Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи КАҲФ

СУРАТУ-Л-КАҲФ бо хати кирили
(110 ояҳ) (Сураи 18)

Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим.
Ал-ҳамду лиллаҳи-л-Лази анзала ъала ъабдиҳи-л китаба ва лам яҷъал лаҳу ъиваҷа. 1. Қаййима-л ли юнзира баъсан шадида-м ми-л ладунҳу ва юбашшира-л муъминина-л-лазина яъмалуна-с-солиҳати анна лаҳум аҷран ҳасана. 2. Макисина фиҳи абада. 3. Яа юнзира-л-лазина қолу-т-тахазаллоҳу валада. 4.
Ма лаҳум биҳи мин ъилми-в ва ла ли абаиҳим кабурат калиматан тахруҷу мин афваҳиҳим. Ий яқулуна илла казиба. 5. Фа лаъаллака бахиъун-н нафсака ъала асариҳим ил лам юъмину би ҳаза-л ҳадиси асафа. 6. Инна ҷаъална ма ъала-л-арзи зината-л лаҳа ли наблуваҳум айюҳум аҳсану ъамала. 7. Ва инна ла ҷаъилуна ма ъалайҳа саъидан ҷуруза. 8. Ам ҳасибта анна асҳаба-л-Каҳфи ва-р-рақими кану мин айатина ъаҷаба. 9. Из ава-л-фитяту ила-л-Каҳфи фа қолу Раббана атина ми-л-ладунка раҳмата-в ва ҳаййиъ лана мин амрина рашада. 10. Фа зарабна ъала азаниҳим фи-л-Каҳфи синина ъадада. 11. Сумма баъаснаҳум ли наълама айю-л-ҳизбайни аҳсо ли ма лабису амада. 12. Наҳну нақуссу ъалайка набааҳум би-л ҳаққ. Иннаҳум фитятун аману би Раббиҳим ва зионаҳум ҳуда. 13. Ва рабатна ъала қулубиҳим из қому фақолу Раббуна Раббу-с-самавати ва-л-арзи лан-н-надъува мин дуниҳи илаҳа-л лақад қулна изан шатато. 14. Ҳаулаи қавмуна-т-тахазу мин дуниҳи алиҳаҳ. Лав ла яътуна ъалайҳим би султоним баййин фа ман азламу мим манифтаро ъалаллоҳи казиба. 15.
Ва изиътазалтумуҳум ва ма яъбудуна иллаллоҳа фаъву ила-л-Каҳфи яншур лакум Раббукум-м ми-р раҳматиҳи ва юҳаййиъ лакум-м мин амрику-м мирфақо. 16. Ва тара-ш-шамса иза талаъат тазавару ъан Каҳфиҳим зата-л-ямини ва иза ғарабат тақризуҳум зата-ш-шимали ва ҳум фи фаҷвати-м минҳ Залика мин айатиллаҳ. Ма-и яҳдиллаҳу фаҳува-л-муҳ ад. Ва ма-й юзли-л фалан таҷида лаҳу валийя-м муршида. 17. Ва таҳсабуҳум айқоза-в ва ҳум руқуд. Ва нуқаллибуҳум зата-л-ямини ва зата-ш-шимал. Ва калбуҳум баситун зирдъайҳи би-л васид. Лавитталаъта ъалайҳим ла валлайта минҳум фирора-в ва ла мулиъта минҳум руъба. 18. Ва казалика баъаснаҳум ли ятасаалу байнаҳум. Қола қоилу-м минҳум кам лабистум. Қолу лабисна явман ав баъза явм. Қолу Раббукум аъламу би ма лабистум фабъасу аҳадакум би вариқикум ҳазиҳи ила-л-мадинати фа-л янзур аййуҳа азка таъаман фал яътикум би ризқи-м минҳу вал яталаттаф ва ла юшъиранна бикум аҳада. 19. Иннаҳум ий язҳаруу ъалайкум ярҷумукум ав юъйдукум фи миллатиҳим ва лан туфлиҳу изан абада. 20.
Ва казалика аъсауна ъалайҳим ли яъламу анна ваъдаллоҳи ҳаққу-в ва анна-с-саъата ла райба фиҳа из ятаназаъуна байнаҳум амраҳум фа қолубну ъалайҳим бунйана. Раббуҳум аъламу биҳим. Қола-л лазина ғалабу ъала амриҳим ла наттахизанна ъалайҳим-м масҷида. 21. Саяқулуна саласату-р робиъуҳум калбуҳум ва яқулуна хамсатун садисуҳум калбуҳум раҷмам би-л-ғайб. Ва яқулуна сабъату-в ва саминуҳум калбуҳум. Қу-р-Рабби аъламу би ъиддатиҳим-м ма яъламуҳум илла қалил. Фа ла тумари фиҳим илла мироан зоҳира-в ва ла тастафти фиҳи-м минҳум аҳада. 22. Ва ла тақуланна ли шай-ин инни фаъилун залика ғада. 23. Илла ай яшааллоҳ. Вазку-р-Раббака иза насит. Ва қул ъаса ай яҳдияни Рабби ли ақраба мин ҳаза рашада. 24. Ва лабису фи Каҳфиҳим саласа миатин синина ваздаду тисъа. 25. Қулиллаҳу аъламу би ма лабису. Лаҳу ғайбу-с-самавати ва-л-арз. Абсир биҳи ва асмиъ. Ма лаҳум-м мин дуниҳи ми-в валиййи-в ва ла юшрику фи ҳукмиҳи аҳада. 26. Ватлу ма уҳия илайка мин ки аби Раббика ла мубаддила ли калиматиҳй ва лан таҷида мин дуниҳи мултаҳада. 27.
Васбир нафсака маъа-л-лазина ядъуна Раббаҳум би-л ғадати ва-л-ъашиййи юридуна ваҷҳаҳ. Ва ла таъду ъаинака ъанҳум туриду зината-л-ҳайати-д-дунйа. Ва ла тутиъ ман ағфална қалбаҳу ъан зикрина ва-т табаъа ҳаваҳу ва кана амруҳу фуруто. 28. Ва қули-л ҳаққу ми-р-Раббикум фа ман шаа фа-л юъми-в ва ман шаа фал якфур. Инна аътадна ли-з-золимина наран аҳата биҳим суродиқуҳа. Ва ий ястағису юғосу би маин ка-л-муҳли яшви-л-вуҷуҳ. Биъса-ш-шаробу ва саат муртафақо. 29. Инна-л-лазина аману ва ъамилу-с солиҳати инна ла нузиъу аҷра ман аҳсана ъамала. 30. Улаика лаҳум ҷаннату ъаднин таҷри мин таҳтиҳиму-л анҳару юҳаллавна фиҳа мин асавира мин заҳаби-в ва ялбасуна сийабан хузра-м мин сундуси-в ва истабрақи-м муттакиина фиҳа ъала-л-ароик. Ниъма-с савабу ва ҳасунат муртафақо. 31.Вазриб лаҳум-м масала-р-раҷулайни ҷаъална ли аҳадиҳима ҷаннатайни мин аънаби-в ва ҳафафнаҳума би нахли-в ва ҷаъална байнаҳума заръа. 32. Килта-л-ҷаннатайни атат укулаҳа ва лам тазлим-м минҳу шай-а. Ва фаҷҷауна хилалаҳума наҳарй. 33. Ва кана лаҳу самарун фа қола ли соҳибиҳи ва ҳува юҳавируҳу ана аксару минка мала-вва аъаззу нафаро. 34.
Ва дахала ҷаннатаҳу ва ҳува золиму-л ли нафсиҳи қола ма азунну ан табида ҳазиҳи абада. 35. Ва ма азунну-с-саъата қоимата-в ва лаи-р-рудитту ила Рабби ла аҷиданна хайра-м минҳа мунқалаба. 36. Қола лаҳу соҳибуҳу ва ҳува юҳавируҳу а-кафарта би-л лази халақака мин туробин сумма мин-н-нутфатин сумма саввака раҷула. 37. Лакинна Ҳуваллоҳу Рабби ва ла ушрику би Рабби аҳада. 38. Ва лав ла из дахалта ҷаннатака қулта ма шааллоҳу ла қуввата илла биллаҳ. Ин тарани ана ақалла минка мала-в ва валада. 39. Фа ъаса Рабби ай юътияни хайра-м мин ҷаннатика ва юрсила ъалайҳа ҳусбана-м мина-с самаи фа тусбиҳа саъидан залақо. 40. Ав юсбиҳа мауҳа ғавран фа лан тастатиъа лаҳу талаба. 41. Ва уҳита би самариҳи фа асбаҳа юқаллибу каффайҳи ъала ма анфақа фиҳа ва ҳия ҳавиятун ъала ъурушиҳа ва яқулу йа лайтани лам ушрик би Рабби аҳада. 42. Ва лам таку-л лаҳу фиату-й-янсурунаҳу мин дуниллаҳи ва ма кана мунтасиро. 43. Ҳуналика-л валаяту лиллаҳи-л-ҳаққ. Ҳува хайрун саваба-в ва хайрун ъуқба. 44. Вазриб лаҳум-м масала-л-ҳайати-д дунйа камаин анзалнаҳу мина-с-самаи фахталата биҳи набату-л-арзи фа асбаҳа ҳашиман тазруҳу-р рийаҳ. Ва каналлоҳу ъала кулли шай-и-м Муқтадиро. 45.
Ал-малу ва-л-бануна зинату-л-ҳайати-д-дунйа. Ва-л бақийату-с-солиҳату хайрун ъинда Раббика саваба-в ва хайрун амала. 46. Ва явма нусаййиру-л-ҷибала ва тара-л-арза баризата-в ва ҳашаунаҳум фа лам нуғодир минҳум аҳада. 47. Ва ъуризу ъала Раббика саффа-л лақад ҷиътумуна кама халақнакум аввала марраҳ. Бал заъамтум ал лан-н-наҷъала лакум-м мавъида. 48. Ва вузиъа-л-китабу фатара-л муҷримина мушфиқина мим ма фиҳи ва яқулуна йа вайлатана ма ли ҳаза-л-китаби ла юғодиру сағирата-в ва ла кабиратан илла аҳсоҳа. Ва ваҷаду ма ъамилу ҳазиро. Ва ла язлиму Раббука аҳада. 49. Ва из қулна лил малаикатисҷуду ли Адама фа саҷаду илла Иблиса кана мина-л-ҷинни фа фасақа ъан амри Раббиҳ. Афа таттахизунаҳу ва зуррийятаҳу авлийаа мин дуни ва ҳум лакум ъадувв. Биъса ли-з-золимина бадала. 50. Ма ашҳаттуҳум халқа-с-самавати ва-л-арзи ва ла халқа анфусиҳим ва ма кунту муттахиза-л музиллина ъазуда. 51. Ва явма яқулу наду шуракаия-л-лазина заъамтум фа даъавҳум фа лам ястаҷибу лаҳум ва ҷаъална байнаҳум-м мавбиқо. 52. Ва ра-а-л-муҷримуна-н-нара фазанну аннаҳум-м мувақиъуҳа ва лам яҷиду ъанҳа масрифа. 53.
Ва лақад саррафна фи ҳаза-л-Қур-ани ли-н-наси мин кулли масал. Ва кана-л-инсану аксара шай-ин ҷадала. 54. Ва ма манаъа-н-наса аи юъмину из ҷааҳуму-л-ҳуда ва ястағфиру Раббаҳум илла ан таътияҳум суннату- л аввалина ав яътияҳуму-л-ъазабу қубула. 55. Ва ма нурсилу-л-мурсалина илла мубашширина ва мунзирин. Ва юҷадилу-л-лазина кафару би-л-батили ли юдҳизу биҳи-л-ҳаққа ва-т-тахазу айати ва ма унзиру ҳузува. 56. Ва ман азламу мим ман зуккира би айати Раббиҳи фа аъраза ъанҳа ва насия ма қаддамат ядаҳ. Инна ҷаъална ъала қулубиҳим акиннатан ай яфқаҳуҳу ва фи азаниҳим вақро. Ва ин тадъуҳум ила-л-ҳуда фа ла-й яҳтаду изан абада. 57. Ва Раббука-л-Ғафуру Зу-р- раҳмаҳ. Лав юахизуҳум би ма касабу ла ъаҷҷала лаҳуму-л-ъазаб. Бал лаҳум-м мавъиду-л ла-й яҷиду мин дуниҳи мав-ила. 58. Ва тилка-л-қуро аҳлакнаҳум ламма заламу ва ҷаъална ли маҳликиҳим-м мавъида. 59. Ва из қола Муса ли фатаҳу ла абраҳу ҳатта аблуға маҷмаъа-л-баҳрайни ав амзия ҳуқуба. 60. Фа ламма балағо маҷмаъа байниҳима насийа ҳутаҳума фа-т-тахаза сабилаҳу фи-л-баҳри сараба. 61.
Фа ламма ҷаваза қола ли фатаҳу атина ғадаана лақад лақина мин сафарина ҳаза насаба. 62. Қола араайта из аваина ила-с-сахрати фа инни наситу-л-ҳута ва ма ансаниҳу илла-ш-шайтону ан азкураҳ. Ва-т-тахаза сабилаҳу фи-л-баҳри ъаҷаба. 63. Қола залика ма кунна набғи фартадда ъала асариҳима қасасо. 64. Фа ваҷада ъабда-м мин ъибадина атаинаҳу раҳмата-м мин ъиндина ва ъалламнаҳу ми-л ладунна ъилма. 65. Қола лаҳу Муса ҳал аттабиъука ъала ан туъаллимани мим ма ъуллимта рушда. 66. Қола иннака лан тастатиъа маъия сабро. 67. Ва кайфа тасбиру ъала ма лам туҳит биҳи хубро. 68. Қола са таҷидуни ин шааллоҳу собира-в ва ла аъси лака амро. 69. Қола фа ини-т-табаътани фа ла тас-ални ъан шай-ин ҳатта уҳдиса лака минҳу зикро. 70. Фанталақо ҳатта иза ракиба фи-с сафинати харақаҳа. Қола ахарақтаҳа ли туғриқа аҳлаҳа лақад ҷиъта шай-ан имро. 71. Қола алам ақул иннака лан тастатиъа маъия сабро. 72. Қола ла туахизни би ма наситу ва ла турҳиқни мин амри ъусро.73. Фанталақо ҳатта иза лақийа ғуламан фақаталаҳу қола а-қаталта нафсан закийятам уби ғайри нафси-л лақад ҷиъта шай-ан-н-нукро. 74.
Қола алам ақул лака иннака лан тастатиъа маъия сабро. 75. Қола ин са-алтука ъан шай-им баъдаҳа фа ла тусоҳибни. Қад балаата ми-л ладунни ъузро. 76.Фанталақо ҳатта иза атайа аҳла қарятин- истатъама аҳлаҳа фа абав ай юзаййифуҳума фа ваҷада фиҳа ҷидара-й юриду ай янқазза фа ақомаҳ. Қола лав шиъта латтахазта ъалайҳи аҷро. 77. Қола ҳаза фироқу байни ва байник. Са унаббиука би таъвили ма лам тастатиъ-ъ-ъалайҳи сабро. 78. Амма-с-сафинату фа канат ли масакина яъмалуна фи-л-баҳри фа аратту ан аъйбаҳа ва кана вароаҳум-м малику-й яъхузу кулла сафинатин ғасба. 79. Ва амма-л ғуламу факана абаваҳу муъминайни фа хашина ай юрҳиқаҳума туғйана-в ва куфро. 80. Фа арадна ай юбдилаҳума Раббуҳума хайра-м минҳу заката-в ва ақраба руҳма. 81. Ва амма-л-ҷидару фа кана ли ғуламайни ятимайни фи-л-мадинати ва кана таҳтаҳу канзу-л лаҳума ва кана абуҳума солиҳан фа арода Раббука ай яблуғо ашуддаҳума ва ястахриҷа канзаҳума раҳмата-м ми-р-Раббик. Ва ма фаъалтуҳу ъан амри. Залика таъвилу ма лам тастиъ-ъ-ъалайҳи сабро. 82. Ва яс-алунака ъан Зи-л-қарнайни қул са атлу ъалайкум-м минҳу зикро. 83.
Инна макканна лаҳу фи-л-арзи ва атаинаҳу мин кули шай-ин сабаба. 84. Фа атбаъа сабаба. 85. Ҳатта из балаға мағриба-ш-шамси ваҷадаҳа тағрубу фи ъайнин ҳамиати-в ва ваҷада ъиндаҳа қавма. Қулна йа За-л-қарнайни имма ан туъаззиба ва имма аъ таттахиза фиҳим ҳусна. 86. Қола амма ман залама фа савфа нуъаззибуҳу сумма юрадду ила Раббиҳи фа юъаззибуҳу ъазабан-н-нукро. 87. Ва амма маъ амана ва ъамила солиҳан фа лаҳу ҷазаани-л-ҳусна ва санақулу лаҳу мин амрина юсро. 88. Суммаатбаъа сабаба. 89. Ҳатта иза балаға матлиъа-ш-шамси ваҷадаҳа татлуъу ъала қавми-л лам наҷъа-л лаҳум-м мин дуниҳа ситро. 90. Казалика ва қад аҳатна би ма ладайҳи хубро. 91. Сумма атбаъа сабаба. 92. Ҳатта иза балаға байна-с-саддайни ваҷада мин дуниҳима қавма-л ла якадуна яфқаҳуна қавла. 93. Қолу йа За-л-қарнайни инна Яъҷуҷа ва Маъҷуҷа муфсидуна фи-л-арзи фа ҳал наҷъалу лака харҷан ъала ан таҷъала байнана ва байнаҳум садда. 94. Қола ма макканни фиҳи Рабби хайрун фа аъйнуни би қувватин аҷъал байнакум ва байнаҳум радма. 95. Атуни зубара-л-ҳадид. Ҳатта иза сава байна-с садафайни қоланфуху. Ҳатта иза ҷаъалаҳу наран қола атуни уфриғ ъалайҳи қитро. 96. Фамастдъу ай язҳаруҳу ва мастатоъу лаҳу нақба. 97.
Қола ҳаза раҳмату-м ми-р-Рабби. Фа иза ҷаа ваъду Рабби ҷаъалаҳу даккаъ. Ва кана ваъду Рабби ҳаққо. 98. Ва таракна баъзаҳум явмаизи-и ямуҷу фи баъзи-в ва нуфиха фи-с-сури фа ҷамаънаҳум ҷамъа. 99.Ва ъаразна Ҷаҳаннама явмаизи-л лил кафирина ъарзо. 100. Ал-лазина канат аъюнуҳум фи ғитоин ъан зикри ва кану ла ястатиъуна самъа. 101. А-фаҳасиба-л-лазина кафару аи яттахизу ъибади мин дуни авлийаъ. Инна аътадна Ҷаҳаннама лил кафирина нузула. 102. Қул ҳал нунаббиукум би-л ахсарина аъмала. 103. Ал-лазина залла саъюҳум фи-л ҳайати-д-дунйа ва ҳум яҳсабуна аннаҳум юҳсинуна сунъа. 104. Улаика-л-лазина кафару би айати Раббиҳим ва лиқоиҳи фаҳабитат аъмалуҳум фа ла нуқиму лаҳум явма-л-қийамати вазна. 105. Залика ҷазауҳум Ҷаҳаннаму би ма кафару ва-т-тахазу айати ва русули ҳузува. 106. Инна-л-лазина аману ва ъамилу-с-солиҳати канат лаҳум ҷаннату-л Фирдавси нузула. 107. Холидина фиҳа ла ябғуна ъанҳа ҳивала. 108. Қул лав кана-л-баҳру мидада-л ли калимати Рабби ла нафида-л-баҳру қабла ан танфада калимату Рабби ва лав ҷиъна би мислиҳи мадада. 109. Қул иннама ана башару-м мислукум йуҳа илайя аннама Илаҳукум Илаҳу-в Ваҳид. Фаман кана ярҷу лиқоа Раббиҳи фал-яъмал ъамалан солиҳа-в ва ла юшрик би ъибадати Раббиҳи аҳада.110.

1 2 3Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *