳаққ А-фа ма-й яҳди ила-л-ҳаққи аҳаққу ай юттабаъа амма-л ла яҳидди илла ай юҳда. Фа ма лакум кайфа таҳкумун. 35. Ва ма яттабиъу аксаруҳум илла занна. Инна-з-занна ла юғни мина-л-ҳаққи шай-а. Инналлоҳа Ъалимум би ма яфъалун. 36. Ва ма кана ҳаза-л-Қур-ану ай юфтаро мин дуниллаҳи ва лакин тасоиқа-л-лази байна ядайҳи ва тафсила-л-китаби ла райба фиҳи ми-р-Рабби-л-ъаламин. 37. Ам яқулунафтароҳ. Қул фаъту би сурати-м мислиҳи вадъу манистатаътум-м мин дуниллаҳи ин кунтум содиқин. 38. Бал каззабу би ма лам юҳиту би ъилмиҳи ва ламма яътиҳим таъвилуҳ. Казалика каззаба-л-лазина мин қаблиҳим фанзур кайфа кана ъақибату-з-золимин. 39. Ва минҳум-м ма-й юъмину биҳи ва минҳум-м ма-л ла юъмину биҳ. Ва Раббука аъламу би-л-муфсидин. 40. Ва ин каззабука фақу-л ли ъамали ва лакум ъамалукум антум бариуна мим ма аъмалу ва ана бариу-м мим ма таъмалун. 41. Ва минҳум-м ма-й ястамиъуна илайк. А-фа анта тусмиъу-с-сумма ва лав кани ла яъқилун. 42. Ва минҳумм ма-й янзуру илайк. А-фа анта таҳди-л ъумя ва лав кану ла юбсирун. 43. Инналлоҳа ла язлиму-н-наса шай-ав ва лакинна-н-наса анфусаҳум язлимун. 44. Ва явма яҳшуруҳум ка-ал лам ялбасу илла саъата-м мина-н-наҳари ятаъарафуна байнаҳум. Қад хасира-л-лазина каззабу би лиқоиллаҳи ва ма кану муҳтадин. 45. Ва имма нурияннака баъза-л-лази наъидуҳум ав натаваффаяннака фа илаина марҷиъуҳум суммаллоҳу шаҳидун ъала ма яфъалун. 46. Ва ли кулли уммати-р-расул. Фа иза ҷаа расулуҳум қузия байнаҳум би-л-қисти ва ҳум ла юзламун. 47. Ва яқулуна мата ҳаза-л-ваъду ин кунтум сидиқин. 48. Қул ла амлику ли нафси зарра-в ва ла нафъан илла ма шааллоҳ. Ли кулли умматин аҷал. Иза ҷаа аҷалуҳум фа ла ястаъхируна саъата-в ва ла ястақдимун. 49. Қул араайтум ин атакум ъазабуҳу байатан ав наҳара-м маза ястаъҷилу минҳу-л муҷримун. 50. А-сумма иза ма вақаъа амантум биҳ. Ал-ана ва қад кунтум биҳи тастаъҷилун. 51. Сумма қила ли-л-лазина заламу зуқу ъазаба-л хулди ҳал туҷзавна илла би ма кунтум таксибун. 52. Ва ястамбиунака аҳаққун ҳу. Қул й ва Рабби иннаҳу лаҳаққ. Ва ма антум би муъҷизин. 53. Ва лав анна ли кулли нафсин заламат ма фи-л арзи лафтадат биҳ. Ва асарру-н-надамата ламма рааву-л-ъазаб. Ва қузия байнаҳум би-л қист. Ва ҳум ла юзламун. 54. Ала инна лиллаҳи ма фи-с-самавати ва-л-арз. Ала инна ваъдаллоҳи ҳаққу-в ва лакинна аксараҳум ла яъламун. 55. Ҳува юҳйи ва юмиту ва илайҳи турҷаъун. 56. Йа айюҳа-н-насу қад ҷааткум-м мавъизату-м ми-р Раббикум ва шифау-л ли ма фи-с-судури ва ҳуда-в ва раҳмату-л лил муъминин. 57. Қул би фазлиллаҳи ва би раҳматиҳи фа би залика фал яфраҳу ҳува хайру-м мим-ма яҷмаъун. 58. Қул араайтум-м ма анзалаллоҳу лакум-м ми-р-ризқин фа ҷаъалтум-м минҳу ҳарома-в ва ҳалалан қул ллоҳу азина лакум ам ъалаллоҳи тафтарун. 59. Ва ма занну-л-лазина яфтаруна ъалаллоҳи-л казиба явма-л-қийамаҳ. Инналлоҳа ла зу фазлин ъала-н-наси ва лакинна аксараҳум ла яшкурун. 60. Ва ма такуну фи шаъни-в ва ма татлу минҳу мин Қур-ани-в ва ла таъмалуна мин ъамалин илла кунна ъалайкум шуҳудан из туфизуна фиҳ Ва ма яъзубу ъа-р-Раббика мим мисқдли зарратин фи-л арзи ва ла фи-с-самаи ва ла асғара мин залика ва ила акбара илла фи китаби-м мубин. 61. Ала инна авлийааллоҳу ла хавфун ъалайҳим ва ла ҳум яҳзанун. 62. Ал-лазина аману ва кану яттақун. 63. Лаҳуму-л-бушро фи-л-ҳайати-д дунйа ва фи-л-ахираҳ. Ла табдила ли калиматиллаҳ. Залика ҳува-л-фавзу-л-Ъазим. 64. Ва ла яҳзунка қавлуҳум. Инна-л-ъиззата лиллаҳи ҷамиъа. Ҳува-с-Самиъу-л-Ъалим. 65. Ала инна лиллаҳи ман фи-с-самавати ва ман фи-л-арз. Ва ма яттабиъу-л-лазина ядъуна мин дуниллаҳи шуракаъ. Ий яттабиъуна илла-з занна ва ин ҳум илла яхрусун. 66. Ҳува-л-лази ҷаъала лакуму-л-лайла ли таскуну фиҳи ва-н наҳара мубсиро. Инна фи залика ла айати-л ли қавми-й ясмаъун. 67. Қолу-т-тахазаллоҳу валада. Субҳанаҳу Ҳува-л-Ғанийю лаҳу ма фи-с-самавати ва ма фи-л-арз. Ин ъиндакум-м мин султоним би ҳаза. А-тақулуна ъалаллоҳи ма ла таъламун. 68. Қул инна-л-лазина яфтаруна ъалаллоҳи-л казиба ла юфлиҳун. 69. Матаъун фи-д-дунйа сумма илаина марҷиъуҳум сумма нузиқуҳуму-л-ъазаба-ш шадида би ма кану якфурун. 70.
Ватлу ъалайҳим набаа Нуҳин из қола ли қавмиҳи йа қавми ин кана кабура ъалайкум-м мақоми ва тазкири би айатиллаҳи фа ъалаллоҳи таваккалту фа аҷмиъу амракум ва шуракаакум сумма ла якун амрукум ъалайкум ғумматан суммақзу илайя ва ла тунзирун. 71. Фа ин таваллайтум фа ма саалтукум-м мин аҷрин ин аҷрия илла ъалаллоҳи ва умирту ан акуна мина-л муслимин. 72. Фа каззабуҳу фа наҷҷаинаҳу ва мам маъаҳу фи-л-фулки ва ҷаъалнаҳум халаифа ва ағрақна-л-лазина каззабу би айатина. Фанзур кайфа кана ъақиба у-л-мунзарин. 73. Сумма баъасна мим баъдиҳи русулан ила қавмиҳим фа ҷауҳум би-л-баййинати фа ма кану ли юъмину би ма каззабу биҳи мин қабл. Казалика натбаъу ъала қулуби-л-муътадин. 74. Сумма баъасна мим баъдиҳим-м Муса ва Ҳаруна ила Фиръавна ва малаиҳи би айатина фастакбару ва кану қавма-м муҷримин.75. Фа ламма ҷааҳуму-л ҳаққу мин ъиндина қолу инна ҳаза ла сиҳру-м мубин. 76. Қола Муса атақулуна лил ҳаққи ламма ҷаакум а-сиҳрун ҳаза ва ла юфлиҳу-с-саҳирун. 77. Қолу а-ҷиътана ли талфитана ъамма ваҷадна ъалайҳи абаана ва такуна лакума-л-кибрийау фи-л-арзи ва ма наҳну лакума би муъминин. 78. Ва қола Фиръавнуътуни би кулли саҳирин ъалим. 79. Фа ламма ҷаа-с-саҳарату қола лаҳум-м Муса алқу ма антум-м мулкун. 80. Фа ламма алқав қола Муса ма ҷиътум биҳи-с-сиҳру инналлоҳа саюбтилуҳ. Инналлоҳа ла юслиҳу ъамала-л муфсидин. 81. Ва юҳиққуллоҳу-л-ҳаққа би калиматиҳи ва лав кариҳа-л-муҷримун. 82. Фа ма амана ли Муса илла зуррийяту-м мин қавмиҳи ъала хавфи-м мин Фиръавна ва малаиҳим ай яфтинаҳум. Ва инна Фиръавна ла ъалин фи-л арзи ва иннаҳу ла мина-л-мусрифин. 83. Ва қола Муса йа қавми ин кунтум амантум биллаҳи фаъалайҳи таваккалу ин кунтум-м муслимин. 84. Фақолуғ ъалаллоҳи таваккална Раббана ла таҷъална фитната-л лил қавми-з-золимин. 85. Ва наҷҷина би раҳматика мина-л-қавми-л кафирин. 86. Ва авҳаина ила Муса ва ахиҳи ан табавваа ли қавмикума би Мисра буйута-в ваҷъалу буйутакум қиблата-в ва ақиму-с-салаҳ. Ва башшири-л-муъминин. 87. Ва қола Муса Раббана иннака атайта Фиръавна ва малааҳу зината-в ва амвалан фи-л-ҳайати-д-дунйа Раббана ли юзиллу ъан сабилик. Раббанатмис ъала амвалиҳим вашдуд ъала қулубиҳим фала юъмину ҳатта яраву-л-ъазаба-л-алим. 88.
Қола қад уҷибат даъватукума фастақима ва ла таттабиъанни сабила-л-лазина ла яъламун.89. Ва ҷавазна би бани Исроила-л-баҳра фа атбаъаҳум Фиръавну ва ҷунудуҳу бағя-в ва ъадва. Ҳатта иза адракаҳу-л-ғарақу қола аманту аннаҳу ла илаҳа илла-л-лази аманат биҳи бану Исроила ва ана мина-л муслимин. 90. Л-ана ва қад ъасайта қаблу ва кунта мина-л-муфсидин. 91. Фа-л-явма нунаҷҷика би баданика ли такуна ли ман халфака аяҳ. Ва инна касира-м мина-н-наси ъан айатина ла ғофилун. 92. Ва лақад бавваъна бани Исроила мубавва-а сидқи-в ва разақнаҳум-м мина-т- таййибати фамахталафу ҳатта ҷааҳуму-л-ъилм. Инна Раббака яқзи байнаҳум явма-л-қийамати фи ма кану фиҳи яхталифун. 93. Фа ин кунта фи шакки-м мим ма анзална илайка фас-али-л-лазина яқрауна-л-китаба мин қаблик. Лақад ҷаака-л-ҳаққу ми-р-Раббика фа ла такунанна мина-л-мумтарин. 94. Ва ла такунанна мина-л-лазина каззабу би айатиллаҳи фа такуна мина-л-ҳасирин. 95. Инна-л- лазина ҳаққат ъалайҳим калимату Раббика ла юъминун. 96. Ва лав ҷаатҳум куллу аятин ҳатта яраву-л-ъазаба-л-алим. 97.
Фалав ла канат қарятун аманат фанафаъаҳа имануҳа илла қавма Йунуса ламма аману кашафна ъанҳум ъазаба-л-хизйи фи-л-ҳа йати-д-дунйа ва маттаънаҳум ила ҳин. 98. Ва лав шаа Раббука лаамана ман фи-л-арзи куллуҳум ҷамиъа. А-фа анта тукриҳу-н-наса ҳатта якуну муъминин.99. Ва ма кана ли нафсин ан туъмина илла би изниллаҳ. Ва яҷъалу-р риҷса ъала-л-лазина ла яъқилун. 100. Қулинзуру ма за фи-с-самавати ва-л-арз. Ва ма туғни-л-айату ва-н нузуру ъан қавми-л ла юъминун. 101. Фа ҳал янтазируна илла мисла аййами-л-лазина халав мин қаблиҳим. Қул фантазиру инни маъакум-м мина-л мунтазирин. 102. Сумма нунаҷҷи русулана ва- л лазина аману. Казалика ҳаққан ъалаина нунҷи-л муъминин. 103. Қул йа айюҳа-н-насу ин кунтум фи шакки-м мин дини фа ла аъбуду-л-лазина таъбудуна мин дуниллаҳи ва лакин аъбудуллоҳа-л-лази ятаваффакум. Ва умирту ан акуна мина-л- муъминин. 104. Ва ан ақим ваҷҳака ли-д-дини ҳанифа- в ва ла такунанна мина-л-мушрикин. 105. Ва ла адъу мин дуниллаҳи ма ла янфаъука ва ла язуррук. Фа ин фаъалта фа иннака иза-м мина-з-золимин. 106.
Ва ий ямсаскаллоҳу би зуррин фа ла кашифа лаҳу илла Ҳу. Ва ий юридка би хайрин фа ла родда ли фазлиҳ. Юсибу биҳи ма-й яшау мин ъибадиҳ. Ва Ҳува-л-Ғафуру-р-Раҳим. 107. Қул йа айюҳа-н-насу қад ҷаакуму-л-ҳаққу ми-р-Раббикум. Фа маниҳтада фа иннама яҳтади ли нафсиҳ. Ва ман залла фа иннама язиллу ъалайҳа. Ва ма ана ъалайкум би вакил. 108. Ва-т-табиъ ма йуҳа илайка васбир ҳатта яҳкумаллоҳ. Ва Ҳува Хайру-л-Ҳакимин. 109.

1 2 3Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *