Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи ШУЪАРО

СУРАТУ-Ш-ШУЪАРО бо хати кирили
(227 ояҳ) (Сураи 26)

Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим.
То, Сим, Мим. 1. Тилка айату-л-китаби-л-мубин. 2. Лаъаллака бахиъун-н-нафсака алла якуну муъминин. 3. Ин-н-нашаъ нуназзил ъалайҳим-м мина-с-самаи аятан фа заллат аънақуҳум лаҳа хозиъйн. 4. Ва ма яътиҳим-м мин зикри-м мина-р Раҳмани муҳдасин илла кану ъанҳу муъризин. 5. Фақад каззабу фа саяътиҳим амбау ма кану биҳи ястаҳзиун.6. А-ва лам ярав ила-л-арзи кам амбатна фиҳа мин кулли завҷин карим. 7. Инна фи залика ла аяҳ. Ва ма кана аксаруҳум-м муъминин. 8. Ва инна Раббака лаҳува-л-Ъазизу-р Раҳим. 9. Ва из нада Раббука Муса аниъти-л қавма-з-золимин. 10. Қавма Фиръавн. Ала яттақун. 11. Қола Рабби инни ахофу аи юказзибун. 12. Ва язиқу садрй ва ла янталиқу лисанй фа арсил ила Ҳарун. 13. Ва лаҳум ъалайя замбун фа ахофу ай яқтулун. 14. Қола калла. Фазҳаба биайатина инна маъакум-м мустамиъун. 15. Фаътийа Фиръавна фа қула инна расулу Рабби-л-ъаламин. 16. Ан арсил маъана бани Исроил. 17. Қола алам нураббика фина валида-в ва лабиста фина мин ъумурика синйн. 18. Ва фаъалта фаълатака-л-лати фаъалта ва анта мина – л – кафирин. 19.
Қола фаъалтуҳа иза-в ва ана мина-з-золлин. 20. Фа фарарту минкум ламма хифтукум фа ваҳаба ли Рабби ҳукма-в ва ҷаъалани мина-л-мурсалин. 21. Ва тилка ниъматун тамуннуҳа ъалайя ан ъаббатта бани Исроил. 22. Қола Фиръавну ва ма Раббу-л ъаламин. 23. Қола Раббу-с-самавати ва-л-арзи ва ма байнаҳума ин кунтум-м муқинин. 24. Қола ли ман ҳавлаҳу ала тастамиъун. 25. Қола Раббукум ва Раббу абайкуму-л аввалин. 26. Қола инна расулакуму-л лази урсила илайкум ла маҷнун. 27. Қола Раббу-л машриқи ва-л-мағриби ва ма байнаҳума ин кунтум таъқилун. 28. Қола лайниттахазта илаҳан ғайрй ла аҷъаланнака мина-л-масҷунйн. 29. Қола а-валав ҷиътука би шай- им мубин. 30. Қола фаъти биҳи ин кунта мина-с-содиқин. 31. Фа алқо ъасоҳу фа иза ҳия суъбану-м мубин. 32. Ва назаъа ядаҳу фа иза ҳия байзоу ли-н-назирин. 33. Қола лил малай ҳавлаҳу инна ҳаза ласаҳирун ъалим. 34. Юриду ай юхриҷакум-м мин арзикум би сиҳриҳи фа ма за таъмурун.35. Қолу арҷиҳ ва аҳаҳу вабъас фи-л-мадайни ҳаширин. 36. Яътука би кулли саҳҳарин ъалим. 37. Фа ҷумиъа-с саҳарату ли миқоти явми-м-маълум. 38. Ва қила ли-н-наси ҳал антум-м муҷтамиъун. 39.
Лаъаллана наттабиъу-с-саҳарата ин кану ҳуму-л ғолибин. 40. Фа ламма ҷаа-с-саҳарату қолу ли Фиръавна а-инна лана ла аҷран ин кунна наҳну-л ғолибин. 41. Қола наъам ва иннакум иза-л ламина-л муқаррабин. 42. Қола лаҳум-м Муса алқу ма антум-м мулқун. 43. Фа алқав ҳибалаҳум ва ъисийяҳум ва қолу би ъиззати Фиръавна инна ланаҳну-л-ғдлибун. 44. Фа алқо Муса ъасоҳу фа иза ҳия талқафу ма яъфикун. 45. Фа улқия-с-саҳарату саҷидин. 46. Қолу аманна би Рабби-л-ъаламин. 47. Рабби Муса ва Ҳарун. 48. Қола амантум лаҳу қабла ан азана лакум. Иннаҳу ла кабирукуму-л-лази ъалламакуму-с-сиҳра фа ласавфа таъламун. Лауқаттиъанна айдиякум ва арҷулакум-м мин хилафи-в ва ла усаллибаннакум аҷмаъин. 49. Қолу ла зайр. Инна ила Раббина мунқалибун. 50. Инна натмаъу ай яғфира лана Раббуна хатойана ан кунна аввала-л-муъминин.51.Ва авҳайна ила Муса ан асри би ъибади иннакум-м муттабаъун. 52. Фа арсала Фиръавну фи-л-мадайни ҳаширин. 53. Инна ҳаулаи ла ширзиматун қалилун. 54. Ва иннаҳум лана лағоизун. 55. Ва инна ла ҷамиъун ҳазирун. 56. Фа ахраҷнаҳум-м мин ҷаннати-в ва ъуйун. 57. Ва кунузи-в ва мақомин карим.58. Казалик. Ва авраснаҳа бани Исроил. 59. Фа атбаъуҳум-м мушриқин. 60.
Фа ламма тароа-л-ҷамъани қола асҳабу Муса инна ла мудракун. 61. Қола калла. Инна маъия Рабби са яҳдин. 62. Фа авҳайна ила Муса ан изриб-б-би ъасока-л баҳр. Фанфалақа фа кана куллу фирқин ка-т-тавди-л Ъазим. 63. Ва азлафна самма-л-ахарин. 64. Ва анҷайна Муса ва мам маъаҳу аҷмаъин. 65. Сумма ағрақна-л ахарин. 66. Инна фи залика ла аяҳ. Ва ма кана аксаруҳум-м муъминин. 67. Ва инна Раббака лаҳува-л Ъазизу-р-Раҳим. 68. Ватлу ъалайҳим набаа Иброҳим. 69. Из қола ли абиҳи ва қавмиҳи ма таъбудун. 70. Қолу наъбуду аснаман фа назаллу лаҳа ъакифин. 71. Қола ҳал ясмаъунакум из тадъун. 72. Ав янфаъунакум ав язуррун. 73. Қолу бал ваҷадна абаана казалика яфъалун. 74. Қола а-фа раайтум-м ма кунтум таъбудун. 75. Антум ва абаукуму-л-ақдамун. 76. Фа иннаҳум ъадувву-л ли илла Рабба-л-ъаламин. 77. Ал-лази халақани фа Ҳува яҳдин. 78. Ва-л-лази Ҳува ютъимуни ва ясқин. 79. Ва иза маризту фа Ҳува яшфин. 80. Ва-л-лази юмитуни сумма юҳйин. 81. Ва-л-лази атмаъу ай яғфира ли хатиати явма-д-дин. 82. Рабби ҳаб ли ҳукма-в ва алҳиқнй би-с-солиҳин. 83.
Ваҷъал ли лисана сидқин фи-л-ахирин. 84. Ваҷъални ми-в варасати Ҷаннати-н- аъим. 85. Ваафир ли аби иннаҳу кана мина-з-золлин. 86. Ва ла тухзини явма юбъасун. 87. Явма ла янфаъу малу-в ва ла банун. 88. Илла ман аталлоҳа би қалбин салим. 89. Ва узлифати-л- Ҷаннату лил муттақин. 90. Ва бурризати-л-Ҷаҳиму лил ғовин. 91. Ва қила лаҳум айнама кунтум таъбудун. 92. Мин дууниллаҳи ҳал янсурунакум ав янтасирун. 93. Фа кубкибу фиҳа ҳум ва-л-ғовун. 94. Ва ҷунуду Иблиса аҷмаъун. 95. Қолу ва ҳум фиҳа яхтасимун. 96. Таллоҳи ин кунна ла фи залали-м мубин. 97. Из нусаввйкум би Рабби-л ъаламин. 98. Ва ма азаллана илла-л-муҷримун. 99. Фа ма лана мин шафиъин. 100. Ва ла садиқин ҳамим. 101. Фа лав анна лана карратан фа накуна мина-л муъминин. 102. Инна фи залика ла аяҳ. Ва ма кана аксаруҳум-м муъминин. 103. Ва инна Раббака ла Ҳува-л-Ъазизу-р-Раҳим.104. Каззабат қавму Нуҳини-л мурсалин. 105. Из қола лаҳум ахуҳум Нуҳун ала таттақун. 106. Инни лакум расулун амин. 107. Фа-т-тақуллоҳа ва атиъун. 108. Ва ма ас-алукум ъалайҳи мин аҷр. Ин аҷрия илла ъала Рабби-л ъаламин. 109. Фа-т-тақуллоҳа ва атиъун. 110. Қолу ануъмину лака ва-т-табаъака-л-арзалун. 111.
Қола ва ма ъилми би ма кану яъмалун. 112. Ин ҳисабуҳум илла ъала Рабби лав ташъурун. 113. Ва ма ана би ториди-л-муъминин. 114. Ин ана илла назиру-м мубин.115. Қолу ла ил лам тантаҳи йа Нуҳу ла такунанна мина-л-марҷумин. 116. Қола Рабби инна қавми каззабун. 117. Фафтаҳ байни ва байнаҳум фатҳа-в ва наҷҷини ва мам маъия мина-л-муъминин. 118. Фа анҷайнаҳу ва мам маъаҳу фи-л-фулки-л машҳун. 119. Сумма ағрақна баъду-л-бақин. 120. Инна фи залика ла аяҳ. Ва ма кана аксаруҳум-м муъминин. 121. Ва инна Раббака ла Ҳува-л-Ъазизу-р-Раҳим. 122. Каззабат Ъадуни-л-мурсалин. 123. Из қола лаҳум ахуҳум Ҳудун ала таттақун. 124. Инни лакум расулун амин. 125. Фа-т-тақуллоҳа ва атиъун. 126. Ва ма ас-алукум ъалайҳи мин аҷр. Ин аҷрия илла ъала Рабби-л-ъаламин. 127. А-табнуна би кулли риъин аятан таъбасун. 128. Ва таттахизуна масониъа лаъаллакум тахлудун. 129. Ва иза баташтум баташтум ҷаббарин.130. Фа-т-тақуллоҳа ва атиъун. 131. Ва-т-тақу-л-лази амаддакум би ма таъламун. 132. Амаддакум би анъами-в ва банин. 133. Ва ҷаннати-в ва ъуйун. 134. Инни аҳафу ъалайкум ъазаба явмин Ъазим. 135. Қолу саваун ъалайна аваъазта ам лам таку-м мина-л-ваъизин. 136.
Ин ҳаза илла хулуқу-л-аввалин. 137. Ва ма наҳну би муъаззабин. 138. Фа каззабуҳу фа аҳлакнаҳум. Инна фи залика ла аяҳ. Ва ма кана аксаруҳум-м муъминин. 139. Ва инна Раббака лаҳува-л-Ъазизу-р-Раҳим. 140. Каззабат бамуду-л-мурсалин. 141. Из қола лаҳум ахуҳум Солиҳун ала таттақун. 142. Инни лакум расулун амин. 143. Фа-т-тақуллоҳа ва атиъун. 144. Ва ма ас-алукум ъалайҳи мин аҷрин ин аҷрия илла ъала Рабби-л-ъаламин. 145. Атутракуна фи ма ҳаҳуна аминин. 146. Фи ҷаннати-в ва ъуйун. 147. Ва зуруъи-в ва нахлин талъуҳа ҳазим. 148. Ва танҳитуна мина-л-ҷибали буйутан фариҳин. 149. Фа-т-тақуллоҳа ва атиъун. 150. Ва ла тутиъу амра-л мусрифин. 151. Ал-лазина юфсидуна фи-л-арзи ва ла юслиҳун. 152. Қолу иннама анта мина-л мусаҳҳарин. 153. Ма анта илла башару-м мислуна фаъти би аятин ин кунта мина-с-содиқин. 154. Қола ҳазиҳи нақату-л лаҳа ширбу-в ва лакум ширбу явми-м маълум. 155. Ва ла тамассуҳа би суин фа яъхузакум ъазабу явмин Ъазим. 156. Фаъақаруҳа фа асбаҳу надимйн. 157. Фа ахазаҳуму-л-ъазаб. Инна фи залика лааяҳ. Ва ма кана аксаруҳум-м муъминин. 158. Ва инна Раббака ла Ҳува-л-Ъазизу-р-Раҳим. 159.
Каззабат қавму Лутини-л-мурсалин. 160. Из қола лаҳум ахуҳум Лутун ала таттақун. 161. Иннилакум расулун амин. 162. Фа-т-тақуллоҳа ва атиъун.163. Ва ма ас-алукум ъалайҳи мин аҷрин ин аҷрия илла ъала Рабби-л-ъаламин. 164. А таътуна-з-зукрона мина-л-ъаламин. 165. Ва тазаруна ма халақа лакум Раббукум-м мин азваҷикум. Бал антум қавмун ъадун. 166. Қолу лай-л лам тантаҳи йа Луту ла такунанна мина-л-мухраҷин. 167. Қола инни ли ъамаликум-м мина-л-қолин. 168. Рабби наҷҷини ва аҳли мим ма яъмалун. 169. Фа наҷҷайнаҳу ва аҳлаҳу аҷмаъин. 170. Илла ъаҷузан фи-л-адбирин. 171. Сумма даммауна-л-ахарин. 172. Ва амтауна ъалайҳим-м матаро. Фа саа матару-л-мунзарин. 173. Инна фи залика ла аята-в ва ма кана аксаруҳум-м муъминин. 174. Ва инна Раббака ла Ҳува-л-Ъазизу-р Раҳим. 175. Каззаба асҳабу-л-Айкати-л-мурсалин. 176. Из қола лаҳум Шуъайбун ала таттақун. 177. Инни лакум расулун амин. 178. Фа-т-тақуллоҳа ва атиъун. 179. Ва ма ас-алукум ъалайҳи мин аҷрин ин аҷрия илла ъала Рабби-л-ъаламин. 180. Авфу-л кайла ва ла такуну мина-л-мухсирин. 181. Вазину би-л қистоси-л-мустақим. 182. Ва ла табхасу-н-наса ашйааҳум ва ла таъсав фи-л-арзи муфсидин. 183.
Ва-т-тақу-л-Лази халақакум ва-л-ҷибиллата-л аввалин. 184. Қолу иннама анта мина-л-мусаҳҳарин. 185. Ва ма анта илла башару-м мислуна ва ин-н назуннука ла мина-л-казибин. 186. Фа асқит ъалайна кисафа-м мина-с-самаи ин кунта мина-с-содиқин. 187. Қола Рабби аъламу би ма таъмалун. 188. Фа каззабуҳу фа ахазаҳум ъазабу явми-з-зуллаҳ.Иннаҳу кана ъазаба явмин Ъазим. 189. Инна фи залика ла аяҳ. Ва ма кана аксаруҳум-м муъминин. 190. Ва инна Раббака лаҳува-л-Ъазизу-р-Раҳим. 191. Ва иннаҳу ла танзилу Рабби-л-ъаламин. 192. Назала биҳи-р Руҳу-л-амин. 193. Ъала қалбика ли такуна мина-л мунзирин. 194. Би лисанин ъарабиййи-м мубин. 195. Ва иннаҳу ла фи зубури-л-аввалин. 196. А-ва лам яку-л лаҳум аятан ай яъламаҳу ъуламау бани Исроил. 197. Ва лав наззалнаҳу ъала баъзи-л-аъҷамин. 198. Фа қарааҳу ъалайҳим-м ма кану биҳи муъминин. 199. Казалика салакнаҳу фи қулуби-л-муҷримин. 200. Ла юъминуна биҳи ҳатта яраву-л ъазаба-л-алим. 201. Фа яътияҳум баатата-в ва ҳум ла яшъурун. 202. Фа яқулу ҳал наҳну мунзарун. 203. А-фа би ъазабина ястаъҷилуун. 204. А-фа раайта им маттаънаҳум синин. 205. Сумма ҷааҳум-м ма кану йуъадун. 206.
Ма ағна ъанҳум-м ма кану юматтаъун. 207. Ва ма аҳлакна мин қарятин илла лаҳа мунзирун. 208. Зикро ва ма кунна здлимин. 209. Ва ма таназзалат биҳи-ш-шайатин. 210. Ва ма ямбағи лаҳум ва ма ястатиъун. 211. Иннаҳум ъани-с-самъи ла маъзулун. 212. Фа ла тадъу маъаллоҳи илаҳан ахара фа такуна мина-л-муъаззабин. 213. Ва анзир ъаширатака-л-ақрабин. 214. Вахфиз ҷанаҳака ли мани-т-табаъака мина-л-муъминин. 215. Фа ин ъасавка фа қул инни бариу-м мим ма таъмалун. 216. Ва таваккал ъала-л-Ъазизи-р-Раҳим. 217. Ал-лази ярдка ҳина тақум. 218. Ва тақаллубака фи-с-саҷидин. 219. Иннаҳу Ҳува-с-Самиъу-л-Ъалим. 220. Ҳал унаббиукум ъала ман таназзалу-ш шайатин. 221. Таназзалу ъала кулли аффакин асим. 222. Юлқуна-с-самъа ва аксаруҳум казибун. 223. Ва-ш-шуъарбу яттабиъуҳуму-л-ғовун. 224. Алам тара аннаҳум фи кулли вади-и яҳимун. 225. Ва аннаҳум яқулуна ма ла яфъалун. 226. Илла-л-лазина аману ва ъамилу-с-солиҳати ва закаруллоҳа касира-в вантасару мим баъди ма зулиму. Ва саяъламу-л лазина заламу айя мунқалаби-й янқалибун. 227.

1 2 3Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *