Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи МАРЯМ

СУРАТУ МАРЯМ бо хати кирили
(98 ояҳ) (Сураи 19)

Бисмиллаху-р-Раҳмани-р-Раҳим.
Каф. Ҳа. Йа. Ъайн. Сод. 1. Зикру раҳмати Раббика ъабдаҳу Закариййа. 2. Из нада Раббаҳу нидааъ хафиййа. 3. Қола Рабби инни ваҳана-л-ъазму миннъ ваштаъала-р-раъсу шайба-в ва лам акум би дуъаика Рабби шақиййа. 4. Ва инни хифту-л-мавалия ми-в варой ва канатимраати ъақиран фаҳаб ли ми-л ладунка валиййа. 5. Ярисуни ва ярису мин али Яъқуба ваҷъалҳу Рабби разиййа. 6. Йа Закариййа иннғ нубашширука би ғуламин-исмуҳу Яҳиа лам наҷъал-л лаҳу мин қаблу самиййа. 7. Қола Рабби анна якуну ли ғуламу-в ва канатимраати ъақира-в ва қад балағту мина-л-кибари ъитиййа. 8. Қола казалика қола Раббука ҳува ъалайя ҳаййину-в ва қад халақтука мин қаблу ва лам таку шай-а. 9. Қола Раббиҷъал-л-ли аяҳ Қола аятука ал ла тукаллима-н-наса саласа лайалиъ савиййа. 10. Фахараҷа ъала қавмиҳи мина-л-миҳроби фа авҳа илайҳим ан саббиҳу букрата-в ва ъашиййа. 11.
Йа Яҳйа хузи-л-китаба би қуввати-в ва атаинаҳу-л ҳукма сабиййа. 12. Ва ҳанана-м ми-л ладунна ва заката-в ва кана тақиййа. 13. Ва баррам би валидайҳи ва лам якун ҷаббаран ъасиййа. 14. Ва саламун ъалайҳи явма вулида ва явма ямуту ва явма юбъасу ҳаййа. 15. Вазкур фи-л-китаби Маряма изинтабазат мин аҳлиҳа маканан шарқиййа. 16. Фа-т-тахазат мин дуниҳим ҳиҷабан фа арсална илайҳа руҳана фа тамассала лаҳа башаран савиййа. 17. Қолат инни аъузу би-р-Раҳмани минка ин кунта тақиййа. 18. Қола иннама ана расулу Раббики ли аҳаба лаки ғуламан закиййа. 19. Қолат анна якуну ли ғуламу-в ва лам ямсасни башару-в ва лам аку бағиййа. 20. Қола казалики қола Раббуки ҳува ъалайя ҳаййину-в ва ли наҷъалаҳу аята-л ли-н-наси ва раҳмата-м минна. Ва кана амра-м мақзиййа. 21. ф Фа ҳамалатҳу фантабазат биҳи маканан қасиййа. 22. Фа аҷааҳа-л маҳазу ила ҷизъи-н-нахлати қолат йа лайтани митту қабла ҳаза ва кунту нася-м мансиййа. 23. Фа надаҳа мин таҳтиҳа алла таҳзанй қад ҷаъала Раббуки таҳтаки сариййа. 24. Ва ҳуззи илайки би ҷизъи-н-нахлати тусақит ъалайки рутабан ҷаниййа. 25.
Фа кули вашраби ва қарри ъаина. Фа имма тарайинна мина-л-башари аҳадан фа қули инни назарту ли-р Раҳмани савман фа лан укаллима-л-явма инсиййа. 26. Фа атат биҳи қавмаҳа таҳмилуҳ. Қолу йа Маряму лақад ҷиъти шай-ан фариййа. 27. Йа ухта Ҳаруна ма кана абукимра-а сав-и-в ва ма канат уммуки бағиййа. 28. Фа ашарат илаиҳ. Қолу кайфа нукаллиму ман кана фи-л-маҳди сабиййа. 29. Қола инни ъабдуллоҳи атания-л-китаба ва ҷаъаланй набиййа. 30. Ва ҷаъалани мубаракан аина ма кунту ва авсони би-с салати ва-з-закати ма думту ҳаййа. 31. Ва баррам би валидати ва лам яҷъални ҷаббаран шақиййа. 32. Ва-с саламу ъалайя явма вулитту ва явма амуту ва явма убъасу ҳаййа. 33. Залика Ъисабну Марям. Қавла-л ҳаққи-л-лази фиҳи ямтарун. 34. Ма кана лиллаҳи ай яттахиза ми-в валад. Субҳанаҳ. Иза қазо амран фа иннама яқулу лаҳу кун фа якун. 35. Ва инналлоҳа Рабби ва Раббукум фаъбудуҳ. Ҳаза сироту-м мустақим. 36. Фахталафа-л-аҳзабу мим байниҳим фа вайлу-л лил-лазина кафару мим машҳади явмин Ъазим. 37. Асмиъ биҳим ва абсир явма яътунана. Лакини-з-золимуна-л-явма фи залали-м мубин. 38.
Ва анзирҳум явма-л-ҳасрати из қузия-л-амру ва ҳум фи ғафлати-в ва ҳум ла юъминун. 39. Инна наҳну нарису-л-арза ва ман ъалайҳа ва илайна юрҷаъун. 40. Вазкур фи-л-китаби Иброҳим. Иннаҳу кана сиддиқан-н набиййа. 41. Из қола ли абиҳи йа абати лима таъбуду ма ла ясмаъу ва ла юбсиру ва ла юғни ъанка шай-а. 42. Йа абати инни қад ҷаани мина-л-ъилми ма лам яътика фа-т-табиъни аҳдика сиротан савиййа. 43. Йа абати ла таъбуди-ш-шайтон. Инна-ш шайтона кана ли-р-Раҳмани ъасиййа. 44. Йа абати инни аҳафу ай ямассака ъазабу-м мина-р-Раҳмани фа такуна ли-ш-шайтони валиййа. 45. Қола а-роғибун анта ъан алиҳати йа Иброҳим. Ла-и-л лам тантаҳи ла арҷуманнака ваҳҷууни малиййа. 46. Қола саламун ъалайка са астағфиру лака Рабби иннаҳу кана би ҳафиййа. 47. Ва аътазилукум ва ма тадъуна мин дуниллаҳи ва адъу Рабби ъаса алла акуна би дуъаи Рабби шақиййа. 48. Фа ламмаътазалаҳум ва ма яъбудуна мин дуниллаҳи ваҳабна лаҳу Исҳақа ва Яъкуб. Ва куллан ҷаъална набиййа. 49. Ва ваҳабна лаҳум-м ми-р-раҳматина ва ҷаъална лаҳум лисана сидқин ъалиййа. 50. Вазкур фи-л-китаби Муса иннаҳу кана мухласа-в ва кана расулан-н-набиййа. 51.
Ва надайнаҳу мин ҷаниби-т-Тури-л-аймани ва қаррабнаҳу наҷиййа. 52. Ва ваҳабна лаҳу ми-р раҳматина ахоҳу Ҳаруна набиййа. 53. Вазкур фи-л китаби Исмаъил. Иннаҳу кана содиқа-л-ваъди ва кана расулан-н-набиййа. 54. Ва кана яъмуру аҳлаҳу би-с салати ва-з-закати ва кана ъинда Раббиҳи марзиййа. 54.Вазкур фи-л-китаби Идрис. Иннаҳу кана сиддиқан-н набиййа. 56.Ва рафаънаҳу маканан ъалиййа. 57. Улаика-л лазина анъамаллоҳу ъалайҳим-м минан-н-набиййина мин зуррийяти Адама ва мим ман ҳамална маъа Нуҳи-в ва мин зуррийяти Иброҳима ва Исроила ва мим ман ҳадаина ваҷтабайна. Иза тутла ъалайҳим айату-р Раҳмани харру суҷҷада-в ва букиййа. 58. Фа халафа мим баъдиҳим халфун аздъу-с-салата ва-т-табаъу-ш шаҳавати фа савфа ялқавна ғаййа.59. Илла ман таба ва амана ва ъамила солиҳан фа улаика ядхулуна-л Ҷанната ва ла юзламуна шай-а. 60. Ҷаннати ъаонини-л лати ваъада-р-Раҳману ъибадаҳу би-л-ғайб. Иннаҳу кана ваъдуҳу маътиййа. 61. Ла ясмаъуна фиҳа лағван илла салама. Ва лаҳум ризқуҳум фиҳа букрата-в ва ъашиййа. 62. Тилка-л-Ҷаннату-л-лати нурису мин ъибадина ман кана тақиййа. 63. Ва ма натаназзалу илла би амри Раббика лаҳу мабайна айдина ва ма халфана ва ма байна залик. Ва ма кана Раббука насиййа. 64.
Раббу-с-самавати ва-л-арзи ва ма байнаҳума фаъбудҳу вастабир ли ъибадатиҳ. Ҳал таъламу лаҳу самиййа. 65. Ва яқулу-л-инсану а-иза ма митту ла савфа ухраҷу ҳаййа. 66. А-ва ла язкуру-л-инсану анна халақнаҳу мин қаблу ва лам яку шай-а. 67. Фа ва Раббика ла наҳшураннаҳум ва-ш-шайатина сумма ла нуҳзираннаҳум ҳавла Ҷаҳаннама ҷисиййа. 68. Сумма лананзиъанна мин кулли шиъатин айюҳум ашадду ъала-р-Раҳмани ъитиййа. 69. Сумма ланаҳну аъламу би-л-лазина ҳум авла биҳа силиййа. 70. Ва им минкум илла варидуҳа. Кана ъала Раббика ҳатма-м мақзиййа. 71. Сумма нунаҷҷи-л-лазина-т-тақа-в ва назару-з-золимина фиҳа ҷисиййа. 72. Ва иза тутла ъалайҳим айатуна баййинатин қола-л-лазина кафару ли-л-лазина аману айю-л-фариқайни хайру-м мақома-в ва аҳсану надиййа. 73. Ва кам аҳлакна қаблаҳум-м мин қарнин ҳум аҳсану асаса-в ва риъйа. 74. Қул ман кана фи-з-залалати фа-л ямдуд лаҳу-р-Раҳману мадда. Ҳатта иза раав ма йуъадуна имма-л-ъазаба ва имма-с-саъата фа саяъламуна ман ҳува шарру-м макана-в ва азъафу ҷунда. 75. Ва язидуллоҳу-л лазинаҳтадав ҳуда. Ва-л-бақийату-с-солиҳату хайрун ъинда Раббика саваба-в ва хайру-м марадда. 76.
А-фараайта-л-лази кафара би айатина ва қола ла утаянна мала-в ва валада. 77. Атталаъа-л-ғайба амиттахаза ъинда-р-Раҳмани ъаҳда. 78. Калла. Санактубу ма яқулу ва намудду лаҳу мина-л-ъазаби мадда. 79. Ва нарисуҳу ма яқулу ва яътина фарда. 80. Ва-т-тахазу мин дууниллаҳи алиҳата-л ли якуну лаҳум ъизза. 81. Калла. Саякфуруна би ъибадатиҳим ва якунуна ъалайҳим зидда. 82. Алам тара анна арсална-ш-шайатина ъала-л-кафирина тауззуҳум азза. 83. Фа ла таъҷал ъалайҳим иннама наъудду лаҳум ъадда. 84. Явма наҳшуру-л-муттақина ила-р Раҳмани вафда. 85. Ва насуқу-л-муҷримина ила Ҷаҳаннама вирда. 86. Ла ямликуна-ш-шафаъата илла маниттахаза ъинда-р-Раҳмани ъаҳда. 87. Ва қолу-т-тахаза-р-Раҳману валада. 88. Лақад ҷиътум шай-ан идда. 89. Такаду-с-самавату ятафаттауна минҳу ва таншаққу-л-арзу ва тахирру-л-ҷибалу ҳадда. 90. Ан даъав ли-р-Раҳмани валада. 91. Ва ма ямбағй ли-р-Раҳмани аи яттахиза валада. 92. Ин куллу ман фи-с-самавати ва-л-арзи илла ати-р Раҳмани ъабда. 93. Лақад аҳсоҳум ва ъадда ҳум ъадда.94. Ва куллуҳум атиҳи явма-л-қийамати фарда.95.
Инна-л-лазина аману ва ъамилу-с-солиҳати саяҷъалу лаҳуму-р-Раҳману вудда. 96. Фа иннама яссаунаҳу би лисаника ли тубашшира биҳи-л муттафна ва тунзира биҳи қавма-л-лудда. 97. Ва кам аҳлакна қаблаҳум-м мин қарнин ҳал туҳиссу минҳум-м мин аҳадин ав тасмаъу лаҳум рикза. 98.

1 2 3Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *