Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи НАҲЛ

СУРАТУ-Н-НАҲЛ бо хати кирили
(128 ояҳ) (Сураи 16)
Бисмиллаҳу-р-Раҳмани-р-Раҳим

Бисмиллаҳу-р-Раҳмани-р-Раҳим
Ата амруллоҳи фа ла тастаъҷилуҳ. Субҳанаҳу ва таъала ъам ма юшрикун. 1. Юназзилу-л-малаиката би-р-Руҳи мин амриҳи ъала ма-й яшау мин ъибадиҳи ан анзиру аннаҳу ла илаҳа илла ана фаттақун. 2. Халақа-с-самавати ва-л-арза би-л ҳаққ. Таъала ъам ма юшрикун. 3. Халақа-л-инсана мин-н-нутфатин фа иза ҳува хасиму-м мубин. 4. Ва-л анъама халақаҳа лакум фиҳа диф-у-в ва манафиъу ва минҳа таъкулун. 5. Ва лакум фиҳа ҷамалун ҳина туриҳуна ва ҳина тасраҳун. 6.

Ва таҳмилу асқолакум ила балади-л лам такуну балиғиҳи илла би шиққи-л-анфус. Инна Раббакум ла Рауфу-р-Раҳим. 7. Ва-л-хайла ва-л-биғола ва-л ҳамира ли таркабуҳа ва зинаҳ. Ва яхлуқу ма ла таъламун. 8. Ва ъалаллоҳи қасоу-с-сабили ва минҳа ҷаир. Ва лав шаа ла ҳадакум аҷмаъин. 9. Ҳува- л лазий анзала мина-с-самаи маа-л лакум-м минҳу шардбу-в ва минҳу шаҷарун фиҳи тусимун. 10. Юмбиту лакум биҳи-з-заръа ва-з-зайтуна ва-н нахила ва-л-аънаба ва мин кулли-с-самарот. Инна фи залика ла аята-л ли қавми-й ятафаккарун. 11. Ва саххара лакуму-л-лайла ван-н-наҳара ва-ш-шамса ва-л-қамар. Ва-н-нуҷуму мусаххаротум би амриҳ. Инна фи залика ла айати-л ли қавми-й яъқилун. 12. Ва ма зараа лакум фи-л-арзи мухталифан алвануҳ. Инна фи залика ла аята-л ли қавми-й яззаккарун. 13. Ва Ҳува-л-лази саххара-л-баҳра ли таъкулу минҳу лаҳман тарийя-в ва тастахриҷу минҳу ҳилятан талбасунаҳа. Ва тара-л-фулка мавахира фиҳи ва ли табтағу мин фазлиҳи ва лаъаллакум ташкурун. 14.
Ва алқо фи-л-арзи равасия ан тамида бикум ва анҳара-в субула-л лаъаллакум таҳтадун. 15. Ва ъаламат. Ва би-н-наҷми ҳум яштадун. 16. А-фама-й яхлуқу ка ма-л ла яхлуқ. А-фала тазаккарун. 17. Ва ин таъудду ниъматаллоҳи ла туҳсуҳа. Инналоҳа ла Ғафуру-р-Раҳим. 18. Валлоҳу яъламу ма тусирруна ва ма туълинун. 19. Ва-л-лазина ядъуна мин дуниллаҳи ла яхлуқуна шай-й-в ва ҳум юхлақун. 20. Амватун ғайру аҳйаи-в ва ма яшъуруна аййана юбсаъун. 21. Илаҳукум Илаҳу-в-Ваҳид. Фа-л-лази ла юъминуна би-л-ахирати қулубуҳум-м мункирату-в ва ҳум-м мустакбирун. 22. Ла ҷарама анналоҳа яъламу ма юсирруна ва ма юълинун. Иннаҳу ла юҳиббу-л мустакбирин. 23. Ва иза қила лаҳум-м ма за анзала Раббукум қолу асатиру-л-аввалин. 24. Ли яҳмилу авзараҳум камилата-й явма-л-қиқамати ва мин авзари-л-лазина юзиллунаҳум би ғайри ъилм. Ала саа ма язирун. 25. Қад макара-л-лазина мин қаблиҳим фа аталлоҳу бунйанаҳум-м мина-л-қаваъиди фа харра ъалайҳиму-с-сақфу мин фавқиҳим ва атаҳуму-л ъазабу мин ҳайсу ла яшъурун. 26.
Сумма явма-л-қийамати юхзиҳим ва яқулу айна шуракая-л-лазина кунтум тушаққуна фиҳим. Қола-л лазина уту-л-ъилма инна-л-хизя-л-явма ва-с-суа ъала-л-кафирин. 27. Ал-лазина татаваффаҳуму-л малаикату золими анфусиҳим фа алқаву-с-салама ман кунна наъмалу син суъ. Бала инналоҳа Ъалимум би ма кунтум таъмалун. 28. Фадхулу абваба Ҷаҳаннама холидина фиҳа. Фа лабиъса масва-л мутаккабирин. 29. Ва қила лил азинаттауав ма за анзала Раббукум қолу хайро. Лил лазина аҳсану фи ҳазиҳи-д-дунйа ҳасанаҳ. Ва ладару-л-ахирати хайр.ва ла ниъма дару-л-муттақин. 30. Ҷаннату ъадни-й ядхулунаҳа таҷри мин таҳтиҳа-л-анҳару лаҳум фиҳа ма яшаун. Казалика яҷзиллаҳу-л-муттақин. 31. Ал-лазина татаваффаҳуму-л-малаикату таййибина яқулуна саламун ъалайкум-удхулу-л-Ҷанната би ма кунтум таъмалун. 32. Ҳал янзуруна илла ан аътияҳуму-л-малаикату ав яътия амру Раббик. Казалика фаъала-л-лазина мин қаблиҳим. Ва ма заламаҳумуллоҳу ва лакн кану анфусаҳум язлимун. 33. Фа асобаҳум саййиату ма ъамилу ва ҳақа биҳим-м ма кану биҳи ястаҳзиун. 34.
Ва қола-л-лазина ашраку лав шааллоҳу ма ъабадна мин дуниҳи мин шай-ин-н-наҳну ва ла абауна ва ла ҳаррама мин дуниҳи мин шайъ. Казалика фаъала-л-лазина мин қаблиҳим. Фа ҳал ъала-р-усули илла-л балағу-л-мубин. 35. Ва лақад баъасна фи кулли уммати-р-расулан аниъбудуллоҳа ваҷтанибу-т тоғут. Фа минҳум-м ман ҳадаллоҳу ва минҳум-м ман ҳаққат ъалайҳи-з-залалаҳ. Фа сиру фи-л-арзи фанзуру кайфа кана ъақибату-л-муказзибин. 36. Ин таҳрис ъала ҳудаҳум фа инналлоҳа ла яҳди ма-й юзиллу ва ма лаҳум-м мин-н-насирин. 37. Ва ақсаму биллаҳи ҷаҳда айманиҳим ла ябъамуллоҳу ма-й ямут. Бала ваъдан ъалайҳи ҳаққа-в ва лакинна аксара-н-наси ла яъламун. 38. Ли юбаййина лаҳуму-л лази яхталифуна фиҳи ва ли яълама-л-лазина кафару аннаҳум кану казибин. 39. Иннама қавлуна ли шай-ин иза араданаҳу ан-н-нақула лаҳу кун фа якун. 40. Ва-л-лазина ҳаҷару мим баъди ма зулиму ла нубаввианнаҳум фи-д-дунйа ҳасанаҳ. Ва ла аҷру-л-ахирати акбар. Лав кану яъламун. 41. Ал-лазина сабару ва ъала Раббиҳим ятаваккалун. 42.
Ва ма мин қаблика илла риҷалан-нуҳи илайҳим. Фас-алу аҳла-з-зикри ин кунтум ла таъламун. 43. Би-л-баййинати ва-з-зубур. Ва анзална илайка-з-зикра ли тубаййина ли-н-наси ма нузилла илайҳим ва лаъаллаҳум ятафаккарун. 44. Афва амина-л лазина макару-с-саййиати ай яхсифаллоҳу биҳиму-л арза ав яътияҳуму-л-ъазабу мин ҳайсу ла яшъурун. 45. Ав яъхузаҳум фи тақаллубиҳим фа ма ҳум би муъҷизин. 46. Ав яъхузаҳум ъала тахаввуфин фа инна Раббакум ла Рауфу-р-Раҳим. 47. А-ва ярав ила ма халақаллоҳу мин шай-ий ятафақау зилалуҳу ъани-л ямини ва-ш-шамайли суҷадда-л-лиллаҳи ва ҳум дахирун. 48. Ва лиллаҳи ясҷуду ма фи-с-самавати ва ма фи-л-арзи мин даббати-в ва-л-малаикату ва ҳум ла ястакбирун. 49. Яхофуна Раббаҳу-м мин фавқиҳим ва яфъалуна ма юъмарун. 50. Ва қолаллоҳу ла таттахизу илаҳийн-иснайни иннама Ҳува Илаҳу-в Ваҳидун фа иййая фарҳабун. 51. Ва лаҳу ма фи-с самавати ва-л-арзи ва лаҳу-д-дину васиба. А-фағайралоҳи таттақун. 52. Ва ма би кум-м мин ниъматин фа миналлоҳ. Сумма иза массаккуму-з-зурру фа илайҳи аҷ-рун. 53. Сумма иза кашафа-з-зурра ъанкум иза фариқу-м минкум би Раббиҳим юшрикун. 54.
Ли якфуру би ма атайнаҳум. Фа таматтаъу фа савфа таъламун. 55. Ва яҷлаъуна ли ма ла яъламуна насиба-м мим ма разақнаҳум. Таллоҳи ла тус-салунна ъамма кунтум тафтарун. 56. Ва яҷъалуна лиллаҳи-л банати субҳанаҳу ва лаҳум-м ма яштаҳун. 57. Ва иза бушшира аҳадуҳум би-л-унса залла ваҷҳуҳу мусавадда-в ва ҳува казим. 58. Ятаваро мина-л-қавми мин суи ма бушшира биҳ. А-юмсикуҳу ъала ҳунин ам ядуссуҳу фи-т-туроб. Ала саа ма яҳкумун. 59. Лил лазина ла юъминуна би-л-ахирати масалу-с-сав-и ва лиллаҳи-л масалу-л-ъала. Ва Ҳува-л-Ъазизу-л-Ҳаким. 60. Ва лав юахизуллоҳу-н-наса би зулмиҳим-м ма тарака ъалайҳа мин даббати-в ва лак-й юаххируҳум ила аҷали-м мусамма. Фа иза ҷаа аҷалуҳум ла ястаъхируна саъата-в ва ла ястақдимун. 61. Ва яҷъалуна лиллаҳи ма якраҳуна ва тасифу алсинатуҳуму-л-казиба анна лаҳуму-л-ҳусна. Ла ҷарама анна лаҳуму-н-нара ва аннаҳум-м муфратун. 62. Таллоаҳи лақад арсална ила умуми-м мин қабила фа зайяна лаҳума-ш-шайтону аъламуҳум фа ҳува валвалиюҳуму-л-явма ва лаҳум ъазабун алим. 63. Ва ма анзална ъалайка-л-китаба илла ли тубаййина лаҳуму-л-лазихталафу фиҳи ва ҳуда-в ва раҳмата-л ли қавми-й юъминун. 64.
Валлоҳу анзала мина-с-самаи маан аҳиа биҳи-л арза баъда мавтиҳа. Инна фи залика ла аята-л ли қавми-й ясмаъун. 65. Ва инна лакум фи-л-анъами ла ъибраҳ. Нуқсикум-м мим ма фи бутуниҳи мим байни фарси-в ва дами-л лабанан холисан сайға-л ли-ш шарибан. 66. Ва мин самароти-н-нахли ва ва-л-аънаби таттахизуна минҳу сакара-в ва ризуан ҳасана. Инна фи залика ла аята-л ли қавми-й яъқилун. 67. Ва авҳа Раббука ила-н-наҳли ани-т-тахизи мина-л ҷибали буйута-в ва мина-ш-шаҷари ва мим ма яъширун. 68. Сумма кули мин кулли-с-самароти фаслуки субула Раббики зулула. Яхруҷу мим бутуниҳа шаробу-м мухталифун алвануҳу фиҳи шифау-л ли-н-нас. Инна фи залика ла аята-л ли қавми-й ятафаккарун. 69. Валлоҳу халақакум сумма ятаваффвкум. Ва минкум ма-й юрадду ила арзали-л ъумури ли кайла яълама баъда ъилмин шай-а. Инналлоҳа Ъалимун Қадир. 70. Валлоҳу фаззала баъзакум ъала баъзин фи-р-ризқ. Фа ма-л-лазина фуззилу биродди ризқиҳим ъала ма малакат аймануҳум фа ҳум фиҳи саваъ. А-фа би ниъматиллаҳи яҷҳадун. 71. Валлоҳу фаъала лакум-м мин анфусикум азваҷа-в ва ҷаъала лакум-м мин азваҷикум банина ва ҳафадата-в ва разақукум-м мина-т-таййибат. А-фа би-л-байти юътимуна ва би ниъматиллаҳи ҳум якфурун. 72.
Ва яъбудуна мин дуниллаҳи ма ла ямлику лаҳум ризқа-м мина-с-самавати ва-л-арзи шай-а-в ва ла ястатиъун. 73. Фа латазрибу лиллаҳи-л-амсал. Инналлоҳа яъламу ва антум ла таъламун. 74. Зарабаллоҳу масалан ъабда-м мамлука-л-ла яқдиру ъала шай-и-в ва ма-р-разақнаҳу минна ризқан ҳасанан фа ҳува юнфиқу минҳу сирра-в ва ҷаҳро. Ҳал яставун. Ал-ҳамду лиллаҳ. Бал акасаруҳум ла яъламун. 75. Ва зарабаллоҳу масала-р-раҷулайни аҳадуҳума абкаму ла яқдиру ъала шай-и-в ва ҳува каллун ъала мавлаҳу айнама юваҷҷиҳу ла яъти би хайр. Ҳал ястави ҳува ва ма-й яъмуру би-л-ъадли ва ҳува ъала сироти-м мустақим. 76. Ва лиллаҳи ғайбу-с-самавати ва-л-арз. Ва ма амру-с-саъати илла каламҳи-л-башари ав ҳува ақраб. Инналлоҳа ъала кулли шай-ин қадир. 77. Валлоҳу ахраҷакум-м мим бутуни уммаҳатикум ла таъламуна шай-а-в ва ҷаъала лакуму-с-самаъа вал-абсора ва-л-аф-идата лаъаллакум ташкурун. 78. Алам ярав ила-т-тайри мусаххаротин фи ҷавви-с-самаи ма юмсикуҳунна иллаллоҳ. Инна фи залика ла айяти-л ли қавми-й юъминун. 79.
Валлоҳу ҷаъала лакум-м мим буйутикум сакана-в ва ҷаъала лакум-м мин ҷулуди-л-анъами буйутан тастахиффунаҳа явма заъникум ва явма иқоматикум ва мин асвафиҳа ва авбариҳа ва ашъариҳа асаса-в ва матаъан ила ҳин. 80. Валлоҳу фаъала лакум-м мим ма халақа зилала-в ва ҷаъала лакум-м мина-л-ҷибали акна-ва ҷаъала лакум саробила тақикуму-л-ҳарра ва саробила тақикум баъсакум. Казалика ютимму ниъматаҳу ъалайкум лаъаллакум туслимун. 81. Фа ин таваллав фа иннама ъалайка-л-балағу-л-мубин. 82. Яъфируна ниъматиллоҳи юнуирунаҳа ва аксаруҳуму-л кафирун. 83. Ва явма набъасу мин кулли умматин шаҳидан сумма ла юъзану лил лазина кафару ва ла ҳум юстаътабун. 84. Ва иза раа-л-лазина заламу-л ъазаба фа ла юхаффафу ъанҳум ва ла ҳум юнзарун. 85. Ва иза ра-а-л-лазина ашраку шуракааҳум қолу Раббана ҳаулаи шуракауна-л-лазина кунна надъу мин дуник. Фа алқав илайҳиму-л-қавла иннакум ла казибун. 86. Ва алқав илаллоҳи явмаизини-с салама ва залла ъанҳум-м ма кану яфтарун. 87.
Ал-лазина кафару ва садду ъан сабилиллаҳи зиднаҳум ъазабан фавқа-л-ъазаби би ма кану юфсидун. 88. Ва явма набъасу фи кулли умматин шаҳидан ъалайҳим-м мин анфусиҳим ап ҷиъна бика шаҳидан ъала ҳаулаъ. Ва наззална ъалака-л-китаба тибйана-л ли кулли шай-и-в ва ҳуда-в ва раҳмата-в ва бушро лил-муслимин. 89. Инналоҳа яъмуру би-л ъадли ва-л-иҳсани ва итаи зи-л-қурба ва янҳа ъани-л фаҳшаи ва-л-мункари ва-л-бағи. Яъизукум лаъаллакум тазаккурун. 90. Ва авфу би ъаҳдиллаҳи иза ъаҳаттум ва ла танқу-зу-л-аймана баъда тавкидиҳа ва қад ҷаъалтумуллоҳа ъалайкум кафила. Инналлоҳа яъламу ма тафъалун. 91. Ва ла такуну ка-л лати нақазат ғазлаҳа мим баъди қувватин анкасан таттахизуна айманукум дахалам байнакум ан такуна умматун ҳия арба мин уммаҳ. Иннама яблукумуллоҳу биҳ. Ва ла юбаййинана лакум явма-л қийамати ма кунтум фиҳи тахталифун. 92. Ва лав шааллоҳу ла ҷаъалакум уммата-в ваҳидата-в-валаки-й юзиллу ма-й яшау ва яҳди ма-й яшаъ. Ва ла тус-аллуна ъамма кунтум таъмалун. 93.
Ва ла таттахизу айманукум дахалам байнакум фа тазилла қадамум баъба субутиҳа ва тазуқу-с-суа би ма садаттум ъан сабилиллаҳ. Ва лакум ъазабун ъазим. 94. Ва ла таштару би ъаҳдиллаҳи саманан қалила. Иннама ъиндаллоҳи ҳува хайру-л-лакум ин кунтум таъламун. 95. Ма ъиндакум янфаду ва ма ъиндаллоҳи бақ. Ва ла наҷзиянна-л-лазина сабару аҷраҳум би аҳсани ма кану яъмалун. 96. Ман ъамила солиҳа-м мин закарин ав унса ва ҳува муъминун фа ла нуҳйияннаҳу ҳайатан таййибаҳ. Ва ла наҷзияннаҳум аҷраҳум би аҳсани ма кану яъламун. 97. Фа иза қараъ а-л-Қуръана фастаъиз биллаҳи мина-ш-шайтони-р-раҷим. 98. Иннаҳу лайса лаҳу султонун ъала-л-лазина аману ва ъала Раббиҳим ятаваккалун. 99. Иннама султонуҳу ъала-л-лазина ятаваллавнаҳу ва-л-лазина ҳум биҳи мушрикун. 100. Ва иза баддална айата-м макана аяти-в валлоҳу аъламу би ма юназиллу қолу иннама анта муфтар. Бал аксаруҳум ла яъламун. 101. Қул наззалаҳу руҳу-л қудуси ми-р-Раббика би-л-ҳаққи ли юсаббита-л-лазина аману ва ҳуда-в ва бушро лил муслимин. 102.
Ва лақад наъламу аннаҳум яқулуна иннама юъаллимуҳу башар. Лисану-л-лази юлҳтдуна илайҳи аъҷамийю-в ва ҳаза лисанун ъарабийю-м мубин. 103. Инна-л-лазина ла юъминуна би айатиллаҳи ла яҳдиҳимуллоҳу ва лаҳум ъазабун алим. 104. Иннама яфтари-л-казиба-л-лазина ла юъминуна би айатиллаҳи ва улаика ҳуму-л казибун. 105. Ман кафара биллаҳи мим баъди иманиҳи илла ман укриҳа ва қалбуҳу мутмаиннукум би-л-имани ва лаки-м ман шараҳа би-л-куфри садран фаъалайҳим ғазабу-м миналлоҳи ва лаҳум ъазабун ъазим. 106. Залика би аннамаҳумустаҳаббу-л ҳайата-д-дунйа ъала-л-ахирати ва анналлоҳа ла яҳди-л-қавма-л-кафирин. 107. Улаика-л-лазина табаъаллоҳу ъала қулубиҳим ва самиъҳим ва абсориҳим ва улаика ҳуму-л-ғофилун. 108. Ла ҷарама аннаҳум фи-л-ахирати ҳуму-л-хосирун. 109. Сумма инна Раббака лил лазина ҳаҷару мим баъди ма футину сумма ҷаҳаду ва сабару инна Раббака мим баъдиҳа ла Ғафур-р-Раҳим. 110.
Явма таъти куллу нафсин туҷадилу ъан-н нафсиҳа ва туваффа куллу нафсим-м ма ъамилат ва ҳум ла юзламун. 111. Ва зарабаллоҳу масалан қарятан канат амината-м мутмаинната-й яътиҳа ризқуҳа рағада-м мин кулли маканин фа кафарат би анъумиллаҳи фа азақаллоҳу либаса-л-ҷуъи ва-л-хавфи би ма кану яснаъун. 112. Ва лақад ҷааҳум расулу-м минҳум фа каззабуҳу фа ахазаҳуму-л-ъазабу ва ҳум золимун. 113. Фа куллу мим ма разақакумуллоҳу ҳалалан таййиба-в вашкуру ниъматаллоҳи ин кунтум иййаҳу таъбудун. 114. Иннама ҳаррама ъалакуму-м-майтата ва-д-дама ва лаҳма-л хинзири ва ма уҳилла ли ғайриллаҳи биҳ. Фа манизтурра ғайра бағи-в ва ла ъадин фа инналоҳа Ғафуру-р-Раҳим. 115. Ва ла тақулу ли ма тафису алсинатукуму-л-казиба ҳаза ҳалалу-в ва ҳаза ҳарому-л ли тафтару ъалаллаҳи-л-казиб. Инна-л лазина яфтаруна ъалаллоҳи-л-казиба ла юфлиҳун. 116. Матаъун қалилу-в ва лаҳум ъазабун алим. 117. Ва ъала-л-лазина ҳаду ҳаррама ма қасасна мин қаблу ва ма заламнаҳум ва лакин кану анфусаҳум язлимун. 118.
Сумма инна Раббака лил лазина ъамилу-с-суа би ҷаҳалатин сумма абу мим баъди залика ва аслаҳу инна Раббика мим баъдиҳа ла Ғафуру-р-Раҳим. 119. Инна Иброҳима кана умматан қонита-л-лиллаҳи ҳанифа-в ва лам яку мина-л-мушриукин. 120. Шакира-л ли анъумиҳ. Иҷтабаҳу ва ҳадаҳу ила сироти-м мустақим. 121. Ва атайнаҳу фи-д-дунйа ҳасаната-в ва иннаҳу фи-л-ахирати ламина-с-солиҳим. 122. Сумма авҳайна илайка аниттабиъ миллата Иброҳима ҳанифа-в ва ма кана мина-л мушрикин. 123. Иннама ҷуъила-с-сабту ъала-л лазинахталафу фиҳ. Ва инна Раббака ла яҳкуму байнаҳум явма-л-қийамати фи ма кану фиҳи яхталифун. 124. Удъу ила сабили Раббика би-л ҳикмати ва-л-мавъизати-л-ҳасанати ва ҷадилҳум би-л лати ҳия аҳсан. Инна Раббака Ҳува аъламу би муҳтадин. 125. Ва ин ъақабтум фа ъақибу би мисли ма ъуқибтум биҳ. Ва лаин сабартум ла ҳува хайру-л ли-с-собирин. 126. Васбир ва ма сабрука илла биллаҳ. Ва ла таҳзан ъалайҳим ва ла таку фи зайқи-м ма ямкурун. 127. Инналоҳа маъа-л лазина-т-тақа-в ва-л-лазина ҳум-м муҳсинун. 128.

1 2 3Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *