Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи СОД

СУРАТУ-С-СОД бо хати кирили
(88 ояҳ) (Сураи 38)

Бисмиллаҳи-р-Раҳманир-Раҳим.
Сод. Ва-л-Қур-ани зи-з-зикр. 1. Бали-л-лазина кафару фи ъиззати-в ва шиқоқ. 2. Кам аҳлакна мин қаблиҳцм-м мин қарнин фа нада-в ва лата ҳина манас. 3. Ва ъаҷибу ан ҷааҳум-м мунзиру-м минҳум. Ва қола-л-кафируна ҳаза саҳирун каззаб.4. А-ҷаъала-л алиҳата Илаҳа-в Ваҳида. Инна ҳаза лашай-ун ъуҷро. 5. Ванталақа-л-малау минҳум анимшу васбиру ъала алиҳатикум. Инна ҳаза ла шай-уи юрод. 6. Ма самиъна би ҳаза фи-л-миллати-л-ахирати ин ҳаза иллахтилақ. 7. А-унзила ъалайҳи-з-зикру мим байнина. Бал ҳум фи шакки-м мин зикри. Бал-л-ламма язуқу ъазаб. 8. Ам ъиндаҳум хазайну раҳмати Раббика-л-Ъазизи-л- Ваҳҳаб. 9. Ам лаҳум-м мулку-с-самавати ва-л-арзи ва ма байнаҳума. Фал яртақу фи-л-асбаб. 10. Ҷунду-м ма ҳуналика маҳзуму-м мина-л-аҳзаб. 11. Каззабат қаблаҳум қавму Нуҳи-в ва Ъаду-в ва Фиръавну зу-л автад.12. Ва Самуду ва қавму Лути-в ва асҳабу-л Айкаҳ. Улайка-л-аҳзаб. 13. Ин куллун илла каззаба-р русула фаҳаққа ъиқоб. 14. Ва ма янзуру ҳаулаи илла сайҳата-в ваҳидата-м ма лаҳа мин фавақ.15. Ва қолу Раббана ъаҷҷи-л лана қиттана қабла явми-л-ҳисаб. 16.
Исбир ъала ма яқулуна вазкур ъабдана Давуда за-л айди иннаҳу авваб. 17. Инна саххауна-л-ҷибала маъаҳу юсаббиҳна би-л-ъашиййи ва-л-ишроқ. 18. Ва-т-тайра маҳшуратан куллу-л лаҳу авваб.19. Ва шададна мулкаҳу ва атайнаҳу-л-ҳикмата ва фасла-л-хитоб. 20. Ва ҳал атака набау-л-хасми из тасаввару-л- миҳроб. 21. Из дахалу ъала Давуда фа фазиъа минҳум. Қолу ла тахаф. Хасмани бағо баъзуна ъала баъзин фаҳкум байнана би-л-ҳаққи ва ла туштит ваҳдина ила савай-с сирот. 22. Инна ҳаза ахи лаҳу тисъу-в ва тисъуна наъҷата-в ва лия наъҷату-в ваҳидатун фа қола акфилниҳа ва ъаззани фи-л-хитоб. 23. Қола лақад заламака би суали наъҷатика ила ниъаҷиҳ. Ва инна касира-м мина-л-хулатои ла ябғи баъзуҳум ъала баъзин илла-л-лазина аману ва ъамилу-с-солиҳати ва қалилу-м ма ҳум. Ва занна Давуду аннама фатаннаҳу фастағфара Раббаҳу ва харра рдкиъа-в ва анаб. 24. Фа ғафауна лаҳу залик. Ва инна лаҳу ъиндана ла зулфа ва ҳусна мааб. 25. Йа Давуду инна ҷаъалнака халифатан фи-л-арзи фаҳкум байна-н-наси би-л-ҳаққи ва ла таттабиъи-л-ҳава фа юзиллака ъан сабилиллаҳ. Инна-л-лазина язиллуна ъан сабилиллаҳи лаҳум ъазабун шадидум би ма насу явма-л-ҳисаб. 26.
Ва ма халақна-с-самаа ва-л-арза ва ма байнаҳума батила. Залика занну-л-лазина кафару. Фа вайлу-л лил лазина кафару мина-н-нар. 27. Ам наҷъалу-л лазина аману ва ъамилу-с-солиҳати ка-л-муфсидина фи-л-арзи ам на ҷъалу-л-муттақина ка-л-фуҷҷар. 28. Китабун анзалнаҳу илайка мубараку-л ли яддаббару айтиҳи ва ли ятазаккара улу-л-албаб. 29. Ва ваҳабна ли Давуда Сулайман. Ниъма-л-ъабду иннаҳу авваб. 30. Из ъуриза ъалайҳи би-л-ъашиййи-с софинату-л-ҷийад. 31. Фа қола инни аҳбабту ҳубба-л хайри ъан зикри Рабби ҳатта таварат би-л-ҳиҷаб. 32. Руддуҳа ъалайй. Фа тафиқа масҳам би-с-суқи ва-л-аънақ. 33. Ва лақад фатанна Сулаймана ва алқайна ъала курсиййиҳи ҷасадан сумма анаб. 34. Қола Раббиғфирли ва ҳаб ли мулка-л ла ямбағй ли аҳади-м мим баъди. Иннака анта-л-Ваҳҳаб. 35. Фа саххауна лаҳу-р-риҳа таҷри би амриҳи рухоан ҳайсу асоб. 36. Ва-ш-шайатина кулла баннай-в ва ғаввас. 37. Ва ахарина муқарранина фи-л-асфад. 38. Ҳаза ъатоуна фамнун ав амсик би ғайри ҳисаб. 39. Ва инна лаҳу ъиндана ла зулфа ва ҳусна мааб. 40. Вазкур ъабдана Аййуба из нада Раббаҳу анни массания-ш-шайтону би нусби-в ва ъазаб. 41. Уркуз би риҷлик. Ҳаза муғтасалум бариду-в ва шароб. 42.
Ва ваҳабна лаҳу аҳлаҳу ва мислаҳум-м маъаҳум раҳмата-м минна ва зикро ли ули-л албаб.43. Ва хуз би ядика зиғсан фазриб биҳи ва ла таҳнас. Инна ваҷаднаҳу собиро. Ниъма-л ъабду иннаҳу авваб. 44. Вазкур ъибадана Иброҳима ва Исҳақа ва Яъқуба ули-л-айди ва-л абсор.45. Инна ахласнаҳум би ҳалисатин зикра-д дар. 46. Ва иннаҳум ъиндана ламина-л мустафайна-л-ахйар. 47. Вазкур Исмаъила ва-л Ясаъа ва Залкифли ва куллу-м мина-л-ахйар. 48.
Ҳаза зикр. Ва инна лил муттақина ла ҳусна мааб. 49. Ҷаннати ъаони-м муфаттаҳата-л лаҳуму-л-абваб.50. Муттакиина фиҳа ядъуна фиҳа би факиҳатин касирати-в ва шароб.51 .Ва ъиндаҳум қосироту-т-тарфи атроб. 52. Ҳаза ма туъадуна ли явми-л-ҳисаб. 53. Инна ҳаза ла ризқуна ма лаҳу мин-н-нафад. 54. Ҳаза. Ва инна ли-т-тоғина ла шарра мааб. 55. Ҷаҳаннама яславнаҳа фа биъса-л-миҳад.56. Ҳаза фал язуқуҳу ҳамиму-в ва аассақ. 57. Ва ахару мин шаклиҳи азваҷ. 58. Ҳаза фавҷу-м муқтаҳиму-м маъакум ла марҳабам биҳим. Иннаҳум солу-н-нар. 59. Қолу бал антум ла марҳабам бикум. Антум қаддамтумуҳу лана фа биъса-л-қарор.60. Қолу Раббана ман қаддама лана ҳаза фа зидҳу ъазабан зиъфан фи-н-нар. 61.
Ва қолу ма лана ла наро риҷалан кунна наъуддуҳум-м мина-л-ашрор. 62. Аттахазнаҳум сихриййан ам зағат ъанҳуму-л-абсор. 63. Инна залика ла ҳаққун тахосуму аҳли-н-нар. 64. Қул иннама ана мунзир. Ва ма мин илаҳин иллаллоҳу-л-Ваҳиду-л-Қаҳҳар. 65. Раббу-с самавати ва-л-арзи ва ма байнаҳума-л-Ъазизу-л- Ғаффар.66. Қул ҳува набаун Ъазим. 67. Антум ъанҳу муъризун. 68. Ма кана лия мин ъилмим би-л-малай-л аъла из яхтасимун. 69. Ий йуҳа илайя илла аннама ана назиру-м-мубин. 70. Из қола Раббука лил малайкати инни ҳалиқум башарам мин тин. 71. Фа иза саввайтуҳу ва нафахту фиҳи ми-р-руҳи фақаъу лаҳу саҷидин. 72. Фа саҷада-л-малайкату куллуҳум аҷмаъун. 73. Илла Иблисастакбара ва кана мина-л-кафирин. 74. Қола йа Иблису ма манаъака ан тасҷуда ли ма халақту би ядайй. Астакбарта ам кунта мина-л-ъалин. 75. Қола ана хайру-м минҳу халақтанй мин-н-нари-в ва халақтаҳу мин тин.76. Қола фахруҷ минҳа фа иннака раҷим.77. Ва инна ъалайка лаънати ила явми-д-дин.78. Қола Рабби фа анзиуни ила явми юбъасун.79. Қола фа иннака мина-л-мунзарин. 80. Ила явми-л-вақти-л маълум. 81. Қола фа би ъиззатика ла уғвияннаҳум аҷмаъин. 82. Илла ъибадака минҳуму-л-мухласин. 83.
Қола фа-л-ҳаққу ва-л-ҳаққа ақул. 84. Ла амлаанна Ҷаҳаннама минка ва мим ман табиъака минҳум аҷмаъин. 85. Қул ма ас-алукум ъалайҳи мин аҷри-в ва ма ана мина-л-мутакаллифин. 86. Ин ҳува илла зикру-л лил ъаламин. 87. Ва ла таъламунна набааҳу баъда ҳин. 88.

Сураи СОД бо хати арабӣ

38|1|بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ ص وَالقُرءانِ ذِى الذِّكرِ

38|2|بَلِ الَّذينَ كَفَروا فى عِزَّةٍ وَشِقاقٍ

38|3|كَم أَهلَكنا مِن قَبلِهِم مِن قَرنٍ فَنادَوا وَلاتَ حينَ مَناصٍ

38|4|وَعَجِبوا أَن جاءَهُم مُنذِرٌ مِنهُم وَقالَ الكٰفِرونَ هٰذا سٰحِرٌ كَذّابٌ

38|5|أَجَعَلَ الءالِهَةَ إِلٰهًا وٰحِدًا إِنَّ هٰذا لَشَيءٌ عُجابٌ

38|6|وَانطَلَقَ المَلَأُ مِنهُم أَنِ امشوا وَاصبِروا عَلىٰ ءالِهَتِكُم إِنَّ هٰذا لَشَيءٌ يُرادُ

38|7|ما سَمِعنا بِهٰذا فِى المِلَّةِ الءاخِرَةِ إِن هٰذا إِلَّا اختِلٰقٌ

38|8|أَءُنزِلَ عَلَيهِ الذِّكرُ مِن بَينِنا بَل هُم فى شَكٍّ مِن ذِكرى بَل لَمّا يَذوقوا عَذابِ

38|9|أَم عِندَهُم خَزائِنُ رَحمَةِ رَبِّكَ العَزيزِ الوَهّابِ

38|10|أَم لَهُم مُلكُ السَّمٰوٰتِ وَالأَرضِ وَما بَينَهُما فَليَرتَقوا فِى الأَسبٰبِ

38|11|جُندٌ ما هُنالِكَ مَهزومٌ مِنَ الأَحزابِ

38|12|كَذَّبَت قَبلَهُم قَومُ نوحٍ وَعادٌ وَفِرعَونُ ذُو الأَوتادِ

38|13|وَثَمودُ وَقَومُ لوطٍ وَأَصحٰبُ لـَٔيكَةِ أُولٰئِكَ الأَحزابُ

38|14|إِن كُلٌّ إِلّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقابِ

38|15|وَما يَنظُرُ هٰؤُلاءِ إِلّا صَيحَةً وٰحِدَةً ما لَها مِن فَواقٍ

38|16|وَقالوا رَبَّنا عَجِّل لَنا قِطَّنا قَبلَ يَومِ الحِسابِ

38|17|اصبِر عَلىٰ ما يَقولونَ وَاذكُر عَبدَنا داوۥدَ ذَا الأَيدِ إِنَّهُ أَوّابٌ

38|18|إِنّا سَخَّرنَا الجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحنَ بِالعَشِىِّ وَالإِشراقِ

38|19|وَالطَّيرَ مَحشورَةً كُلٌّ لَهُ أَوّابٌ

38|20|وَشَدَدنا مُلكَهُ وَءاتَينٰهُ الحِكمَةَ وَفَصلَ الخِطابِ

38|21|وَهَل أَتىٰكَ نَبَؤُا۟ الخَصمِ إِذ تَسَوَّرُوا المِحرابَ

38|22|إِذ دَخَلوا عَلىٰ داوۥدَ فَفَزِعَ مِنهُم قالوا لا تَخَف خَصمانِ بَغىٰ بَعضُنا عَلىٰ بَعضٍ فَاحكُم بَينَنا بِالحَقِّ وَلا تُشطِط وَاهدِنا إِلىٰ سَواءِ الصِّرٰطِ

38|23|إِنَّ هٰذا أَخى لَهُ تِسعٌ وَتِسعونَ نَعجَةً وَلِىَ نَعجَةٌ وٰحِدَةٌ فَقالَ أَكفِلنيها وَعَزَّنى فِى الخِطابِ

38|24|قالَ لَقَد ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَعجَتِكَ إِلىٰ نِعاجِهِ وَإِنَّ كَثيرًا مِنَ الخُلَطاءِ لَيَبغى بَعضُهُم عَلىٰ بَعضٍ إِلَّا الَّذينَ ءامَنوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَليلٌ ما هُم وَظَنَّ داوۥدُ أَنَّما فَتَنّٰهُ فَاستَغفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكِعًا وَأَنابَ

38|25|فَغَفَرنا لَهُ ذٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنا لَزُلفىٰ وَحُسنَ مَـٔابٍ

38|26|يٰداوۥدُ إِنّا جَعَلنٰكَ خَليفَةً فِى الأَرضِ فَاحكُم بَينَ النّاسِ بِالحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الهَوىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذينَ يَضِلّونَ عَن سَبيلِ اللَّهِ لَهُم عَذابٌ شَديدٌ بِما نَسوا يَومَ الحِسابِ

38|27|وَما خَلَقنَا السَّماءَ وَالأَرضَ وَما بَينَهُما بٰطِلًا ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذينَ كَفَروا فَوَيلٌ لِلَّذينَ كَفَروا مِنَ النّارِ

38|28|أَم نَجعَلُ الَّذينَ ءامَنوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالمُفسِدينَ فِى الأَرضِ أَم نَجعَلُ المُتَّقينَ كَالفُجّارِ

38|29|كِتٰبٌ أَنزَلنٰهُ إِلَيكَ مُبٰرَكٌ لِيَدَّبَّروا ءايٰتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الأَلبٰبِ

38|30|وَوَهَبنا لِداوۥدَ سُلَيمٰنَ نِعمَ العَبدُ إِنَّهُ أَوّابٌ

38|31|إِذ عُرِضَ عَلَيهِ بِالعَشِىِّ الصّٰفِنٰتُ الجِيادُ

38|32|فَقالَ إِنّى أَحبَبتُ حُبَّ الخَيرِ عَن ذِكرِ رَبّى حَتّىٰ تَوارَت بِالحِجابِ

38|33|رُدّوها عَلَىَّ فَطَفِقَ مَسحًا بِالسّوقِ وَالأَعناقِ

38|34|وَلَقَد فَتَنّا سُلَيمٰنَ وَأَلقَينا عَلىٰ كُرسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنابَ

38|35|قالَ رَبِّ اغفِر لى وَهَب لى مُلكًا لا يَنبَغى لِأَحَدٍ مِن بَعدى إِنَّكَ أَنتَ الوَهّابُ

38|36|فَسَخَّرنا لَهُ الرّيحَ تَجرى بِأَمرِهِ رُخاءً حَيثُ أَصابَ

38|37|وَالشَّيٰطينَ كُلَّ بَنّاءٍ وَغَوّاصٍ

38|38|وَءاخَرينَ مُقَرَّنينَ فِى الأَصفادِ

38|39|هٰذا عَطاؤُنا فَامنُن أَو أَمسِك بِغَيرِ حِسابٍ

38|40|وَإِنَّ لَهُ عِندَنا لَزُلفىٰ وَحُسنَ مَـٔابٍ

38|41|وَاذكُر عَبدَنا أَيّوبَ إِذ نادىٰ رَبَّهُ أَنّى مَسَّنِىَ الشَّيطٰنُ بِنُصبٍ وَعَذابٍ

38|42|اركُض بِرِجلِكَ هٰذا مُغتَسَلٌ بارِدٌ وَشَرابٌ

38|43|وَوَهَبنا لَهُ أَهلَهُ وَمِثلَهُم مَعَهُم رَحمَةً مِنّا وَذِكرىٰ لِأُولِى الأَلبٰبِ

38|44|وَخُذ بِيَدِكَ ضِغثًا فَاضرِب بِهِ وَلا تَحنَث إِنّا وَجَدنٰهُ صابِرًا نِعمَ العَبدُ إِنَّهُ أَوّابٌ

38|45|وَاذكُر عِبٰدَنا إِبرٰهيمَ وَإِسحٰقَ وَيَعقوبَ أُولِى الأَيدى وَالأَبصٰرِ

38|46|إِنّا أَخلَصنٰهُم بِخالِصَةٍ ذِكرَى الدّارِ

38|47|وَإِنَّهُم عِندَنا لَمِنَ المُصطَفَينَ الأَخيارِ

38|48|وَاذكُر إِسمٰعيلَ وَاليَسَعَ وَذَا الكِفلِ وَكُلٌّ مِنَ الأَخيارِ

38|49|هٰذا ذِكرٌ وَإِنَّ لِلمُتَّقينَ لَحُسنَ مَـٔابٍ

38|50|جَنّٰتِ عَدنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأَبوٰبُ

38|51|مُتَّكِـٔينَ فيها يَدعونَ فيها بِفٰكِهَةٍ كَثيرَةٍ وَشَرابٍ

38|52|وَعِندَهُم قٰصِرٰتُ الطَّرفِ أَترابٌ

38|53|هٰذا ما توعَدونَ لِيَومِ الحِسابِ

38|54|إِنَّ هٰذا لَرِزقُنا ما لَهُ مِن نَفادٍ

38|55|هٰذا وَإِنَّ لِلطّٰغينَ لَشَرَّ مَـٔابٍ

38|56|جَهَنَّمَ يَصلَونَها فَبِئسَ المِهادُ

38|57|هٰذا فَليَذوقوهُ حَميمٌ وَغَسّاقٌ

38|58|وَءاخَرُ مِن شَكلِهِ أَزوٰجٌ

38|59|هٰذا فَوجٌ مُقتَحِمٌ مَعَكُم لا مَرحَبًا بِهِم إِنَّهُم صالُوا النّارِ

38|60|قالوا بَل أَنتُم لا مَرحَبًا بِكُم أَنتُم قَدَّمتُموهُ لَنا فَبِئسَ القَرارُ

38|61|قالوا رَبَّنا مَن قَدَّمَ لَنا هٰذا فَزِدهُ عَذابًا ضِعفًا فِى النّارِ

38|62|وَقالوا ما لَنا لا نَرىٰ رِجالًا كُنّا نَعُدُّهُم مِنَ الأَشرارِ

38|63|أَتَّخَذنٰهُم سِخرِيًّا أَم زاغَت عَنهُمُ الأَبصٰرُ

38|64|إِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهلِ النّارِ

38|65|قُل إِنَّما أَنا۠ مُنذِرٌ وَما مِن إِلٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الوٰحِدُ القَهّارُ

38|66|رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالأَرضِ وَما بَينَهُمَا العَزيزُ الغَفّٰرُ

38|67|قُل هُوَ نَبَؤٌا۟ عَظيمٌ

38|68|أَنتُم عَنهُ مُعرِضونَ

38|69|ما كانَ لِىَ مِن عِلمٍ بِالمَلَإِ الأَعلىٰ إِذ يَختَصِمونَ

38|70|إِن يوحىٰ إِلَىَّ إِلّا أَنَّما أَنا۠ نَذيرٌ مُبينٌ

38|71|إِذ قالَ رَبُّكَ لِلمَلٰئِكَةِ إِنّى خٰلِقٌ بَشَرًا مِن طينٍ

38|72|فَإِذا سَوَّيتُهُ وَنَفَختُ فيهِ مِن روحى فَقَعوا لَهُ سٰجِدينَ

38|73|فَسَجَدَ المَلٰئِكَةُ كُلُّهُم أَجمَعونَ

38|74|إِلّا إِبليسَ استَكبَرَ وَكانَ مِنَ الكٰفِرينَ

38|75|قالَ يٰإِبليسُ ما مَنَعَكَ أَن تَسجُدَ لِما خَلَقتُ بِيَدَىَّ أَستَكبَرتَ أَم كُنتَ مِنَ العالينَ

38|76|قالَ أَنا۠ خَيرٌ مِنهُ خَلَقتَنى مِن نارٍ وَخَلَقتَهُ مِن طينٍ

38|77|قالَ فَاخرُج مِنها فَإِنَّكَ رَجيمٌ

38|78|وَإِنَّ عَلَيكَ لَعنَتى إِلىٰ يَومِ الدّينِ

38|79|قالَ رَبِّ فَأَنظِرنى إِلىٰ يَومِ يُبعَثونَ

38|80|قالَ فَإِنَّكَ مِنَ المُنظَرينَ

38|81|إِلىٰ يَومِ الوَقتِ المَعلومِ

38|82|قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغوِيَنَّهُم أَجمَعينَ

38|83|إِلّا عِبادَكَ مِنهُمُ المُخلَصينَ

38|84|قالَ فَالحَقُّ وَالحَقَّ أَقولُ

38|85|لَأَملَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنهُم أَجمَعينَ

38|86|قُل ما أَسـَٔلُكُم عَلَيهِ مِن أَجرٍ وَما أَنا۠ مِنَ المُتَكَلِّفينَ

38|87|إِن هُوَ إِلّا ذِكرٌ لِلعٰلَمينَ

38|88|وَلَتَعلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعدَ حينٍ

1 2Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *