Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи ҲИҶР

СУРАТУ-Л-ҲИҶР бо хати кирили
(99 ояҳ) (Сураи 15)

Бисмиллаҳу-р-Раҳмани-р-Раҳим
Алиф. Лам. Ро. Тилка айату-л-китаби ва Қур-ани-м мубин. 1. Рубама явадду-л-лазина кафару лав кану муслимин. 2. Зарҳум яъкулуу ва ятаматтаъу ва юлҳиҳиму-л-амалу фа савфа яъламун. 3. Ва ма аҳлакна мин қарятин илла ва лаҳа китабу-м маълум. 4. Ма тасбиқу мин умматин аҷалаҳа ва ма ястаъхирун. 5. Ва қолу йа айюҳа-л-лази нуззила ъалайҳи-з-зикру иннака ла маҷнун. 6. Лав ма таътина би-л-малаикати ин кунта мина-с-содиқин. 7. Ма нуназзилу-л-малаиката илла би-л-ҳаққи ва ма кану иза-м мунзарин. 8. Инна наҳну наззална-з-зикра ва инна лаҳу ла ҳафизун. 9. Ва лақад арсална мин қаблика фи шияъи-л-аввалин. 10. Ва ма яътиҳим-м ми-р-расулин илла кану биҳи ястаҳзиун. 11. Казалика наслукуҳу фи қулуби-л-муҷримин. 12. Ла юъминуна биҳи ва қад халат суннату-л-аввалин. 13. Ва лав фатаҳна ъалайҳим баба-м мина-с-самаи фазаллу фиҳи яъруҷун. 14. Ла-қолу иннама суккират абсоруна бал наҳну қавму-м масҳурун. 15.
Ва лақад ҷаъална фи-с-самаи буруҷа-в ва зайяннаҳа ли-н-назирин.16. Ва ҳафизнаҳа мин кулли шайтони-р- раҷим. 17. Илла манистарақа-с-самъа фа атбаъауф шиҳабу-м мубин. 18. Ва-л-арза мададнаҳа ва алқаина фиҳа равасия ва амбатна фиҳа мин кулли шай-и-м мавзун. 19. Ва ҷаъална лакум фиҳа маъайиша ва ма-л ластум лаҳу би розиқин. 20. Ва им мин шай-ин илла ъиндана хазаинуҳу ва ма нуназзилуҳу илла би қадари-м маълум. 21. Ва арсална-р-рийаҳа лавақиҳа фа анзална мина-с-самаи маан фа асқаинакумуҳу ва ма антум лаҳу би ҳазинин.22. Ва инна ланаҳну нуҳйи ва нумиту ва наҳну-л-варисун. 23. Ва лақад ъалимна-л-мустақдимина минкум ва лақад ъалимна-л-мустаъхирин. 24. Ва инна Раббака Ҳува яҳшуруҳум. Иннаҳу Ҳакимун Ъалим. 25. Ва лақад халақна-л-инсана мин салсоли-м мин ҳамаи-м маснун. 26. Ва-л-ҷанна халақнаҳу мин қаблу мин-н нари-с-самум. 27. Ва из қола Раббука лил малаикати инни ҳалиқум башара-м мин салсоли-м мин ҳамаи-м маснун. 28. Фа иза саввайтуҳу ва нафахту фиҳи ми-р-руҳи фақаъу лаҳу саҷидин. 29. Фа саҷада-л-малаикату куллуҳум аҷмаъун. 30. Илла Иблиса абаайякуна маъа-с-саҷидин. 31.
Қола йа Иблису ма лака алла такуна маъа-с саҷидин. 32. Қола лам аку-л ли асҷуда ли башарин халақтаҳу мин салсоли-м мин ҳамаи-м маснун. 33. Қола фахруҷ минҳа фа иннака раҷим. 34. Ва инна ъалайка-л-лаъната ила явми-д-дин. 35. Қола Рабби фа анзиуни ила явми-й юбъасун. 36. Қола фа иннака мина-л-мунзарин. 37. Ила явми-л-вақти-л-маълум. 38. Қола Рабби би ма ағвайтани ла узаййинанна лаҳум фи-л-арзи ва ла уғвияннаҳум аҷмаъин. 39. Илла ъибадака минҳуму-л-мухласин. 40. Қола ҳаза сиротун ъалайя мустақим. 41. Инна ъибади лайса лака ъалайҳим султонун илла мани-т-табаъака мина-л-ғовин. 42. Ва инна Ҷаҳаннама ла мавъидуҳум аҷмаъин. 43. Лаҳа сабъату абваби-л ли кулли баби-м минҳум ҷуз-у-м мақсум. 44. Инна-л- муттақина фи Ҷаннати-в ва ъуйун.45. Удхулуҳа би саламин аминин. 46. Ва назаъна ма фи судуриҳим-м мин ғиллин ихванан ъала сурури-м мутақобилин. 47. Ла ямассуҳум фиҳа насабу-в ва ма ҳум-м минҳа би мухраҷин. 48. Наббиъ ъибади Анни Ана-л- Ғафуру-р Раҳим. 49. Ва анна ъазаби ҳува-л-ъазабу-л- алим. 50. Ва наббиъҳум ъан зайфи Иброҳим.51.
Из дахалу ъалайҳи фа қолу саламан қола инна минкум ваҷилун. 52. Қолу ла тавҷал инна нубашширука би ғуламин ъалим. 53. Қола а-башшартумуни ъала ам массания-л-кибару фа би ма тубашширун. 54. Қолу башшаунака би-л-ҳаққи фа ла таку-м мина-л-қонитин. 55. Қола ва ма-и яқнату ми-р-раҳмати Раббиҳи илла-з-золлун. 56. Қола фа ма хатбукум айюҳа-л-мурсалун. 57. Қолу инна урсилна ила қавми-м муҷримин. 58. Илла ала Лутин инна ла мунаҷҷуҳум аҷмаъин. 59.Илламраатаҳу қаддауна иннаҳа ла мина-л-ғобирин. 60. Фа ламма ҷаа ала Лутини-л-мурсалун. 61. Қола иннакум қавму-м мункарун. 62. Қолу бал ҷиънака би ма кану фиҳи ямтарун. 63. Ва атайнака би-л ҳаққи ва инна ла содиқун. 64. Фа асри би аҳлика би қитъи-м мина-л-лайли ва-т-табиъ адбараҳум ва ла ялтафит минкум аҳаду-в вамзу ҳайсу туъмарун. 65. Ва қазаина илайҳи залика-л-амра анна дабира ҳаулаи мақтуъу-м мусбиҳин. 66. Ва ҷаа аҳлу-л мадинати ястабширун. 67. Қола инна ҳаулаи зайфи фала тафзаҳун. 68. Ва-т-тақуллоҳа ва ла тухзун. 69. Қолу а-ва лам нанҳака ъани-л-ъарамин. 70.
Қола ҳаулаи банати ин кунтум фаъилин. 71. Ла ъамрука иннаҳум ла фи сакратиҳим яъмаҳун.72. Фа ахазатҳуму-с-сайҳату мушриқин. 73. Фа ҷаъална ъалияҳа сафилаҳа ва амтауна ъалайҳим ҳиҷарата-м мин сиҷҷил. 74. Инна фи залика ла айати-л лил мутавассимин. 75. Ва иннаҳа ла би сабили-м муқим. 76. Инна фи залика ла аята-л лил муъминин. 77. Ва ин кана асҳабу-л-Айкати ла золимин. 78. Фантақамна минҳум ва иннаҳума ла би имами-м мубин. 79. Ва лақад каззаба асҳабу-л-ҳиҷри-л-мурсалин. 80. Ва атаинаҳум айатина факану ъанҳа муъризин. 81. Ва кану янҳитуна мина-л- ҷибали буйутан аминин. 82. Фа ахазатҳуму-с-сайҳату мусбиҳин. 83. Фа ма ағна ъанҳум-м ма кану яксибун. 84. Ва ма халақна-с-самавати ва-л-арза ва ма байнаҳума илла би-л-ҳаққ. Ва инна-с-саъата ла атиятун фасфаҳи-с-сафҳа-л-ҷамил. 85. Инна Раббака Ҳува-л Халлақу-л-Ъалим. 86. Ва лақад атайнака сабъа-м-мина-л масанй ва-л-Қур-ана-л-Ъазим. 87. Ла тамудданна ъаинайка ила ма маттаъна биҳи азваҷа-м минҳум ва ла таҳзан ъалайҳим вахфиз ҷанаҳака лил муъминин. 88. Ва қул инни ана-н-назиру-л-мубин. 89. Кама анзална ъала-л-муқтасимин. 90.
Ал-лазина ҷаъалу-л-Қур-ана ъизин. 91. Фа ва Раббика ла нас-аланнаҳум аҷмаъин. 92. Ъамма кану яъмалун. 93. Фасоаъ би ма туъмару ва аъриз ъани-л-мушрикин. 94. Инна кафаинака-л мустаҳзиин. 95. Ал-лазина яҷъалуна маъаллоҳи илаҳан ахара фа савфа яъламун. 96. Ва лақад наъламу аннака язиқу садрука би ма яқулун. 97. Фа саббиҳ би ҳамди Раббика ва кум мина-с-саҷидин. 98. Ваъбуд Раббака ҳатта яътияка-л-яқин. 99.

1 2 3Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *