Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи РУМ

СУРАТУ-Р-РУМ бо хати кирили
(60 оях) (Сураи 30)

Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим.
Алиф, Ламм, Мим. 1. Ғулибати-р-Рум. 2. Фи адна-л арзи ва ҳум-м мим баъди ғалабиҳим са яғлибун. 3. Фи бизъи синин. Лиллаҳи-л-амру мин қаблу ва мим баъд. Ва явмаизи-й яфраҳу-л муъминун. 4. Би насриллаҳ. Янсуру ма-йяшау ва Ҳува-л-Ъазизу-р-Раҳим. 5.
Ваъдаллоҳ. Ла юхлифуллоҳу ваъдаҳу ва лакинна аксара-н-наси ла яъламун. 6. Яъламуна здҳира-м мина-л-ҳайати-д-дунйа ва ҳум ъани-л-ахирати ҳум ғофилун. 7. А-ва-лам ятафаккару фи анфусиҳим. Ма халақаллоҳу-с-самавати ва-л-арза ва ма байнаҳума илла би-л-ҳаққи ва аҷалим мусамма. Ва инна касира-м мина-н-наси би лиқои Раббиҳим лакафирун. 8. А-ва-лам ясиру фи-л-арзи фаянзуру кайфа кана ъақибату-л-лазина мин қаблиҳим. Кану ашадда минҳум қуввата-в ва асару-л-арза ва ъамаруҳа аксара мим ма ъамаруҳа ва ҷаатҳум русулуҳум би-л-баййинати фа ма каналлоҳу ли язлимаҳум ва лакин кану анфусаҳум язлимун. 9. Сумма кана ъақибата-л-лазина асау-с-суа ан каззабу би айатиллаҳи ва кану биҳа ястаҳзиун, 10. Аллоҳу ябдау-л-халқа сумма юъидуҳу сумма илайҳи турҷаъун, 11. Ва явма тақуму-с-саъату юблису-л-муҷримун. 12. Ва лам яку-л лаҳум-м мин шуракайҳим шуфаъау ва кану би шуракайҳим кафирин. 13. Ва явма тақуму-с-саъату явмаизи-и ятафаррақун. 14. Фа амма-л-лазина аману ва ъамилу-с-солиҳати фа ҳум фи равзати-й юҳбарун.15.
Ва амма-л-лазина кафару ва каззабу би айатина ва лиқои-л-ахирати фа улайка фи-л-ъазаби муҳзарун. 16. Фа субҳаналлоҳи ҳина тумсуна ва ҳина тусбиҳун. 17. Ва-лаҳу-л-ҳамду фи-с самавати ва-л-арзи ва ъашийя-в ва ҳина тузҳирун. 18. Юхриҷу-л-ҳайя мина-л-маййити ва юхриҷу-л-маййита мина-л-ҳаййи ва юҳйи-л-арза баъда мавтиҳа. Ва казалика тухраҷун. 19. Ва мин айатиҳи ан халақакум-м мин туробин сумма иза антум башарун танташирун. 20. Ва мин айтиҳи ан халақа лакум-м мин анфусикум азваҷа-л ли таскуну илайҳа ва ҷаъала байнакум-м маваддата-в ва раҳмаҳ. Инна фи залика ла айати-л ли қавми-й ятафаккарун. 21. Ва мин айтиҳи халқу-с-самавати ва-л-арзи вахтилафу алсинатикум ва алваникум. Инна фи залика ла айати-л лил ъалимин. 22. Ва мин айатиҳи манамукум би-л-лайли ва-н-наҳари вабтиғоукум-м мин фазлиҳ. Инна фи залика ла айати-л ли қавми-й ясмаъун. 23. Ва мин айтиҳи юрикуму-л-барқа хавфа-в ва тамаъа-в ва юназзилу мина-с-самаи маан фа юҳйи биҳи-л-арза баъда мавтиҳа. Инна фи залика ла айати-л-лиқавми-й яъқилун. 24.
Ва мин айатиҳи ан тақума-с-самау ва-л-арзу би амриҳ. Сумма иза даъакум даъвата-м мина-л-арзи иза антум тахруҷун. 25. Ва лаҳу ман фи-с-самавати ва-л-арз. Куллу-л лаҳу қонитун. 26. Ва Ҳува-л-лази ябдау-л-халқа сумма юъидуҳу ва ҳува аҳвану ъалайҳ. Ва лаҳу-л-масалу-л-аъла фи-с-самавати ва-л-арз. Ва Ҳува-л-Ъазизу-л-Ҳаким. 27. Зараба лакум-м масала-м мин анфусикум. Ҳал лакум-м мим ма малакат айманукум-м мин шуракаа фи ма разақнакум фа антум фиҳи саваун таҳафунаҳум ка хифатикум анфусакум. Казалика нуфассилу-л-айати ли қавми-и яъқилун. 28. Бали-т-табаъа-л-лазина заламу аҳвааҳум би ғайри ъилм. Фа ма-й яҳди ман азаллаллоҳ. Ва ма лаҳум-м мин-н-насирин. 29. Фа ақим ваҷҳака ли-д-дини ҳанифа. Фитраталлоҳи-л лати фатара-н-наса ъалайҳа. Ла табдила ли халқиллаҳ. Залика-д-дину-л-қаййиму ва лакинна аксара-н-наси ла яъламун. 30.Мунибина илайҳи ва-т тақуҳу ва ақиму-с-салата ва ла такунуу мина-л мушрикин. 31. Мина-л-лазина фаррақу динаҳум ва кану шияъа. Куллу ҳизбим би ма ладайҳим фариҳун. 32.
Ва иза масса-н-наса зуррун даъав Раббаҳум-м мунибина илайҳи сумма иза азақаҳум-м минҳу раҳматан иза фариқу-м минҳум би Раббиҳим юшрикун. 33. Ли якфуру би ма атайнаҳум. Фа таматтаъу фа савфа таъламун. 34. Ам анзална ъалайҳим султонан фа ҳува ятакалламу би ма кану биҳи юшрикун. 35. Ва иза азақна-н-наса раҳматан фариҳу биҳа. Ва ин тусибҳум саййиатум би ма қаддамат айдиҳим изаҳум яқнатун. 36. А-ва-лам ярав анналлоҳа ябсуту-р-ризқа ли ма-й яшау ва яқдир. Инна фи залика ла айати-л ли қавми-й юъминун. 37. Фа ати за-л-қурба ҳаққаҳу ва-л мискина вабна-с-сабил. Залика хайру-л лил лазина юридуна ваҷҳаллоҳ. Ва улайка ҳуму-л-муфлиҳун. 38. Ва ма атайтум-м ми-р-риба-л ли ярбува фи амвали-н-наси фа ла ярбу ъиндаллоҳ. Ва ма атайтум-м мин закатин туридуна ваҷҳаллоҳи фа улайка ҳуму-л музъифун. 39. Аллоҳу-л-лази халақакум сумма разақакум сумма юмитукум сумма юҳйикум. Ҳал мин шуракайкум-м ма-й яфъалу мин заликум-м мин шайъ. Субҳанаҳу ва таъала ъамма юшрикун. 40. уаҳара-л-фасаду фи-л-барри ва-л баҳри би ма касабат айди-н-наси ли юзиқаҳум баъза-л-лази ъамилу лаъаллаҳум ярҷиъун. 41.
Қул сиру фи-л-арзи фанзуру кайфа кана ъақибату-л лазина мин қабл. Кана аксаруҳум-м мушрикин. 42. Фа ақим ваҷҳака ли-д-дини-л-қаййими мин қабли ай яътия явму-л ла марадда лаҳу миналлоҳ. Явмаизи-й яссаддаъун. 43. Ман кафара фа ъалайҳи куфруҳ. Ва ман ъамила солиҳан фали анфусиҳим ямҳадун. 44. Ли яҷзия-л-лазина аману ва ъамилу-с солиҳати мин фазлиҳ. Иннаҳу ла юҳиббу-л кафирин. 45. Ва мин айтиҳи ай юрсила-р-рийаҳа мубашширдти-в ва лиюзиқакум-м ми-р-раҳматиҳи ва ли таҷрия-л-фулку би амриҳи ва ли табтағу мин фазлиҳи ва лаъаллакум ташкурун. 46. Ва лақад арсална мин қаблика русулан ила қавмиҳим фаҷауҳум би-л-баййинати фантақамна мина-л лазина аҷраму. Ва кана ҳаққан ъалайна насру-л муъминин. 47. Аллоҳу-л-лази юрсилу-р-рийаҳа фатусиру саҳабан фа ябсутуҳу фи-с-самаи кайфа яшау ва яҷъалуҳу кисафан фатара-л-вадқа яхруҷу мин хилалиҳ.Фа иза асоба биҳи ма-и яшау мин ъибадиҳи иза ҳум ястабширун. 48. Ва ин кану мин қабли ай юназзала ъалайҳим мин қаблиҳи ла мублисин. 49. Фанзур ила асари раҳматиллаҳи кайфа юҳйи-л-арза баъда мавтиҳа. Инна залика ла муҳйи-л-мавта. Ва Ҳува ъала кулли шай-ин Қадир. 50.
Ва ла ин арсална риҳан фа раавҳу мусфарра-л ла заллу мим баъдиҳи якфурун. 51. Фа иннака ла тусмиъу-л-мавта ва ла тусмиъу-с-сумма-д-дуъаа иза валлав мудобирин. 52. Ва ма анта биҳади-л-ъумйи ъан залалатиҳим. Ин тусмиъу илла ма-й юъмину
би айатина фаҳум-м муслимун. 53. Аллоҳу-л-лази халақакум-м мин заъфин сумма ҷаъала мим баъди заъфин қувватан сумма ҷаъала мим баъди қувватин Заъфа-в ва шайбаҳ. Яхлуқу ма яшаъ. Ва Ҳува-л Ъалиму-л-Қадир. 54. Ва явма тақуму-с-саъату юқриму-л-муҷримуна ма лабису ғайра саъаҳ. Казалика кану юъфакун. 55. Ва қола-л-лазина уту-л ъилма ва-л-имана лақад лабистум фи китабиллаҳи та явми-л-баъс. Фа ҳаза явму-л-баъси ва лакиннакум
яунтум ла таъламун. 56. Фа явмаизи-л ла янфаъу-лазина заламу маъзиратуҳум ва ла ҳум юстаътабун. 57. Ва лақад зарабна ли-н-наси фи ҳаза-л-Қур-ани мин кулли масал. Ва ла ин ҷиътаҳум
би аяти-л ла яқуланна-л-лазина кафару ин антум илла мубтилун. 58. Казалика ятбаъуллоҳу ъала қулуби-л лазина ла яъламун. 59. Фасбир инна ваъдаллоҳи ҳаққ. Ва ла ястахиффаннака-л-лазина ла йуқинун. 60.

Тарчумаи Сураи РУМ

Ба номи Худои бахшояндаи меҳрубон!

1.Алиф, лом, мим.

2.Румиён мағлуб шуданд,2

3.дар наздиктарин замин (пастарин аз сатҳи баҳр)3 ва пас аз мағлуб шудан бори дигар ғолиб хоҳанд шуд,

4.дар муддати чанд сол4. Фармон, фармони Худост, чи пеш аз пирӯзӣ (ки румиён шикаст хурдаанд) ва чи баъд аз он (ки онҳо пирӯз мегарданд, ки заъфу қудрат ва шикасту пирӯзӣ ҳама озмуни Худост). Ва дар он рӯз (ки румиён пирӯз мегарданд) мӯъминон шодмон мешаванд,

5.ба ёрии Худо. Худо ҳар касро, ки бихоҳад, ёрӣ мекунад, зеро пирӯзманду меҳрубон аст!

6.Худо ваъда додааст ва ваъдаи худ хилоф накунад, вале бештари мардум намедонанд.

7.Онон ба зоҳири зиндагии дунё огоҳанд ва аз охират бехабаранд.

8.Оё бо худ намеандешанд, ки Худо  осмонҳову заминро ва ҳар чӣ дар миёни онҳост, барҳақ ва то муддате  маҳдуд, офаридааст? Ва ҳаройна, бисёре аз мардум ба дидори Парвардигорашон имон надоранд.

9.Оё дар замин намегарданд, то бингаранд, ки чӣ гуна будааст оқибати касоне, ки пеш аз онҳо зистаанд? Касоне, ки тавонашон бештар будааст ва заминро ба шудгор задан зеру рӯ карда ва бештар аз онҳо ободаш сохта буданд ва паёмбароне бо мӯъҷизаҳо ба назди онҳо омаданд. Худо ба  онҳо ситам накарда буд, онон худ ба хештан ситам мекарданд.

10. Сипас оқибати он касон, ки корҳои  бад карданд,  ногувортар буд. Зеро инҳо оёти Худоро дурӯғ бароварданд ва онҳоро ба масхара гирифтанд.

11. Худо мавҷудотро меофаринад, он гоҳ дигар борашон бозмегардонад, он гоҳ ҳама ба сӯи ӯ бозгардонда мешавед.

12. Рӯзе, ки қиёмат барпо шавад, гунаҳкорон ҳайратзада бимонанд.

13. Онҳоро аз миёни бутонашон шафеъоне нест. Ва дигар ба бутони худ бовар надоранд.

14. Ва чун қиёмат барпо шавад, дар он рӯз аз якдигар бибуранд.

15. Аммо онҳо, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста кардаанд, дар ҷаннат ба шодмонӣ бипардозанд.

16. Ва аммо онҳое, ки кофир шудаанд ва оёти Моро дурӯғ баровардаанд ва дидори охиратро дурӯғ пиндоштаанд, ҳамаро дар азоб ҳозир оранд.

17. Худоро биситоед, ба он ҳангом ки ба шаб дармеоед ва ба он ҳангом ки ба субҳ дармеоед.

18. Сипос ӯрост дар  осмонҳову замин, ҳангоми шаб ва ба ҳангоме ки ба нимрӯз мерасед.

19. Зиндаро аз мурда берун орад ва мурдаро аз зинда. Ва заминро пас аз мурданаш зинда месозад ва шумо низ инчунин аз гӯрҳо берун карда мешавед.

20. Аз нишонаҳои қудрати ӯст, ки шуморо аз хок биёфарид, то он гоҳ инсон шудед ва ба ҳар сӯ пароканда гаштед.

21. Ва ин нишонаҳои қудрати ӯст, ки бароятон аз ҷинси худатон ҳамсароне офарид, то ба онҳо оромиш ёбед ва миёни шумо дӯстиву меҳрубонӣ ниҳод. Албатта, дар ин иборатҳоест барои мардуме, ки меандешанд.

22. Ва аз нишонаҳои қудрати ӯст офариниши осмонҳову замин ва гуногунии забонҳову рангҳоятон. Дар ин ибратҳоест барои доноён.

23. Ва аз нишонаҳои қударати ӯ хобидани шумост  дар шаб ва рӯз ба талаби рӯзӣ бархостани шумост. Албатта, дар  ин ибратҳоест барои мардуме, ки мешунаванд.

24. Ва аз нишонаҳои қудрати ӯст, ки барқро ба қасди биму умед ба шумо менамоёнад.  Ва аз осмон борон мефиристад, то замини мурдаро бо он зинда созад. Албатта, дар ин ибратест барои касоне, ки ба ақл дамеёбанд.

25. Ва аз нишонаҳои қудрати ӯст, ки осмону замин ба фармони ӯ  барпой истодаанд. Сипас шуморо аз замин бо нидое фаро мехонад (бо нафхи сур) ва шумо, фавран,  аз замин (баъди ба охир расидани дунё) берун меоед.

26. Аз они ӯст ҳар чӣ дар осмонҳову замин аст ва ҳама фармонбардори ӯ ҳастанд.

27. ӯст, ки мавҷудотро  меофаринад, сипас онҳоро бозмегардонад. Ва ин кор бар ӯ осонтар аст. ӯрост сифати бартарӣ дар осмонҳову замин ва ӯст пирӯзманду ҳаким!

28. Барои шумо аз худатон масале меоварад:  магар бандагонатон дар он чӣ ба шумо рӯзӣ додаем, бо шумо шарик ҳастанд, то дар мол бо шумо баробар бошанд ва ҳамчунон ки шумо озодон аз якдигар метарсед, аз онҳо ҳам бимнок бошед? Оётро барои мардуме, ки оқилона меандешанд, ин тавр тафсил медиҳем.5

29. Оре, ситамкорон бе ҳеҷ  донише аз ҳавои нафси худ пайравӣ кардаанд. Онҳоро, ки Худо гумроҳ кардааст, чӣ касе ҳидоят мекунад? Онҳоро ҳеҷ ёваре нест.

30. Ба яктопарастӣ рӯй ба дин овар. Фитратест, ки Худо ҳамаро ба он фитрат биёфаридааст ва дар офариниши Худо тағйире нест. Дини поку пойдор ин аст,  вале бештари мардум намедонанд!

31. Ба ӯ бозмегардед ва аз ӯ битарсед ва намоз бигузоред ва аз мушрикон мабошед.

32. Аз онон мабошед, ки дини худро пора –пора карданд ва фирқа- фирқа шуданд ва ҳар фирқае бар ҳар чӣ дошт, дилхуш буд.

5. Хулосаи масал ин аст, ки мамлук (банда) бо молик (хоҷа) баробар  нест. Пас, бандаи Худоро шарики ӯ натавон гуфт.

33. Чун бар одамиён зиёне расад, Парвардигорашонро бихонанд ва ба даргоҳи ӯ тавба кунанд ва чун раҳмати хеш ба онҳо бичашонад, гурӯҳеро бинӣ, ки ба Парвардигорашон ширк меоваранд.

34. Пас, неъматеро, ки ба онҳо додаем, куфрон кунанд. Акнун баҳраманд  шавед, ба зудӣ, ки хоҳед донист!

35. Оё барояшон далеле нозил кардем, то аз чизе, ки бо Худо шарик месозанд, сухан гуфта бошад?

36. Чун ба мардум раҳмате бичашонем, шодмон мешаванд ва чун ба сабаби корҳое, ки кардаанд ранҷе бар онҳо расад, фавран, навмед мегарданд!

37. Оё намебинед, ки Худо рӯзии ҳар касро, ки бихоҳад, фаровон мекунад  ва ё ӯро тангрӯзӣ месозад? Албатта, дар ин ибратҳоест барои мардуме, ки имон меоваранд!

38. Ҳаққи хешовандон, мискин ва дар роҳ мондаро адо кун. Ин  беҳтар аст барои касоне, ки ваҷҳи Худоро меҷӯянд ва онҳо наҷотёфтагонанд.

39. Моле, ки ба рибо медиҳед, то дар амволи мардум афзун шавад, назди Худо ҳеҷ афзун намешавад ва моле, ки барои ваҷҳи Худо аз бобати закот медиҳед, касоне, ки чунин кунанд, подоши дучанд доранд.

40. Худост, ки шуморо биёфарид, сипас рӯзӣ дод, сипас мемиронад, сипас зинда мекунад. Оё касоне, ки шарики Худо месозед, ҳеҷ аз ин корҳо тавонанд? Пок аст ӯ ва аз ҳар  чӣ  барояш шарик меоваранд, бартар аст.

41. Ба сабаби аъмоли мардум фасод дар хушкиву дарё ошкор шуд, то ба онон ҷазои баъзе аз корҳояшонро бичашонад, бошад, ки бозгарданд.

42.    Бигӯ: «Дар замин бигардед ва бингаред, ки оқибати пешиниён,  ки бештаринашон аз мушрикон буданд, чӣ гуна будааст».

43. Ба дини  поки пойдор рӯй биёвар, пеш аз он ки рӯзе фаро расад, ки аз амри Худо бозгаштанаш  набошад. Дар он рӯз мардум ду гурӯҳ шаванд:

44. касоне, ки кофир бошанд, куфрашон ба зиёнашон бошад ва онҳо, ки коре шоиста карда бошанд, барои худ подоше (мукофоти) некӯ омода  кардаанд,

45. то касонеро, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста кардаанд, аз фазли худ подош диҳад. Ба таҳқиқ, Худо кофиронро дӯст надорад!

46. Ва аз нишонаҳои қудрати ӯ он бодҳои муждадиҳандаро мефиристад, то раҳмати Худро ба шумо бичашонад ва то киштиҳо ба фармони ӯ равон бошанд ва аз фазли ӯ рӯзӣ биҷӯед. Бошад, ки шукр гӯед!

47. Ва пеш аз ту паёмбаронеро бар қавмашон фиристодем. Онон бо далелҳои равшани худ наздашон омаданд. Ва Мо аз касоне, ки гуноҳ карданд, интиқом гирифтем ва ёрӣ додани мӯъминон бар ӯҳдаи Мо буд.

48. Худост, ки бодҳоро мефиристад, то абрҳоро барангезад ва чунонки хоҳад бар осмон бигустурад ва онро пора – пора кунад ва бинӣ, ки борон аз даруни абрҳо берун меояд. Ва чун боронро ба ҳар кӣ хоҳад аз бандагонаш бирасонад, фавран, шодмон шаванд,

49. агарчи  пеш аз он ки борон бар онҳо биборад, навмед будаанд.

50. Пас, ба осори раҳмати Худо бингар, ки чӣ гуна  заминро пас аз мурданаш зинда мекунад. Дар ҳақиқат, Худо, бе шак,  зиндакунандаи мурдагон аст ва ба ҳар коре  тавоност.

51. Ва агар боде (сӯзон) бифиристем,  ки киштаҳоро зард бубинанд, аз он пас ҳама кофир шаванд.

52.Ба таҳқиқ, ту наметавонӣ мурдагонро шунаво созӣ ва агар инҳо низ аз ту бозгарданд, овози худро ба гӯши он карон нарасонӣ.

53. Ту ҳидояткунандаи нобиноён аз гумроҳияшон нестӣ. Ту садоятро танҳо ба гӯши касоне мерасонӣ, ки ба оёти Мо имон овардаанд ва таслим шудаанд.

54. Худост, ки шуморо нотавон биёфарид ва пас аз нотавонӣ нерӯманд сохт, он гоҳ пас  аз нерӯмандӣ нотавониву пирӣ овард. Ҳар чӣ бихоҳад, меофаринад ва ӯ донову тавоност!

55. Рӯзе, ки қиёмат барпо шавад,  кофирон савганд хӯранд, ки ҷуз соъате дар гӯр наорамидаанд. Оре, инчунин аз ҳақ каҷрав мешуданд.

56. Онон, ки донишу имон дода шудаанд, гӯянд: «Шумо бар мувофиқи китоби Худо то рӯзи қиёмат дар гӯр орамидаед ва ин рӯзи қиёмат аст ва шумо намедонистаед».

57. Дар ин рӯз узрхоҳии ситамкорон ба ҳолашон суд надиҳад ва аз онҳо нахоҳанд, ки тавба кунанд.

58. Мо дар ин Қуръон барои мардум ҳар гуна масал овардаем. Ва чун ояте барояшон биёварӣ, кофирон, ҳатман, хоҳанд гуфт: «Шумо беҳудагӯёне беш нестед!»

59. Инчунин Худо ба дилҳои касоне, ки аз доноӣ бебаҳраанд, мӯҳр мениҳад!

60. Пас, сабр кун, ки албатта, ваъдаи Худо ҳақ аст. Мабод онон, ки бар марҳалаи яқин нарасидаанд, туро бесуботу безобита гардонанд!

Сураи РУМ бо хати арабӣ

30|1|بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ الم

30|2|غُلِبَتِ الرّومُ

30|3|فى أَدنَى الأَرضِ وَهُم مِن بَعدِ غَلَبِهِم سَيَغلِبونَ

30|4|فى بِضعِ سِنينَ لِلَّهِ الأَمرُ مِن قَبلُ وَمِن بَعدُ وَيَومَئِذٍ يَفرَحُ المُؤمِنونَ

30|5|بِنَصرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشاءُ وَهُوَ العَزيزُ الرَّحيمُ

30|6|وَعدَ اللَّهِ لا يُخلِفُ اللَّهُ وَعدَهُ وَلٰكِنَّ أَكثَرَ النّاسِ لا يَعلَمونَ

30|7|يَعلَمونَ ظٰهِرًا مِنَ الحَيوٰةِ الدُّنيا وَهُم عَنِ الءاخِرَةِ هُم غٰفِلونَ

30|8|أَوَلَم يَتَفَكَّروا فى أَنفُسِهِم ما خَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالأَرضَ وَما بَينَهُما إِلّا بِالحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثيرًا مِنَ النّاسِ بِلِقائِ رَبِّهِم لَكٰفِرونَ

30|9|أَوَلَم يَسيروا فِى الأَرضِ فَيَنظُروا كَيفَ كانَ عٰقِبَةُ الَّذينَ مِن قَبلِهِم كانوا أَشَدَّ مِنهُم قُوَّةً وَأَثارُوا الأَرضَ وَعَمَروها أَكثَرَ مِمّا عَمَروها وَجاءَتهُم رُسُلُهُم بِالبَيِّنٰتِ فَما كانَ اللَّهُ لِيَظلِمَهُم وَلٰكِن كانوا أَنفُسَهُم يَظلِمونَ

30|10|ثُمَّ كانَ عٰقِبَةَ الَّذينَ أَسٰـُٔوا السّوأىٰ أَن كَذَّبوا بِـٔايٰتِ اللَّهِ وَكانوا بِها يَستَهزِءونَ

30|11|اللَّهُ يَبدَؤُا۟ الخَلقَ ثُمَّ يُعيدُهُ ثُمَّ إِلَيهِ تُرجَعونَ

30|12|وَيَومَ تَقومُ السّاعَةُ يُبلِسُ المُجرِمونَ

30|13|وَلَم يَكُن لَهُم مِن شُرَكائِهِم شُفَعٰؤُا۟ وَكانوا بِشُرَكائِهِم كٰفِرينَ

30|14|وَيَومَ تَقومُ السّاعَةُ يَومَئِذٍ يَتَفَرَّقونَ

30|15|فَأَمَّا الَّذينَ ءامَنوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُم فى رَوضَةٍ يُحبَرونَ

30|16|وَأَمَّا الَّذينَ كَفَروا وَكَذَّبوا بِـٔايٰتِنا وَلِقائِ الءاخِرَةِ فَأُولٰئِكَ فِى العَذابِ مُحضَرونَ

30|17|فَسُبحٰنَ اللَّهِ حينَ تُمسونَ وَحينَ تُصبِحونَ

30|18|وَلَهُ الحَمدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالأَرضِ وَعَشِيًّا وَحينَ تُظهِرونَ

30|19|يُخرِجُ الحَىَّ مِنَ المَيِّتِ وَيُخرِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَىِّ وَيُحىِ الأَرضَ بَعدَ مَوتِها وَكَذٰلِكَ تُخرَجونَ

30|20|وَمِن ءايٰتِهِ أَن خَلَقَكُم مِن تُرابٍ ثُمَّ إِذا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرونَ

30|21|وَمِن ءايٰتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزوٰجًا لِتَسكُنوا إِلَيها وَجَعَلَ بَينَكُم مَوَدَّةً وَرَحمَةً إِنَّ فى ذٰلِكَ لَءايٰتٍ لِقَومٍ يَتَفَكَّرونَ

30|22|وَمِن ءايٰتِهِ خَلقُ السَّمٰوٰتِ وَالأَرضِ وَاختِلٰفُ أَلسِنَتِكُم وَأَلوٰنِكُم إِنَّ فى ذٰلِكَ لَءايٰتٍ لِلعٰلِمينَ

30|23|وَمِن ءايٰتِهِ مَنامُكُم بِالَّيلِ وَالنَّهارِ وَابتِغاؤُكُم مِن فَضلِهِ إِنَّ فى ذٰلِكَ لَءايٰتٍ لِقَومٍ يَسمَعونَ

30|24|وَمِن ءايٰتِهِ يُريكُمُ البَرقَ خَوفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ ماءً فَيُحيۦ بِهِ الأَرضَ بَعدَ مَوتِها إِنَّ فى ذٰلِكَ لَءايٰتٍ لِقَومٍ يَعقِلونَ

30|25|وَمِن ءايٰتِهِ أَن تَقومَ السَّماءُ وَالأَرضُ بِأَمرِهِ ثُمَّ إِذا دَعاكُم دَعوَةً مِنَ الأَرضِ إِذا أَنتُم تَخرُجونَ

30|26|وَلَهُ مَن فِى السَّمٰوٰتِ وَالأَرضِ كُلٌّ لَهُ قٰنِتونَ

30|27|وَهُوَ الَّذى يَبدَؤُا۟ الخَلقَ ثُمَّ يُعيدُهُ وَهُوَ أَهوَنُ عَلَيهِ وَلَهُ المَثَلُ الأَعلىٰ فِى السَّمٰوٰتِ وَالأَرضِ وَهُوَ العَزيزُ الحَكيمُ

30|28|ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِن أَنفُسِكُم هَل لَكُم مِن ما مَلَكَت أَيمٰنُكُم مِن شُرَكاءَ فى ما رَزَقنٰكُم فَأَنتُم فيهِ سَواءٌ تَخافونَهُم كَخيفَتِكُم أَنفُسَكُم كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الءايٰتِ لِقَومٍ يَعقِلونَ

30|29|بَلِ اتَّبَعَ الَّذينَ ظَلَموا أَهواءَهُم بِغَيرِ عِلمٍ فَمَن يَهدى مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَما لَهُم مِن نٰصِرينَ

30|30|فَأَقِم وَجهَكَ لِلدّينِ حَنيفًا فِطرَتَ اللَّهِ الَّتى فَطَرَ النّاسَ عَلَيها لا تَبديلَ لِخَلقِ اللَّهِ ذٰلِكَ الدّينُ القَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكثَرَ النّاسِ لا يَعلَمونَ

30|31|مُنيبينَ إِلَيهِ وَاتَّقوهُ وَأَقيمُوا الصَّلوٰةَ وَلا تَكونوا مِنَ المُشرِكينَ

30|32|مِنَ الَّذينَ فَرَّقوا دينَهُم وَكانوا شِيَعًا كُلُّ حِزبٍ بِما لَدَيهِم فَرِحونَ

30|33|وَإِذا مَسَّ النّاسَ ضُرٌّ دَعَوا رَبَّهُم مُنيبينَ إِلَيهِ ثُمَّ إِذا أَذاقَهُم مِنهُ رَحمَةً إِذا فَريقٌ مِنهُم بِرَبِّهِم يُشرِكونَ

30|34|لِيَكفُروا بِما ءاتَينٰهُم فَتَمَتَّعوا فَسَوفَ تَعلَمونَ

30|35|أَم أَنزَلنا عَلَيهِم سُلطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانوا بِهِ يُشرِكونَ

30|36|وَإِذا أَذَقنَا النّاسَ رَحمَةً فَرِحوا بِها وَإِن تُصِبهُم سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَت أَيديهِم إِذا هُم يَقنَطونَ

30|37|أَوَلَم يَرَوا أَنَّ اللَّهَ يَبسُطُ الرِّزقَ لِمَن يَشاءُ وَيَقدِرُ إِنَّ فى ذٰلِكَ لَءايٰتٍ لِقَومٍ يُؤمِنونَ

30|38|فَـٔاتِ ذَا القُربىٰ حَقَّهُ وَالمِسكينَ وَابنَ السَّبيلِ ذٰلِكَ خَيرٌ لِلَّذينَ يُريدونَ وَجهَ اللَّهِ وَأُولٰئِكَ هُمُ المُفلِحونَ

30|39|وَما ءاتَيتُم مِن رِبًا لِيَربُوَا۟ فى أَموٰلِ النّاسِ فَلا يَربوا عِندَ اللَّهِ وَما ءاتَيتُم مِن زَكوٰةٍ تُريدونَ وَجهَ اللَّهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ المُضعِفونَ

30|40|اللَّهُ الَّذى خَلَقَكُم ثُمَّ رَزَقَكُم ثُمَّ يُميتُكُم ثُمَّ يُحييكُم هَل مِن شُرَكائِكُم مَن يَفعَلُ مِن ذٰلِكُم مِن شَيءٍ سُبحٰنَهُ وَتَعٰلىٰ عَمّا يُشرِكونَ

30|41|ظَهَرَ الفَسادُ فِى البَرِّ وَالبَحرِ بِما كَسَبَت أَيدِى النّاسِ لِيُذيقَهُم بَعضَ الَّذى عَمِلوا لَعَلَّهُم يَرجِعونَ

30|42|قُل سيروا فِى الأَرضِ فَانظُروا كَيفَ كانَ عٰقِبَةُ الَّذينَ مِن قَبلُ كانَ أَكثَرُهُم مُشرِكينَ

30|43|فَأَقِم وَجهَكَ لِلدّينِ القَيِّمِ مِن قَبلِ أَن يَأتِىَ يَومٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَومَئِذٍ يَصَّدَّعونَ

30|44|مَن كَفَرَ فَعَلَيهِ كُفرُهُ وَمَن عَمِلَ صٰلِحًا فَلِأَنفُسِهِم يَمهَدونَ

30|45|لِيَجزِىَ الَّذينَ ءامَنوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِن فَضلِهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الكٰفِرينَ

30|46|وَمِن ءايٰتِهِ أَن يُرسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّرٰتٍ وَلِيُذيقَكُم مِن رَحمَتِهِ وَلِتَجرِىَ الفُلكُ بِأَمرِهِ وَلِتَبتَغوا مِن فَضلِهِ وَلَعَلَّكُم تَشكُرونَ

30|47|وَلَقَد أَرسَلنا مِن قَبلِكَ رُسُلًا إِلىٰ قَومِهِم فَجاءوهُم بِالبَيِّنٰتِ فَانتَقَمنا مِنَ الَّذينَ أَجرَموا وَكانَ حَقًّا عَلَينا نَصرُ المُؤمِنينَ

30|48|اللَّهُ الَّذى يُرسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثيرُ سَحابًا فَيَبسُطُهُ فِى السَّماءِ كَيفَ يَشاءُ وَيَجعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الوَدقَ يَخرُجُ مِن خِلٰلِهِ فَإِذا أَصابَ بِهِ مَن يَشاءُ مِن عِبادِهِ إِذا هُم يَستَبشِرونَ

30|49|وَإِن كانوا مِن قَبلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيهِم مِن قَبلِهِ لَمُبلِسينَ

30|50|فَانظُر إِلىٰ ءاثٰرِ رَحمَتِ اللَّهِ كَيفَ يُحىِ الأَرضَ بَعدَ مَوتِها إِنَّ ذٰلِكَ لَمُحىِ المَوتىٰ وَهُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ

30|51|وَلَئِن أَرسَلنا ريحًا فَرَأَوهُ مُصفَرًّا لَظَلّوا مِن بَعدِهِ يَكفُرونَ

30|52|فَإِنَّكَ لا تُسمِعُ المَوتىٰ وَلا تُسمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوا مُدبِرينَ

30|53|وَما أَنتَ بِهٰدِ العُمىِ عَن ضَلٰلَتِهِم إِن تُسمِعُ إِلّا مَن يُؤمِنُ بِـٔايٰتِنا فَهُم مُسلِمونَ

30|54|اللَّهُ الَّذى خَلَقَكُم مِن ضَعفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعدِ ضَعفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعدِ قُوَّةٍ ضَعفًا وَشَيبَةً يَخلُقُ ما يَشاءُ وَهُوَ العَليمُ القَديرُ

30|55|وَيَومَ تَقومُ السّاعَةُ يُقسِمُ المُجرِمونَ ما لَبِثوا غَيرَ ساعَةٍ كَذٰلِكَ كانوا يُؤفَكونَ

30|56|وَقالَ الَّذينَ أوتُوا العِلمَ وَالإيمٰنَ لَقَد لَبِثتُم فى كِتٰبِ اللَّهِ إِلىٰ يَومِ البَعثِ فَهٰذا يَومُ البَعثِ وَلٰكِنَّكُم كُنتُم لا تَعلَمونَ

30|57|فَيَومَئِذٍ لا يَنفَعُ الَّذينَ ظَلَموا مَعذِرَتُهُم وَلا هُم يُستَعتَبونَ

30|58|وَلَقَد ضَرَبنا لِلنّاسِ فى هٰذَا القُرءانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئتَهُم بِـٔايَةٍ لَيَقولَنَّ الَّذينَ كَفَروا إِن أَنتُم إِلّا مُبطِلونَ

30|59|كَذٰلِكَ يَطبَعُ اللَّهُ عَلىٰ قُلوبِ الَّذينَ لا يَعلَمونَ

30|60|فَاصبِر إِنَّ وَعدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا يَستَخِفَّنَّكَ الَّذينَ لا يوقِنونَ

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *