Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи ҲУД

СУРАТУ ҲУД бо хати кирили
(123 ояҳ) (Сураи 11)

Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим
Алиф.Лам.Ро. Ки абун уҳкимат айатуҳу сумма фуссилат ми-л ладун Ҳакимин Хабир. 1. Алла аъбуду иллаллоҳ. Иннани лакумм минҳу назиру-в ва башир. 2. Ва анистағфиру Раббакум сумма тубу илайҳи юматтиъкум-м матаъан ҳасанан ила аҷали-м мусамма-в ва юъти кулла зи фазлин фазлаҳ. Ва ин таваллав фа инни аҳафу ъалайкум ъазаба явмин кабир. 3. Илаллоҳи марҷиъукум ва Ҳува ъала кулли шай-ин қадир. 4. Ала иннаҳум яснуна судураҳум ли ястахфу минҳ. Ала ҳина ястағшуна сийабаҳум яъламу ма юсирруна ва ма юълинун. Иннаҳу Ъалимум би зати-с-судур. 5.
Ва ма мин даббатин фи-л-арзи илла ъалаллоҳи ризқуҳа ва яъламу мустақарраҳа ва муставдаъаҳа. Куллун фи китаби-м мубин. 6. Ва Ҳува-л-лази халақа-с-самавати ва-л-арза фи ситтати аййами-в ва кана ъаршуҳу ъала-л-маи ли яблувакум айюкум аҳсану ъамала. Ва лаин қулта иннакум-м мабъусуна мим баъди-л-мавти ла яқуланна-л-лазина кафару ин ҳаза илла сиҳру-м мубин. 7. Ва лаин аххауна ъанҳуму-л-ъазаба ила уммати-м маъдудати-л лаяқулунна ма яҳбисуҳ. Ала явма яътиҳим лайса масруфан ъанҳум ва ҳақа биҳим-м ма кану биҳи ястаҳзиун. 8. Ва ла ин азақна-л-инсана минна раҳматан сумма назаънаҳа минҳу иннаҳу ла яусун кафур. 9. Ва лаин азақнаҳу наъмаа баъда зарроа массатҳу ла яқуланна заҳаба-с-саййиату ъанни. Иннаҳу ла фариҳун фахур. 10. Илла-л-лазина сабару ва ъамилу-с солиҳати улаика лаҳум-м мағфирату-в ва аҷрун кабир. 11. Фа лаъаллака тарикум баъза ма йуҳа илайка ва зоиқум биҳи садрука аи яқулу лав ла унзила ъалайҳи канзун ав ҷаа маъаҳу малак. Иннама ан а назир. Валлоҳу ъала кулли шай-и-в вакил. 12.
Ам яқулунафтароҳ. Қул фаъту биъашри сувари-м мислиҳи муфтарайати-в вадъу манистатаътум-м мин дуниллаҳи ин кунтум содиқин. 13. Фа ил лам ястаҷибу лакум фаъламу аннама унзила биъилмиллаҳи ва алла илаҳа илла Ҳу. Фа ҳал антум-м муслимун. 14. Ман кана юриду-л-ҳайата-д- дунйа ва зинатаҳа нуваффи илайҳим аъмалаҳум фиҳа ва ҳум фиҳа ла юбхасун. 15. Улаика-л-лазина лайса лаҳум фи-л-ахирати илла-н-нар. Ва ҳабита ма санаъу фиҳа ва батилу-м ма кану яъмалун. 16. А-фа ман кана ъала баййинати-м ми-р-Раббиҳи ва ятлуҳу шаҳиду-м минҳу ва мин қаблиҳи китабу Муса имама-в ва раҳмаҳ. Улаика юъминуна биҳ. Ва ма-й якфур биҳи мина-л-аҳзаби фа-н-нару мавъидуҳ. Фа ла таку фи миряти-м минҳ. Иннаҳу-л ҳаққу ми-р-Раббика ва лакинна аксара-н-наси ла юъминун. 17. Ва ман азламу мим манифтаро ъалаллоҳи казиба. Улаика юъразуна ъала Раббиҳим ва яқулу-л-ашҳаду ҳаулаи-л-лазина казабу ъала Раббиҳим. Ала лаънатуллоҳи ъала-з-золимин. 18. Ал-лазина ясуддуна ъан сабилиллаҳи ва ябғунаҳа ъиваҷа-в ва ҳум би-л-ахирати ҳум кафирун. 19.
Улаика лам якуну муъҷузина фи-л-арзи ва ма кана лаҳум-м мин дуниллаҳи мин авлийаъ. Юзбъафу лаҳуму-л-ъазаб. Ма кану ястатиъуна-с-самъа ва ма кану юбсирун. 20. Улаика-л-лазина хасиру анфусаҳум ва залла ъанҳум-м ма кану яфтарун. 21. Ла ҷарама аннаҳум фи-л-ахирати ҳуму-л-ахсарун. 22. Инна-л лазина аману ва ъамилу-с-солиҳати ва ахбату ила Раббиҳим улаика асҳабу-л- Ҷаннаҳ. Ҳум фиҳа холидун.23. Масалу-л-фариқайни ка-л-аъма ва-л асамми ва-л-басири ва-с-Самиъ. Ҳал яставийани масала. А-фа ла тазаккарун. 24. Ва лақад арсална Нуҳан ила қавмиҳи инни лакум назиру-м мубин. 25. Ал ла таъбуду иллаллоҳ. Инни аҳафу ъалайкум ъазаба явмин алим. 26. Фа қола-л-малау-л-лазина кафару мин қавмиҳи ма нарока илла башара-м мислана ва ма нарока-т-табаъака илла-л-лазина ҳум арозилуна бадия-р-раъйи ва ма наро лакум ъалаина мин фазлим бал назуннукум казибин. 27. Қола йа қавми а-раайтум ин кунту ъала баййинати-м ми-р Рабби ва атани раҳмата-м мин ъиндиҳи фа ъуммият ъалайкум а-нулзимукумуҳа ва антум лаҳа кариҳун. 28.
Ва йа қавми ла ас-алукум ъалайҳи малан ин аҷрия илла ъалаллоҳ. Ва ма ана биториди-л-лазина аману. Иннаҳум-м мулақу Раббиҳим ва лакинни арокум қавман таҷҳалун. 29. Ва йа қавми ма-и-янсуруни миналлоҳи ин тараттуҳум. А-фа ла тазаккарун. 30. Ва ла ақулу лакум ъинди хазаинуллоҳи ва ла аъламу-л ғайба ва ла ақулу инни малаку-в ва ла ақулу лил лазина таздари аъюнукум лаи-юътияҳумуллоҳу хайро. Аллоҳу аъламу би ма фи анфусиҳим. Инни иза-л ламина-з-золимин. 31. Қолу йа Нуҳу қад ҷадалтана фа аксарта ҷидалана фаътина би ма таъидуна ин кунта мина-с-содиқин. 32. Қола иннама яътикум биҳиллаҳу ин шаа ва ма антум би муъҷизин. 33. Ва ла янфаъукум нусҳи ин аратту ан ансаҳа лакум ин каналлоҳу юриду ай-юғвиякум. Ҳува Раббукум ва илайҳи турҷаъун. 34. Ам яқулунафтароҳ. Қул инифтарайтуҳу фаъалайя иҷроми ва ана бариу-м мим-ма туҷримун. 35. Ва уҳия ила Нуҳин аннаҳу лай-юъмина мин қавмика илла ман қад амана фа ла табтаис би ма кану яфъалун. 36. Васнаъи-л фулка би аъюнина ва ваҳина ва ла тухотибни фи – л – лазина заламуу. Иннаҳум-м муғрақун. 37.
Ва яснаъу-л-фулка ва куллама марра ъалайҳи малау-м мин қавмиҳи сахиру минҳ. Қола ин тасхару минна фа инна насхару минкум кама тасхарун. 38. Фа савфа таъламуна ма-й яътиҳи ъазабу-й юхзиҳи ва яҳиллу ъалайҳи ъазабу-м муқим. 39. Ҳатта иза ҷаа амруна ва фара-т-таннуру қулнаҳмил фиҳа мин куллин завҷайниснайни ва аҳлака илла ман сабақа ъалайҳи-л-қавлу ва ман аман. Ва ма амана маъаҳу илла қалил. 40. Ва қоларкабу фиҳа бисмиллаҳи маҷреҳа ва мурсаҳа. Инна Рабби ла Ғафуру-р-Раҳим. 41. Ва ҳия таҷри биҳим фи мавҷин ка-л-ҷибали ва нада Нуҳун-ибнаҳу ва кана фи маъзили-й йа бунайярка(б)м маъана ва ла таку-м маъа-л-кафирин. 42. Қола саави ила ҷабали-й яъсимуни мина-л-маъ. Қола ла ъасима-л-явма мин амриллаҳи илла ма-р-раҳим. Ва ҳала байнаҳума-л мавҷу фа кана мина-л-муғрақин. 43. Ва қила йа арз-у- блаъй мааки ва йа самау ақлиъи ва ғиза-л-мау ва қузия-л-амру вас ава ъала-л-ҷудиййи ва қила буъда-л лил қавми-з-золимин. 44. Ва нада Нуҳу-р Раббаҳу фа қола Рабби иннабни мин аҳли ва инна ваъдака – л – ҳаққу ва Анта Аҳкаму-л-ҳакимйн. 45.
Қола йа Нуҳу иннаҳу лайса мин аҳлик. Иннату ъамалун ғайру солиҳ. Фа ла тас-ални ма лайса лака биҳи ъилм. Инни аъизука ан такуна мина-л-ҷаҳилин. 46. Қола Рабби инни аъузубика ан ас-алака ма лайса ли биҳи ъилм. Ва илла таафирли ва тарҳамни аку-м мина-л-ҳасирин. 47. Қила йа Нуҳуҳбит би салами-м минна ва баракатин ъалайка ва ъала умами-м мима-м маъак. Ва умамун са нуматтиъуҳум сумма ямассуҳум-м минна ъазабун алим. 48. Тилка мин амбаи-л-ғайби нуҳиҳа илайк. Ма кунта таъламуҳа анта ва ла қавмука мин қабли ҳаза. Фасбир инна-л ъақибата лил муттақин. 49. Ва ила Ъадин аҳаҳум Ҳуда. Қола йа қавм-иъбудуллоҳа ма лакум-м мин илаҳин ғайруҳ. Ин антум илла муфтарун. 50. Йа қавми ла ас-алукум ъалайҳи аҷро. Ин аҷрия илла ъала-л-лази фатарани. А-фа ла таъқилун. 51. Ва йа қавмистағфиру Раббакум сумма тубу илайҳи юрсили-с-самаа ъалайкум-м мидрора-в ва язидкум қувватан ила қувватикум ва ла татаваллав муҷримин. 52. Қолу йа Ҳуду ма ҷиътана би баййинати-в ва ма наҳну би тарики алиҳатина ъан қавлика ва ма наҳну лака би муъминин. 53.
Ин-н-нақулу иллаъ арока баъзу алиҳатина бисуъ. Қола инни ушҳидуллоҳа вашҳаду анни бариу-м мим ма тушрикун. 54. Мин дуниҳи факидуни ҷамиъан сумма ла тунзирун. 55. Инни таваккалту ъалаллоҳи Рабби ва Раббикум. Ма мин даббатин илла Ҳува ахизум би насиятиҳа. Инна Рабби ъала сироти-м мустақим.56. Фа ин таваллав фақад аблағтукум-м ма урсилту биҳи илайкум. Ва ястахлифу Рабби қавман ғайракум ва ла тазуррунаҳу шай-а. Инна Рабби ъала кулли шай-ин ҳафиз. 57. Ва ламма ҷаа амруна наҷҷаина Ҳуда-в ва-л-лазина аману маъаҳби раҳмати-м минна ва наҷҷаинаҳум-м мин ъазабин ғализ. 58. Ва тилка Ъад. Ҷаҳаду би айати Раббиҳим ва ъаса-в русулаҳу ва-т-табаъу амра кулли ҷаббарин ъанид. 59. Ва утбиъу фи ҳазиҳи-д-дунйа лаъната-в ва явма-л қийамаҳ. Ала инна Ъадан кафару Раббаҳум. Ала буъда-л ли Ъадин қавми Ҳуд. 60. Ва ила бамууда аҳаҳум бдлиҳа. Қола йа қавмиъбудуллоҳа ма лакум-м мин илаҳин ғайруҳ. Ҳува аншаакум-м мина-л-арзи вастаъмаракум фиҳа фастағфируҳу сумма тубу илаиҳ Инна Рабби қарибу-м муҷиб. 61. Қолу йа Солиҳу қад кунта фина марҷувван қабла ҳаза. А-танҳана ан-н-наъбуда ма яъбуду абауна ва иннана лафи шакки-м мим ма тадъуна илайҳи муриб. 62.
Қола йа қавми а-раайтум ин кунту ъала баййинати-м ми-р-Рабби ва атани минҳу раҳматан фама-й янсуруни миналлоҳи ин ъасайтуҳ. Фа ма тазидунани ғайра тахсир. 63. Ва йа қавми ҳазиҳи нақатуллоҳи лакум аятан фа заруҳа таъкул фи арзиллаҳи ва ла тамассуҳа би суин фа яъхузакум ъазабун қариб. 64. Фа ъақаруҳа фа қола таматтаъу фи дарикум саласата аййам. Залика ваъдун ғайру макзуб. 65. Фа ламма ҷаа амруна наҷҷаина Солиҳа-в ва-л лазина аману маъаҳу би раҳмати-м минна ва мин хизии явми-из. Инна Раббака Ҳува-л-Қавийю-л Ъазиз. 66. Ва ахаза-л-лазина заламу-с-сайҳату фа асбаҳу фи дийариҳим ҷасимин. 67. Ка ал лам яғнав фиҳа. Ала инна Самуда кафару Раббаҳум. Ала буъда-л ли Самуд. 68. Ва лақад ҷаат русулуна Иброҳима би-л бушро қолу саламан қола салам. Фа ма лабиса ан ҷаа би ъиҷлин ҳаниз. 69. Фа ламма раа айдияҳум ла тасилу илайҳи накираҳум ва авҷаса минҳум хифаҳ. Қолу ла тахаф инна урсилна ила қавми Лут. 70. Вамраатухф қоиматун фа заҳикат фа башшаунаҳа би Исҳақа ва ми-в варои Исҳақа Яъқуб. 71.
Қолат йа вайлата а-алиду ва ана ъаҷузу-в ва ҳаза баъли шайхо. Инна ҳаза лашай-ун ъаҷиб. 72. Қолу атаъҷабина мин амриллаҳ. Раҳматуллоҳи ва баракатуҳу ъалайкум аҳла-л-байт. Иннаҳу ҳамиду-м маҷид. 73. Фа ламма заҳаба ъан Иброҳима-р-равъу ва ҷаатҳу-л-бушро юҷадилуна фи қавми Лут. 74. Инна Иброҳима ла ҳалимун авваҳу-м муниб. 75. Йа Иброҳиму аъриз ъан ҳаза. Иннаҳу қад ҷаа амру Раббик. Ва иннаҳум атиҳим ъазабун ғайру мардуд. 76. Ва ламма ҷаа русулуна Лутан сиа биҳим ва зоқа биҳим заръа-в ва қола ҳаза явмун ъасиб. 77. Ва ҷааҳу қавмуҳу юҳраъуна илайҳи ва мин қаблу кану яъмалуна-с-саййиат. Қола йа қавми ҳаулаи банати ҳунна атҳару лакум. Фа- тақуллоҳа ва ла тухзуни фи заифи. А-лайса минкум раҷулу-р-рашид. 78. Қолу лақад ъалимта ма лана фи банатика мин ҳаққи-в ва иннака ла таъламу ма нурид. 79. Қола лав анна ли бикум қувватан ав ави ила рукнин шадид. 80. Қолу йа Луту инна русулу Раббика ла-и ясилу илайк. Фа асри би аҳлика би қитъи-м мина-л-лайли ва ла ялтафит минкум аҳадун илламраатак. Иннаҳу мусйбуҳа ма асобаҳум. Инна мавъидаҳуму-с-субҳ. А-лайса-с-субҳу би қариб. 81.
Фа ламма ҷаа амруна ҷаъална ъалияҳа сафилаҳа ва амтауна ъалайҳа ҳиҷората-м мин сиҷҷили-м манзуд. 82. Мусавваматан ъинда Раббик. Ва ма ҳия мина-з-золимина би баъид. 83.Ва ила Мадяна ахбҳум Шуъайба. Қола йа қавмиъбудуллоҳа ма лакум-м мин илаҳин ғайруҳ. Ва ла танқусу-л микйала ва-л-мизан. Инни арокум би хайри-в ва инни аҳафу ъалайкум ъазаба явми-м муҳит. 84. Ва йа қавми авфу-л-микйала ва-л-мизана би-л-қист. Ва ла табхасу-н-наса ашйааҳум ва ла таъсав фи-л-арзи муфсидин. 85. Бақийятуллоҳи хайру-л лакум ин кунтум-м муъминин. Ва ма ана ъалайкум би ҳафиз. 86. Қолу йа Шуъайбу асалатука таъмурука ан-н-натрука ма яъбуду абауна ав ан-н-нафъала фи амвалина ма нашаъ. Иннака ла анта-л-ҳалиму-р-рашид. 87. Қола йа қавми а-раайтум ин кунту ъала баййинати-м ми-р-Рабби ва разақани минҳу ризқан ҳасана. Ва ма уриду ан уҳалифакум ила ма анҳакум ъанҳ. Ин уриду илла-л ислаҳа мастатаът. Ва ма тавфиқи илла биллаҳ. Ъалайҳи таваккалту ва илайҳи униб. 88.
Ва йа қавми ла яҷриманнакум шиқоқи ай юсибакум-м мислу ма асоба қавма Нуҳин ав қавма Ҳудин ав қавма Солиҳ. Ва ма қавму Лути-м минкум би баъид. 89. Вастағфиру Раббакум сумма тубу илайҳ. Инна Рабби Раҳиму-в Вадуд. 90. Қолу йа Шуъайбу ма нафқаҳу касира-м мим ма тақулу ва инна ла нарока фина заъифа. Ва лав ла раҳтука ла раҷамнака ва ма анта ъалайна би Ъазиз. 91. Қола йа қавми араҳти аъаззу ъалайкум-м миналлоҳи ва-т-тахазтумуҳу вароакум зиҳриййа. Инна Рабби би ма таъмалуна муҳит. 92. Ва йа қавм-иъмалу ъала маканатикум инни ъамил. Савфа таъламуна ма-й яътиҳи ъазабу-й юхзиҳи ва ман ҳува казиб. Вартақибу инни маъакум рақиб. 93. Ва ламма ҷаа амруна наҷҷайна Шуъайба-в ва-л-лазина аману маъаҳу би раҳмати-м минна ва ахазати-л-лазина заламу-с-сайҳату фа асбаҳу фи дийариҳим ҷасимин. 94. Ка-ал лам яғнав фиҳа. Ала буъда-л ли Мадяна кама баъидат Самуд. 95. Ва лақад арсална Муса би айатина ва султони-м мубин. 96. Ила Фиръавна ва малаиҳи фаттабаъу амра Фиръавн. Ва ма амру Фиръавна би рашид. 97.
Яқдуму қавмаҳу явма-л-қийамати фа аврадаҳуму-н нар. Ва биъса-л-вирду-л-мавруд. 98. Ва утбиъу фи ҳазиҳи лаъната-в ва явма-л-қцйамаҳ. Биъса-р рифду-л-марфуд. 99. Залика мин амбаи-л-қурб нақуссуҳу ъалайка минҳа қоиму-в ва ҳасид. 100. Ва ма заламнаҳум ва лакин заламу анфусаҳум. Фа ма ағнат ъанҳум алиҳатуҳуму-л-лати ядъуна мин дуниллаҳи мин шай-ил ламма ҷаа амру Раббик. Ва ма задуҳум ғайра татбиб. 101. Ва казалика ахзу Раббика иза ахаза-л-қуро ва ҳия золимаҳ. Инна ахзаҳу алимун шадид. 102. Инна фи залика ла аята-л ли ман ҳафа ъазаба-л-ахираҳ. Залика явму-м маҷмуъу-л лаҳу-н-насу ва залика явму-м машҳуд. 103. Ва ма нуаххируҳу илла ли аҷали-м маъдуд. 104. Явма яъти ла такалламу нафсун илла би изниҳ. Фа минҳум шақийю-в ва саъид.105. Фа амма-л-лазина шақу фа фи-н-нари лаҳум фиҳа зафиру-в ва шаҳиқ. 106. Холидина фиҳа ма дамати-с-самавату ва-л-арзу илла ма шаа Раббук. Инна Раббака фаъъалу-л ли ма юрид. 107. Ва амма-л-лазина суъиду фа фи-л Ҷаннати холидина фиҳа ма дамати-с-самавату ва-л арзу илла ма шаа Раббук. Ъатдан ғайра маҷзуз. 108.
Фа ла таку фи миряти-м мим ма яъбуду ҳаулаъ. Ма яъбудуна илла кама яъбуду абауҳум-м мин қабл. Ва инна ла муваффуҳум насибаҳум ғайра манқус. 109. Ва лақад атайна Муса-л-китаба фахтулифа фиҳ. Ва лав ла калиматун сабақат ми-р-Раббика ла қузия байнаҳум. Ва иннаҳум ла фи шакки-м минҳу муриб. 110. Ва инна кулла-л ламма ла юваффияннаҳум Раббука аъмалаҳум. Иннаҳу би ма яъмалуна Хабир. 111. Фас ақим кама умирта ва ман таба маъака ва ла татғав. Иннаҳу би ма таъмалуна басир. 112. Ва ла таркану ила-л-лазина заламу фа тамассакуму-н-нару ва ма лакум мин дуниллаҳи мин авлийаа сумма ла тунсарун. 113. Ва ақими-с-салата тарафайи-н-наҳари ва зулафа-м мина-л лайл. Инна-л-ҳасанати юзҳибна-с-саййиат. Залика зикро ли-з-закирин. 114. Васбир фа инналлоҳа ла юзиъу аҷра-л-муҳсинин. 115. Фа лав ла кана мина-л-қуруни мин қабликум улу бақийяти-и янҳавна ъани-л-фасади фи-л-арзи илла қалила-м мим ман анҷаина минҳум. Ва-т-табаъа-л-лазина заламу ма утрифу фиҳи ва кану муҷримин. 116. Ва ма кана Раббука лиюҳлика-л-қуро бизулми-в ва аҳлуҳа муслиҳун. 117.
Ва лав шаа Раббука ла ҷаъала-н-наса уммата-в ваҳидаҳ. Ва ла язалуна мухталифин. 118. Илла ма-р раҳима Раббук. Ва ли залика халақаҳум. Ва таммат калимату Раббика ла амлаанна Ҷаҳаннама мина-л-ҷиннати ва-н-наси аҷмаъин. 119. Ва куллан-н нақуссу ъалаика мин амбаи-р-русули ма нусаббиту биҳи фуадак. Ва ҷаака фи ҳазиҳи-л- ҳаққу ва мавъизату-в ва зикро лил муъминин. 120. Ва қул лил лазина ла юъминунаъмалу ъала маканатикум инна ъамилун.121. Вантазиру инна мунтазирун. 122. Ва лиллаҳи ғайбу-с-самавати ва- л-арзи ва илайҳи юрҷаъу-л-амру куллуҳу фаъбудҳу ва таваккал ъалаиҳ. Ва ма Раббука би ғбфилин ъамма таъмалун.123.

1 2 3Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *