Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи НАМЛ

СУРАТУ-Н-НАМЛ бо хати кирили
(93 ояҳ) (Сураи 27)

Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим.
То. Син. Тилка айату-л-Қур-ани ва китаби-м мубин. 1. Ҳуда-в ва бушро лил муъминин. 2. Ал-лазина юқимуна-с-салата ва юътуна-з-заката ва ҳум би-л ахирати ҳум йуқинун. 3. Инна-л-лазина ла юъминуна би-л-ахирати зайянна лаҳум аъмалаҳум фа ҳум яъмаҳун. 4. Улайка-л-лазина лаҳум суу-л ъазаби ва ҳум фи-л-ахирати ҳуму-л-ахсарун. 5. Ва иннака ла тулаққа-л-Қур-ана ми-л ладун Ҳакимин Ъалим. 6. Из қола Муса ли аҳлиҳи инни анасту наран саатикум-м минҳа би хабарин ав атикум би шиҳабин қабаси-л лаъаллакум тасталун. 7. Фа ламма ҷааҳа нудия ам бурика ман фи-н-нари ва ман ҳавлаҳа ва субҳаналлоҳи Рабби-л-ъаламин. 8. Йа Муса иннаҳу аналлоҳу-л-Ъазизу-л-Ҳаким. 9. Ва алқи ъасок. Фа ламма рааҳа таҳтаззу ка аннаҳа ҷанну-в валла мудбира-в ва лам юъаққиб. Йа Муса ла тахаф инни ла яҳафу ладайя-л-мурсалун. 10. Илла ман залама сумма баддала ҳуснам баъда суин фа инни Ғафуру-р-Раҳим. 11. Ва адхил ядака фи ҷайбика тахруҷ байзоа мин ғайри суъ. Фи тисъи айатин ила Фиръавна ва қавмиҳ. Иннаҳум кану қавман фасиқин. 12. Фа ламма ҷаатҳум айатуна мубсиратан қолу ҳаза сиҳру-м мубин. 13.
Ва ҷаҳаду биҳа вастайқанатҳа анфусуҳум зулма-в ва ъулувва. Фанзур кайфа кана ъақибату-л муфсидин. 14. Ва лақад атайна Давуда ва Сулаймана ъилма. Ва қола-л-ҳамду лиллаҳи-л-лази фаззалана ъала касири-м мин ъибадиҳи-л-муъминин. 15. Ва вариса Сулайману Давуд. Ва қола йа айюҳа-н насу ъуллимна мантиқа-т-тайри ва утина мин кулли шайъ. Инна ҳаза ла ҳува-л фазлу-л-мубин. 16. Ва ҳушира ли Сулаймана ҷунудуҳу мина-л-ҷинни ва-л-инси ва-т-тайри фа ҳум йузаъун. 17. Ҳатта иза атав ъала вади-н-намли қолат намлату-й йа айюҳа-н-намл-удхулу масакинакум ла яҳтиманнакум Сулайману ва ҷунудуҳу ва ҳум ла яшъурун. 18. Фа табассама здҳика-м мин қавлиҳа ва қола Рабби авзиънй ан ашкура ниъматака-л-лати анъамта ъалайя ва ъала валидайя ва ан аъмала солиҳан тарзоҳу ва адхилни би раҳматика фи ъибадика-с-солиҳин. 19. Ва та фаққада-т-тайра фа қола ма лия ла ара-л-ҳудҳуда ам кана мина-л-ғоибин. 20. Ла уъаззибаннаҳу ъазабан шадидан ав ла азбаҳаннаҳу ав ла яътияннй би султони-м мубин. 21. Фа макаса ғайра баъидин фақола аҳатту би ма лам туҳит биҳи ва ҷиътука мин сабайм би набай-й яқин.22.
Инни ваҷаттумраатан тамликуҳум ва утият мин кулли шай-ив ва лаҳа ъаршун Ъазим. 23. Ваҷаттуҳа ва қавмаҳа ясҷудуна ли-ш-шамси мин дуниллаҳи ва зайяна лаҳуму-ш-шайтону аъмалаҳум фа саддаҳум ъани-с-сабили фа ҳум ла яҳтадун. 24. Алла ясҷуду лиллаҳи-л-лази юхриҷу-л хаб-а фи-с-самавати ва-л-арзи ва яъламу ма тухфуна ва ма туълинун. 25. Аллоҳу ла илаҳа илла Ҳува Раббу-л-Ъаршил Ъазим. 26. Қола сананзуру асадақта ам кунта мина-л-казибин. 27. Изҳаб би китаби ҳаза фа алқиҳ илайҳим сумма тавалла ъанҳум фанзур ма за ярҷиъун. 28. Қолат йа айюҳа-л-малау инни улқия илайя китабун карим. 29. Иннаҳу мин Сулаймана ва иннаҳу Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим. 30. Алла таълу ъалайя ваътуни муслимин. 31. Қолат йа айюҳа-л малау афтууни фи амри ма кунту қотиатан амран ҳатта ташҳадун. 32. Қолу наҳну улу қуввати-в ва улу баъсин шадиди-в ва-л-амру илайки фанзури ма за таъмурин. 33. Қолат инна-л мулука иза дахалу қарятан афсадуҳа ва ҷаъалу аъиззата аҳлиҳа азиллаҳ. Ва казалика яфъалун. 34. Вайнни мурсилатун илайҳим би ҳадийятин фа назиратум би ма ярҷиъу-л мурсалун. 35.
Фа ламма ҷаа Сулаймана қола атумиддунани би малин фа ма атанияллоҳу хайру-м мим ма атакум бал антум би ҳадийятикум тафраҳун. 36. Ирҷиъ илайҳим фа ла наътияннаҳум би ҷунуди-л ла қибала лаҳум биҳа ва ла нухриҷаннаҳум-м минҳа азиллата-в ва ҳум соғирун. 37. Қола йа аййуҳа-л малау айюкум яътини би ъаршиҳа қабла ай яътуни муслимин. 38. Қола ъифриту-м мина-л-ҷинни ана атйка биҳи қабла ан тақума мим мақомик. Ва инни ъалайҳи ла қавийюн амин. 39. Қола-л-лази ъиндаҳу ъилму-м мина-л-китаби ана атйка биҳи қабла ай яртадда илайка тарфук. Фа ламма рааҳу мустақирран ъиндаҳу қола ҳаза мин фазли Рабби ли яблувани а-ашкуру ам акфур. Ва ман шакара фа иннама яшкуру ли нафсиҳ. Ва ман кафара фа инна Рабби ғанийюн карим. 40. Қола наккиру лаҳа ъаршаҳа нанзур атаҳтадй ам такуну мина-л- лазина ла яҳтадун. 41. Фа ламма ҷаат қила а-ҳаказа ъаршуки. Қолат ка аннаҳу ҳу. Ва утина-л-ъилма мин қаблиҳр ва кунна муслимин. 42. Ва саддаҳа ма канат таъбуду мин дуниллаҳ. Иннаҳа канат мин қавмин кафирин. 43. Қила лаҳадхули-с-сарҳ. Фа ламма раатҳу ҳасибатҳу луҷҷата-в ва кашафат ъан сақайҳа. Қола иннаҳу сарҳу-м мумарраду-м мин қаварир. Қолат Рабби инни заламту нафси ва асламту маъа Сулаймана лиллаҳи Рабби-л-ъаламин. 44.
Ва лақад арсална ила Самуда ахоҳум Солиҳан аниъбудуллоҳа фа изаҳум фариқони яхтасимун. 45. Қола йа қавми лима тастаъҷилуна би-с-саййиати қабла-л-ҳасанаҳ. Лав ла тастағфируналлоҳа лаъаллакум турҳамун. 46. Қолу-т-тайяуна бика ва би мам маъак. Қола тоирукум ъиндаллоҳ. Бал антум қавмун туфтанун. 47. Ва кана фи-л мадинати тисъату раҳти-й юфсидуна фи-л-арзи ва ла юслиҳун. 48. Қолу тақдсаму биллаҳи ла нубаййитаннаҳу ва аҳлаҳу сумма ланақуланна ли валиййиҳи ма шаҳидна маҳлика алайҳи ва инна ла содиқун. 49. Ва макару макра-в ва макауна макра-в ва ҳум ла яшъурун. 50. Фанзур кайфа кана ъақибату макриҳим анна даммаунаҳум ва қавмаҳум аҷмаъин. 51. Фа тилка буйутуҳум ҳавиятам би ма заламу. Инна фи залика ла-аята-л ли қавми-й яъламун. 52. Ва анҷайна-л-лазина аману ва кану яттақун. 53. Ва Лутан из қола ли қавмиҳи а-таътуна-л-фаҳишата ва антум тубсирун. 54. А-иннакум ла таътуна-р-риҷала шаҳвата-м мин дуни-н-нисаъ. Бал антум қавмун таҷҳалун. 55.
Фа ма кана ҷаваба қавмиҳи илла ан қолу ахриҷу ала Лути-м мин қарятикум. Иннаҳум унасу-й ятатаҳҳарун. 56. Фа анҷайнаҳу ва аҳлаҳу илламра-атаҳу қаддаунаҳа мина-л-ғобирин. 57. Ва амтауна ъалайҳим-м матаро. Фа саа матару-л-мунзарин. 58. Қули-л-ҳамду лиллаҳи ва саламун ъала ъибадиҳи-л-лазинастафа. Аллоҳу хайрун амма юшрикун. 59. Амман халақа-с-самавати ва-л-арза ва анзала лакум-м мина-с-самаи маан фа амбатна биҳи ҳадайқа зата баҳҷати-м ма кана лакум ан тумбиту шаҷараҳа. А-илаҳум маъаллоҳ. Бал ҳум қавму-й яъдилун. 60. Ам ман ҷаъала-л-арза қардра-в ва ҷаъала хилалаҳа анҳара-в ва ҷаъала лаҳа равасия ва ҷаъала байна-л-баҳрайни ҳаҷиза. А-илаҳум маъаллоҳ. Бал аксаруҳум ла яъламун. 61. Ам ма-й юҷибу-л-музтарра иза даъаҳу ва якшифу-с-суа ва яҷъалукум хулафаа-л-арз. А-илаҳум маъаллоҳ. Қалила-м ма тазаккарун. 62. Ам ма-й яҳдикум фи зулумати-л-барри ва-л-баҳри ва ма-й юрсилу-р рийаҳа бушрам байна ядай раҳматиҳ. А-илаҳуммаъаллоҳ. Таъалаллоҳу ъамма юшрикун. 63.
Ам ма-й ябдау-л-халқа сумма юъидуҳу ва ма-й ярзуқукум-м мина-с-самаи ва-л-арз. А-илаҳум маъаллоҳ. Қул ҳату бурҳанакум ин кунтум содиқин. 64. Қул ла яъламу ман фи-с-самавати ва-л-арзи-л ғайба иллаллоҳ. Ва ма яшъуруна аййана юбъасун. 65. Бали-д-дарака ъилмуҳум фи-л-ахираҳ. Бал ҳум фи шакки-м минҳа бал ҳум-м минҳа ъамун. 66. Ва қола-л лазина кафару а-иза кунна туроба-в ва абауна а-инна ламухраҷун. 67. Лақад вуъиона ҳаза наҳну ва абауна мин қаблу ин ҳаза илла асатиру-л-аввалин. 68. Қул сйру фи-л-арзи фанзуру кайфа кана ъақибату-л муҷримин. 69. Ва ла таҳзан ъалайҳим ва ла такун фи зайқи-м мим ма ямкурун. 70. Ва яқулуна мата ҳаза-л ваъду ин кунтум содиқин. 71. Қул ъаса ай якуна радифа лакум баъзу-л-лази тастаъҷилун. 72. Ва инна Раббака ла зу фазлин ъала-н-наси ва лакинна аксараҳум ла яшкурун. 73. Ва инна Раббака ла- яъламу ма тукинну судуруҳум ва ма юълинун. 74. Ва ма мин ғоибатин фи-с-самаи ва-л-арзи илла фи китаби-м мубин. 75. Инна ҳаза-л-Қур-ана яқуссу ъала бани Исроила аксара-л-лази ҳум фиҳи яҳталифун. 76.
Ва иннаҳу лаҳуда-в ва раҳмату-л лил муъминин. 77. Инна Раббака яқзи байнаҳум би ҳукмиҳ. Ва Ҳува-л Ъазизу-л-Ъалим. 78. Фа таваккал ъалаллоҳ. Иннака ъала-л-ҳаққи-л-мубин. 79. Иннака ла тусмиъу-л мавта ва ла тусмиъу-с-сумма-д-дуъаа иза валлав мудобирин. 80. Ва ма анта би ҳади-л-ъумйи ъан залалатиҳим. Ин тусмиъу илла ма-и юъмину би айатина фа ҳум муслимун. 81.Ва иза вақаъа-л қавлу ъалайҳим ахраҷна лаҳум даббата-м мина-л арзи тукаллимуҳум анна-н-наса кану биайатина ла йтуқинун. 82. Ва явма наҳшуру мин кулли умматин фавҷа-м мим ма-й юказзибу би айатина фа ҳум йузаъун. 83. Ҳатта иза ҷау қола аказзабтум би айати ва лам туҳйту биҳа ъилман амма за кунтум таъмалун. 84. Ва вақаъа-л-қавлу ъалайҳим би ма заламу фаҳум ла янтиқун. 85. Алам ярав анна щаъална-л-лайла ли яскуну фиҳи ва-н-наҳара мубсирд. Инна фи залика ла айати-л ли қавми-й юъминун. 86. Ва явма юнфаху фи-с-сури фа фазиъа ман фи-с-самавати ва ман фи-л-арзи илла ман шааллоҳ. Ва куллун атавҳу дахирин. 87. Ва тара-л-ҷибала таҳсабуҳа ҷамидата-в ва ҳия тамурру марра-с-саҳаб. Сунъаллоҳи-л-лази атқана кулла шайъ. Иннаҳу Хабирум би ма тафъалун. 88.
Ман ҷаа би-л-ҳасанати фа лаҳу хайрум-м минҳа ва ҳум-м мин фазаъи-й явмайзин аминун. 89. Ва ман ҷаа би-с-саййиати фа куббат вуҷуҳуҳум фи-н-нари ҳал туҷзавна илла ма кунтум таъмалун. 90. Иннама умирту ан аъбуда Рабба ҳазиҳи-л-балдати-л-лази ҳаррамаҳа ва лаҳу куллу шайъ. Ва умирту ан акуна мина-л-муслимин. 91. Ва ан атлува-л-Қур-ан. Фа ман иҳтада фа иннама яҳтадй ли нафсиҳ. Ва ман залла фа қул иннама ана мина-л-мунзирин. 92. Ва қули-л ҳамду лиллаҳи саюрикум айатиҳи фа таърифунаҳа. Ва ма Раббука би ғофилин ъамма таъмалун. 93.

1 2 3Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *