Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи ТОҲО

СУРАТУ ТО. ҲА. бо хати кирили
(135 ояҳ) (Сураи 20)

Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим.
То, Ҳа. 1. Ма анзална ъалайка-л-Қур-ана ли ташқо. 2. Илла тазкирата-л ли ма-и яхша. 3. Танзила-м мим ман халақа-л-арза ва-с-самавати-л-ъула. 4. Ар-Раҳману ъала-л-ъаршистава. 5. Лаҳу ма фи-с самавати ва ма фи-л-арзи ва ма байнаҳума ва ма таҳта-с-саро. 6. Ва ин таҷҳар би-л-қавли фа иннаҳу яъламу-с-сирра ва ахфа.7. Аллоҳу ла илаҳа илла Ҳува лаҳу-л-асмау-л-ҳусна. 8. Ва ҳал атака ҳадису Муса. 9. Из раа наран фа қола ли аҳлиҳимкусу инни анасту нара-л лаъалли атикум-м минҳа би қабасин ав аҷиду ъала-н-нари ҳуда. 10. Фа ламма атаҳа нудия йа Муса. 11. Инни ана Раббука фахлаъ наълаик. Иннака би-л-вади-л-муқаддаси Тува. 12.
Ва анахтартука фастамиъ ли ма йуҳа. 13. Иннани аналлоҳу ла илаҳа илла ана фаъбуони ва ақими-с-салата ли зикри. 14. Инна-с-саъата атиятун акаду ухфиҳа ли туҷза куллу нафсим би ма тасъа. 15. Фа ла ясудданнака ъанҳа ма-л ла юъмину биҳа ва-т-табаъа ҳаваҳу фа тароа. 16. Ва ма тилка би ямйника йа Муса. 17. Қола ҳия ъасоя атаваккау ъалайҳа ва аҳушшу биҳа ъала ғанами ва лия фиҳа маарибу ухро. 18. Қола алқиҳа йа Муса. 19. Фа алқоҳа фа иза ҳия ҳайятун тасъа. 20. Қола хузҳа ва ла тахаф. Са нуъидуҳа сиратаҳа-л ула. 21. Вазмум ядака ила ҷанаҳика тахруҷ байзоа мин ғайри суин аятан ухро. 22. Ли нурияка мин айатина-л-кубро. 23. Изҳаб ила Фиръавна иннаҳу тағо. 24. Қола Раббишраҳ ли садри. 25. Ва яссир ли амри. 26. Ваҳлул ъуқдата-м ми-л лисани. 27. Яфқаҳу қавли. 28. Ваҷъал-л ли вазира-м мин аҳли. 29. Ҳаруна ахй. 30. Ушдуд биҳи азри. 31. Ва ашрикҳу фи амри. 32. Кай нусаббиҳака касиро. 33. Ва назкурака касиро. 34. Иннака кунта бина басирд. 35. Қола қад утита суълака йа Муса.36. Ва лақад мананна ъалайка марратан ухро. 37.
Из авҳайна ила уммика ма йуҳа. 38. Аниқзи фиҳи фи-т-табути фақзи фиҳи фи-л-ямми фа-л юлқиҳи-л ямму би-с-саҳили яъхузҳу ъадувву-л ли ва ъадувву-л лаҳ. Ва алқайту ъалайка маҳаббата-м минни ва ли туснаъа ъала ъайнй. 39. Из тамшй ухтука фа тақулу ҳал адуллукум ъала ма-и якфулуҳ. Фа раҷаънака ила уммика кай тақарра ъайнуҳа ва ла таҳзан. Ва қаталта нафсан фа наҷҷаинака мина-л ғамми ва фатаннака футуна. Фа лабиста синина фи аҳли Мадяна сумма ҷиъта ъала қадари-и йа Муса. 40. Вастанаътука ли нафси. 41. Изҳаб анта ва ахука би айати ва ла танийа фи зикри. 42. Изҳаба ила Фиръавна иннаҳу тағб. 43. Фақула лаҳу қавла-л лаййина-л лаъаллаҳу ятазаккару ав яхша. 44. Қола Раббана иннана наҳафу аи яфрута ъалайна ав аи ятғо. 45. Қола ла таҳафа иннани маъакума асмаъу ва аро. 46. Фаътийаҳу фа қула инна расула Раббика фа арсил маъана бани Исроила ва ла туъаззибҳум. Қад ҷиънака би айати-м ми-р-Раббик. Ва-с-саламу ъала мани-т-табаъа-л-ҳуда. 47. Инна қад уҳия илайна анна-л-ъазаба ъала ман каззаба ва тавалла. 48. Қола фа ма-р-Раббукума йа Муса. 49. Қола Раббуна-л-лази аъто кулла шай-ин халқаҳу сумма хада. 50. Қола фа ма балу-л-қуруни-л-ула. 51.
Қола ъилмуҳа ъинда Рабби фи китаб. Ла язиллу Рабби ва ла янса. 52. Ал-лази ҷаъала лакуму-л-арза маҳда-в ва салака лакум фиҳа субула-в ва анзала мина-с-самаи маан фа ахраҷна биҳи азваҷа-м мин-н набатин шатта.53. Кулу варъав анъамакум. Инна фи залика ла айати-л ли ули-н-нуҳа. 54.0 Минҳа халақнакум ва фиҳа нуъидукум ва минҳа нухриҷукум таратан ухро. 55. Ва лақад араинаҳу айатина куллаҳа фа каззаба ва аба. 56. Қола аҷиътана ли тухриҷана мин арзина би сиҳрика йа Муса. 57. Фа ла наътияннака би сиҳри-м мислиҳи фаҷъал байнана ва байнака мавъида-л ла нухлифуҳу наҳну ва ла анта маканан сува. 58. Қола мавъидукум явму-з-зинати ва ай юҳшара-н-насу зуҳа. 59. Фа тавалла Фиръавну фа ҷамаъа кайдаҳу сумма ата. 60. Қола лаҳум-м Муса вайлакум ла тафтару ъалаллоҳи казибан фа юсҳитакум би ъазаб. Ва қад ҳаба манифтаро. 61. Фа таназаъу амраҳум байнаҳум ва асарру-н-наҷва. 62. Қолу ин ҳазани ла саҳирони юридани аи юхриҷакум-м мин арзикум би сиҳриҳима ва язҳаба би тарйқатикуму-л мусла. 63. Фа аҷмиъуу кайдакум суммаъту саффа. Ва қад афлаҳа-л-явма ман-истаъла. 64.
Қолу йа Муса имма ан тулқия ва имма ан-н накуна аввала ман алқо. 65. Қола бал алқу. Фа иза ҳибалуҳум ва ъисийюҳум юхайялу илайҳи мин сиҳриҳим аннаҳа тасъа. 66. Фа авҷаса фи нафсиҳи хйфата-м-Муса. 67. Қулна ла тахаф иннака анта-л-аъла. 68. Ва алқи ма фи яминика талқаф ма санаъу. Иннама санаъу кайду саҳири-в ва ла юфлиҳу-с-саҳиру ҳайсу ата. 69. Фа улқия-с-саҳарату суҷҷадан қолу аманна би Рабби Ҳаруна ва Муса. 70. Қола амантум лаҳу қабла ан азана лакум. Иннаҳу ла кабирукуму-л-лази ъалламакуму-с-сиҳр. Фа ла уқаттиъанна айдиякум ва арҷулакум-м мин хилафи-в ва ла усаллибаннакум фи ҷузуъи-н-нахли ва ла таъламунна айюна ашадду ъазаба-в ва абқо. 71. Қолу лан-н-нуъсирака ъала ма ҷаана мина-л-баййинати ва-л-лази фатарана. Фақзи ма анта қдз. Иннама тақзи ҳазиҳи-л-ҳайата-д-дунйа. 72. Инна аманна би Раббина ли яғфира лана хатойана ва ма акраҳтана ъалайҳи мина-с-сиҳр. Валлоҳу хайру-в ва абқо. 73. Иннаҳу ма-й яъти Раббаҳу муҷриман фа инна лаҳу Ҷаҳаннама ла ямуту фиҳр ва ла яҳйа. 74. Ва ма-й яътиҳи муъминан қад ъамила-с солиҳати фа улаика лаҳуму-д-дара ҷату-л-ъула. 75. Ҷаннату ъаонин таҷри мин таҳтиҳа-л-анҳару холидина фиҳа. Ва залика ҷазау ман тазакка. 76.
Ва лақад авҳайна ила Муса ан асри би ъибади фазриб лаҳум тариқан фи-л-баҳри ябаса-л ла таҳафу дарака-в ва ла тахша. 77. Фа атбаъаҳум Фиръавну би ҷунудиҳи фа ғашияҳум-м мина-л-ямми ма ғашияҳум. 78. Ва азалла Фиръавну қавмаҳу ва ма ҳада. 79. Йа бани Исроила қад анҷаинакум-м мин ъадуввикум ва ваъаднакум ҷаниба-т-Тури-л-аимана ва наззална ъалайкуму-л-манна ва-с-салва. 80. Кулу мин таййибати ма разақнакум ва ла татғав фиҳи фа яҳилла ъалайкум ғазаби. Ва ма-й яҳлил ъалайҳи ғазаби фақад ҳава. 81. Ва инни ла-Ғаффару-л лиман таба ва амана ва ъамила солиҳан суммаҳтада. 82. Ва ма аъҷалака ъан қавмика йа Муса. 83. Қола ҳум улаи ъала асари ва ъаҷилту илайка Рабби ли тарзо. 84. Қола фа инна қад фатанна қавмака мим баъдика ва азаллаҳуму-с-Самирийй. 85. Фа раҷаъа Муса ила қавмиҳи ғазбана асифа. Қола йа қавми алам яъидкум Раббукум ваъдан ҳасана. А-фа тола ъалайкуму-л ъаҳду ам араттум ай яҳилла ъалайкум ғазабу-м ми-р-Раббикум фа ахлафтум-м мавъидй.86. Қолу ма ахлафна мавъидака би малкина ва лакинна ҳуммилна авзара-м мин зинати-л-қавми фа қазафнаҳа фа казалика алқа-с-Самирийй. 87.
Фа-ахраҷа лаҳум ъиҷлан ҷасада-л-лаҳу хуварун фа қолу ҳаза илаҳукум ва илаҳу Муса фа насий. 88. А-фа ла яравна алла ярҷиъу илайҳим қавла-в ва ла ямлику лаҳум зарра-в ва ла нафъа. 89. Ва лақад қола лаҳум Ҳаруну мин қаблу йа қавми иннама футинтум биҳ. Ва инна Раббакуму-р-Раҳману фа-т-табиъунй ва атиъу амри. 90. Қолу лан-н-набраҳа ъалайҳи ъакифина ҳатта ярҷиъа илайна Муса. 91. Қола йа Ҳаруну ма манаъака из раайтаҳум заллу. 92. Алла таттабиъани а-фа ъасайта амри. 93. Қола ябна умма ла таъхуз би лиҳяти ва ла би раъси. Инни хашиту ан тақула фаррақта байна бани Исроила ва лам тарқуб қавли. 94. Қола фа ма хатбука йа Самирийй. 95. Қола басурту би ма лам ябсуру биҳи фа қабазту қабзата-м мин асари-р-расули фа набазтуҳа ва казалика саввалат ли нафси. 96. Қола фазҳаб фа инна лака фи-л-ҳайати ан тақула ла мисас. Ва инна лака мавъида-л лан тухлафаҳ. Ванзур ила илаҳика-л-лази залта ъалайҳи ъакифа. Ла нуҳарриқаннаҳу сумма ла нансифаннаҳу фи-л ямми насфа. 97. Иннама илаҳукумуллоҳу-л-лази ла илаҳа илла Ҳу. Васиъа кулла шай-ин ъилма. 98.
Казалика нақуссу ъалайка мин амбаи ма қад сабақ. Ва қад атайнака ми-л ладунна зикро. 99. Ман аъраза ъанҳу фа иннаҳу яҳмилу явма-л-қийамати визро. 100. Холидина фиҳ. Ва саа лаҳум явма-л-қийамати ҳимла. 101. Явма юнфаху фи-с-сури ва наҳшуру-л муҷримина явмаизин зурқо. 102. Ятахофатуна байнахум ил лабистум илла ъашро. 103. Наҳну аъламу би ма яқулуна из яқулу амсалуҳум тариқатан ил лабистум илла явма. 104. Ва яс-алунака ъани-л ҷибали фақул янсифуҳа Рабби насфа. 105. Фа язаруҳа қоъан сафсафа. 106. Ла таро фиҳа ъиваҷа-в ва ла амта. 107. Явмаизи-й яттабиъуна-д-даъия ла ъиваҷа лаҳ. Ва хашаъати-л-асвату ли-р-Раҳмани фа ла тасмаъу илла ҳамса. 108. Явмаизи-л ла танфаъу-ш шафаъату илла ман азина лаҳу-р-Раҳману ва разия лаҳу қавла. 109. Яъламу ма байна айдиҳим ва ма халфаҳум ва ла юҳитуна биҳи ъилма. 110. Ва ъанати-л-вуҷуҳу лил Ҳаййи-л-Қаййум. Ва қад ҳаба ман ҳамала зулма. 111. Ва ма-й яъмал мина-с солиҳати ва ҳува муъминун фа ла яҳафу зулма-в ва ла ҳазма. 112. Ва казалика анзалнаҳу Қур-анан ъарабийя-в ва саррафна фиҳи мина-л-ваъйди лаъаллаҳум яттақуна ав юҳдису лаҳум зикро. 113.
Фа таъалаллоҳу-л-Малику-л-ҳаққ. Ва ла таъҷал би-л Қур-ани мин қабли ай юқзо илайка ваҳюҳ. Ва қу-р Рабби зидни ъилма. 114. Ва лақад ъаҳидна ила Адама мин қаблу фа насия ва лам наҷид лаҳу ъазма. 115. Ва из қулна лил малаикатисҷуду ли Адама фа саҷаду илла Иблиса аба. 116. Фа қулна йа Адаму инна ҳаза ъадувву-л лака ва ли завҷика фа ла юхриҷаннакума мина-л-Ҷаннати фа ташқо. 117. Инна лака алла таҷуъа фиҳа ва ла таърд. 118. Ва аннака ла тазмау фиҳа ва ла тазҳа. 119. Фа васваса илайҳи-ш шайтону қола йа Адаму ҳал адуллука ъала шаҷарати-л-хулди ва мулки-л ла ябла. 120. Фа акала минҳа фа бадат лаҳума сав-атуҳума ва тафиқо яхсифани ъалайҳима ми-в варақр-л-Ҷаннаҳ. Ва ъасо Адаму Раббаҳу фа ғава. 121. Суммаҷтабаҳу Раббуҳу фа таба ъалайҳи ва ҳада. 122. Қолаҳбито минҳа ҷамиъа. Баъзукум ли баъзин ъадувв. Фа имма яътияннакум-м минни ҳудан фа мани-т-табаъа ҳудая фа ла язиллу ва ла яшқо. 123. Ва ман аъраза ъан зикри фа инна лаҳу маъишатан занка-в ва наҳшуруҳу явма-л-қийамати аъма. 124. Қола Рабби ли ма ҳашартани аъма ва қад кунту басиро. 125.
Қола казалика ататка айатуна фа наситаҳа ва казалика-л-явма тунса. 126. Ва казалика наҷзи ман асрафа ва лам юъмим биайати Раббиҳ. Ва ла ъазабу-л ахирати ашадду ва абқо. 127. А-фалам яҳди лаҳум кам аҳлакна қаблаҳум-м мина-л-қуруни ямшуна фи масакиниҳим. Инна фи залика ла айати-л ли ули-н нуҳа. 128. Ва лав ла калиматун сабақат ми-р-Раббика лакана лизама-в ва аҷалу-м мусамма. 129. Фасбир ъала ма яқулуна ва саббиҳ би ҳамди Раббика қабла тулуъи-ш-шамси ва қабла ғурубиҳа. Ва мин анаи-л лайли фа саббиҳ ва атрофа-н-наҳари лаъаллака тарзо. 130. Ва ла тамудданна ъаинайка ила ма маттаъна биҳи азваҷа-м минҳум заҳрата-л-ҳайати-д дунйа ли нафтинаҳум фиҳ. Ва ризқу Раббика хайру-в ва абқо. 131. Ваъмур аҳлака би-с-салати вастабир ъалайҳа ла нас-алука ризқан-н-наҳну нарзуқук. Ва-л ъақибату ли-т-тақва. 132. Ва қолуу лав ла яътина би айати-м ми-р-Раббиҳ. А-ва лам таътиҳим баййинату ма фи-с-суҳуфи-л-ула. 133. Ва лав анна аҳлакнаҳум би ъазаби-м мин қаблиҳи ла қолу Раббана лав ла арсалта илайна расулан фа наттабиъа айатика мин қабли ан-н назилла ва нахза. 134. Қул куллу-м мутараббисун фа тараббасу. Фа са таъламуна ман асҳабу-с-сироти-с-савиййи ва ман-иҳтада. 135.

1 2 3Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *