Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи АНБИЁ

СУРА ТУ-Л-АНБИЙА бо хати кирили
(112 ояҳ) (Сураи 21)

Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим.
Иқтараба ли-н-наси ҳисабуҳум ва ҳум фи ғафлати-м муъризун. 1. Ма яътиҳим-м мин зикри-м ми-р Раббиҳим-м муҳдасин илластамаъуҳу ва ҳум ялъабун. 2. Лаҳиятан қулубуҳум. Ва асарру-н-наҷва-л лазина заламу ҳал ҳаза илла башару-м мислукум. А-фа таътуна-с-сиҳра ва антум тубсирун. 3. Қола Рабби яъламу-л-қавла фи-с-самаи ва-л-арз. Ва Ҳува-с- Самиъу-л-Ъалим. 4. Бал қолу азғосу аҳламим балифтароҳу бал ҳува шаъирун фа-л яътина би аятин кама урсила-л-аввалун. 5. Ма аманат қаблаҳум-м мин қарятин аҳлакнаҳа. А-фа ҳум юъминун. 6. Ва ма арсална қаблака илла риҷалан-н нуҳи илайҳим. Фас-алу аҳла-з-зикри ин кунтум ла таъламун. 7. Ва ма ҷаъалнаҳум ҷасада-л ла яъкулуна-т-таъама ва ма кану холидин. 8. Сумма садақнаҳуму-л-ваъда фа анҷаинаҳум ва ман-н-нашау ва аҳлакна-л-мусрифин. 9. Лақад анзална илайкум яитабан фиҳи зикрукум а-фала таъқилун. 10.
Ва кам қасамна мин қарятин канат золимата-в ва аншаъна баъдаҳа қавман ахарин. 11. Фа ламма аҳассу баъсана иза ҳум-м минҳа яркузун. 12. Ла таркузф варҷиъу ила ма утрифтум фиҳи ва масакиникум лаъаллакум тус-алун. 13. Қолу йа вайлана инна кунна золимин. 14. Фа ма залат тилка даъваҳум ҳатта ҷаъалнаҳум ҳасидан ҳамидин. 15. Ва ма халақна-с самаа ва-л-арза ва ма байнаҳума лаъибин. 16. Лав арадна ан-н-наттахиза лаҳва-л латтахазнаҳу ми-л ладунна ин кунна фаъилин. 17. Бал нақзифу би-л ҳаққи ъала-л-батили фаядмағуҳу фа иза ҳува заҳиқ. Ва лакуму-л-вайлу мим ма тасифун. 18. Ва лаҳу ман фи-с-самавати ва-л-арз. Ва ман ъиндаҳу ла ястакбируна ъан ъибадатиҳи ва ла ястаҳсирун. 19. Юсаббиҳуна-л-лайла ва-н-наҳара ла яфтурун. 20. Ам-иттахазу алиҳата-м мина-л-арзи ҳум юнширун. 21. Лав кана фиҳима алиҳатун иллаллоҳу ла фасадата. Фа субҳаналлоҳи Рабби-л-Ъарши ъамма ясифун. 22. Ла юс-алу ъам ма яфъалу ва ҳум юс-алун. 23. Ам-иттахазу мин дуниҳи алиҳатан қул ҳату бурҳанакум. Ҳаза зикру мам маъия ва зикру ман қабли. Бал аксаруҳум ла яъламуна-л-ҳаққа фаҳум-м муъризун.24.
Ва ма арсална мин қаблика ми-р-расулин илла нуҳи илайҳи аннаҳу ла илаҳа илла ана фаъбудун. 25. Ва қолу-т-тахаза-р-Раҳману валада. Субҳанаҳ. Бал ъибаду-м мукрамун. 26. Ла ясбиқунаҳу би-л-қавли ва ҳум би амриҳи яъмалун. 27. Яъламу ма байна айдиҳим ва ма халфаҳум ва ла яшфаъуна илла ли маниртазо ва ҳум-м мин хашятиҳи мушфиқун. 28. Ва ма-й яқул минҳум инни илаҳу-м мин дуниҳи фа залика наҷзиҳи Ҷаҳаннам. Казалика наҷзи-з-золимин. 29. А-ва лам яра-л- лазина кафару анна-с-самавати ва-л-арза каната ратқан фа фатақнаҳума. Ва ҷаъална мина-л-маи кулла шай-ин ҳаййин а-фа ла юъминун. 30. Ва ҷаъална фи-л-арзи равасия ан тамида биҳим ва ҷаъална фиҳа фиҷаҷан субула-л лаъаллаҳум яҳтадун. 31. Ва ҷаъална-с-самаа сақфа-м маҳфузо. Ва ҳум ъан айатиҳа муъризун. 32. Ва Ҳува-л-лази халақа-л-лайла ва-н-наҳара ва-ш-шамса ва-л-қамара куллун фи фалаки-и-ясбаҳун. 33. Ва ма ҷаъална ли башари-м мин қаблика-л-хуло. А-фа им митта фаҳуму-л-холидун. 34. Куллу нафсин заиқату-л-мавт. Ва наблукум би-ш-шарри ва-л-хайри фитната-в ва илайна турҷаъун. 35.
Ва иза раака-л-лазина кафару ий яттахизунака илла ҳузуван а-ҳаза-л-лази язкуру алиҳатакум ва ҳум бизикри-р-Раҳмани ҳум кафирун. 36. Хулиқа-л-инсану мин ъаҷал. Са урикум айати фа ла тастаъҷилун. 37. Ва яқулуна мата ҳаза-л-ваъду ин кунтум содиқин. 38. Лав яъламу-л-лазина кафару ҳина ла якуффуна ъан вуҷуҳиҳиму-н-нара ва ла ъан зуҳуриҳим ва ла ҳум юнсарун. 39. Бал таътиҳим бағтатан фа табҳатуҳум фа ла ястатиъуна раддаҳа ва ла ҳум юнзарун. 40. Ва лақад-истуҳзиа би русули-м мин қаблика фаҳақа би-л-лазина сахиру минҳум-м ма кану биҳи ястаҳзиун. 41. Қул ма-й яклаукум би-л-лайли ва-н наҳари мина-р-Раҳман. Бал ҳум ъан зикри Раббиҳим-м муъризун. 42. Ам лаҳум алиҳатун тамнаъуҳум-м мин дунина. Ла ястатиъуна насра анфусиҳим ва ла ҳум-м минна юсҳабун. 43. Бал маттаъна ҳаулаи ва абааҳум ҳатта тола ъалайҳиму-л-ъумур. А-фа ла яравна анна наъти-л-арза нанқусуҳа мин атрофиҳа. А-фа ҳуму-л-ғолибун. 44.
Қул иннама унзирукум би-л-ваҳй. Ва ла ясмаъу-с сумму-д-дуъаа иза ма юнзарун. 45. Ва ла им массатҳум нафҳату-м мин ъазаби Раббика ла яқулунна йа вайлана инна кунна золимин. 46. Ва назаъу-л-мавазина-л-қиста ли явми-л-қийамати фа ла тузламу нафсун шай-а. Ва ин кана мисқола ҳаббати-м мин хардалин атайна биҳа. Ва кафа бина ҳасибин. 47. Ва лақад атайна Муса ва Ҳаруна-л Фурқона ва зийаа-в ва зикра-л лил муттақин. 48. Ал-лазина яхшавна Раббаҳум би-л-ғайби ва ҳум-м мина-с-саъати мушфиқун. 49. Ва ҳаза зикру-м-мубаракун анзалнаҳ. А-фа антум лаҳу мункирун. 50. Ва лақад атайна Иброҳима рушдаҳу мин қаблу ва кунна биҳи ъалимин. 51. Из қола ли абиҳи ва қавмиҳи ма ҳазиҳи-т-тамасилу-л-лати антум лаҳа ъакифун. 52. Қолу ваҷадна абаана лаҳа ъабидин. 53. Қола лақад кунтум антум ва абаукум фи залали-м мубин. 54. Қолу а-ҷиътана би-л-ҳаққи ам анта мина-л лаъибин. 55. Қола ба-р-Раббукум Раббу- с самаватива-л-арзи-л-лази фатараҳунна ва ана ъала заликум-м мина-ш-шаҳидин. 56. Ва таллоҳи ла акиданна аснамакум баъда ан туваллу мудбирин. 57.
Фа ҷаъалаҳум ҷузазан илла кабира-л лаҳум лаъаллаҳум илайҳи ярҷиъун. 58. Қолу ман фаъала ҳаза би алиҳатина иннаҳу ла мина-з-золимин. 59. Қолу самиъна фата-й язкуруҳум юқолу лаҳу Иброҳим. 60. Қолу фаъту биҳи ъала аъюни-н-наси лаъаллаҳум яшҳадун. 61. Қолу а-анта фаъалта ҳаза би алиҳатина йа Иброҳим. 62. Қола бал фаъалаҳу кабируҳум ҳаза фас-алуҳум ин кану янтиқун. 63. Фа раҷаъу ила анфусиҳим фа қолу иннакум антуму-з золимун. 64. Сумма нукису ъала руусиҳим лақад ъалимта ма ҳаулаи янтиқун. 65. Қола а-фа-таъбудуна мин дуниллаҳи ма ла янфаъукум шай-а-в ва ла язуррукум. 66. Уффи-л лакум ва ли ма таъбудуна мин дуниллаҳ. А-фа ла таъқилун. 67. Қолу ҳарриқуҳу вансуру алиҳатакум ин кунтум фаъилин. 68. Қулна йа нару куни барда-в ва саламан ъала Иброҳим. 69. Ва ардду биҳи кайдан фаҷаъалнаҳуму-л-ахсарин. 70. Ва наҷҷаинаҳу ва Лутан ила-л-арзи-л-лати баракна фиҳа лил ъаламин. 71. Ва ваҳабна лаҳу Исҳақа ва Яъқуба нафилаҳ. Ва куллан ҷаъална солиҳин. 72.
Ва ҷаъалнаҳум аиммата-й яҳдуна би амрина ва авҳайна илайҳим фиъла-л-хайроти ва иқдма-с салати ва йтаа-з-закаҳ. Ва кану лана ъабидин. 73. Ва Лутан атайнаҳу ҳукма-в ва ъилма-в ва наҷҷаинаҳу мина-л-қаряти-л-лати канат таъмалу-л хабаис. Иннаҳум кану қавма сав-ин фасиқин. 74. Ва адхалнаҳу фи раҳматина иннаҳу мина-с-солиҳин. 75. Ва Нуҳан из нада мин қаблу фастаҷабна лауф фа наҷҷаинаҳу ва аҳлаҳу мина-л-карби-л-Ъазим. 76. Ва насаунаҳу мина-л қавми-л-лазина каззабу би айатина. Иннаҳум кану қавма сав-ин фа ағрақнаҳум аҷмаъин. 77. Ва Давуда ва Сулаймана из яҳкумани фи-л-ҳарси из нафашат фиҳи ғанаму-л-қавми ва кунна ли ҳукмиҳим шаҳидин. 78. Фа фаҳҳамнаҳа Сулайман. Ва куллан атайна ҳукма-в ва ъилма. Ва саххауна маъа Давуда-л-ҷибала юсаббиҳна ва-т тайра ва кунна фаъилин. 79. Ва ъалламнаҳу санъата лабуси-л лакум ли туҳсинакум-м мим баъсикум. Фа ҳал антум шакирун. 80. Ва ли Сулаймана-р-риҳа ъасифатан таҷри би амриҳи ила-л-арзи-л-лати баракна фиҳа. Ва кунна би кулли шай-ин ъалимин. 81
Ва мина-ш-шайатини ма-й яғусуна лауф ва яъмалуна ъамалан дуна залик. Ва кунна лаҳум ҳафизин. 82. Ва Аййуба из нада Раббаҳу анни массания-з-зурру ва анта Арҳаму-р-Роҳимин. 83. Фастаҷабна лаҳу фа кашафна ма биҳи мин зурри-в ва атайнаҳу аҳлаҳуу ва мислаҳум-м маъаҳум раҳмата-м мин ъиндина ва зикро лил ъабидин. 84. Ва Исмаъила ва Идриса ва Залкифли куллу-м мина-с-собирин. 85. Ва адхалнаҳум фи раҳматина. Иннаҳум-м мина-с-солиҳин. 86. Ва За-н-нуни из-з-заҳаба муғозибан фа занна ал лан-н-нақдира ъалайҳи фа нада фи-з-зулумати ал ла илаҳа илла анта субҳанака инни кунту мина-з-золимин. 87. Фастаҷабна лаҳу ва наҷҷаинаҳу мина-л-ғамм. Ва казалика нунҷи-л-муъминин. 88. Ва Закариййа из нада Раббаҳу Рабби ла тазауни фарда-в ва анта хайру-л-варисин. 89. Фастаҷабна лаҳу ва ваҳабна лаҳу Яҳйа ва аслаҳна лаҳуу завҷаҳ. Иннаҳум кануу юсариъуна фи-л-хайроти ва ядъунана рағаба-в ва раҳаба. Ва кану лана ҳашиъин. 90.
Ва-л-лати аҳсанат фарҷаҳа фа нафахна фиҳа ми-р руҳина ва ҷаъалнаҳа вабнаҳа аята-л лил ъаламин. 91. Инна ҳазиҳи умматукум уммата-в-ваҳидата-в ва ана Раббукум фаъбудун. 92. Ва тақаттаъу амраҳум байнаҳум куллун илайна роҷиъун. 93. Фа ма-и яъмал мина-с-солиҳати ва ҳува муъминун фа ла куфрона ли саъйиҳи ва инна лаҳу катибун. 94. Ва ҳаромун ъала қарятин аҳлакнаҳа аннаҳум ла ярҷиъун. 95. Ҳатта иза футиҳат Яъҷуҷу ва Маъҷуҷу ва ҳум-м мин кулли ҳадаби-и янсилун. 96. Вақтараба-л-ваъду-л-ҳаққу фа иза ҳия шахисатун абсору-л-лазина кафару йа вайлана қад кунна фи ғафлати-м мин ҳаза бал кунна золимин. 97. Иннакум ва ма таъбудуна мин дуниллаҳи ҳасабу Ҷаҳаннама антум лаҳа варидун. 98. Лав кана ҳаулаи алиҳата-м ма варадуҳа. Ва куллун фиҳа холидун. 99. Лаҳум фиҳа зафиру-в ва ҳум фиҳа ла ясмаъун. 100. Инна-л-лазина сабақат лаҳум-м минна-л-ҳусна улаика ъанҳа мубъадун. 101.
Ла ясмаъуна ҳасисаҳа ва ҳум фи маштаҳат анфусуҳум холидун. 102. Ла яҳзунуҳуму-л-фазаъу-л акбару ва таталаққоҳуму-л-малаикату ҳаза явмукуму-л-лази кунтум туъадун. 103. Явма натви-с-самаа ка таййи-с-сиҷилли лил кутуб. Кама бадаъна аввала халқин-н-нуъйдуҳ. Ваъдан ъалайна инна кунна фаъилин. 104. Ва лақад катабна фи-з Забури мим баъди-з-зикри анна-л-арза ярисуҳа ъибадия-с-солиҳун. 105. Инна фи ҳаза ла балаға-л ли қавмин ъабидин. 106. Ва ма арсалнака илла раҳмата-л лил ъаламин. 107. Қул иннама йуҳа илаййа аннама илаҳукум илаҳу-в-Ваҳид. Фа ҳал антум-м муслимун. 108. Фа ин таваллав фа қул азантукум ъала саваъ. Ва ин адри ақарибун ам баъиду-м ма туъадун. 109. Иннаҳу яъламу-л- ҷаҳра мина-л-қавли ва яъламу ма тактумун. 110. Ва ин адрй лаъаллаҳу фитнату-л лакум ва матаъун ила ҳин. 111. Қола Раббиҳкум би-л-ҳаққ. Ва Раббуна-р Раҳману-л-Мустаъану ъала ма тасифун. 112.

1 2 3Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *