Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи АҲЗОБ

СУРАТУ-Л-АҲЗАБ бо хати кирили
(73 ояҳ) (Сураи 33)

Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим.
Йа айюҳа-н-набийю-т-тақиллаҳа ва ла тутиъи-л кафирина ва-л-мунафиқин. Инналлоҳа кана Ъалиман Ҳакима. 1. Ва-т-табиъ ма йуҳа илайка ми-р-Раббик. Инналлоҳа кана би ма таъмалуна Хабиро. 2. Ва таваккал ъалаллоҳ. Ва кафа биллаҳи вакила. 3. Ма цаъалаллоҳу ли раҷули-м мин қалбайни фи ҷавфиҳ. Ва ма ҷаъала азваҷакуму-л-лай тузоҳируна минҳунна уммаҳатикум. Ва ма ҷаъала адъийаакум абнаакум. Заликум қавлукум би афваҳикум. Валлоҳу яқулу-л-ҳаққа ва Ҳува яҳди-с-сабил. 4. Удъуҳум ли абайҳим ҳува ақсату ъиндаллоҳ. Фа ил лам таъламу абааҳум фа ихванукум фи-д-дини ва маваликум. Ва лайса ъалайкум ҷунаҳун фи ма ахтаътум биҳи ва лаки-м ма таъаммадат қулубукум. Ва каналлоҳу Ғафура-р-Раҳима. 5. Ан-набийю авла би-л-муъминина мин анфусиҳим. Ва азваҷуҳу уммаҳатуҳум. Ва улу-л-арҳами баъзуҳум авла би баъзин фи китабиллаҳи мина-л-муъминина ва-л-муҳаҷирина илла ан тафъалу ила авлийайкум-м маъруфа. Кана залика фи-л-китаби мастуро. 6.
Ва из ахазна мина-н-набиййина мисақаҳум ва минка ва мин-н-Нуҳи-в ва Иброҳима ва Мрса ва Ъисабни Марям. Ва ахазна минҳум-м мисақан ғализо. 7. Ли яс-ала-с-содиқина ъан сидқиҳим. Ва аъадда лил кафирина ъазабан алима. 8. Йа айюҳа-л-лазина аманузкуру ниъматаллоҳи ъалайкум из ҷааткум ҷунудун фа арсална ъалайҳим рйҳа-в ва ҷунуда-л лам таравҳа. Ва каналлоҳу би ма таъмалуна басиро. 9. Из ҷаукум-м мин фавқикум ва мин асфала минкум. Ва из зағати-л-абсору ва балағати-л-қулубу-л ҳанаҷира ва тазуннуна биллаҳи-з-зунуна. 10. Ҳуналикабтулия-л-муъминуна ва зулзилу зилзалан шадида. 11. Ва из яқулу-л-мунафиқуна ва-л-лазина фи қулубиҳим-м маразу-м ма ваъаданаллоҳу ва расулуҳу илла ғуруро. 12. Ва из қолат тоифату-м минҳум йа аҳла Ясриба ла муқома лакум фарҷиъу. Ва ястаъзину фариқу-м минҳуму-н-набийя яқулуна инна буйутана ъаврату-в ва ма ҳия би ъавраҳ. Ий юридуна илла фирдрд. 13. Ва лав духилат ъалайҳим-м мин ақтдриҳа сумма суилу-л-фитната ла атавҳа ва ма талаббасу биҳа илла ясиро. 14. Ва лақад кану ъаҳадуллоҳа мин қаблу ла юваллуна-л-адбар. Ва кана ъаҳдуллоҳи мас-ула. 15.
Қул ла-й янфаъакуму-л-фирору ин фарартум-м шмна-л-мавти ави-л-қатли ва иза-л ла туматтаъуна илла қалила. 16. Қул ман за-л-лази яъсимукум-м миналлоҳи ин арода бикум суан ав ардда бикум раҳмаҳ. Ва ла яҷидуна лаҳум-м мин дуниллаҳи валиййа-в ва ла насиро. 17. Қад яъламуллоҳу-л муъаввиқина минкум ва-л-қоилина ли ихваниҳим ҳалумма илайна. Ва ла яътуна-л-баъса илла қалила. 18. А-шиҳҳатан ъалайкум. Фа иза ҷаа-л-хавфу раайтаҳум янзуруна илайка тадуру аъюнуҳум ка-л-лази юғша ъалайҳи мина-л-мавт. Фа иза заҳаба-л хавфу салақукум би алсинатин ҳидадин а-шиҳҳатан ъала-л-хайр. Улайка лам юъмину фа аҳбаталлоҳу аъмалаҳум. Ва кана залика ъалаллоҳи ясиро. 19. Яҳсабуна-л-аҳзаба лам язҳабу. Ва ий яъти-л-аҳзабу явадду лав аннаҳум бадуна фи-л-аъроби яс-алуна ъан амбаикум. Ва лав кану фикум-м ма қоталу илла қалила. 20. Лақад кана лакум фи расулиллаҳи усватун ҳасанату-л ли ман кана ярҷуллоҳа ва-л-явма-л ахира ва закараллоҳа касиро. 21. Ва ламма раа-л муъминуна-л-аҳзаба қолу ҳаза ма ваъаданаллоҳу ва расулуҳу ва садақаллоҳу ва расулуҳ. Ва ма задаҳум илла имана-в ва таслима. 22.
Мина-л-муъминина риҷалун садақу ма ъаҳадуллоҳа ъалайҳ. Фа минҳум-м ман қазо наҳбаҳу ва минҳум-м ма-й янтазир. Ва ма баддалу табдила. 23. Ли яҷзияллоҳу-с-содиқина би сидқиҳим ва юъаззиба-л мунафиқина ин шаа ав ятуба ъалайҳим. Инналлоҳа кана Ғафура-р-Раҳима. 24. Ва раддаллоҳу-л-лазина кафару би ғайзиҳим лам яналу хайро. Ва кафаллоҳу-л-муъминина-л-қитал. Ва каналлоҳу Қавиййан Ъазиза.25. Ва анзала-л-лазина зоҳаруҳум-м мин аҳли-л-китаби мин сайасиҳим ва қазафа фи қулубиҳиму-р-руъба фариқан тақтулуна ва таъсируна фариқо. 26. Ва аврасакум арзаҳум ва дийараҳум ва амвалаҳум ва арза-л лам татауҳа. Ва каналлоҳу ъала кулли шай-ин қадиро.27. Йа айюҳа-н набийю қул ли азваҷика ин кунтунна туриона-л ҳайата-д-дунйа ва зинатаҳа фа-таъалайна уматтиъкунна ва усарриҳкунна сардҳан ҷамйла. 28. Ва ин кунтунна турионаллоҳа ва расулаҳу ва-д-дара-л-ахирата фа инналлоҳа аъадда лил муҳсинати минкунна аҷран Ъазима. 29. Йа нисаа-н набиййи ма-и яъти минкунна би фаҳишати-м мубаййинати-и юзоъаф лаҳа-л-ъазабу зиъфайн. Ва кана залика ъалаллоҳи ясйро. 30.
Ва ма-й яқнут минкунна лиллаҳи ва расулиҳи ва таъмал солиҳан-н-нуътиҳа аҷраҳа марратайни ва аътадна лаҳа ризқан карима. 31. Йа нисаа-н-набиййи ластунна ка-аҳади-м мина-н-нисаъ. Ин иттақайтунна фа ла тахзаъна би-л-қавли фа ятмаъа-л-лази фи қалбиҳи маразу-в ва қулна қавлам маъруфа. 32. Ва қарна фи буйутикунна ва ла табарраҷна табарруҷа-л ҷаҳилийяти-л-ула ва ақимна-с-салата ва атина-з заката ва атиъналлоҳа ва расулаҳ. Иннама юридуллоҳу ли юзҳиба ъанкуму-р-риҷса аҳла-л-байти ва ютаҳҳиракум татҳиро. 33. Вазкууна ма ютла фи буйутикунна мин айатиллаҳи ва-л-ҳикмаҳ. Инналлоҳа кана латифан Хабиро. 34. Инна-л-муслимина ва-л муслимати ва-л-муъминина ва-л-муъминати ва-л қонитина ва-л-қонитина ва-с-содиқина ва-с-сбдиқбти ва-с-собирина ва-с-собироти ва-л-ҳашиъина ва-л ҳашиъати ва-л-мутасаддиқина ва-л-мутасаддиқоти ва-с соимина ва-с-соимати ва-л-ҳафизина фуруҷаҳум ва-л ҳафиздти ва-з-закириналлоҳа касира-в ва-з-закирдти аъаддаллоҳу лаҳум-м мағфирата-в ва аҷран Ъазима. 35.
Ва ма кана ли муъмини-в ва ла муъминатин иза қазаллоҳу ва расулуҳу амран ай якуна лаҳуму-л хиярату мин амриҳим. Ва май яъсиллаҳа ва расулаҳу фа қад залла залала-м-мубина. 36. Ва из тақулу лил лази анъамаллоҳу ъалайҳи ва анъамта ъалайҳи амсик ъалайка завҷака ва-т-тақиллаҳа ва тухфи фи нафсика маллоҳу мубдиҳи ва тахша-н-наса валлоҳу аҳаққу ан тахшаҳ. Фа ламма қазд Зайду-м минҳа ватаран завваҷнакаҳа ли кай ла якуна ъала-л муъминина ҳараҷун фи азваҷи адъийайҳим иза қазав минҳунна ватаро. Ва кана амруллоҳи мафъула. 37. Ма кана ъала-н-набиййи мин ҳараҷин фи ма фаразаллоҳу лаҳ. Суннаталлоҳи фи-л-лазина халав мин қабл. Ва кана амруллоҳи қадара-м-мақдуро. 38. Ал-лазина юбаллиғуна рисалатиллаҳи ва яхшавнаҳу ва ла яхшавна аҳадан иллаллоҳ. Ва кафа биллаҳи ҳасиба. 39. Ма кана Муҳаммадун аба аҳади-м ми-р-риҷаликум ва лаки-р-расулаллоҳи ва ҳатама-н-набийййн. Ва каналлоҳу би кулли шай-ин Ъалима. 40. Йа айюҳа-л лазина аманузкуруллоҳа зикран касиро. 41. Ва саббиҳуҳу букрата-в ва асила. 42. Ҳува-л-лази юсалли ъалайкум ва малайкатуҳу ли юхриҷакум-м мина-з зулумати ила-н-нур. Ва кана би-л-муъминина Раҳима. 43.
Таҳийятуҳум явма ялқавнаҳу салам. Ва аъадда лаҳум аҷран карима. 44. Йа айюҳа-н-набийю инна арсалнака шаҳида-в ва мубашшира-в ва назиро. 45. Ва даъиян илаллоҳи би изниҳи ва сироҷа-м муниро. 46. Ва башшири-л-муъминина би анна лаҳум-м миналлоҳи фазлан кабиро. 47. Ва ла тутиъи-л кафирина ва-л-мунафиқина вадаъ азаҳум ва таваккал ъалаллоҳ. Ва кафа биллаҳи вакила. 48. Йа айюҳа-л лазина аману иза накаҳтуму-л-муъминати сумма таллақтумуҳунна мин қабли ан тамассуҳунна фа ма лакум ъалайҳинна мин ъиддатин таътаддунаҳа. Фа маттиъуҳунна ва сарриҳуҳунна сардҳан ҷамила. 49. Йа айюҳа-н-набийю инна аҳлална лака азваҷака-л лати атайта уҷураҳунна ва ма малакат яминука мим ма афааллоҳу ъалайка ва банати ъаммика ва банати ъамматика ва банати ҳалика ва банати ҳалатика-л-лати ҳаҷауна маъака вамраата-м муъминатан ин ваҳабат нафсаҳа ли-н-набиййи ин ардда-н-набийю ай ястанкиҳаҳа ҳалисата-л лака мин дуни-л-муъминин. Қад ъалимна ма фаразна ъалайҳим фи азваҷиҳим ва ма малакат аймануҳум ли кайла якуна ъалайка ҳараҷ. Ва каналлоҳу Ғафура-р-Раҳима. 50.
Турҷи ман ташау минҳунна ва туъви илайка ман ташаъ. Ва ман-ибтағайта мим-м ман ъазалта фа ла ҷунаҳа ъалайк. Залика адна ан тақарра аъюнуҳунна ва ла яҳзанна ва ярзайна би ма атайтаҳунна куллуҳунн. Валлоҳу яъламу ма фи қулубикум. Ва каналлоҳу Ъалиман Ҳалима. 51. Ла яҳиллу лака-н нисау мим баъду ва ла ан табаддала биҳинна мин азваҷи-в ва лав аъҷабака ҳуснуҳунна илла ма малакат яминук. Ва каналлоҳу ъала кулли шай-и-р рақиба. 52. Йа айюҳа-л-лазина аману ла тадхулу буйута-н-набиййи илла ай юъзана лакум ила таъамин ғайра назирина инаҳу ва лакин иза дуъитум фадхулу фа иза таъимтум фанташиру ва ла мустаънисина ли ҳадис. Инна заликум кана юъзи-н набийя фа ястаҳйи минкум. Валлоҳу ла ястаҳйи мина-л-ҳаққ. Ва иза са-алтумуҳунна матаъан фас-алуҳунна ми-в варои ҳиҷаб. Заликум атҳару ли қулубикум ва қулубиҳинн. Ва ма кана лакум ан туъзу расулаллоҳи ва ла ан танкиҳу азваҷаҳу мим баъдиҳи абада. Инна заликум кана ъиндаллоҳи Ъазима. 53. Ин тубду шай-ан ав тухфуҳу фа инналлоҳа кана би кулли шай-ин Ъалима. 54.
Ла ҷунаҳа ъалайҳинна фи абайҳинна ва ла абнаиҳинна ва ла ихваниҳинна ва ла абнаи ихваниҳинна ва ла абнаи ахаватиҳинна ва ла нисайҳинна ва ла ма малакат аймануҳунн. Ва-т-тақиналлоҳ. Инналлоҳа кана ъала кулли шай-ин шаҳида. 55. Инналлоҳа ва малайкатаҳу юсаллуна ъала-н набийй. Йа айюҳа-л-лазина аману саллу ъалайҳи ва саллиму таслима. 56. Инна-л лазина юъзуналлоҳа ва расулаҳу лаъанаҳумуллоҳу фи-д-дунйа ва-л ахирати ва аъадда лаҳум ъазаба-м муҳина. 57. Ва-л-лазина юъзуна-л-муъминина ва-л муъминати би ғайри мактасабу фақад-иҳтамалу буҳтана-в ва исма-м мубина. 58. Йа айюҳа-н-набийю қул ли азваҷика ва банатика ва нисай-л-муъминина юднина ъалайҳинна мин ҷалабибиҳинн. Залика адна ай юърафна фа ла юъзайн. Ва каналлоҳу Ғафура-р Раҳима. 59. Ла ил лам янтаҳи-л-мунафиқуна ва-л лазина фи қулубиҳим-м маразу-в ва-л-мурҷифуна фи-л-Мадинати ла нуғрияннака биҳим сумма ла юҷавирунака фиҳа илла қалила. 60. Малъунин. Айнама суқифу ухизу ва қуттилу тақтила. 61. Суннаталлоҳи фи-л-лазина халав мин қаблу ва лан таҷида ли суннатиллаҳи табдила. 62.
Яс-алука-н-наву ъани-с-саъаҳ. Қул иннама ъилмуҳа ъиндаллоҳ. Ва ма юдрика лаъалла-с-саъата такуну қариба. 63. Инналлоҳа лаъана-л-кафирина ва аъадда лаҳум Саъиро. 64. Холидина фиҳа абада-л ла яҷидуна валиййа-в ва ла насиро. 65. Явма туқаллабу вуҷуҳуҳум фи-н-нари яқулуна йа лайтана атаъналлоҳа ва атаъна-р-расула. 66. Ва қолу Раббана инна атаъна садатана ва кубароана фа азаллуна-с-сабила. 67. Раббана атиҳим зиъфайни мина-л-ъазаби валъанҳум лаънан кабиро.68. Йа айюҳа-л-лазина аману ла такуну ка-л-лазина азав Муса фа баррааҳуллоҳу мим ма қолу. Ва кана ъиндаллоҳи ваҷиҳа. 69. Йа айюҳа-л-лазина аману-т тақуллоҳа ва қулу қавлан садйда. 70. Юслиҳ лакум аъмалакум ва яғфир лакум зунубакум. Ва ма-й ютиъиллаҳа ва расулаҳу фақад фаза фавзан Ъазима. 71. Инна ъаразна-л-аманата ъала-с самавати ва-л-арзи ва-л-ҷибали фа абайна ай яҳмилнаҳа ва ашфақна минҳа ва ҳамалаҳа-л-инсан. Иннаҳу кана залуман ҷаҳула. 72. Ли юъаззибаллоҳу-л мунафиқина ва-л-мунафиқдти ва-л-мушрикина ва-л мушрикати ва ятубаллоҳу ъала-л-муъминина ва-л муъминат. Ва каналлоҳу Ғафура-р-Раҳима. 73.

Сураи АҲЗОБ бо хати арабӣ

33|1|بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ يٰأَيُّهَا النَّبِىُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الكٰفِرينَ وَالمُنٰفِقينَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا

33|2|وَاتَّبِع ما يوحىٰ إِلَيكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعمَلونَ خَبيرًا

33|3|وَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ وَكَفىٰ بِاللَّهِ وَكيلًا

33|4|ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلبَينِ فى جَوفِهِ وَما جَعَلَ أَزوٰجَكُمُ الّٰـٔى تُظٰهِرونَ مِنهُنَّ أُمَّهٰتِكُم وَما جَعَلَ أَدعِياءَكُم أَبناءَكُم ذٰلِكُم قَولُكُم بِأَفوٰهِكُم وَاللَّهُ يَقولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهدِى السَّبيلَ

33|5|ادعوهُم لِءابائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَم تَعلَموا ءاباءَهُم فَإِخوٰنُكُم فِى الدّينِ وَمَوٰليكُم وَلَيسَ عَلَيكُم جُناحٌ فيما أَخطَأتُم بِهِ وَلٰكِن ما تَعَمَّدَت قُلوبُكُم وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا

33|6|النَّبِىُّ أَولىٰ بِالمُؤمِنينَ مِن أَنفُسِهِم وَأَزوٰجُهُ أُمَّهٰتُهُم وَأُولُوا الأَرحامِ بَعضُهُم أَولىٰ بِبَعضٍ فى كِتٰبِ اللَّهِ مِنَ المُؤمِنينَ وَالمُهٰجِرينَ إِلّا أَن تَفعَلوا إِلىٰ أَولِيائِكُم مَعروفًا كانَ ذٰلِكَ فِى الكِتٰبِ مَسطورًا

33|7|وَإِذ أَخَذنا مِنَ النَّبِيّۦنَ ميثٰقَهُم وَمِنكَ وَمِن نوحٍ وَإِبرٰهيمَ وَموسىٰ وَعيسَى ابنِ مَريَمَ وَأَخَذنا مِنهُم ميثٰقًا غَليظًا

33|8|لِيَسـَٔلَ الصّٰدِقينَ عَن صِدقِهِم وَأَعَدَّ لِلكٰفِرينَ عَذابًا أَليمًا

33|9|يٰأَيُّهَا الَّذينَ ءامَنُوا اذكُروا نِعمَةَ اللَّهِ عَلَيكُم إِذ جاءَتكُم جُنودٌ فَأَرسَلنا عَلَيهِم ريحًا وَجُنودًا لَم تَرَوها وَكانَ اللَّهُ بِما تَعمَلونَ بَصيرًا

33|10|إِذ جاءوكُم مِن فَوقِكُم وَمِن أَسفَلَ مِنكُم وَإِذ زاغَتِ الأَبصٰرُ وَبَلَغَتِ القُلوبُ الحَناجِرَ وَتَظُنّونَ بِاللَّهِ الظُّنونا۠

33|11|هُنالِكَ ابتُلِىَ المُؤمِنونَ وَزُلزِلوا زِلزالًا شَديدًا

33|12|وَإِذ يَقولُ المُنٰفِقونَ وَالَّذينَ فى قُلوبِهِم مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسولُهُ إِلّا غُرورًا

33|13|وَإِذ قالَت طائِفَةٌ مِنهُم يٰأَهلَ يَثرِبَ لا مُقامَ لَكُم فَارجِعوا وَيَستَـٔذِنُ فَريقٌ مِنهُمُ النَّبِىَّ يَقولونَ إِنَّ بُيوتَنا عَورَةٌ وَما هِىَ بِعَورَةٍ إِن يُريدونَ إِلّا فِرارًا

33|14|وَلَو دُخِلَت عَلَيهِم مِن أَقطارِها ثُمَّ سُئِلُوا الفِتنَةَ لَءاتَوها وَما تَلَبَّثوا بِها إِلّا يَسيرًا

33|15|وَلَقَد كانوا عٰهَدُوا اللَّهَ مِن قَبلُ لا يُوَلّونَ الأَدبٰرَ وَكانَ عَهدُ اللَّهِ مَسـٔولًا

33|16|قُل لَن يَنفَعَكُمُ الفِرارُ إِن فَرَرتُم مِنَ المَوتِ أَوِ القَتلِ وَإِذًا لا تُمَتَّعونَ إِلّا قَليلًا

33|17|قُل مَن ذَا الَّذى يَعصِمُكُم مِنَ اللَّهِ إِن أَرادَ بِكُم سوءًا أَو أَرادَ بِكُم رَحمَةً وَلا يَجِدونَ لَهُم مِن دونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصيرًا

33|18|قَد يَعلَمُ اللَّهُ المُعَوِّقينَ مِنكُم وَالقائِلينَ لِإِخوٰنِهِم هَلُمَّ إِلَينا وَلا يَأتونَ البَأسَ إِلّا قَليلًا

33|19|أَشِحَّةً عَلَيكُم فَإِذا جاءَ الخَوفُ رَأَيتَهُم يَنظُرونَ إِلَيكَ تَدورُ أَعيُنُهُم كَالَّذى يُغشىٰ عَلَيهِ مِنَ المَوتِ فَإِذا ذَهَبَ الخَوفُ سَلَقوكُم بِأَلسِنَةٍ حِدادٍ أَشِحَّةً عَلَى الخَيرِ أُولٰئِكَ لَم يُؤمِنوا فَأَحبَطَ اللَّهُ أَعمٰلَهُم وَكانَ ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسيرًا

33|20|يَحسَبونَ الأَحزابَ لَم يَذهَبوا وَإِن يَأتِ الأَحزابُ يَوَدّوا لَو أَنَّهُم بادونَ فِى الأَعرابِ يَسـَٔلونَ عَن أَنبائِكُم وَلَو كانوا فيكُم ما قٰتَلوا إِلّا قَليلًا

33|21|لَقَد كانَ لَكُم فى رَسولِ اللَّهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كانَ يَرجُوا اللَّهَ وَاليَومَ الءاخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثيرًا

33|22|وَلَمّا رَءَا المُؤمِنونَ الأَحزابَ قالوا هٰذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسولُهُ وَما زادَهُم إِلّا إيمٰنًا وَتَسليمًا

33|23|مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عٰهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبديلًا

33|24|لِيَجزِىَ اللَّهُ الصّٰدِقينَ بِصِدقِهِم وَيُعَذِّبَ المُنٰفِقينَ إِن شاءَ أَو يَتوبَ عَلَيهِم إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا

33|25|وَرَدَّ اللَّهُ الَّذينَ كَفَروا بِغَيظِهِم لَم يَنالوا خَيرًا وَكَفَى اللَّهُ المُؤمِنينَ القِتالَ وَكانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزيزًا

33|26|وَأَنزَلَ الَّذينَ ظٰهَروهُم مِن أَهلِ الكِتٰبِ مِن صَياصيهِم وَقَذَفَ فى قُلوبِهِمُ الرُّعبَ فَريقًا تَقتُلونَ وَتَأسِرونَ فَريقًا

33|27|وَأَورَثَكُم أَرضَهُم وَدِيٰرَهُم وَأَموٰلَهُم وَأَرضًا لَم تَطَـٔوها وَكانَ اللَّهُ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرًا

33|28|يٰأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لِأَزوٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدنَ الحَيوٰةَ الدُّنيا وَزينَتَها فَتَعالَينَ أُمَتِّعكُنَّ وَأُسَرِّحكُنَّ سَراحًا جَميلًا

33|29|وَإِن كُنتُنَّ تُرِدنَ اللَّهَ وَرَسولَهُ وَالدّارَ الءاخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلمُحسِنٰتِ مِنكُنَّ أَجرًا عَظيمًا

33|30|يٰنِساءَ النَّبِىِّ مَن يَأتِ مِنكُنَّ بِفٰحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضٰعَف لَهَا العَذابُ ضِعفَينِ وَكانَ ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسيرًا

33|31|وَمَن يَقنُت مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسولِهِ وَتَعمَل صٰلِحًا نُؤتِها أَجرَها مَرَّتَينِ وَأَعتَدنا لَها رِزقًا كَريمًا

33|32|يٰنِساءَ النَّبِىِّ لَستُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيتُنَّ فَلا تَخضَعنَ بِالقَولِ فَيَطمَعَ الَّذى فى قَلبِهِ مَرَضٌ وَقُلنَ قَولًا مَعروفًا

33|33|وَقَرنَ فى بُيوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ الجٰهِلِيَّةِ الأولىٰ وَأَقِمنَ الصَّلوٰةَ وَءاتينَ الزَّكوٰةَ وَأَطِعنَ اللَّهَ وَرَسولَهُ إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذهِبَ عَنكُمُ الرِّجسَ أَهلَ البَيتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطهيرًا

33|34|وَاذكُرنَ ما يُتلىٰ فى بُيوتِكُنَّ مِن ءايٰتِ اللَّهِ وَالحِكمَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ لَطيفًا خَبيرًا

33|35|إِنَّ المُسلِمينَ وَالمُسلِمٰتِ وَالمُؤمِنينَ وَالمُؤمِنٰتِ وَالقٰنِتينَ وَالقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقينَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرينَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالخٰشِعينَ وَالخٰشِعٰتِ وَالمُتَصَدِّقينَ وَالمُتَصَدِّقٰتِ وَالصّٰئِمينَ وَالصّٰئِمٰتِ وَالحٰفِظينَ فُروجَهُم وَالحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرينَ اللَّهَ كَثيرًا وَالذّٰكِرٰتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغفِرَةً وَأَجرًا عَظيمًا

33|36|وَما كانَ لِمُؤمِنٍ وَلا مُؤمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسولُهُ أَمرًا أَن يَكونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِن أَمرِهِم وَمَن يَعصِ اللَّهَ وَرَسولَهُ فَقَد ضَلَّ ضَلٰلًا مُبينًا

33|37|وَإِذ تَقولُ لِلَّذى أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيهِ وَأَنعَمتَ عَلَيهِ أَمسِك عَلَيكَ زَوجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخفى فى نَفسِكَ مَا اللَّهُ مُبديهِ وَتَخشَى النّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخشىٰهُ فَلَمّا قَضىٰ زَيدٌ مِنها وَطَرًا زَوَّجنٰكَها لِكَى لا يَكونَ عَلَى المُؤمِنينَ حَرَجٌ فى أَزوٰجِ أَدعِيائِهِم إِذا قَضَوا مِنهُنَّ وَطَرًا وَكانَ أَمرُ اللَّهِ مَفعولًا

33|38|ما كانَ عَلَى النَّبِىِّ مِن حَرَجٍ فيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِى الَّذينَ خَلَوا مِن قَبلُ وَكانَ أَمرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقدورًا

33|39|الَّذينَ يُبَلِّغونَ رِسٰلٰتِ اللَّهِ وَيَخشَونَهُ وَلا يَخشَونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفىٰ بِاللَّهِ حَسيبًا

33|40|ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِن رِجالِكُم وَلٰكِن رَسولَ اللَّهِ وَخاتَمَ النَّبِيّۦنَ وَكانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمًا

33|41|يٰأَيُّهَا الَّذينَ ءامَنُوا اذكُرُوا اللَّهَ ذِكرًا كَثيرًا

33|42|وَسَبِّحوهُ بُكرَةً وَأَصيلًا

33|43|هُوَ الَّذى يُصَلّى عَلَيكُم وَمَلٰئِكَتُهُ لِيُخرِجَكُم مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النّورِ وَكانَ بِالمُؤمِنينَ رَحيمًا

33|44|تَحِيَّتُهُم يَومَ يَلقَونَهُ سَلٰمٌ وَأَعَدَّ لَهُم أَجرًا كَريمًا

33|45|يٰأَيُّهَا النَّبِىُّ إِنّا أَرسَلنٰكَ شٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذيرًا

33|46|وَداعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذنِهِ وَسِراجًا مُنيرًا

33|47|وَبَشِّرِ المُؤمِنينَ بِأَنَّ لَهُم مِنَ اللَّهِ فَضلًا كَبيرًا

33|48|وَلا تُطِعِ الكٰفِرينَ وَالمُنٰفِقينَ وَدَع أَذىٰهُم وَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ وَكَفىٰ بِاللَّهِ وَكيلًا

33|49|يٰأَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا إِذا نَكَحتُمُ المُؤمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقتُموهُنَّ مِن قَبلِ أَن تَمَسّوهُنَّ فَما لَكُم عَلَيهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعتَدّونَها فَمَتِّعوهُنَّ وَسَرِّحوهُنَّ سَراحًا جَميلًا

33|50|يٰأَيُّهَا النَّبِىُّ إِنّا أَحلَلنا لَكَ أَزوٰجَكَ الّٰتى ءاتَيتَ أُجورَهُنَّ وَما مَلَكَت يَمينُكَ مِمّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمّٰتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خٰلٰتِكَ الّٰتى هاجَرنَ مَعَكَ وَامرَأَةً مُؤمِنَةً إِن وَهَبَت نَفسَها لِلنَّبِىِّ إِن أَرادَ النَّبِىُّ أَن يَستَنكِحَها خالِصَةً لَكَ مِن دونِ المُؤمِنينَ قَد عَلِمنا ما فَرَضنا عَلَيهِم فى أَزوٰجِهِم وَما مَلَكَت أَيمٰنُهُم لِكَيلا يَكونَ عَلَيكَ حَرَجٌ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا

33|51|تُرجى مَن تَشاءُ مِنهُنَّ وَتُـٔوى إِلَيكَ مَن تَشاءُ وَمَنِ ابتَغَيتَ مِمَّن عَزَلتَ فَلا جُناحَ عَلَيكَ ذٰلِكَ أَدنىٰ أَن تَقَرَّ أَعيُنُهُنَّ وَلا يَحزَنَّ وَيَرضَينَ بِما ءاتَيتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعلَمُ ما فى قُلوبِكُم وَكانَ اللَّهُ عَليمًا حَليمًا

33|52|لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِن بَعدُ وَلا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِن أَزوٰجٍ وَلَو أَعجَبَكَ حُسنُهُنَّ إِلّا ما مَلَكَت يَمينُكَ وَكانَ اللَّهُ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ رَقيبًا

33|53|يٰأَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لا تَدخُلوا بُيوتَ النَّبِىِّ إِلّا أَن يُؤذَنَ لَكُم إِلىٰ طَعامٍ غَيرَ نٰظِرينَ إِنىٰهُ وَلٰكِن إِذا دُعيتُم فَادخُلوا فَإِذا طَعِمتُم فَانتَشِروا وَلا مُستَـٔنِسينَ لِحَديثٍ إِنَّ ذٰلِكُم كانَ يُؤذِى النَّبِىَّ فَيَستَحيۦ مِنكُم وَاللَّهُ لا يَستَحيۦ مِنَ الحَقِّ وَإِذا سَأَلتُموهُنَّ مَتٰعًا فَسـَٔلوهُنَّ مِن وَراءِ حِجابٍ ذٰلِكُم أَطهَرُ لِقُلوبِكُم وَقُلوبِهِنَّ وَما كانَ لَكُم أَن تُؤذوا رَسولَ اللَّهِ وَلا أَن تَنكِحوا أَزوٰجَهُ مِن بَعدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذٰلِكُم كانَ عِندَ اللَّهِ عَظيمًا

33|54|إِن تُبدوا شَيـًٔا أَو تُخفوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمًا

33|55|لا جُناحَ عَلَيهِنَّ فى ءابائِهِنَّ وَلا أَبنائِهِنَّ وَلا إِخوٰنِهِنَّ وَلا أَبناءِ إِخوٰنِهِنَّ وَلا أَبناءِ أَخَوٰتِهِنَّ وَلا نِسائِهِنَّ وَلا ما مَلَكَت أَيمٰنُهُنَّ وَاتَّقينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ شَهيدًا

33|56|إِنَّ اللَّهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلّونَ عَلَى النَّبِىِّ يٰأَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا صَلّوا عَلَيهِ وَسَلِّموا تَسليمًا

33|57|إِنَّ الَّذينَ يُؤذونَ اللَّهَ وَرَسولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِى الدُّنيا وَالءاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُم عَذابًا مُهينًا

33|58|وَالَّذينَ يُؤذونَ المُؤمِنينَ وَالمُؤمِنٰتِ بِغَيرِ مَا اكتَسَبوا فَقَدِ احتَمَلوا بُهتٰنًا وَإِثمًا مُبينًا

33|59|يٰأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لِأَزوٰجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ المُؤمِنينَ يُدنينَ عَلَيهِنَّ مِن جَلٰبيبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدنىٰ أَن يُعرَفنَ فَلا يُؤذَينَ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا

33|60|لَئِن لَم يَنتَهِ المُنٰفِقونَ وَالَّذينَ فى قُلوبِهِم مَرَضٌ وَالمُرجِفونَ فِى المَدينَةِ لَنُغرِيَنَّكَ بِهِم ثُمَّ لا يُجاوِرونَكَ فيها إِلّا قَليلًا

33|61|مَلعونينَ أَينَما ثُقِفوا أُخِذوا وَقُتِّلوا تَقتيلًا

33|62|سُنَّةَ اللَّهِ فِى الَّذينَ خَلَوا مِن قَبلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبديلًا

33|63|يَسـَٔلُكَ النّاسُ عَنِ السّاعَةِ قُل إِنَّما عِلمُها عِندَ اللَّهِ وَما يُدريكَ لَعَلَّ السّاعَةَ تَكونُ قَريبًا

33|64|إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الكٰفِرينَ وَأَعَدَّ لَهُم سَعيرًا

33|65|خٰلِدينَ فيها أَبَدًا لا يَجِدونَ وَلِيًّا وَلا نَصيرًا

33|66|يَومَ تُقَلَّبُ وُجوهُهُم فِى النّارِ يَقولونَ يٰلَيتَنا أَطَعنَا اللَّهَ وَأَطَعنَا الرَّسولا۠

33|67|وَقالوا رَبَّنا إِنّا أَطَعنا سادَتَنا وَكُبَراءَنا فَأَضَلّونَا السَّبيلا۠

33|68|رَبَّنا ءاتِهِم ضِعفَينِ مِنَ العَذابِ وَالعَنهُم لَعنًا كَبيرًا

33|69|يٰأَيُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لا تَكونوا كَالَّذينَ ءاذَوا موسىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمّا قالوا وَكانَ عِندَ اللَّهِ وَجيهًا

33|70|يٰأَيُّهَا الَّذينَ ءامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقولوا قَولًا سَديدًا

33|71|يُصلِح لَكُم أَعمٰلَكُم وَيَغفِر لَكُم ذُنوبَكُم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسولَهُ فَقَد فازَ فَوزًا عَظيمًا

33|72|إِنّا عَرَضنَا الأَمانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالأَرضِ وَالجِبالِ فَأَبَينَ أَن يَحمِلنَها وَأَشفَقنَ مِنها وَحَمَلَهَا الإِنسٰنُ إِنَّهُ كانَ ظَلومًا جَهولًا

33|73|لِيُعَذِّبَ اللَّهُ المُنٰفِقينَ وَالمُنٰفِقٰتِ وَالمُشرِكينَ وَالمُشرِكٰتِ وَيَتوبَ اللَّهُ عَلَى المُؤمِنينَ وَالمُؤمِنٰتِ وَكانَ اللَّهُ غَفورًا رَحيمًا

1 2Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *