Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи ИСРО

СУРАТУ-Л-ИСРО бо хати кирили
(111 ояҳ) (Сураи 17)
Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим
Субҳана-л-лази асро би ъабдиҳи лайла-м мина-л Масҷиди-л-ҳароми ила-л-Масҷиди-л-Ақса-л-лази баракна ҳавлаҳу ли нурифҳу мин айатина. Иннаҳу Ҳува-с-Самиъу-л-Басир. 1. Ва атайна Муса-л-китаба ва ҷаъалнаҳу ҳуда-л ли бани Исроила алла таттахизу мин дуни вакила. 2. Зуррийата ман ҳамална маъа Нуҳ. Иннаҳу кана ъабадан шакуро. 3. Ва қазаина ила бани Исроила фи-л-китаби ла туфсидунна фи-л-арзи марратайни ва ла таълунна ъулувван кабиро. 4. Фа иза ҷаа ваъду улаҳума баъасна ъалайкум ъибада-л лана ули баъсин шадидин фаҷасу хилал-д-диййар. Ва кана ваъда-м мафъула. 5. Сумма рададна лакуму-л-каррата ъалайҳим ва амдаднакум би амвали-в ва банина ва ҷаъалнакум аксара нафиро. 6. Ин аҳсантум аҳсантум ли анфусикум ва ин асаътум фа лаҳа. Фа иза ҷаа ваъду-л-ахирати ли ясу-у вуҷуҳакум ва ли ядхулу-л-масҷида кама дахалуҳу маррати-в ва ли ютаббиру ма ъалав татбиро. 7.
Ъаса Раббукум ай ярҳамукум. Ва ин ъуттум ъудна. Ва ҷаъална Ҷаҳаннама лил кафирина ҳасиро. 8. Инна ҳаза-л-Қур-ана яҳди лил лати ҳия ақваму ва юбашширу-л муъминина-л-лазина яъмалуна-с-солиҳати анна лаҳум аҷран кабиро. 9. Ва анна-л лазина ла юъминуна би-л-ахирати аътадна лаҳум ъазабан алима. 10. Ва ядъу-л-инсану би-ш-шарри дуъааҳу би-л-хайри ва кана-л-инсану ъаҷула. 11. Ва ҷаъална-л-лайла ва-н-наҳара аятайн. Фа маҳавна аята-л-лайли ва ҷаъална аята-н-наҳари мубсирата-л ли табтағу фазла-м ми-р-Раббикум ва ли таъламу ъадада-с-синина ва-л-ҳисаб. Ва кулла шай-ин фассалнаҳу тафсила. 12. Ва кулла инсанин алзамнаҳу тоираҳу фи ъунуқиҳ. Ва нухриҷу лаҳу явма-л қийамати китаба-й ялқоҳу магшуро. 13. Иқраъ китабака кафа би нафсика-л-явма ъалайка ҳасиба. 14. Маниҳтаба фа иннама яҳтади ли нафсиҳ. Ва ман залла фа иннама язиллу ъалайҳа. Ва ла тазиру вазирату-в визра ухро. Ва ма кунна муъаззибина ҳатта набахаса расула. 15. Ва иза арадна ан-н-нуҳлика қарятан амарна мутрафиҳа фа фасақу фиҳа фа ҳаққа ъалайҳа-л-қавлу фа даммарнаҳа тадмиро. 16. Ва кам аҳлакна мина-л-қуруни мим баъди Нуҳ. Ва кафа би Раббика зунуби ъибадиҳи Хабирам Басиро. 17.
Ман кана юриду-л-ъаҷилата ъаҷҷална лаҳу фиҳа ма нашау ли ман-н-нуриду сумма ҷаъална лаҳу Ҷаҳаннама яслаҳа мазмума-м мадҳуро. 18. Ва ман арода-л-ахирата ва саъа лаҳа саъяҳа ва ҳува муъминун фа улаика кана саъюҳум-м машкуро. 19. Куллан-н-нумидду ҳаулаи ва ҳаулаи мин ъатои Раббик. Ва ма кана ъатоу Раббика маҳзуро. 20. Унзур кайфа фаззална баъзаҳум ъала баъз. Ва лал ахирату акбару дараҷати-в ва акбару тафзила. 21. Ла таҷъал маъаллоҳи илаҳан ахара фа тақъуда мазмума-м махзула. 22. Ва қазо Раббука алла таъбуду илла иййаҳу ва би-л-валидайни иҳсана. Имма яблуғанна ъиндака-л-кибара аҳадуҳума ав килаҳума фа ла тақул-л-лаҳума уффи-в ва ла танҳарҳума ва қул лаҳума қавлан карима. 23. Вахфиз лаҳума ҷаҳана-з-зулли мина-р-раҳмати ва қу-р-Раббирҳамҳума кама Раббайни сағиро. 24. Раббакум аъламу би ма фи нуфусикум. Ин такуну солиҳина фа иннаҳу каан лил аввабина Ғафуро. 25. Ва ати за-л-қурба ҳаққаҳу ва-л-мискина вабна-с сабили ва ла тубаззир табзиро. 26. Инна-л-мубаззирина кану ихвана-ш-шайатини ва кана-ш-шайтону ли Раббиҳи кафкро. 27.
Ва имма туъризанна ъанҳумубтиғоа раҳмати-м ми-р-Раббика тарҷуҳа фа кул лаҳум қавла-м майсуро. 28. Ва ла таҷъал ядака мағлулан ила ъунуқика ва ла табсутҳа кулла-л-басти фа тақъуда малума-м маҳсуро. 29. Инна Раббака ябсуту-р-ризқа лима-й ва яқдир. Иннаҳу кана би ъибадиҳи Хабира-м Басиро. 30. Ва ла тақтулу авладукум хашята имлақин-н-наҳну нарзуқуҳум ва иййакум. Инна қатлаҳум кана хитан кибиро. 31. Ва ла тақрабу-з зина. Иннаҳу кана фаҳишата-в ва саа сабила. 32. Ва ла тақтулу-н-нафса-л-лати ҳаррамаллоҳу илла би-л-ҳақ. Ва ман қутила мазлуман фақад ҷаъална ли валиййиҳи султонан фа ла юсриф фи-л қатл. Иннаҳу кана мансуро. 33. Ва ла тақрабу мала-л-ятими илла би-л лати ҳия аҳсану ҳатта яблуға ашуддаҳ. Ва авфу би-л-ъаҳди инна-л-ъаҳда кана мас-ула. 34. Ва авфу-л-кайла иза килтум ва зину би-л-қистоси-л-мустақим. Залика хайру-в ва аҳсану таъвила. 35. Ва ла тақву ма лайса лака биҳи ъилм. Инна-с-самаъа ва-л-басара ва-л-фуада куллу улаика кана ъанҳу мас-ула. 36. Ва ла тамши фи-л-арзи мараҳа. Иннака лан тахриқа-л арза ва лан таблуға-л-ҷибала тула. 37. Куллу залика каан саййиуҳу ъинда Раббика макруҳа. 38.
Залика мим ма авҳа илайка Раббука мина-л-ҳикмаҳ. Ва ла таҷъал маъаллоҳи илаҳан ахара фа тулқо фи Ҷаҳаннама малума-м мадҳуро. 39. А-фа асфакум Раббукум би-л-банина ва-т-тахаза мина-л малакати инаса. Иннакум ла тақулуна қавлан ъазима. 40. Ва лақад саррафна фи ҳаза-л-Қур-ани ли яззакару ва ма язидуҳум илла нуфуро. 41. Қул лав кана маъаҳу алиҳатун кама яқулуна иза-л лабтағав ила зи-л-Ъарши сабила. 42. Субҳанаҳу ва таъала ъамма яқулуна ъулувван кабиро. 43. Тусаббиҳу лаҳу-с-самавату-сабъу ва-л-арзу ва ман фиҳинн. Ва им мин шай-ин илла юсаббиҳу би ҳамдиҳи ва лаки-л ла тафқаҳуна тасбиҳаҳум. Иннаҳу кана Ҳалиман Ғафуро. 44. Ва иза қараъта-л Қур-ана ҷаъална байнака ва бана-л-лазина ла юъминуна би-л-ахирати ҳиҷаба-м мастуро. 45. Ва ҷаъална ъала қулубиҳим ауиннатан ай яфқаҳуҳу ва фи азаниҳим вақро. Ва иза закарта Раббака фи-л Қур-ани ваҳдаҳу валлав ъала адбариҳим нуфуро. 46. Наҳну аъламу би ма ястамиъуна биҳи из ястамиъуна илайка ва из ҳум наҷва из яқулу-з-золимуна ин таттабиъуна илла раҷула-м масҳуро. 47. Унзур кайфа зарабу лака-л-амсала фа заллу фа ла ястатиъуна сабила. 48. Ва қолу а-иза кунна ъизома-в ва руфатан а-инна ла мабъусуна халқан ҷадида. 49.
Қул куну ҳиҷаратан ав ҳадида. 50. Ав халқа-м мим ма якбуру фи судуликум. Фа саяқулуна ма-й юъидуна қули-л-Лази фатаркакум аввала марраҳ. Фа саюнғизуна илайка руусаҳум ва яқулуна мата ҳу. Қул ъаса ай якуна қариба. 51. Явма ядъукум фа тастаҷибуна би ҳамдиҳи ва тазуннуна иллабистум илла қалила. 52. Ва қул ли ъибади яқулу-л-лати ҳия аҳсан. Инна-ш-шайтона янғазу байнаҳум. Инна-ш-шайтона кана лил инсани ъадувва-м мубина. 53. Раббукум аъламу бикум. Ий яшаъ ярҳамкум ав ий яшаъ юъаззибкум. Ва ма арсална ъалайҳим вакила. 54. Раббука аъламу би ман фи-с-самавати ва-л-арз. Ва лақад фаззална база-н-набиййина ъала баъз. Ва атайна Давуда Забуро. 55. Қулидъу-л-лазина заъамтум-м мин дуниҳи фа ла ямликуна кашфа-з зурри ъанкум ва ла таҳвила. 56. Улаика-л-лазина ядъуна ябтағуна ила Раббиҳиму-л-василата айюҳум ақрабу ва ярҷуна раҳматуҳу ва яхофуна ъазабаҳ. Инна ъазаба Раббика кана маҳзуро. 57. Ва им мим қарятин илла наҳну муҳлиқуҳа қабла явми-л-қийамати ав муъаззибуҳа ъазабан шадида. Кана залика фи-л-китаби мастуро. 58.
Ва ма манаъана ан-н-нурсила би-л-айати илла ан каззаба биҳа-л-аввалун. Ва атайна Самудан-н-нақата мубсиратан фа заламу биҳа. Ва ма нурсилу би-л айати илла тахфифа. 59. Ва из қулна инна Раббака аҳата би-н-нас. Ва ма ҷаъална-р-руъйа-л лати арайнака илла фитната-л ли-н-наси ва-ш-шаҷарата-л-малъуната фи-л-Қур-ан. Ва нухаввиҳум фа ма язидуҳум илла туғянан кабиро. 60. Ва из қулна лил-малаикат-исҷуду ли Адама фа саҷаду илла Иблиса қола а-асҷуду ли ман халақта тина. 61. Қола а-раайтака ҳаза-л-лази каррамта ъалайя ла ин аххартани ила явми-л-қийамати ла аҳтиниканна зуррийатаҳу илла қалила. 62. Қолазҳаб фа ман табиъака минҳум фа инна Ҷаҳаннама ҷазаукум ҷазаа-м мавфуро. 63. Вастафзиз манистатаъна минҳум би савтика ва аҷлиб ъалайҳим би хайлика ва раҷилика ва шарикҳум фи-л амвали ва-л-авлади ва ъид ҳум. Ва ма яъидуҳуму-ш шайтону илла ғуруро. 64. Инна ъибади лайса лака ъалайҳим султон. Ва кафа би Раббика вкила. 65. Раббукуму-л-лази юзҷи лакуму-л-фулка фи-л баҳри ли табтағу мин фазлиҳ. Иннаҳу каан бикум Раҳима. 66
Ва иза массакуму-з-зурру фи-л-баҳри залла ман тадъуна илла иййаҳ. Фа ламма наҷҷакум ила-л барри аъразтум. Ва кана-л-инсану кафуро. 67. А-фа аминтум ай яхсифа бикум ҷаниба-л-барри ав юрсила ъалайкум ҳасибан сумма ла таҷиду лакум вакила. 68. Ам аминтум ай юъидакум фиҳи таратан ухро фа юрсила ъалайкум қосифа-м мина-р-риҳи фа юғриқакум би ма кафартум сумма ла таҷилу лакум ъалайна биҳи табиъа. 69. Ва лақад каррамна бани Адама ва ҳамалнаҳум фи-л-барри ва-л-баҳри ва разақнаҳум-м мина-т-таййиба и ва фаззалнаҳум ъала касири-м мим ман халақна тафзила. 70. Явма надъу кулла унасим би имамиҳим. Фа ман утия китабуҳу би яминиҳи фа улаика яқрауна китабаҳум ва ла юзламуна фатила. 71. Ва ман кана фи ҳазиҳи аъма фа ҳува фи-л-ахирати аъма ва азаллу сабила. 72. Ва ин каду ла яфтинунака ъани-л-лази авҳайна илайка ли тафтария ъалайна ғайраҳу ва иза-л латтахазука халила. 73. Ва лав ла ан саббатнака лақад китта таркану илайҳим шай-ан қалила. 74. Иза-л ла азақнака зиъфа-л-ҳайати ва зиъфа-л-мамати сумма ла таҷиду лака ъалайна насиро. 75.
Ва ин каду ла ястафиззунака мина-л-арзи ли юхриҷука минҳа ва иза-л ла ялбасуна хилафака илла қалила. 76. Сунната ман қад арсална қаблака ми-р русулина. Ва ла таҷиду ли суннатина таҳвила. 77. Ақими-с-салама ли дулуки-ш-шамси ила ғасақи-л лайли ва Қур-ана-л-фаҷр. Инна Қур-ана-л-фаҷри кана машҳуда. 78. Ва мина-л-лайли фа таҳаҷҷад биҳи нафилата-л лака ъаса ай ябъасака Раббука мақома-м маҳмуда. 79. Ва қу-р-Рабби адхилни мудхала сидқи-в ва ахриҷни мухраҷа сидқи-в ваҷъал ли ми-л ладунка султонан-н-насиро. 80. Ва қул ҷаа-л-ҳаққу ва заҳақа-л батил. Инна-батила кана заҳуқо. 81. Ва нуназзилу мина-л-Қур-ани ма ҳува шифау-в ва раҳмату-л лил муъминина ва ла язиду-з-золимина илла хасаро. 82. Ва иза анъамна ъала-л-инсани аъраза ва наа биҷанибиҳи ва иза массаҳу-ш-шарру кана яуса. 83. Қул куллу-й яъмалу ъала шакилатиҳи фа Раббикум аъламу би ман ҳува аҳда сабила. 84. Ва яс-алунака ъани-р-руҳ. Қули-р-руҳу мин амри Рабби ва ма утитум-м мина-л-ъилми илла қалила. 85. Ва лаин шиъна ла назҳабанна би-л-лази авҳайна илайка сумма ла таҷиду лака биҳи ъалайна вакила. 86.
Илла раҳмата-м ми-р-Раббик. Инна фазлаҳу кана ъалайка кабро. 87. Қул ла иниҷтамаъати-л-инсу ва-л ҷинну ъала ай яъ у би мисли ҳаза-л-Қур-ани ла яътуна би милиҳи в лав кана баъзукум ли баъзин заҳиро. 88. Ва лақад саррафна ли-н-наси фи ҳаза-л Қуъ-ани мин кулли масалин фа аба аксарату-н-наси илла квфуро. 89. Ва қолу лан-н-нуъмина лака ҳатта тафҷура лана мина-л-арзи ямбуъа. 90. Ав такуна лака Ҷаннату-м мин-н-нахили-в ва ъинабин фа туфаҷҷира-л-анҳара хилалаҳа тафҷиро. 91. Ав тусқита-с-самаа кама заъамта ъалайна касафан ав таътия биллаҳи ва-л-малаикати қабила. 92. Ав якуна лака байту-м мин зухруфин ав тарқо фи-с-самаи ва лан-н-нуъмина ли руқиййика ҳатта туназзила ъалайна китабан-н-нақрауҳ. Қул субҳана Рабби ҳал кунту илла башара-р-расула. 93. Ва ма манаъа-н-наса ай юъмину из ҷааҳуму-л-ҳудаилла ан қолу а-баъасаллоҳу башара-р-расула. 94. Қул лав кана фи-л арзи малаикату-й ямшуна мутмаиннина ла наззална ъалайҳим-м мина-с-самаи малака-р-расула. 95. Қул кафа биллаҳи шаҳидам байни ва байнакум. Иннаҳу кана би ъибадиҳи хабирам басиро. 96.
Ва ма-й яҳдиллаҳи фа ҳува-л-муҳтад. Ва ма-й юзлил фалан таҷида лаҳум авлиййаа мин дуниҳ. Ва наҳшуруҳум явма-л-қийамати ъала вуҷуҳиҳим ъумя-в ва букма-в ва сумма. Маъваҳум Ҷаҳаннаму куллама хабат зиднаҳум саъиро. 97. Залика ҷазауҳум би аннаҳум кафару би айатина ва қолу а-иза кунна ъизома-в ва руфатан а-инна ла мабъусуна халқан ҷадида. 98. А-ва лам ярав анналлоҳа-л-лази халақа-с самавати ва-л-арза қодирун ъала ай яхлуқа мислаҳум ва ҷаъала лаҳум аҷала-л ла райба фиҳи фа аба-з золимуна илла куфуро. 99. Қул лав антум тамликуна хазаина раҳмати Рабби иза-л ла амсактум хашята-л инфақ. Ва кана-л-инсану қатуро. 100. Ва лақад а айна Муса исъа айатим баййинат. Фас-ал бани Исроила из ҷааҳум фа қола лаҳу Фиръавну инни ла азуннука ай Муса масҳуро. 101. Қола лақад ъалимта ма анзала ҳайлаи илла Раббу-с-самавати ва-л-арзи басоира ва инни ла азуннака ай Фиръавну масбуро. 102. Фа арода ай ястафиззаҳум-м мина-л-арзи фа арақнаҳу ва ма-м маъаҳу ҷамиъа. 103. Ва қулна мим баъдиҳи ли бани Исроиласкуну-л-арза фа иза ҷаа ваъду-л-ахирати ҷиъна бикум лафифа . 104.Вe биль хaккы энзeльнaaху вe биль хaккы нeзeл(нeзeлe), вe мaa эрсeлнaaкe иллaa мубeшширeн вe нeзиирaa(нeзиирeн).105Вe кур’aaнeн фaрaкнaaху ли тaкрeeху aлeн нaaси aлaa муксин вe нeззeлнaaху тeнзиилaa(тeнзиилeн).106Кйль aaминуу бихии эв лaa ту’минуу, иннeллeзиинe уутйль илмe мин кaблихии изaa йутлaa aлeйхим йaхырруунe лиль эзкaaни суджджeдaa(суджджeдeн)107Вe йeкуулуунe субхaaнe рaббинaa ин кaaнe вa’ду рaббинaa лe мeф’уулaa(мeф’уулeн).108Вe йaхырруунe лиль эзкaaни йeбкуунe вe йeзиидухум хушууaa(хушууaн).109Кулид’уллaaхe эвид’ур рaхмaaн(рaхмaaнe), эййeн мaa тeд’уу фe лeхйль эсмaaйль хуснaa, вe лaa тeджхeр би сaлaaтикe вe лaa тухaaфит бихaa вeбтeгы бeйнe зaaликe сeбиилaa(сeбиилeн).110Вe кулиль хaмду лиллaaхиллeзии лeм йeттeхыз вeлeдeн вe лeм йeкун лeху шeриикун фииль мулки вe лeм йeкун лeху вeлиййун минeз зулли вe кeббирху тeкбиирaa(тeкбиирeн).111

1 2 3Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *