Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи МӯЪМИНУН

СУРАТУ-Л-МУЪМИНУН бо хати кирили
(118 ояҳ) (Сураи 23)

Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим.
Қад афлаҳа-л-муъминун. 1. Ал-лазина ҳум фи салатиҳим ҳашиъун. 2. Ва-л-лазина ҳум ъани-л-лағви муъризун. 3. Ва-л-лазина ҳум ли-з-закати фаъилун. 4. Ва-л-лазина ҳум ли фуруҷиҳим ҳафизун. 5. Илла ъала азваҷиҳим ав ма малакат аимануҳум фа иннаҳум ғайру малумин. 6. Фа манибтағо вароа залика фа улаика ҳуму-л-ъадун. 7. Ва-л-лазина ҳум ли аманатиҳим ва ъаҳдиҳим рдъун. 8. Ва-л-лазина ҳум ъала салаватиҳим юҳафизун. 9. Улаика ҳуму-л варисун. 10. Ал-лазина ярисуна-л-Фирдавса ҳум фиҳа холидун. 11. Ва лақад халақна-л-инсана мин сулалати-м мин тин. 12. Сумма ҷаъалнаҳу нутфатан фи қардри-м-макин. 13. Сумма халақна-н-нутфата ъалақатан фа халақна-л-ъалақата музғатан фа халақна-л-музғата ъиздман фа касавна-л-ъиздма лаҳман сумма аншаънаҳу халқан ахар. Фа табаракаллоҳу Аҳсану-л-ҳалиқин. 14. Сумма иннакум баъда залика ла маййитун. 15. Сумма иннакум явма-л қийамати тубъасун. 16. Ва лақад халақна фавқакум сабъа тароиқа ва ма кунна ъани-л-халқи ғофилин. 17.
Ва анзална мина-с-самаи маам би қадарин фа асканнаҳу фи-л-арз. Ва инна ъала заҳабим биҳи лақодирун. 18. Фа аншаъна лакум биҳи ҷаннати-м мин-н-нахили-в ва аънаби-л лакум фиҳа фавакиҳу касирату-в ва минҳа таъкулун. 19. Ва шаҷаратан тахруҷу мин Тури Саинаа тамбуту би-д-дуҳни ва сибғи-л лил акилин. 20. Ва инна лакум фи-л-анъами ла ъибраҳ. Нусқйкум-м мимма фи бутуниҳа ва лакум фиҳа манафиъу касирату-в ва минҳа таъкулун. 21. Ва ъалайҳа ва ъала-л-фулки туҳмалун. 22. Ва лақад арсална Нуҳан ила қавмиҳи фа қола йа қавмиъбудуллоҳа ма лакум-м мин илаҳин ғайруҳ. А-фа ла таттақун. 23. Фа қола-л-малау-л лазина кафару мин қавмиҳи ма ҳаза илла башару-м мислукум юриду ай ятафаззала ъалайкум ва лав шааллоҳу ла анзала малаиката-м ма самиъна би ҳаза фи абайна-л-аввалин. 24. Ин ҳува илла раҷулум биҳи ҷиннатун фа тараббасу биҳи ҳатта ҳин. 25. Қола Раббинсууни би ма каззабун. 26. Фа авҳайна илайҳи аниснаъи-л-фулка би аъюнина ва ваҳйина фа иза ҷаа амруна ва фара-т-таннуру фаслук фиҳа мин куллин завҷайн-иснайни ва аҳлака илла ман сабақа ъалайҳи-л-қавлу минҳум. Ва ла туҳатибнй фи-л-лазина заламу иннаҳум-м муғрақун. 27.
Фа изаставайта анта ва мам маъака ъалал фулки фа қули-л-ҳамду лиллақи-л-лази наҷҷана мина-л қавми-з-золимин. 28. Ва қу-р-Рабби анзилни мунзала-м мубарака-в ва анта хайру-л-мунзилин. 29. Инна фи залика ла айати-в ва ин кунна ла мубталин. 30. Сумма аншаъна мим баъдиҳим қарнан ахарин. 31. Фа арсална фиҳим расула-м минҳум аниъбудуллоҳа ма лакум-м мин илаҳин ғайруҳ. А-фа ла таттақун. 32. Ва қола-л-малау мин қавмиҳи-л-лазина кафару ва каззабу би лиқои-л ахирати ва атрафнаҳум фи-л-ҳайати-д-дунйа ма ҳаза илла башару-м мислукум яъкулу мим ма таъкулуна минҳу ва яшрабу мим ма ташрабун. 33. Ва лаин атаътум башара-м мислакум иннакум иза-л ла ҳасирун. 34. А-яъидукум аннакум иза миттум ва кунтум туроба-в ва ъиздман аннакум-м мухраҷун. 35. Ҳайҳата ҳайҳата ли ма туъадун. 36. Ин ҳия илла ҳайатуна-д-дунйа намуту ва наҳйа ва ма наҳну би мабъусйн. 37. Ин ҳува илла раҷулун-ифтаро ъалаллоҳи казиба-в ва ма наҳну лаҳу би муъминин. 38. Қола Раббинсурни би ма каззабун. 39. Қола ъамма қалили-л-лаюсбиҳунна надимйн. 40. Фа ахазатҳуму-с-сайҳату би-л-ҳаққи фа ҷаъалнаҳум ғусаа. Фа буъда-л лил қавми-з-золимин. 41. Сумма аншаъна мим баъдиҳим қурунан ахарин. 42.
Ма тасбиқу мин умматин аҷалаҳа ва ма ястаъхирун. 43. Сумма арсална русулана татро. Куллама ҷаа уммата-р-расулуҳа каззабуҳ. Фа атбаъна баъзаҳум баъза-в ва ҷаъалнаҳум аҳадис. Фа буъда-л ли қавми-л ла юъминун. 44. Сумма арсална Муса ва ахоҳу Ҳаруна би айатина ва султони-м мубин.45. Ила Фиръавна ва малаиҳи фастакбару ва кану қавман ъалин. 46. Фа қолу а-нуъмину ли башарайни мислина ва қавмуҳума лана ъабидун. 47. Фа каззабуҳума факану мина-л муҳлақин. 48. Ва лақад атайна Муса-л-китаба лаъаллаҳум яҳтадун. 49. Ва ҷаъалнабна Маряма ва уммаҳу аята-в ва аваинаҳума ила рабватин зати қардри-в ва маъйн. 50. Йа айюҳа-р-русулу кулу мина-т таййибати ваъмалу солиҳа.Инни би ма таъмалуна Ъалим. 51. Ва инна ҳазиҳи умматукум уммата-в ваҳидата-в ва Ана Раббукум фаттақун. 52. Фа тақаттаъу амраҳум байнаҳум зубуро. Куллу ҳизбим би ма ладайҳим фариҳун. 53. Фа зарҳум фи ғамратиҳим ҳатта ҳин. 54. А-яҳсабуна аннама нумиддуҳум биҳи мим мали-в ва банин. 55. Нусариъу лаҳум фи-л-хайрот. Бал-л ла яшъурун. 56. Инна-л лазина ҳум-м мин хашяти Раббиҳим-м мушфиқун. 57. Ва-л-лазина ҳум би айати Раббиҳим юъминун. 58. .Ва-л-лазина ҳум би Раббиҳим ла юшрикин. 59.
Ва-л-лазина юътуна ма ата-в ва қулубуҳум ваҷилатун аннаҳум ила Раббиҳим роҷиун. 60. Улаика юсариъуна фи-л-хайроти ва ҳум лаҳа сабиқун. 61. Ва ла нукаллифу нафсан илла вусъаҳа ва ладайна китабу-й янтиқу би-л-ҳаққ. Ва ҳум ла юзламун. 62. Бал қулубуҳум фи ғамрати-м мин ҳаза ва лаҳум аъмалу-м мин дуни залика ҳум лаҳа ъамилун. 63. Ҳатта иза ахазна мутрафиҳим би-л ъазаби изаҳум яҷ-арун. 64. Ла таҷ-ару-л явм. Иннакум-м минна ла тунсарун. 65. Қад канат айати тутла ъалайкум фа кунтум ъала аъқдбикум танкисун. 66. Мустакбирина биҳи самиран таҳҷурун. 67. А-фа лам яддаббару-л-қавла ам ҷааҳум-м ма лам яъти абааҳуму-л-аввалин. 68. Ам лам яърифу расулаҳум фа ҳум лаҳу мункирун. 69. Ам яқулуна биҳи ҷиннаҳ Бал ҷааҳум би-л-ҳаққи ва аксаруҳум лил ҳаққи кариҳун. 70. Ва лави-т табаъа-л-ҳаққу аҳвааҳум ла фасадати-с-самавату ва-л-арзу ва ман фиҳинн. Бал атайнаҳум би зикриҳим фа ҳум ъан зикриҳим-м муъризун. 71. Ам тас-алуҳум харҷан фа хардҷу Раббика хайр. Ва Ҳува Хайру-р-Розиқин. 72. Ва иннака ла тадъуҳум ила сироти-м мустақим. 73. Ва инна-л-лазина ла юъминина би-л-ахирати ъани-с-сироти ла накибин. 74.
Ва лав раҳимнаҳум ва кашафна ма биҳим-м мин зурри-л лалаҷҷу фи туғйаниҳим яъмаҳун. 75. Ва лақад ахазнаҳум би-л-ъазаби фа мастакану ли Раббиҳим ва ма ятазарраъун. 76. Ҳатта иза фатаҳна ъалайҳцм бабан за ъазабин шадидин изаҳум фиҳи мублисун. 77. Ва Ҳува-л-Лази аншаа лакуму-с самъа ва-л-абсора ва-л-аф-идата қалила-м ма ташкурун. 78. Ва Ҳува-л-лази зараакум фи-л-арзи ва илайҳи туҳшарун. 79. Ва Ҳува-л-лази юҳйй ва юмйту ва лаҳухтилафу-л-лайли ва-н-наҳар. А-фала таъқилун. 80. Бал қолу мисла ма қола-л-аввалун. 81. Қолу а-иза митна ва кунна туроба-в ва ъиздман аинна ла мабъусун. 82. Лақад вуъиона наҳну ва абауна ҳаза мин қаблу ин ҳаза илла асатиру-л аввалин. 83. Қул лимани-л-арзу ва ман фиҳа ин кунтум таъламун. 84. Саяқулууна лиллаҳ. Қул а-фа ла тазаккарун. 85. Қул ма-р Раббу-с-самавати-с-сабъи ва Раббу-л-ъарши-л Ъазим. 86. Саяқулуна лиллаҳ. Қул а-фа ла таттақун. 87. Қул мам биядиҳи малакуту кулли шай-и-в ва Ҳува юҷйру ва ла юҷару ъалайҳи ин кунтум таъламун. 88. Саяқулуна лиллаҳ. Қул фа анна тусҳарун. 89.
Бал атайнаҳум би-л-ҳаққи ва иннаҳум ла казибун. 90. Ма-т-тахазаллоҳу ми-в валади-в ва ма кана маъаҳу мин илаҳ. Иза-л ла-заҳаба куллу илаҳим би ма халақа ва лаъала баъзуҳум ъала баъз. Субҳаналлоҳи ъамма ясифун. 91. Ъалими-л-ғайби ва-ш-шаҳадати фатаъала ъамма юшрикун. 92. Қу-р Рабби имма туриянни ма йуъадун. 93. Рабби фа ла таҷъални фи-л қавми-з-золимин. 94. Ва инна ъала ан-н-нурияка ма наъидуҳум ла қодирун. 95. Идфаъ би-л-лати ҳия аҳсану-с-саййиата наҳну аъламу би ма ясифун. 96. Ва қу-р-Рабби аъузу бика мин ҳамазати-ш-шайатин. 97. Ва аъузу бика Рабби аи яҳзурун. 98. Ҳатта иза ҷаа аҳадаҳуму-л-мавту қола Раббирҷиъун. 99. Лаъалли аъмалу солиҳан фи ма таракт. Калла. Иннаҳа калиматун ҳува қоилуха ва ми-в вароиҳим барзахун ила явми юбъасун. 100. Фа иза нуфиха фи-с-сури фа ла ансаба байнаҳум явмаизи-в ва ла ятасаалун. 101. Фа ман сақулат мавазинуҳу фа улаика ҳуму-л-муфлиҳун. 102. Ва ман хаффат мавазинуҳу фа улаика-л-лазина хасиру анфусаҳум фи Ҷаҳаннама холидун. 103. Талфаҳу вуҷуҳаҳуму-н-нару ва ҳум фиҳа калиҳун. 104.
Алам такун айати тутла ъалайкум фа кунтум биҳа туказзибун. 105. Қолу Раббана ғалабат ъалайна шиқватуна ва кунна қавман золлин. 106. Раббана ахриҷна минҳа фа ин ъудна фа инна золимун. 107. Қолахсау фиҳа ва ла тукаллимун. 108. Иннаҳу кана фариқу-м мин ъибади яқулуна Раббана аманна фағфир лана ва рҳамна ва Анта Хайру-р-Роҳимин. 109. Фа-т-тахазтумуҳум сихриййан ҳатта ансавкум зикрй ва кунтум-м минҳум тазҳакун. 110. Инни ҷазайтуҳуму-л-явма би ма сабару аннаҳум ҳуму-л-фаизун. 111. Қола кам лабистум фи-л-арзи ъадада синйн. 112. Қолу лабисна явман ав баъза явмин фас-али-л-ъаддин. 113. Қола ил лабистум илла қалила-л лав аннакум кунтум таъламун. 114. А-фаҳасибтум аннама халақнакум ъабаса-в ва аннакум илайна ла турҷаъун. 115. Фа таъалаллоҳу-л-малику-л-ҳаққ. Ла илаҳа илла Ҳува Раббу-л-Ъарши-л-карим. 116. Ва ма-й ядъу маъаллоҳи илаҳан ахара ла бурҳана лаҳу биҳи фа иннама ҳисабуҳу ъинда Раббиҳ. Иннаҳуу ла юфлиҳу-л-кафирун. 117. Ва қу-р Раббиғфир варҳам ва Анта Хайру-р-роҳимин. 118.

1 2 3Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *