Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи СОФФОТ

СУРАТУ-С-СОФФОТ бо хати кирили
(182 ояҳ) (сураи 37)

Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим.
Ва-с-соффати саффа. 1. Фа-з-заҷироти заҷро. 2. Фа-т-талийати зикро. 3. Инна илаҳакум ла ваҳид. 4. Раббу-с-самавати ва-л-арзи ва ма байнаҳума ва Раббу-л-машариқ. 5. Инна зайянна-с-самаа-д-дунйа би зинатини-л-кавакиб. 6. Ва ҳифза-м мин кулли шайтони-м марид.7. Ла яссаммаъуна ила-л-малай-л аъла ва юқзафуна мин кулли ҷаниб. 8. Дуҳуро. Ва лаҳум ъазабу-в васиб. 9. Илла ман хатифа-л хатфата фа а-тбаъаҳу шиҳабун сақиб. 10. Фастафтиҳим аҳум ашадду халқан амм ман халақна. Инна халақнаҳум-м мин тини-л-лазиб. 11. Бал ъаҷибта ва ясхарун. 12. Ва иза зуккиру ла язкурун. 13. Ва иза раав аята-и ястасхирун. 14. Ва қолу ин ҳаза илла сиҳру-м мубин. 15. А-иза митна ва кунна туроба-в ва ъиздман а-инна ла мабъусун. 16. А-ва абауна-л-аввалун. 17. Қул наъам ва антум дахирун.18. Фа иннама ҳия заҷрату-в ваҳидатун фа изаҳум янзурун. 19. Ва қолу йа вайлана ҳаза явму-д-дин. 20. Ҳаза явму-л фасли-л-лази кунтум биҳи туказзибун. 21. Уҳшуру-л-лазина заламу ва азваҷаҳум ва ма кану яъбудун. 22. Мин дуниллаҳи фаҳдуҳум ила сироти-л Ҷаҳим. 23. Ва қифуҳум. Иннаҳум-м мас-улун. 24.
Ма лакум ла танасарун. 25. Бал ҳуму-л-явма мустаслимун. 26. Ва ақбала баъзуҳум ъала баъзи-и ятасаалун. 27. Қолу иннакум кунтум таътунана ъани-л-ямин. 28. Қолу бал-л лам такуну муъминин. 29. Ва ма кана лана ъалайкум-м мин султон. Бал кунтум қавман тоғин. 30. Фа ҳаққа ъалайна қавлу Раббина. Инна лазайқун. 31. Фа ағвайнакум инна кунна ғовин. 32. Фа иннаҳум явмаизин фи-л-ъазаби муштарикун. 33. Инна казалика нафъалу би-л-муҷримин. 34. Иннаҳум кану иза қила лаҳум ла илаҳа иллаллоҳу ястакбирун. 35. Ва яқулуна а-инна латарику алиҳатина ли шаъири-м маҷнун. 36. Бал ҷаа би-л ҳаққи ва саддақа-л-мурсалин. 37. Иннакум лазайқу-л-ъазаби-л-алим. 38. Ва ма туҷзавна илла ма кунтум таъмалун.39. Илла ъибадаллоҳи-л мухласин. 40. Улайка лаҳум ризқу-м маълум. 41. Фавакиҳу ва ҳум-м мукрамун. 42. Фи ҷаннати-н наъим.43. Ъала сурури-м мутақдбилин. 44. Ютдфу ъалайҳим би каъси-м мим маъин. 45. Байзоа лаззати-л ли-ш-шарибин. 46. Ла фиҳа ғавлу-в ва ла ҳум ъанҳа юнзафун.47. Ва ъиндаҳум қосироту-т тарфи ъин. 48. Ка аннаҳунна байзу-м макнун. 49. Фа ақбала баъзуҳум ъала баъзи-и ятасаалун. 50. Қола қоилум минҳум инни кана ли қарин. 51.
Яқулу а-иннака ламина-л-мусаддиқин. 52. А-иза митна ва кунна туроба-в ва ъиздман а-инна ла мадинун. 53. Қола ҳал антум мутталиъун. 54. Фа-т-талаъа фа рааҳу фи савай-л-Ҷаҳим. 55. Қола таллоҳи ин китта ла турдин. 56. Ва лав ла ниъмату Рабби ла кунту мина-л-муҳзарин. 57. А-фа ма наҳну би маййитин. 58. Илла мавтатана-л ула ва ма наҳну би муъаззабин. 59. Инна ҳаза лаҳува-л фавзу-л Ъазим. 60. Ли мисли ҳаза фа-л яъмали-л-ъамилун. 61. А-залика хайрун-н-нузулан ам шаҷарату-з-заққум. 62. Инна ҷаъалнаҳа фитната-л ли-з-золимин. 63. Иннаҳа шаҷаратун тахруҷу фи асли-л-Ҷаҳим. 64. Талъуҳа ка аннаҳу руусу-ш-шайатин. 65. Фа иннаҳум лаакилуна минҳа фа малиуна минҳа-л-бутун. 66. Сумма инна лаҳум ъалайҳа ла шавба-м мин ҳамим. 67. Сумма инна марҷиъаҳум ла ила-л-Ҷаҳим. 68. Иннаҳум алфав абааҳум золлин. 69. Фа ҳум ъала асариҳим юҳраъун. 70. Ва лақад залла қаблаҳум аксару-л-аввалин. 71. Ва лақад арсална фиҳим-м мунзирин. 72. Фанзур кайфа кана ъақибату-л мунзарин. 73. Илла ъибадаллоҳи-л-мухласин. 74. Ва лақад надана Нуҳун фа ла ниъма-л-муҷибун. 75. Ва наҷҷайнаҳу ва аҳлаҳу мина-л-карби-л-Ъазим. 76.
Ва ҷаъална зуррийятаҳу ҳуму-л-бақин. 77. Ва таракна ъалайҳи фи-л-ахирин. 78. Саламун ъала Нуҳин фи-л-ъаламин. 79. Инна казалика наҷзи-л муҳсинин. 80. Иннаҳу мин ъибадина-л-муъминин. 81. сумма ағрақна-л-ахарин. 82. Ва инна мин шиъатиҳи ла Иброҳим. 83. Из ҷаа Раббаҳу би қалбин салим. 84. Из қола ли абиҳи ва қавмиҳи ма за таъбудун. 85. А-ифкан алиҳатан дуналлоҳи туридун. 86. Фа ма заннукум би-Рабби-л-ъаламин. 87. Фаназара назратан фи-н-нуҷум. 88. Фақола инни сақим. 89. Фа таваллав ъанҳу мудобирин. 90. Фароға ила алиҳатиҳим фа қола ала таъкулун. 91. Ма лакум ла тантиқун. 92. Фа роға ъалайҳим зарбам би-л-ямин. 93. Фа ақбалу илайҳи язиффун. 94. Қола атаъбудуна ма танҳитун. 95. Валлоҳу халақакум ва ма таъмалун. 96. Қолубну лаҳу бунйанан фа алқуҳу фи-л-Ҷаҳим. 97. Фа ароду биҳи кайдан фа ҷаъалнаҳуму-л-асфалин. 98. Ва қола инни заҳибун ила Рабби саяҳдин. 99. Рабби ҳаб ли мина-с солиҳин. 100. Фа башшаунаҳу би ғуламин ҳалим. 101. Фаламма балаға маъаҳу-с-саъя қола йа бунайя инни аро фи-л-манами аннй азбаҳука фанзур ма за таро. Қола йа абатифъал ма туъмар. Са таҷидуни ин шааллоҳу мина-с-собирин. 102.
Фа ламма аслама ва таллаҳу лил ҷабин. 103. Ва надайнаҳу ай йа Иброҳим. 104. Қад саддақта-р руъйа. Инна казалика наҷзи-л-муҳсинин. 105. Инна ҳаза ла ҳува-л-балау-л-мубин. 106. Ва фадайнаҳу би зибҳин Ъазим. 107. Ва таракна ъалайҳи фи-л ахирин. 108. Саламун ъала Иброҳим.109. Казалика наҷзи-л-муҳсинин. 110. Иннаҳу мин ъибадина-л муъминин. 111. Ва башшаунаҳу би Исҳақа набиййа-м мина-с-солиҳин. 112. Ва баракна ъалайҳи ва ъала Исҳақ. Ва мин зуррийятиҳима муҳсину-в ва золиму-л ли нафсиҳи мубин. 113. Ва лақад мананна ъала Муса ва Ҳарун. 114. Ва наҷҷайнаҳума ва қавмаҳума мина-л-карби-л-Ъазим. 115. Ва насаунаҳум фа кану ҳуму-л-ғолибин. 116. Ва атайнаҳума-л-китаба-л мустабин. 117. Ва ҳадайнаҳума-с-сирота-л мустақим. 118. Ва таракна ъалайҳи ма фи-л-ахирин. 119. Саламун ъала Муса ва Ҳарун. 120. Инна казалика наҷзи-л-муҳсинин. 121. Иннаҳума мин ъибадина-л муъминин. 122. Ва инна Илйаса ла мина-л-мурсалин. 123. Из қола ли қавмиҳи ала таттақун. 124. Атадъуна баъла-в ва тазаруна Аҳсана-л-ҳалиқин.125. Аллоҳа Раббакум ва Рабба абайкуму-л-аввалин. 126. I
Фа каззабуҳу фа иннаҳум ла муҳзарун. 127. Илла ъибадаллоҳи-л-мухласин. 128. Ва таракна ъалайҳи фи-л-ахирин. 129. Саламун ъала Илйасин. 130. Инна казалика наҷзи-л-муҳсинин. 131. Иннаҳу мин ъибадина-л-муъминин. 132. Ва инна Лута-л ламина-л мурсалин. 133. Из наҷҷайнаҳу ва аҳлаҳу аҷмаъин. 134. Илла ъаҷузан фи-л-адбирин. 135. Суммадаммауна-л-ахарин. 136. Ва иннакум латамурруна ъалайҳим-м мусбиҳин. 137. Ва би-л-лайл. А-фа ла таъқилун.138. Ва инна Йунуса ла мина-л-мурсалин. 139. Из абақа ила-л-фулки-л-машҳун. 140. Фа саҳама фа кана мина-л-мудҳазин.141. Фалтақамаҳу-л-ҳуту ва ҳува мулим.142. Фа лав ла аннаҳу кана мина-л мусаббиҳин. 143. Ла лабиса фи батниҳр ила явми юбъасун.144. ф Фа набазнаҳу би-л-ъарои ва ҳува сақим. 145. Ва амбатна ъалайҳи шаҷарата-м ми-и яқтин. 146. Ва арсалнаҳу ила миати алфин ав язидун. 147. Фа аману фа маттаънаҳум ила ҳин. 148. Фастафтиҳим а-ли Раббика-л-банату ва лаҳуму-л-банун. 149. Ам халақна-л-малайката инаса-в ва ҳум шаҳидун. 150. Ала иннаҳум-м мин ифкиҳим ла яқулун. 151. Валадаллоҳу ва иннаҳум
ла казибун. 152. Астафа-л-банати ъала-л-банин. 153. Ма лакум кайфа таҳкумун. 154. А-фа ла тазаккарун. 155. Ам лакум султону-м мубин. 156. Фаъту би китабикум ин кунтум содиқин. 157. Ва ҷаъалу байнаҳу ва байна-л-ҷиннати насаба. Ва лақад ъалимати-л-ҷиннату иннаҳум ла муҳзарун. 158. Субҳаналлоҳи ъамма ясифун. 159. Илла ъибадаллоҳи-л-мухласин. 160. Фа иннакум ва ма таъбудун. 161. Ма антум ъалайҳи би фатинйн. 162. Илла ман ҳува соли-л-Ҷаҳим. 163. Ва ма минна илла лаҳу мақому-м маълум. 164. Ва инна ланаҳну-с соффун. 165. Ва иннала наҳну-л-мусаббиҳун. 166. Ва ин кану ла яқулун. 167. Лав анна ъиндана зикра-м мина-л-аввалин. 168. Лакунна ъибадаллоҳи-л мухласин. 169. Фа кафару биҳ. Фа савфа яъламун. 170. Ва лақад сабақат калиматуна ли ъибадина-л мурсалин.171. Иннаҳум лаҳуму-л-мансурун. 172. Ва инна ҷундана лаҳуму-л-ғдлибун. 173. Фа тавалла ъанҳум ҳатта ҳин. 174. Ва абсирҳум фа савфа юбсирун. 175. А-фа би ъазабина ястаъҷилун. 176. Фа иза назала би саҳатиҳим фа саа сабаҳу-л-мунзарин. 177. Ва тавалла ъанҳум ҳатта ҳин. 178. Ва абсир фа савфа юбсирун. 179. Субҳана Раббика Рабби-л ъиззати ъамма ясифун. 180. Ва саламун ъала-л мурсалин. 181. Ва-л-ҳамду лиллаҳи Рабби-л-ъаламин.182.

1 2 3Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *