Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи ЮСУФ

СУРАТУ ЮСУФ бо хати кирили
(111 ояҳ) (Сураи 12)

Бисмиллаху-р-Раҳмани-р-Раҳим.
Алиф. Лам. Ро. Тилка айату-л-китаби-л-мубин. 1. Инна анзалнаҳу Қур-анан ъарабийя-л лаъаллакум таъқилун. 2. Наҳну нақуссу ъалайка аҳсана-л-қасаси би ма авҳаина илайка ҳазал Қур-ана ва ин кунта мин қаблиҳи ламина-л-ғофилин. 3. Из қола Йусуфу ли абиҳи йа абати инни раайту аҳада ъашара кавкаба-в ва-ш-шамса ва-л-қамара раайтуҳум ли саҷидин. 4.
Қола йа бунайя ла тақсус руъйака ъала ихватика фа якиду лака кайда. Инна-ш-шайтона лил инсани ъадувву-м мубин. 5. Ва казалика яҷтабика Раббука ва юъаллимука мин таъвили-л-аҳадиси ва ютимму ниъматаҳу ъалайка ва ъала али Яъқуба кама атаммаҳа ъала абавайка мин қаблу Иброҳима ва Исҳақ. Инна Раббака Ъалимун Ҳаким. 6. Лақад кана фи Йусуфа ва ихватиҳи айа у-л ли-с-саилин. 7. Из қолу ла Йусуфу ва ахуҳу аҳаббу ила абина минна ва наҳну ъусбатун инна абана лафи залали-м мубин. 8. Уқтулу Йусуфа ав-итраҳуҳу арза-и-яхлу лакум ваҷҳу абикум ва такуну мим баъдиҳи қавман солиҳин. 9. Қола қдилу-м минҳум ла тақтулу Йусуфа ва алқуҳу фи ғайабати-л-ҷубби ялтақитҳу баъзу-с-саййарати ин кунтум фаъилин. 10. Қолу йа абана ма лака ла таъманна ъала Йусуфа ва инна лаҳу ланасиҳун. 11. Арсилҳу маъана ғада-и яртаъ ва ялъаб ва инна лаҳу лаҳафизун. 12. Қола инни ла яҳзунуни ан тазҳабу биҳи ва аҳафу аи яъкулаҳу-з-зиъбу ва антум ъанҳу ғофилун. 13. Қолу лаин акалаҳу-з зиъбу ва наҳну ъусбатун инна иза-л ла ҳасирун. 14.
Фа ламма заҳабу биҳи ва аҷмаъу аи яҷъалуҳу фи ғаябати-л-ҷубб. Ва авҳаина илайҳи ла тунаббианнаҳум би амриҳим ҳаза ва ҳум ла яшъурун. 15. Ва ҷау абаҳум ъишаа-й ябкун. 16. Қолу йа абана инна заҳабна настабиқу ва таракна Йусуфа ъинда матаъина фа акалаҳу-з-зиъб. Ва ма анта би муъмини-л лана ва лав кунна содиқин. 17. Ва ҷау ъала қамисиҳи би дамин казиб. Қола бал саввалат лакум анфусукум амро. Фа сабрун ҷамил. Валлоҳу-л-мустаъану ъала ма тасифун. 18. Ва ҷаа саййаратун фа арсалу варидаҳум фа адла далваҳ. Қола йа бушро ҳаза ғулам. Ва асарруҳу биздъаҳ. Валлоҳу Ъалимум би ма яъмалун. 19. Ва шаравҳу би саманим бахсин дароҳима маъдудати-в ва кану фиҳи мина-з заҳидин. 20. Ва қола-л-лазиштароҳу мим Мисра лимраатиҳи акрими масваҳу ъаса ай янфаъана ав наттахизаҳу валада. Ва казалика макканна ли Йусуфа фи-л-арзи ва ли нуъаллимаҳу мин таъвили-л-аҳадис. Валлоҳу ғдлибун ъала амриҳи ва лакинна аксара-н-наси ла яъламун. 21. Ва ламма балаға ашуддаҳу атаинаҳу ҳукма-в ва ъилма. Ва казалика наҷзи-л-муҳсинин. 22.
Ва ровадатҳу-л-лати ҳува фи байтиҳа ъан нафсиҳи ва ғаллақати-л-абваба ва қолат ҳайта лак. Қола маъазаллоҳ. Иннаҳу Рабби аҳсана масвай. Иннаҳу ла юфлиҳу-з-золимун. 23. Ва лақад ҳаммат биҳи ва ҳамма биҳа лав ла ар-раа бурҳана Раббиҳ. Казалика ли насрифа ъанҳу-с-суа ва-л-фаҳшаъ. Иннаҳу мин ъибадина-л-мухласин. 24. Вастабақа-л-баба ва қаддат қамисаҳу мин дубури-в ва алфайа саййидаҳа лада-л-баб. Қолат ма ҷазау ман арода би аҳлика суан илла ай юсҷана ав ъазабун алим. 25. Қола ҳия ровадатни ъан-н нафси. Ва шаҳида шаҳиду-м мин аҳлиҳа ин кана қамисуҳу қудда мин қубулин фа садақат ва ҳува мина-л-казибин. 26. Ва ин кана қамисуҳу қудда мин дубурин фа казабат ва ҳува мина-с-содиқин. 27. Фа ламма раа қамисаҳу қудда мин дубурин қола иннаҳу мин кайдикунн. Инна кайдакунна Ъазим. 28. Йусуфу аъриз ъан ҳаза. Вастағфири ли замбики иннаки кунти мина-л-ҳатийн. 29. Ва қола нисватун фи-л-мадинатимраату-л-Ъазизи турбвиду фатаҳа ъан-н-нафсиҳй қад шағафаҳа ҳубба. Инна ла нароҳа фи залали-м мубин. 30.
Фа ламма самиъат би макриҳинна арсалат илайҳинна ва аътадат лаҳунна муттакаа-в ва атат кулла ваҳидати-м минҳунна сиккина-в ва қолатихруҷ ъалайҳинн. Фа ламма рааинаҳу акбаунаҳу ва қаттаъна айдияҳунна ва қулна ҳаша лиллаҳи ма ҳаза башаран ин ҳаза илла малакун карим. 31. Қолат фа заликунна-л-лази лумтуннани фиҳ. Ва лақад роваттуҳу ъан-н-нафсиҳи фастаъсама ва лаил лам яфъал ма амуруҳу ла юсҷананна ва лаякуна-м мина-с-соғирин. 32. Қола Рабби-с-сиҷну аҳаббу илайя мим ма ядъунани илаиҳ. Ва илла тасриф ъанни кайдаҳунна асбу илайҳинна ва аку-м мина-л-ҷаҳилин. 33. Фастаҷаба лаҳу Раббуҳу фа сарафа ъанҳу кайдаҳунн. Иннаҳу Ҳува-с-Самиъу-л Ъалим. 34. Сумма бада лаҳум-м мим баъди ма рааву-л айати ла ясҷунуннаҳу ҳатта ҳин. 35. Ва дахала маъаҳу-с-сиҷна фатайан. Қола аҳадуҳума инни аронй аъсиру хамро. Ва қола-л-ахару инни арони аҳмилу фавқа раъси хубзан таъкулу-т-тайру минҳ. Наббиъна би таъвилиҳи инна нарока мина-л муҳсинин. 36. Қола ла яътикума таъамун турзақониҳи илла наббаътукума би таъвилиҳи қабла ай яътиякума. Заликума мим ма ъалламанй Рабби. Инни таракту миллата қавми-л ла юъминуна биллаҳи ва ҳум би-л-ахирати ҳум кафирун. 37.
Ва-т-табаъту миллата абаи Иброҳима ва Исҳақа ва Яъқуб. Ма кана лана ан-н-нушрика биллаҳи мин шаиъ. Залика мин фазлиллаҳи ъалайна ва ъала-н наси ва лакинна аксара-н-наси ла яшкуруун. 38. Йа соҳибайи-с-си ҷни а-арбабу-м мутафарриқуна хайрун амиллаҳу-л-Ваҳиду-л-Қаҳҳар. 39. Ма таъбудуна мин дуниҳи илла асмаан саммайтумуҳа антум ва абаукум ма анзалаллоҳу биҳа мин султон. Ини-л-ҳукму илла лиллаҳ. Амара алла таъбуду илла иййаҳ. 3 алика-д-дину-л қаййиму ва лакинна аксара-н-наси ла яъламун. 40. Йа соҳибайи-с-сиҷни амма аҳадукума фаясқи Раббаҳу хамро. Ва амма-л-ахару фа юслабу фа таъкулу-т-тайру ми-р-раъсиҳ. Қузия-л-амру-л лази фиҳи тастафтийан. 41. Ва қола лил лази занна аннаҳу наҷи-м минҳумазкууни ъинда Раббика фа ансаҳу-ш-шайтону зикра Раббиҳи фа лабиса фи-с сиҷни бизъа синин. 42. Ва қола-л-малику инни аро сабъа бақаротин симани-и яъкулуҳунна сабъун ъиҷафу-в ва сабъа сумбулатин хузри-в ва ухара йабисат. Йа айюҳа-л-малау афтуни фи руъйая ин кунтум ли-р-руъйа таъбурун. 43.
Қолу азғосу аҳлами-в ва ма наҳну битаъвили-л аҳлами би ъалимин. 44. Ва қола-л-лази наҷа минҳума ва-д-дакара баъда умматин ана унаббиукум би таъвилиҳи фа арсилун. 45. Йусуфу айюҳа-с-сиддиқу афтина фи сабъи бақардтин симани-и яъкулуҳунна сабъун ъиҷафу-в ва сабъи сумбулатин хузри-в ва ухара йабисати-л лаъалли арҷиъу ила-н-наси лаъаллаҳум яъламун. 46. Қола тазраъуна сабъа синина даабан фа ма ҳасаттум фа заруҳу фи сумбулиҳи илла қалила-м мим ма таъкулун. 47. Сумма яъти мим баъди залика сабъун шидаду-и яъкулна ма қаддамтум лаҳунна илла қалила-м мим ма туҳсинун. 48. Сумма яъти мим баъди залика ъамун фиҳи юғосу-н-насу ва фиҳи яъсирун. 49. Ва қола-л-маликуътуни биҳ. Фа ламма ҷааҳу-р-расулу қоларҷиъ ила Раббика фас-алҳу ма балу-н-нисвати-л лати қаттаъна айдияҳунн. Инна Рабби би кайдиҳинна Ъалим. 50. Қола ма хатбукунна из роваттунна Йусуфа ъан-н-нафсиҳ. Қулна ҳаша лиллаҳи ма ъалимна ъалайҳи мин суъ. Қолатимраату-л-Ъазизи-л-ана ҳасҳаса-л-ҳаққу ана раваттуҳу ъан-н-нафсиҳи ва иннаҳу ламина-с содиқин. 51. Залика ли яълама анни лам ахунҳу би-л ғайби ва анналлоҳа ла яҳди кайда-л-хоинин. 52.
Ва ма убарриу нафси. Инна-н-нафса ла-аммарату-м би-с-суи илла ма раҳима Рабби. Инна Рабби Ғафуру-р Раҳим. 53. Ва Қола-л-маликуътуни биҳи астахлисҳу ли нафси. Фа ламма калламаҳу қола иннака-л-явма ладаина макинун амин. 54. Қолаҷъални ъала хазаини-л арзи инни ҳафизун ъалим. 55. Ва казалика макканна ли Йусуфа фи-л-арзи ятабаввау минҳа ҳайсу яшаъ. Нусибу би раҳматина ман-н-наша. Ва ла нузиъу аҷра-л муҳсинин. 56. Ва ла аҷру-л-ахирати хайру-л лил лазина аману ва кану яттақун. 57. Ва ҷаа ихвату Йусуфа фадахалу ъалайҳи фа ъарафаҳум ва ҳум лаҳу мункирун. 58. Ва ламма ҷаҳҳазаҳум би ҷаҳазиҳим қолаътунй би ахи-л лакумм мин абикум. Ала таравна анни уфи-л-кайла ва ана хайру-л мунзилин. 59. Фа ил лам таътуни биҳи фа ла кайла лакум ъинди ва ла тақрабун. 60. Қолу са нуровиду ъанҳу абаҳу ва инна ла фаъилун. 61. Ва қола ли фитйаниҳиҷъалу биздъатаҳум фи риҳалиҳим лаъаллаҳум яърифунаҳа изан қалабу ила аҳлиҳим лаъаллаҳум ярҷиъун. 62. Фа ламма раҷаъу ила абиҳим қолу йа абана муниъа минна-л-кайлу фа арсил маъана аҳана нактал ва инна лаҳу ла ҳафизун. 63.
Қола ҳал аманукум ъалайҳи илла кама аминтукум ъала ахиҳи мин қабл. Фаллоҳу хайрун Ҳафизо. Ва Ҳува Арҳаму-р-Роҳимин. 64. Ва ламма фатаҳу матаъаҳум ваҷаду бизоъатаҳум руддат илайҳим. Қолу йа абана ма набғи ҳазиҳи биздъатуна руддат илайна. Ва намиру аҳлана ва наҳфазу аҳана ва наздаду кайла баъир. Залика кайлу-и ясир. 65. Қола лан урсилаҳу маъакум ҳатта туътуни мавсиқа-м миналлоҳи ла таътуннани биҳи илла ай юҳата бикум. Фа ламма атавҳу мавсиқаҳум қолаллоҳу ъала ма нақулу вакил. 66. Ва қола йа банийя ла тадхулу мим баби-в ваҳиди-в вадхулу мин абваби-м мутафарриқаҳ. Ва ма уғни ъанкум-м миналлоҳи мин шайъ. Ини-л-ҳукму илла лиллаҳ. Ъалайҳи таваккалту ва ъалайҳи фал ятаваккали-л мутаваккилун. 67. Ва ламма дахалу мин ҳайсу амараҳум абуҳум-м ма кана юғни ъанҳум-м миналлоҳи мин шай-ин илла ҳаҷатан фи нафси Яъқуба қазоҳа. Ва иннаҳу ла зу ъилми-л ли ма ъалламнаҳу ва лакинна аксара-н-наси ла яъламун. 68. Ва ламма дахалу ъала Йусуфа ава илайҳи аҳаҳ Қола инни ана ахука фа ла табтаис би ма кануу яъмалун.69.
Фа ламма ҷаҳқазаҳум би ҷаҳазиҳим ҷаъала-с сиқоята фи раҳли ахиҳи сумма аззана муаззинун айятуҳа-л-ъиру иннакум ла сариқун. 70. Қолу ва ақбалу ъалайҳим-м ма за тафқидун. 71. Қолу нафқиду суваъа-л-малики ва лиман ҷаа биҳи ҳимлу баъйри-в ва ана биҳи заъим. 72. Қолу таллоҳи лақад ъалимтум-м ма ҷиъна ли нуфсида фи-л-арзи ва ма кунна сариқин. 73. Қолу фа ма ҷазауҳу ин кун ум казибин. 74. Қолу ҷазауҳу ма-в вуҷида фи ралайҳи фа ҳува ҷазауҳ. Казалика наҷзи-з-золимин. 75. Фа бадаа би авъиятиҳим қабла виъаи ахиҳи суммастахраҷаҳа ми-в виъаи ахиҳ. Казалика кидна ли Йусуф. Ма кана ли яъхуза аҳаҳу фи дини-л малики илла аи яшааллоҳ. Нарфаъу дараҷати-м ман-н-нашаъ. Ва фавқа кулли зи ъилмин Ъалим. 76. Қолу ий ясриқ фақад сарақа ахул лаҳу мин қабл. Фа асарраҳа Йусуфу фи нафсиҳи ва лам юбдиҳа лаҳум. Қола ан ум шарру-м макана-в валлоҳу аъламу би ма асифун. 77. Қолу йа айюҳа-л-Ъазизу инна лаҳу абан шайхан кабиран фа хуз аҳадана маканаҳ. Инна нарока мина-л-муҳсинин. 78.
Қола маъазаллоҳи ан-н-наъхуза илла ма-в ваҷадна матаъана ъиндаҳу инна иза-л ла золимун. 79. Фаламмастай-асу минҳу халасу наҷиййа. Қола кабируҳум алам таъламу анна абакум қад ахаза ъалайкум-м мавсиқа-м миналлоҳи ва мин қаблу ма фарраттум фи Йусуф. Фа лан абраҳа-л-арза ҳатта яъзана ли аби ав яҳкумаллоҳу ли. Ва Ҳува Хайру-л ҳакимин. 80. Ирҷиъу ила абикум фа қулу йа абана иннабнака сарақа ва ма шаҳидна илла би ма ъалимна ва ма кунна лил ғайби ҳафизин. 81. Вас-али-л қарята-л-лати кунна фиҳа ва-л-ъира-л-лати ақбална фиҳа ва инна ласодиқун. 82. Қола бал саввалат лакум анфусукум амро. Фа сабрун ҷамил. Ъасаллоҳу аи яътияни биҳим ҷамиъа. Иннаҳу Ҳува-л Ъалимул Ҳаким.83. Ва тавалла ъанҳум ва қола йа асафа ъала Йусуфа вабяззат ъаинаҳу мина-л-ҳузни фа ҳува казим. 84. Қолу таллоҳи тафтау тазкуру Йусуфа ҳатта такуна ҳаразан ав такуна мина-л ҳаликин. 85. Қола иннама ашку басси ва ҳузни илаллоҳи ва аъламу миналлоҳц ма ла таъламун. 86.
Йа банийязҳабу фа таҳассасу ми-й Йусуфа ва ахиҳи ва ла тай-асу ми-р-равҳиллаҳ. Иннаҳу ла яй-асу ми-р равҳиллаҳи илла-л-қавму-л-кафирун. 87. Фа ламма дахалу ъалайҳи қолу йа айюҳа-л-Ъазизу массана ва аҳлана-з-зурру ва ҷиъна би бизоъати-м музҷатин фа авфи лана-л-кайла ва тасаддақ ъалайна. Инналлоҳа яҷзи-л-мутасаддиқин. 88. Қола ҳал ъалимту-м ма фаъалтум би Йусуфа ва ахиҳи из антум ҷаҳилун. 89. Қолу а-иннака ла анта Йусуф. Қола ана Йусуфу ва ҳаза ахи. Қад манналлоҳу ъалайна. Иннаҳу ма-й яттақи ва ясбир фа инналлоҳа ла юзиъу аҷра-л муҳсинин. 90. Қолу таллоҳи лақад асаракаллоҳу ъалайна ва ин кунна лаҳатийн. 91. Қола ла тасриба ъалайкуму-л-явм. Яғфируллоҳу лакум ва Ҳува Арҳаму-р-Роҳимин. 92. Изҳабу би қамиси ҳаза фа алқуҳу ъала ваҷҳи аби яъ и басира-в ваътуни би аҳликум аҷмаъин. 93. Ва ламма фасалати-л-ъиру қола абуҳум инни ла аҷроу рйҳа Йусуфа лав ла ан туфаннидун. 94. Қолу таллоҳи иннака ла фи залалика-л-қадим. 95.
Фа ламма ан ҷаа-л-баширу алқоҳу ъала ваҷҳиҳи фартадда басиро. Қола алам ақул лакум инни аъламу миналлоҳи ма ла таъламун. 96. Қолу йа абанастағфирлана зунубана инна кунна ҳатийн. 97. Қола савфа астағфиру лакум Рабби. Иннаҳу Ҳува-л Ғафуру-р-Раҳим. 98. Фа ламма дахалу ъала Йусуфа ава илайҳи абавайҳи ва қоладхулу Мисра ин шааллоҳу аминин. 99. Ва рафаъа абавайҳи ъала-л- ъарши ва харру лаҳу суҷҷада. Ва қола йа абати ҳаза таъвилу руъйая мин қаблу қад ҷаъалаҳа Рабби ҳаққо. Ва қад аҳсана би из ахраҷани мина-с-сиҷни ва ҷаа бикум-м мина-л-бадви мим баъди ан назаға-ш- шайтону байни ва байна ихвати. Инна Рабби Латифу-л ли ма яшаъ. Иннаҳу Ҳува-л-Ъалиму-л- Ҳаким. 100. Рабби қад атайтанй мина-л-мулки ва ъалламтани мин таъвйли-л-аҳадис. Фатира-с самавати ва-л-арзи Анта валиййй фи-д-дунйа ва-л ахираҳ. Таваффани муслима-в ва алҳиқни би-с солиҳин. 101. Залика мин амбаи-л-ғайби нуҳйҳи илаик. Ва ма кунта ладайҳим из аҷмаъу амраҳум ва ҳум ямкурун. 102. Ва ма аксару-н-наси валав ҳараста би муъминин. 103.
Ва ма тас-алуҳум ъалайҳи мин аҷр. Ин ҳува илла зикру-л лил ъаламин. 104. Ва ка-аййи-м мин аятин фи-с-самавати ва-л-арзи ямурруна ъалайҳа ва ҳум ъанҳа муъризун. 105. Ва ма юъмину аксаруҳум биллаҳи илла ва ҳум-м мушрикун. 106. А-фа амину ан таътияҳум ғошияту-м мин ъазабиллаҳи ав таътияҳуму-с-саъату бағтата-в ва ҳум ла яшъурун. 107. Қул ҳазиҳи сабили адъу илаллоҳ. Ъала басиратин ана ва мани-т-табаъани ва субҳаналлоҳи ва ма ана мина-л-мушрикин. 108. Ва ма арсална мин қаблика илла риҷалан-н-нуҳи илайҳим-м мин аҳли-л қуро. А-фалам ясиру фи-л-арзи фаянзуру кайфа кана ъақибату-л-лазина мин қаблиҳим. Ва ладару-л ахирати хайру-л лил лазинаттақав. А-фа ла таъқилун. 109. Ҳатта изастай-аса-р-русулу ва занну аннаҳум қад кузибу ҷааҳум насруна фануҷҷия ман-н-нашаъ. Ва ла юрадду баъсуна ъани-л-қавми-л муҷримин. 110. Лақад кана фи қасасиҳим ъибрату-л ли ули-л-албаб. Ма кана ҳадиса-и-юфтаро ва лакин тасойқа-л-лази байна ядайҳи ва тафсила кулли шай-и-в ва ҳуда-в ва раҳмата-л ли қавми-и юъминун.111.

1 2 3Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *