Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи Ёсин

СУРАТУ ЁСИН бо хати кирили
(83 ояҳ) (Сураи 36)

Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим.
Ёсин. 1. Ва-л-Қур-ани-л-Ҳаким. 2. Иннака ламина-л мурсалин. 3. Ъала сироти-м мустақим. 4. Танзила-л Ъазизи-р-Раҳим. 5. Ли тунзира қавма-м ма унзира абауҳум фаҳум ғофилун. 6. Лақад ҳаққа-л-қавлу ъала аксариҳим фа ҳум ла юъминун. 7. Инна ҷаъална фи аънақиҳим авлалан фа ҳия ила-л азқони фаҳум-м муқмаҳун. 8. Ва ҷаъална мим байни айдиҳим садда-в ва мин халфиҳим саддан фа ағшайнаҳум фа ҳум ла юбсирун. 9. Ва саваун ъалайҳим а-анзартаҳум ам лам тунзирҳум ла юъминун. 10. Иннама тунзиру мани-т-табаъа-з зикра ва хашия-р-Раҳмана би-л-ғайб. Фа башширҳу би мағфирати-в ва аҷрин карим. 11. Инна наҳну нуҳйи-л-мавта ва нактубу ма қаддаму ва асараҳум. Ва кулла шай-ин аҳсайнаҳу фи имами-м мубин. 12.
Вазриб лаҳум масалан асҳаба-л-қаряти из ҷааҳа-л мурсалун. 13. Из арсална илайҳимуснайни фа каззабуҳума фаъаззазна би салисин фа қолу инна илайкум-м мурсалун. 14. Қолу ма антум илла башарум мислуна ва ма анзала-р-Раҳману мин шай-ин ин антум илла такзибун. 15. Қолу Раббуна яъламу инна илайкум ла мурсалун. 16. Ва ма ъалайна илла-л балаау-л-мубин. 17. Қолу инна татайяуна бикум. Ла ил лам тантаҳу ла нарҷуманнакум ва ла ямассаннакум-м минна ъазабун алим. 18. Қолу тоирукум-м маъакум. А-ин зуккиртум бал антум қавму-м мусрифун. 19. Ва ҷаа мин ақса-л-мадинати раҷулу-и ясъа қола йа қавмиттабиъу-л-мурсалин. 20. Иттабиъу ма-л ла яс-алукум аҷра-в ва ҳум-м муҳтадун. 21. Ва ма лия ла аъбуду-л-лази фатарани ва илайҳи турҷаъун. 22. А-аттахизу мин дуниҳи алиҳатан ий юридни-р-Раҳману би зурри-л ла туғни ъанни шафаъатуҳум шай-ав ва ла юнқизун. 23. Инни иза-л лафи залали-м мубин. 24. Инни аманту би Раббикум фасмаъун. 25. Қилад хули-л-Ҷаннаҳ. Қола йа лайта қавми яъламун. 26. Би ма ғафарали Рабби ва ҷаъалани мина-л-мукрамин. 27.
Ва ма анзална ъала қавмиҳи мим баъдиҳи мин ҷунди-м мина-с-самаи ва ма кунна мунзилин. 28. Ин канат илла сайҳата-в ваҳидатан фа иза ҳум хомидун. 29. Йа ҳасратан ъала-л-ъибад. Ма яътиҳим ми-р-расулин илла кану биҳи ястаҳзиун. 30. Алам ярав кам аҳлакна қаблаҳум-м мина-л қуруни аннаҳум илайҳим ла ярҷиъун. 31. Ва ин куллу-л ламма ҷамиъу-л ладайна муҳзарун. 32. Ва аяту-л лаҳуму-л-арзу-л-ма йтату аҳяинаҳа ва ахраҷна минҳа ҳаббан фа минҳу яъкулун. 33. Ва ҷаъална фиҳа ҷаннати-м мин-н-нахили-в ва аънаби-в ва фаҷҷауна фиҳа мина-л-ъуйун. 34. Ли яъкулу мин самариҳи ва ма ъамилатҳу айдиҳим а-фала яшкурун. 35. Субҳана-л-лази халақа-л-азваҷа куллаҳа мим ма тумбиту-л-арзу ва мин анфусиҳим ва мим ма ла яъламун. 36. Ва аяту-л лаҳуму-л-лайлу наслаху минҳу-н-наҳара фа иза ҳум-м музлимун. 37. Ва-ш шамсу таҷри ли мустақарри-л-лаҳа. Залика тақдиру-л Ъазизи-л-Ъалим.38. Ва-л-қамара қаддаунаҳу маназила ҳатта ъада ка-л-ъурҷуни-л-қадим. 39. Ла-ш-шамсу ямбағи лаҳа ан тудрика-л-қамара ва ла-л-лайлу сабиқу-н-наҳар. Ва куллун фи фалаки-й ясбаҳун.40.
Ва аяту-л лаҳум анна ҳамална зуррийятаҳум фи-л фулки-л-машҳун. 41. Ва халақна лаҳум-м мим мислиҳи ма яркабун. 42. Ва ин-н-нашаъ нуариқҳум фа ла сариха лаҳум ва ла ҳум юнқазун. 43. Илла раҳмата-м минна ва матаъан ила ҳин. 44. Ва иза қила лаҳуму-т-тақу ма байна айдикум ва ма халфакум лаъаллакум турҳамун. 45. Ва ма таътиҳим-м мин аяти-м мин айати Раббиҳим илла кану ъанҳа муъризин. 46. Ва иза қила лаҳум анфиқу мим ма разақакумуллоҳу қола-л-лазина кафару лил лазина аману анутъиму ма-л лав яшауллоҳу атъамаҳу ин антум илла фи залали-м мубин. 47. Ва яқулуна мата ҳазал ваъду ин кунтум содиқун. 48. Ма янзуруна илла сайҳата-в ваҳидатан таъхузуҳум ва ҳум яхиссимун. 49. Фа ла ятатиъуна тавсията-в ва ла ила аҳлиҳим ярҷиъун.50. Ва нуфиха фи-с-сури фа изаҳум-м мина-л аҷдаси ила Раббиҳим янсилун. 51. Қолу йа вайлана мам баъасана мим марқадина. Ҳаза ма ваъада-р Раҳману ва садақа-л-мурсалун. 52. Ин канат илла сайҳата-в ваҳидатан фа иза ҳум ҷамиъу-л ладайна муҳзарун. 53. Фа-л-явма ла тузламу нафсун шай-ав ва ла туҷзавна илла ма кунтум таъмалун. 54.
Инна асҳаба-л-Ҷаннати-л-явма фи шуғулин факиҳун. 55. Ҳум ва азваҷуҳум фи зилалин ъала-л- ароики муттакиун. 56. Лаҳум фиҳа факиҳату-в ва лаҳум-м ма яддаъун. 57. Саламун қавла-м ми-р- Рабби-р Раҳим.58. Вамтазу-л-явма айюҳа-л- муҷримун. 59. ф А-лам аъҳад илайкум йа бани Адама ал ла таъбуду-ш-шайтон. Иннаҳу лакум ъадувву-м мубин. 60. Ва аниъбудуни. Ҳаза сироту-м мустақим. 61. Ва лақад азалла минкум ҷибиллан касиро. А-фа лам такуну таъқилун. 62. Ҳазиҳи Ҷаҳаннаму-л-лати кунтум туъадун. 63. Иславҳа-л-явма би ма кунтум такфурун. 64. Ал-явма нахтиму ъала афваҳиҳим ва тукаллимуна айдиҳим ва ташҳаду арҷулуҳум би ма кану яксибун. 65. Ва лав нашау ла тамасна ъала аъюниҳим фастабақу-с-сирота фа анна юбсирун. 66. Ва лав нашау ла масахнаҳум ъала маканатиҳим фа мастатдъу музиййа-в ва ла ярҷиъун. 67. Ва ман-н нуъаммирҳу нунаккисҳу фи-л-халқи афала яъқилун. 68. Ва ма ъалламнаҳу-ш-шиъра ва ма ямбағи лаҳ. Ин ҳува илла зикру-в ва Қур-ану-м мубин. 69. Ли юнзира ман кана ҳаййа-в ва яҳиққа-л-қавлу ъала-л-кафирин.70.
А-ва-лам ярав анна халақна лаҳум-м мимма ъамилат айдина анъаман фа ҳум лаҳа маликун. 71. Ва заллалнаҳа лаҳум фа минҳа ракубуҳум ва минҳа яъкулун. 72. Ва лаҳум фиҳа манафиъу ва машарибу а-фала яшкурун. 73. Ва-т-тахазу мин дуниллаҳи алиҳата-л лаъаллаҳум юнсарун. 74. Ла ястатиъуна насраҳум ва ҳум лаҳум ҷундум муҳзарун. 75. Фа ла яҳзунка қавлуҳум ‘инна наъламу ма юсирруна ва ма юълинун. 76. А-ва лам яра-л-инсану анна халақнаҳу мин-н-нутфатин фа иза ҳува хасиму-м мубин. 77. Ва зараба лана масала-в ва насия халқаҳ. Қола ма-й юҳйи-л-ъизома ва ҳия рамим. 78. Қул юҳййҳа-л-лази аншааҳа аввала марраҳ. Ва Ҳува би кулли халқин Ъалим. 79. Ал-лази ҷаъала лакум-м мина-ш-шаҷари-л ахзари наран фа иза антум-м минҳу туқидун. 80. А-ва лайса-л-лази халақа-с-самавати ва-л-арза би қодирин ъала ай яхлуқа мислаҳум. Бала ва Ҳува-л Халлақу-л-Ъалим.81. Иннама амруҳу иза арода шай-ан ай яқула лаҳу кун фа якун.82. Фа субҳана-л-лази би ядиҳи малакиту кулли шай-и-в ва илайҳи турҷаъун.83.

Сураи Ёсин бо хати арабӣ

36|1|بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ يس

36|2|وَالقُرءانِ الحَكيمِ

36|3|إِنَّكَ لَمِنَ المُرسَلينَ

36|4|عَلىٰ صِرٰطٍ مُستَقيمٍ

36|5|تَنزيلَ العَزيزِ الرَّحيمِ

36|6|لِتُنذِرَ قَومًا ما أُنذِرَ ءاباؤُهُم فَهُم غٰفِلونَ

36|7|لَقَد حَقَّ القَولُ عَلىٰ أَكثَرِهِم فَهُم لا يُؤمِنونَ

36|8|إِنّا جَعَلنا فى أَعنٰقِهِم أَغلٰلًا فَهِىَ إِلَى الأَذقانِ فَهُم مُقمَحونَ

36|9|وَجَعَلنا مِن بَينِ أَيديهِم سَدًّا وَمِن خَلفِهِم سَدًّا فَأَغشَينٰهُم فَهُم لا يُبصِرونَ

36|10|وَسَواءٌ عَلَيهِم ءَأَنذَرتَهُم أَم لَم تُنذِرهُم لا يُؤمِنونَ

36|11|إِنَّما تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكرَ وَخَشِىَ الرَّحمٰنَ بِالغَيبِ فَبَشِّرهُ بِمَغفِرَةٍ وَأَجرٍ كَريمٍ

36|12|إِنّا نَحنُ نُحىِ المَوتىٰ وَنَكتُبُ ما قَدَّموا وَءاثٰرَهُم وَكُلَّ شَيءٍ أَحصَينٰهُ فى إِمامٍ مُبينٍ

36|13|وَاضرِب لَهُم مَثَلًا أَصحٰبَ القَريَةِ إِذ جاءَهَا المُرسَلونَ

36|14|إِذ أَرسَلنا إِلَيهِمُ اثنَينِ فَكَذَّبوهُما فَعَزَّزنا بِثالِثٍ فَقالوا إِنّا إِلَيكُم مُرسَلونَ

36|15|قالوا ما أَنتُم إِلّا بَشَرٌ مِثلُنا وَما أَنزَلَ الرَّحمٰنُ مِن شَيءٍ إِن أَنتُم إِلّا تَكذِبونَ

36|16|قالوا رَبُّنا يَعلَمُ إِنّا إِلَيكُم لَمُرسَلونَ

36|17|وَما عَلَينا إِلَّا البَلٰغُ المُبينُ

36|18|قالوا إِنّا تَطَيَّرنا بِكُم لَئِن لَم تَنتَهوا لَنَرجُمَنَّكُم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِنّا عَذابٌ أَليمٌ

36|19|قالوا طٰئِرُكُم مَعَكُم أَئِن ذُكِّرتُم بَل أَنتُم قَومٌ مُسرِفونَ

36|20|وَجاءَ مِن أَقصَا المَدينَةِ رَجُلٌ يَسعىٰ قالَ يٰقَومِ اتَّبِعُوا المُرسَلينَ

36|21|اتَّبِعوا مَن لا يَسـَٔلُكُم أَجرًا وَهُم مُهتَدونَ

36|22|وَما لِىَ لا أَعبُدُ الَّذى فَطَرَنى وَإِلَيهِ تُرجَعونَ

36|23|ءَأَتَّخِذُ مِن دونِهِ ءالِهَةً إِن يُرِدنِ الرَّحمٰنُ بِضُرٍّ لا تُغنِ عَنّى شَفٰعَتُهُم شَيـًٔا وَلا يُنقِذونِ

36|24|إِنّى إِذًا لَفى ضَلٰلٍ مُبينٍ

36|25|إِنّى ءامَنتُ بِرَبِّكُم فَاسمَعونِ

36|26|قيلَ ادخُلِ الجَنَّةَ قالَ يٰلَيتَ قَومى يَعلَمونَ

36|27|بِما غَفَرَ لى رَبّى وَجَعَلَنى مِنَ المُكرَمينَ

36|28|وَما أَنزَلنا عَلىٰ قَومِهِ مِن بَعدِهِ مِن جُندٍ مِنَ السَّماءِ وَما كُنّا مُنزِلينَ

36|29|إِن كانَت إِلّا صَيحَةً وٰحِدَةً فَإِذا هُم خٰمِدونَ

36|30|يٰحَسرَةً عَلَى العِبادِ ما يَأتيهِم مِن رَسولٍ إِلّا كانوا بِهِ يَستَهزِءونَ

36|31|أَلَم يَرَوا كَم أَهلَكنا قَبلَهُم مِنَ القُرونِ أَنَّهُم إِلَيهِم لا يَرجِعونَ

36|32|وَإِن كُلٌّ لَمّا جَميعٌ لَدَينا مُحضَرونَ

36|33|وَءايَةٌ لَهُمُ الأَرضُ المَيتَةُ أَحيَينٰها وَأَخرَجنا مِنها حَبًّا فَمِنهُ يَأكُلونَ

36|34|وَجَعَلنا فيها جَنّٰتٍ مِن نَخيلٍ وَأَعنٰبٍ وَفَجَّرنا فيها مِنَ العُيونِ

36|35|لِيَأكُلوا مِن ثَمَرِهِ وَما عَمِلَتهُ أَيديهِم أَفَلا يَشكُرونَ

36|36|سُبحٰنَ الَّذى خَلَقَ الأَزوٰجَ كُلَّها مِمّا تُنبِتُ الأَرضُ وَمِن أَنفُسِهِم وَمِمّا لا يَعلَمونَ

36|37|وَءايَةٌ لَهُمُ الَّيلُ نَسلَخُ مِنهُ النَّهارَ فَإِذا هُم مُظلِمونَ

36|38|وَالشَّمسُ تَجرى لِمُستَقَرٍّ لَها ذٰلِكَ تَقديرُ العَزيزِ العَليمِ

36|39|وَالقَمَرَ قَدَّرنٰهُ مَنازِلَ حَتّىٰ عادَ كَالعُرجونِ القَديمِ

36|40|لَا الشَّمسُ يَنبَغى لَها أَن تُدرِكَ القَمَرَ وَلَا الَّيلُ سابِقُ النَّهارِ وَكُلٌّ فى فَلَكٍ يَسبَحونَ

36|41|وَءايَةٌ لَهُم أَنّا حَمَلنا ذُرِّيَّتَهُم فِى الفُلكِ المَشحونِ

36|42|وَخَلَقنا لَهُم مِن مِثلِهِ ما يَركَبونَ

36|43|وَإِن نَشَأ نُغرِقهُم فَلا صَريخَ لَهُم وَلا هُم يُنقَذونَ

36|44|إِلّا رَحمَةً مِنّا وَمَتٰعًا إِلىٰ حينٍ

36|45|وَإِذا قيلَ لَهُمُ اتَّقوا ما بَينَ أَيديكُم وَما خَلفَكُم لَعَلَّكُم تُرحَمونَ

36|46|وَما تَأتيهِم مِن ءايَةٍ مِن ءايٰتِ رَبِّهِم إِلّا كانوا عَنها مُعرِضينَ

36|47|وَإِذا قيلَ لَهُم أَنفِقوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالَ الَّذينَ كَفَروا لِلَّذينَ ءامَنوا أَنُطعِمُ مَن لَو يَشاءُ اللَّهُ أَطعَمَهُ إِن أَنتُم إِلّا فى ضَلٰلٍ مُبينٍ

36|48|وَيَقولونَ مَتىٰ هٰذَا الوَعدُ إِن كُنتُم صٰدِقينَ

36|49|ما يَنظُرونَ إِلّا صَيحَةً وٰحِدَةً تَأخُذُهُم وَهُم يَخِصِّمونَ

36|50|فَلا يَستَطيعونَ تَوصِيَةً وَلا إِلىٰ أَهلِهِم يَرجِعونَ

36|51|وَنُفِخَ فِى الصّورِ فَإِذا هُم مِنَ الأَجداثِ إِلىٰ رَبِّهِم يَنسِلونَ

36|52|قالوا يٰوَيلَنا مَن بَعَثَنا مِن مَرقَدِنا هٰذا ما وَعَدَ الرَّحمٰنُ وَصَدَقَ المُرسَلونَ

36|53|إِن كانَت إِلّا صَيحَةً وٰحِدَةً فَإِذا هُم جَميعٌ لَدَينا مُحضَرونَ

36|54|فَاليَومَ لا تُظلَمُ نَفسٌ شَيـًٔا وَلا تُجزَونَ إِلّا ما كُنتُم تَعمَلونَ

36|55|إِنَّ أَصحٰبَ الجَنَّةِ اليَومَ فى شُغُلٍ فٰكِهونَ

36|56|هُم وَأَزوٰجُهُم فى ظِلٰلٍ عَلَى الأَرائِكِ مُتَّكِـٔونَ

36|57|لَهُم فيها فٰكِهَةٌ وَلَهُم ما يَدَّعونَ

36|58|سَلٰمٌ قَولًا مِن رَبٍّ رَحيمٍ

36|59|وَامتٰزُوا اليَومَ أَيُّهَا المُجرِمونَ

36|60|أَلَم أَعهَد إِلَيكُم يٰبَنى ءادَمَ أَن لا تَعبُدُوا الشَّيطٰنَ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبينٌ

36|61|وَأَنِ اعبُدونى هٰذا صِرٰطٌ مُستَقيمٌ

36|62|وَلَقَد أَضَلَّ مِنكُم جِبِلًّا كَثيرًا أَفَلَم تَكونوا تَعقِلونَ

36|63|هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتى كُنتُم توعَدونَ

36|64|اصلَوهَا اليَومَ بِما كُنتُم تَكفُرونَ

36|65|اليَومَ نَختِمُ عَلىٰ أَفوٰهِهِم وَتُكَلِّمُنا أَيديهِم وَتَشهَدُ أَرجُلُهُم بِما كانوا يَكسِبونَ

36|66|وَلَو نَشاءُ لَطَمَسنا عَلىٰ أَعيُنِهِم فَاستَبَقُوا الصِّرٰطَ فَأَنّىٰ يُبصِرونَ

36|67|وَلَو نَشاءُ لَمَسَخنٰهُم عَلىٰ مَكانَتِهِم فَمَا استَطٰعوا مُضِيًّا وَلا يَرجِعونَ

36|68|وَمَن نُعَمِّرهُ نُنَكِّسهُ فِى الخَلقِ أَفَلا يَعقِلونَ

36|69|وَما عَلَّمنٰهُ الشِّعرَ وَما يَنبَغى لَهُ إِن هُوَ إِلّا ذِكرٌ وَقُرءانٌ مُبينٌ

36|70|لِيُنذِرَ مَن كانَ حَيًّا وَيَحِقَّ القَولُ عَلَى الكٰفِرينَ

36|71|أَوَلَم يَرَوا أَنّا خَلَقنا لَهُم مِمّا عَمِلَت أَيدينا أَنعٰمًا فَهُم لَها مٰلِكونَ

36|72|وَذَلَّلنٰها لَهُم فَمِنها رَكوبُهُم وَمِنها يَأكُلونَ

36|73|وَلَهُم فيها مَنٰفِعُ وَمَشارِبُ أَفَلا يَشكُرونَ

36|74|وَاتَّخَذوا مِن دونِ اللَّهِ ءالِهَةً لَعَلَّهُم يُنصَرونَ

36|75|لا يَستَطيعونَ نَصرَهُم وَهُم لَهُم جُندٌ مُحضَرونَ

36|76|فَلا يَحزُنكَ قَولُهُم إِنّا نَعلَمُ ما يُسِرّونَ وَما يُعلِنونَ

36|77|أَوَلَم يَرَ الإِنسٰنُ أَنّا خَلَقنٰهُ مِن نُطفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصيمٌ مُبينٌ

36|78|وَضَرَبَ لَنا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلقَهُ قالَ مَن يُحىِ العِظٰمَ وَهِىَ رَميمٌ

36|79|قُل يُحييهَا الَّذى أَنشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلقٍ عَليمٌ

36|80|الَّذى جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ الأَخضَرِ نارًا فَإِذا أَنتُم مِنهُ توقِدونَ

36|81|أَوَلَيسَ الَّذى خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالأَرضَ بِقٰدِرٍ عَلىٰ أَن يَخلُقَ مِثلَهُم بَلىٰ وَهُوَ الخَلّٰقُ العَليمُ

36|82|إِنَّما أَمرُهُ إِذا أَرادَ شَيـًٔا أَن يَقولَ لَهُ كُن فَيَكونُ

36|83|فَسُبحٰنَ الَّذى بِيَدِهِ مَلَكوتُ كُلِّ شَيءٍ وَإِلَيهِ تُرجَعونَ

1 2Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Один комментарий

  1. Хазор рахмат ба он касе ки ин курони каримро тарчума кардааст

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *