Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи ЗУМАР

СУРАТУ-З-ЗУМАР бо хати кирили
(75 ояҳ) (Сураи 39)

Бисмиллаҳу-р-Раҳмани-р-Раҳим.
Танзилу-л-китаби миналлоҳи-л-Ъазизи-л-Ҳаким. 1. Инна анзална илайка-л-китаба би-л-ҳаққи фаъбудиллаҳа мухлиса-л лаҳу-д-дин. 2. Ала лиллаҳи-д-дину-л холис. Ва-л-лазинаттахазу мин дуниҳи авлийаа ма наъбудуҳум илла ли юқаррибуна илаллоҳи зулфа инналлоҳа яҳкуму байнаҳум фи ма ҳум фиҳц яхталифун. Инналлоҳа ла яҳди ман ҳува казибун каффар. 3. Лав арбдаллоҳу ай яттахиза валада-л ластафа мим ма яхлуқу ма яшаъ. Субҳанаҳ. Ҳуваллоҳу-л-Ваҳиду-л-Қаҳҳар.4. Халақа-с самавати ва-л-арза би-л-ҳаққи юкаввиру-л-лайла ъала-н-наҳари ва юкаввиру-н-наҳара ъала-л-лайл. Ва саххара-ш-шамса ва-л-қамар. Куллу-й яҷри ли аҷали-м мусамма. Ала Ҳува-л-Ъазизу-л-Ғаффар. 5.
Халақакум-м мин-н-нафси-в ваҳидатин сумма ҷаъала минҳа завҷаҳа ва анзала лакум-м мина-л-анъами саманията азваҷ. Яхлуқукум фи бутуни уммаҳатикум халқа-м мим баъди халқин фи зулуматин салас. Заликумуллоҳу Раббукум лаҳу-л-мулк. Ла илаҳа илла Ҳу. Фа анна тусрафун. 6. Ин такфуру фа инналлоҳа ғанийюн ъанкум. Ва ла ярзо ли ъибадиҳи-л-куфр. Ва ин ташкуру ярзаҳу лакум. Ва ла тазиру вазирату-в визра ухро. Сумма ила Раббикум-м марҷиъукум фа юнаббиукум би ма кунтум таъмалун. Иннаҳу Ъалимум би зати-с-судур.7. Ва иза масса-л-инсана зуррун даъа Раббаҳу мунибан илайҳи сумма иза хаввалаҳу ниъмата-м минҳу насия ма кана ядъу илайҳи мин қаблу ва ҷаъала лиллаҳи андада-л ли юзилла ъан сабилиҳ. Қул таматтаъ би куфрика қалила. Иннака мин асҳаби-н-нар. 8. Ам ман ҳува қонитун анаа-л-лайли саҷида-в ва қоима-й яҳзару-л ахирата ва ярҷу раҳмата Раббиҳ. Қул ҳал ястави-л лазина яъламуна ва-л-лазина ла яъламун. Иннама ятазаккару улу-л-албаб. 9. Қул йа ъибади-л-лазина аману-т-тақу Раббакум. Лил лазина аҳсану фи ҳазиҳи-д-дунйа ҳасанаҳ. Ва арзуллоҳи васиъаҳ. Иннама юваффа-с-собиру на аҷааҳум би ғайри ҳисаб. 10.
Қул инни умирту ан аъбудаллоҳа мухлиса-л лаҳу-д дин. 11. Ва умирту ли ан акуна аввала-л-муслимин. 12. Қул инни ахофу ин ъасайту Рабби ъазаба явмин Ъазим. 13. Қулиллаҳа аъбуду мухлиса-л лаҳу дини.14.Фаъбуду ма шиътум-м мин дуниҳ. Қул инна-л хосирина-л-лазина хасиру анфусаҳум ва аҳлиҳим явма-л-қийамаҳ. Ала залика ҳува-л-хусрону-л-мубин. 15. Лаҳум-м мин фавқиҳим зулалу-м мина-н-нари ва мин таҳтиҳим зулал. Залика юхаввифуллоҳу биҳи ъибадаҳ. Йа ъибади фаттақун. 16. Ва-л лазинаҷтанабу-т-тоғута ай яъбудуҳа ва анабу илаллоҳи лаҳуму-л-бушро. Фа башшир ъибад. 17. Ал- лазина ястамиъуна-л-қавла фа яттабиъуна аҳсанаҳ. Улайка-л-лазина ҳадаҳумуллоҳ. Ва улайка ҳум улу-л-албаб. 18. А-фа ман ҳаққа ъалайҳи калимату-л-ъазаби а-фа анта тунқизу ман фи-н-нар. 19. Лакини-л-лазина-т-тақав Раббаҳум лаҳум ғурафу-м мин фавқиҳа ғурафу-м мабнийятун таҷри мин таҳтиҳа-л-анҳар. Ваъдаллоҳ. Ла юхлифуллоҳу-л миъад. 20. Алам тара анналлоҳа анзала мина-с самаи маан фа салакаҳу янабиъа фи-л-арзи сумма юхриҷу биҳи заръа-м мухталифан алвануҳу сумма яҳиҷу фа тароҳу мусфарран сумма яҷъалуҳу хутдма. Инна фи залика ла зикро ли ули-л-албаб. 21.
А-фаман шараҳаллоҳу садраҳу лил ислами фа ҳува ъала нури-м ми-р-Раббиҳ. Фа вайлу-л лил қосияти қулубуҳум-м мин зикриллаҳ. Улайка фи залали-м мубин. 22. Аллоҳу наззала аҳсана-л ҳадиси китаба-м муташабиҳа-м масания тақшаъирру минҳу ҷулуду-л-лазина яхшавна Раббаҳум сумма талину ҷулудуҳум ва қулубуҳум ила зикриллаҳ. Залика ҳудаллоҳи яҳди биҳи ма-й яшаъ. Ва ма-й юзлилиллаҳу фа ма лаҳу мин ҳад. 23. А-фа май яттақи би ваҷҳиҳи суа-л-ъазаби явма-л қийамаҳ. Ва қила ли-з-золимина зуқу ма кунтум таксибун. 24. Каззаба-л-лазина мин қаблиҳим фа атаҳуму-л-ъазабу мин ҳайсу ла яшъурун. 25. Фа азақаҳумуллоҳу-л хизя фи-л-ҳайати-д-дунйа. Ва ла ъазабу-л-ахирати акбар. Лав кану яъламун. 26. Ва лақад зарабна ли-н-наси фи ҳаза-л-Қур-ани мин кулли масали-л лаъаллаҳум ятазаккарун. 27. Қур-анан ъарабиййан ғайра зи ъиваҷи-л лаъаллаҳум яттақун. 28. Зарабаллоҳу масала-р-ра ҷулан фиҳи шуракау муташакисуна ва раҷулан салама-л ли раҷулин ҳал яставийани масала. Ал-ҳамду лиллаҳ. Бал аксаруҳум ла яъламун. 29. Иннака маййиту-в ва иннаҳум-м маййитун. 30. Сумма иннакум явма-л қийамати ъинда Раббикум тахтасимун. 31.
Фа ман азламу мим ман казаба ъалаллоҳи ва каззаба би-с-сидқи из ҷааҳ. А-лайса фи Ҷаҳаннама масва-л лил кафирин. 32. Ва-л-лази ҷаа би-с-сидқи ва саддақа биҳи улайка ҳуму-л-муттақун. 33. Лаҳум-м ма яшауна ъинда Раббиҳим. Залика ҷазау-л-муҳсинин.34. Ли юкаффираллоҳу ъанҳум асваа-л-лази ъамилу ва яҷзияҳум аҷааҳум би аҳсани-л-лази кану яъмалун. 35. А-лайсаллоҳу би кафин ъабдаҳ. Ва юхаввифунака би-л-лазина мин дуниҳ. Ва ма-и юзлилиллаҳу фа ма лаҳу мин ҳад. 36. Ва ма-й яҳдиллаҳу фа ма лаҳу мим музилл. А-лайсаллоҳу би Ъазизин Зинтиқом.37. Ва лайн саалтаҳум-м ман халақа-с-самавати ва-л-арза ла яқулунналлоҳ. Қул а-фа раайтум-м ма тадъуна мин дуниллаҳи ин ароданияллоҳу би зуррин ҳал ҳунна кашифату зурриҳи ав ародани би раҳматин ҳал ҳунна мумсикату раҳматиҳ. Қул ҳасбияллоҳ. Ъалайҳи ятаваккалу-л мутаваккилун. 38. Қул йа қавмиъмалу ъала маканатикум инни ъамил. Фа савфа таъламун. 39. Ма-й яътиҳи ъазабу-й юхзиҳи ва яҳиллу ъалайҳи ъазабу-м муқим. 40.
Инна анзална ъалайка-л-китаба ли-н-наси би-л-ҳаққ. Фа маниҳтада фа ли нафсиҳ. Ва ман залла фа иннама язиллу ъалайҳа. Ва ма анта ъалайҳим би вакил. 41. Аллоҳу ятаваффа-л-анфуса ҳина мавтиҳа ва-л-лати лам тамут фи манамиҳа. Фа юмсику-л лати қазд ъалайҳа-л-мавта ва юрсилу-л-ухро ила аҷали-м мусамма. Инна фи залика ла айати-л ли қавми-и ятафаккарун. 42. Ам-иттахазу мин дуниллаҳи шуфаъаъ. Қул а-ва лав кану ла ямликуна шай-ав ва ла яъқилун. 43. Қул-л-лиллаҳр-ш- шафаъату ҷамиъа. Лаҳу мулку-с-самавати ва-л-арзи сумма илайҳи турҷаъун. 44. Ва иза зукираллоҳу ваҳдаҳушмааззат қулубу-л-лазина ла юъминуна би-л ахираҳ. Ва иза зукира-л-лазина мин дуниҳи иза ҳум ястабширун. 45. Қулиллаҳумма Фатира-с-самавати ва-л-арзи Ъалима-л-ғайби ва-ш-шаҳадати Анта таҳкуму байна ъибадика фи ма кану фиҳи яхталифун. 46. Ва лав анна лил лазина заламу ма фи-л-арзи ҷамиъа-в ва мислаҳу маъаҳу лафтадав биҳи мин суи-л-ъазаби явма-л-қийамаҳ Ва бада лаҳум-м миналлоҳи ма лам якуну яҳтасибун. 47.
Ва бада лаҳум саййиату ма касабу ва ҳақа биҳим-м ма кану биҳи ястаҳзиун. 48. Фа иза масса-л-инсана зуррун даъана сумма иза хаввалнаҳу ниъмата-м минна қола иннама утитуҳу ъала ъилм. Бал ҳия фитнату-в ва лакинна аксараҳум ла яъламун. 49. Қад қола-л- лазина мин қаблиҳим фа ма ағна ъанҳум-м ма кану яксибун. 50. Фа асобаҳум саййиату ма касабу. Ва-л- лазина заламу мин ҳаулаи саюсибуҳум саййиату ма касабу ва ма ҳум би муъҷизин. 51. А-ва лам яъламу анналлоҳа ябсуту-р-ризқа ли ма-и яшау ва яқдир. Инна фи залика ла айати-л ли қавми-и юъминун.52. Қул йа ъибадия-л-лазина асрафу ъала анфусиҳим ла тақнату ми-р-раҳматиллаҳ. Инналлоҳа яғфиру-з-зунуба ҷамиъа. Иннаҳу Ҳува-л-Ғафуру-р-Раҳим. 53. Ва анибу ила Раббикум ва аслиму лаҳу мин қабли ай яътиякуму-л ъазабу сумма ла тунсарун. 54. Ва-т-табиъу аҳсана ма унзила илайкум-м ми-р-Раббикум-м мин қабли ай яътиякуму-л-ъазабу бағтата-в ва антум ла ташъурун. 55. Ан тақула нафсу-й йа ҳасрата ъала ма фарратту фи ҷамбиллаҳи ва ин кунту ла мина-с-сахирин. 56.
Ав тақула лав анналлоҳа ҳадани лакунту мина-л муттақин. 57. Ав тақула ҳина тара-л-ъазаба лав анна ли карратан фа акуна мина-л-муҳсинин. 58. Бала қад ҷаатка айати фа каззабта биҳа вастакбарта ва кунта мина-л-кафирин. 59. Ва явма-л қийамати тара-л-лазина казабу ъалаллоҳи вуҷуҳуҳум-м мусваддаҳ. А-лайса фи Ҷаҳаннама масва-л лил мутакаббирин. 60. Ва юнаҷҷиллаҳу-л лазинаттақав би мафазатиҳим ла ямассуҳуму-с- суу ва ла ҳум яҳзанун. 61. Аллоҳу Холиқу кулли шай-ив ва Ҳува ъала кулли шай-ив Вакил. 62. Лаҳу мақдлиду-с-самавати ва-л-арз. Ва-л-лазина кафару би айатиллаҳи улайка ҳуму-л-ҳасирун. 63. Қул а-фа ғайраллоҳи таъмурунни аъбуду айюҳа-л-ҷоҳилун. 64. Ва лақад уҳия илайка ва ила-л-лазина мин қаблика ла ин ашракта ла яҳбатанна ъамалука ва ла такунанна мина-л-ҳасирин. 65. Балиллаҳа фаъбуд ва кум мина-ш-шакирин. 66. Ва ма қадаруллоҳа ҳаққа қадриҳи ва-л-арзу ҷамиъан қабзатуҳу явма-л қийамати ва-с-самавату матвиййатум би яминиҳ. Субҳанаҳу ва таъала ъамма юшрикун. 67.
Ва нуфиха фи-с-сури фа саъиқа ман фи-с самавати ва ман фи-л-арзи илла ман шааллоҳ. Сумма нуфиха фиҳи ухро фа иза ҳум қийаму-й янзурун. 68. Ва ашрақати-л-арзу би нури Раббиҳа ва вузиъа-л-китабу ва ҷиа би-н-набиййина ва-ш-шуҳадаи ва қузия байнаҳум би-л-ҳаққи ва ҳум ла юзламун. 69. Ва вуффият куллу нафси-м ма ъамилат ва Ҳува аъламу би ма яфъалун. 70. Васиқа-л-лазина кафару ила Ҷаҳаннама зумаро. Ҳатта иза ҷауҳа футиҳат абвабуҳа ва қола лаҳум хазанатуҳа алам яътикум русулу-м минкум ятлуна ъалайкум айати Раббикум ва юнзирунакум лиқоа явмикум ҳаза. Қолу бала ва лакин ҳаққат калимату-л-ъазаби ъала-л-кафирин. 71. Қиладхулу абваба Ҷаҳаннама холидина фиҳа. Фа биъса масва-л мутакаббирин. 72. Васйқа-л-лазинаттақав Раббаҳум ила-л-Ҷаннати зумаро. Ҳатта иза ҷауҳа ва футиҳат абвабуҳа ва қола лаҳум хазанатуҳа саламун ъалайкум тибтум фадхулуҳа ҳалидин. 73. Ва қолу-л-ҳамду лиллаҳи-л-лази садақана ваъдаҳу ва аврасана-л-арза натабаввау мина-л-Ҷаннати ҳайсу нашаъ. Фа ниъма аҷру-л-ъамилин. 74.
Ва тара-л-малайката ҳаффина мин ҳавли-л-Ъарши юсаббиҳуна би ҳамди Раббиҳим. Ва қузия байнаҳум би-л ҳаққи ва қила-л-ҳамду лиллаҳи Рабби-л-ъаламин. 75.

Сураи ЗУМАР бо хати арабӣ

39|1|بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ تَنزيلُ الكِتٰبِ مِنَ اللَّهِ العَزيزِ الحَكيمِ

39|2|إِنّا أَنزَلنا إِلَيكَ الكِتٰبَ بِالحَقِّ فَاعبُدِ اللَّهَ مُخلِصًا لَهُ الدّينَ

39|3|أَلا لِلَّهِ الدّينُ الخالِصُ وَالَّذينَ اتَّخَذوا مِن دونِهِ أَولِياءَ ما نَعبُدُهُم إِلّا لِيُقَرِّبونا إِلَى اللَّهِ زُلفىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحكُمُ بَينَهُم فى ما هُم فيهِ يَختَلِفونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهدى مَن هُوَ كٰذِبٌ كَفّارٌ

39|4|لَو أَرادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصطَفىٰ مِمّا يَخلُقُ ما يَشاءُ سُبحٰنَهُ هُوَ اللَّهُ الوٰحِدُ القَهّارُ

39|5|خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالأَرضَ بِالحَقِّ يُكَوِّرُ الَّيلَ عَلَى النَّهارِ وَيُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى الَّيلِ وَسَخَّرَ الشَّمسَ وَالقَمَرَ كُلٌّ يَجرى لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلا هُوَ العَزيزُ الغَفّٰرُ

39|6|خَلَقَكُم مِن نَفسٍ وٰحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنها زَوجَها وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ الأَنعٰمِ ثَمٰنِيَةَ أَزوٰجٍ يَخلُقُكُم فى بُطونِ أُمَّهٰتِكُم خَلقًا مِن بَعدِ خَلقٍ فى ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ذٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَهُ المُلكُ لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ فَأَنّىٰ تُصرَفونَ

39|7|إِن تَكفُروا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنكُم وَلا يَرضىٰ لِعِبادِهِ الكُفرَ وَإِن تَشكُروا يَرضَهُ لَكُم وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ أُخرىٰ ثُمَّ إِلىٰ رَبِّكُم مَرجِعُكُم فَيُنَبِّئُكُم بِما كُنتُم تَعمَلونَ إِنَّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدورِ

39|8|وَإِذا مَسَّ الإِنسٰنَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنيبًا إِلَيهِ ثُمَّ إِذا خَوَّلَهُ نِعمَةً مِنهُ نَسِىَ ما كانَ يَدعوا إِلَيهِ مِن قَبلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندادًا لِيُضِلَّ عَن سَبيلِهِ قُل تَمَتَّع بِكُفرِكَ قَليلًا إِنَّكَ مِن أَصحٰبِ النّارِ

39|9|أَمَّن هُوَ قٰنِتٌ ءاناءَ الَّيلِ ساجِدًا وَقائِمًا يَحذَرُ الءاخِرَةَ وَيَرجوا رَحمَةَ رَبِّهِ قُل هَل يَستَوِى الَّذينَ يَعلَمونَ وَالَّذينَ لا يَعلَمونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلبٰبِ

39|10|قُل يٰعِبادِ الَّذينَ ءامَنُوا اتَّقوا رَبَّكُم لِلَّذينَ أَحسَنوا فى هٰذِهِ الدُّنيا حَسَنَةٌ وَأَرضُ اللَّهِ وٰسِعَةٌ إِنَّما يُوَفَّى الصّٰبِرونَ أَجرَهُم بِغَيرِ حِسابٍ

39|11|قُل إِنّى أُمِرتُ أَن أَعبُدَ اللَّهَ مُخلِصًا لَهُ الدّينَ

39|12|وَأُمِرتُ لِأَن أَكونَ أَوَّلَ المُسلِمينَ

39|13|قُل إِنّى أَخافُ إِن عَصَيتُ رَبّى عَذابَ يَومٍ عَظيمٍ

39|14|قُلِ اللَّهَ أَعبُدُ مُخلِصًا لَهُ دينى

39|15|فَاعبُدوا ما شِئتُم مِن دونِهِ قُل إِنَّ الخٰسِرينَ الَّذينَ خَسِروا أَنفُسَهُم وَأَهليهِم يَومَ القِيٰمَةِ أَلا ذٰلِكَ هُوَ الخُسرانُ المُبينُ

39|16|لَهُم مِن فَوقِهِم ظُلَلٌ مِنَ النّارِ وَمِن تَحتِهِم ظُلَلٌ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبادَهُ يٰعِبادِ فَاتَّقونِ

39|17|وَالَّذينَ اجتَنَبُوا الطّٰغوتَ أَن يَعبُدوها وَأَنابوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ البُشرىٰ فَبَشِّر عِبادِ

39|18|الَّذينَ يَستَمِعونَ القَولَ فَيَتَّبِعونَ أَحسَنَهُ أُولٰئِكَ الَّذينَ هَدىٰهُمُ اللَّهُ وَأُولٰئِكَ هُم أُولُوا الأَلبٰبِ

39|19|أَفَمَن حَقَّ عَلَيهِ كَلِمَةُ العَذابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِى النّارِ

39|20|لٰكِنِ الَّذينَ اتَّقَوا رَبَّهُم لَهُم غُرَفٌ مِن فَوقِها غُرَفٌ مَبنِيَّةٌ تَجرى مِن تَحتِهَا الأَنهٰرُ وَعدَ اللَّهِ لا يُخلِفُ اللَّهُ الميعادَ

39|21|أَلَم تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنٰبيعَ فِى الأَرضِ ثُمَّ يُخرِجُ بِهِ زَرعًا مُختَلِفًا أَلوٰنُهُ ثُمَّ يَهيجُ فَتَرىٰهُ مُصفَرًّا ثُمَّ يَجعَلُهُ حُطٰمًا إِنَّ فى ذٰلِكَ لَذِكرىٰ لِأُولِى الأَلبٰبِ

39|22|أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدرَهُ لِلإِسلٰمِ فَهُوَ عَلىٰ نورٍ مِن رَبِّهِ فَوَيلٌ لِلقٰسِيَةِ قُلوبُهُم مِن ذِكرِ اللَّهِ أُولٰئِكَ فى ضَلٰلٍ مُبينٍ

39|23|اللَّهُ نَزَّلَ أَحسَنَ الحَديثِ كِتٰبًا مُتَشٰبِهًا مَثانِىَ تَقشَعِرُّ مِنهُ جُلودُ الَّذينَ يَخشَونَ رَبَّهُم ثُمَّ تَلينُ جُلودُهُم وَقُلوبُهُم إِلىٰ ذِكرِ اللَّهِ ذٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهدى بِهِ مَن يَشاءُ وَمَن يُضلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِن هادٍ

39|24|أَفَمَن يَتَّقى بِوَجهِهِ سوءَ العَذابِ يَومَ القِيٰمَةِ وَقيلَ لِلظّٰلِمينَ ذوقوا ما كُنتُم تَكسِبونَ

39|25|كَذَّبَ الَّذينَ مِن قَبلِهِم فَأَتىٰهُمُ العَذابُ مِن حَيثُ لا يَشعُرونَ

39|26|فَأَذاقَهُمُ اللَّهُ الخِزىَ فِى الحَيوٰةِ الدُّنيا وَلَعَذابُ الءاخِرَةِ أَكبَرُ لَو كانوا يَعلَمونَ

39|27|وَلَقَد ضَرَبنا لِلنّاسِ فى هٰذَا القُرءانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُم يَتَذَكَّرونَ

39|28|قُرءانًا عَرَبِيًّا غَيرَ ذى عِوَجٍ لَعَلَّهُم يَتَّقونَ

39|29|ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فيهِ شُرَكاءُ مُتَشٰكِسونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَل يَستَوِيانِ مَثَلًا الحَمدُ لِلَّهِ بَل أَكثَرُهُم لا يَعلَمونَ

39|30|إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتونَ

39|31|ثُمَّ إِنَّكُم يَومَ القِيٰمَةِ عِندَ رَبِّكُم تَختَصِمونَ

39|32|فَمَن أَظلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدقِ إِذ جاءَهُ أَلَيسَ فى جَهَنَّمَ مَثوًى لِلكٰفِرينَ

39|33|وَالَّذى جاءَ بِالصِّدقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولٰئِكَ هُمُ المُتَّقونَ

39|34|لَهُم ما يَشاءونَ عِندَ رَبِّهِم ذٰلِكَ جَزاءُ المُحسِنينَ

39|35|لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنهُم أَسوَأَ الَّذى عَمِلوا وَيَجزِيَهُم أَجرَهُم بِأَحسَنِ الَّذى كانوا يَعمَلونَ

39|36|أَلَيسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبدَهُ وَيُخَوِّفونَكَ بِالَّذينَ مِن دونِهِ وَمَن يُضلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِن هادٍ

39|37|وَمَن يَهدِ اللَّهُ فَما لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيسَ اللَّهُ بِعَزيزٍ ذِى انتِقامٍ

39|38|وَلَئِن سَأَلتَهُم مَن خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالأَرضَ لَيَقولُنَّ اللَّهُ قُل أَفَرَءَيتُم ما تَدعونَ مِن دونِ اللَّهِ إِن أَرادَنِىَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَل هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهِ أَو أَرادَنى بِرَحمَةٍ هَل هُنَّ مُمسِكٰتُ رَحمَتِهِ قُل حَسبِىَ اللَّهُ عَلَيهِ يَتَوَكَّلُ المُتَوَكِّلونَ

39|39|قُل يٰقَومِ اعمَلوا عَلىٰ مَكانَتِكُم إِنّى عٰمِلٌ فَسَوفَ تَعلَمونَ

39|40|مَن يَأتيهِ عَذابٌ يُخزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيهِ عَذابٌ مُقيمٌ

39|41|إِنّا أَنزَلنا عَلَيكَ الكِتٰبَ لِلنّاسِ بِالحَقِّ فَمَنِ اهتَدىٰ فَلِنَفسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيها وَما أَنتَ عَلَيهِم بِوَكيلٍ

39|42|اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حينَ مَوتِها وَالَّتى لَم تَمُت فى مَنامِها فَيُمسِكُ الَّتى قَضىٰ عَلَيهَا المَوتَ وَيُرسِلُ الأُخرىٰ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فى ذٰلِكَ لَءايٰتٍ لِقَومٍ يَتَفَكَّرونَ

39|43|أَمِ اتَّخَذوا مِن دونِ اللَّهِ شُفَعاءَ قُل أَوَلَو كانوا لا يَملِكونَ شَيـًٔا وَلا يَعقِلونَ

39|44|قُل لِلَّهِ الشَّفٰعَةُ جَميعًا لَهُ مُلكُ السَّمٰوٰتِ وَالأَرضِ ثُمَّ إِلَيهِ تُرجَعونَ

39|45|وَإِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحدَهُ اشمَأَزَّت قُلوبُ الَّذينَ لا يُؤمِنونَ بِالءاخِرَةِ وَإِذا ذُكِرَ الَّذينَ مِن دونِهِ إِذا هُم يَستَبشِرونَ

39|46|قُلِ اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالأَرضِ عٰلِمَ الغَيبِ وَالشَّهٰدَةِ أَنتَ تَحكُمُ بَينَ عِبادِكَ فى ما كانوا فيهِ يَختَلِفونَ

39|47|وَلَو أَنَّ لِلَّذينَ ظَلَموا ما فِى الأَرضِ جَميعًا وَمِثلَهُ مَعَهُ لَافتَدَوا بِهِ مِن سوءِ العَذابِ يَومَ القِيٰمَةِ وَبَدا لَهُم مِنَ اللَّهِ ما لَم يَكونوا يَحتَسِبونَ

39|48|وَبَدا لَهُم سَيِّـٔاتُ ما كَسَبوا وَحاقَ بِهِم ما كانوا بِهِ يَستَهزِءونَ

39|49|فَإِذا مَسَّ الإِنسٰنَ ضُرٌّ دَعانا ثُمَّ إِذا خَوَّلنٰهُ نِعمَةً مِنّا قالَ إِنَّما أوتيتُهُ عَلىٰ عِلمٍ بَل هِىَ فِتنَةٌ وَلٰكِنَّ أَكثَرَهُم لا يَعلَمونَ

39|50|قَد قالَهَا الَّذينَ مِن قَبلِهِم فَما أَغنىٰ عَنهُم ما كانوا يَكسِبونَ

39|51|فَأَصابَهُم سَيِّـٔاتُ ما كَسَبوا وَالَّذينَ ظَلَموا مِن هٰؤُلاءِ سَيُصيبُهُم سَيِّـٔاتُ ما كَسَبوا وَما هُم بِمُعجِزينَ

39|52|أَوَلَم يَعلَموا أَنَّ اللَّهَ يَبسُطُ الرِّزقَ لِمَن يَشاءُ وَيَقدِرُ إِنَّ فى ذٰلِكَ لَءايٰتٍ لِقَومٍ يُؤمِنونَ

39|53|قُل يٰعِبادِىَ الَّذينَ أَسرَفوا عَلىٰ أَنفُسِهِم لا تَقنَطوا مِن رَحمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغفِرُ الذُّنوبَ جَميعًا إِنَّهُ هُوَ الغَفورُ الرَّحيمُ

39|54|وَأَنيبوا إِلىٰ رَبِّكُم وَأَسلِموا لَهُ مِن قَبلِ أَن يَأتِيَكُمُ العَذابُ ثُمَّ لا تُنصَرونَ

39|55|وَاتَّبِعوا أَحسَنَ ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن رَبِّكُم مِن قَبلِ أَن يَأتِيَكُمُ العَذابُ بَغتَةً وَأَنتُم لا تَشعُرونَ

39|56|أَن تَقولَ نَفسٌ يٰحَسرَتىٰ عَلىٰ ما فَرَّطتُ فى جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السّٰخِرينَ

39|57|أَو تَقولَ لَو أَنَّ اللَّهَ هَدىٰنى لَكُنتُ مِنَ المُتَّقينَ

39|58|أَو تَقولَ حينَ تَرَى العَذابَ لَو أَنَّ لى كَرَّةً فَأَكونَ مِنَ المُحسِنينَ

39|59|بَلىٰ قَد جاءَتكَ ءايٰتى فَكَذَّبتَ بِها وَاستَكبَرتَ وَكُنتَ مِنَ الكٰفِرينَ

39|60|وَيَومَ القِيٰمَةِ تَرَى الَّذينَ كَذَبوا عَلَى اللَّهِ وُجوهُهُم مُسوَدَّةٌ أَلَيسَ فى جَهَنَّمَ مَثوًى لِلمُتَكَبِّرينَ

39|61|وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذينَ اتَّقَوا بِمَفازَتِهِم لا يَمَسُّهُمُ السّوءُ وَلا هُم يَحزَنونَ

39|62|اللَّهُ خٰلِقُ كُلِّ شَيءٍ وَهُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ وَكيلٌ

39|63|لَهُ مَقاليدُ السَّمٰوٰتِ وَالأَرضِ وَالَّذينَ كَفَروا بِـٔايٰتِ اللَّهِ أُولٰئِكَ هُمُ الخٰسِرونَ

39|64|قُل أَفَغَيرَ اللَّهِ تَأمُرونّى أَعبُدُ أَيُّهَا الجٰهِلونَ

39|65|وَلَقَد أوحِىَ إِلَيكَ وَإِلَى الَّذينَ مِن قَبلِكَ لَئِن أَشرَكتَ لَيَحبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكونَنَّ مِنَ الخٰسِرينَ

39|66|بَلِ اللَّهَ فَاعبُد وَكُن مِنَ الشّٰكِرينَ

39|67|وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدرِهِ وَالأَرضُ جَميعًا قَبضَتُهُ يَومَ القِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطوِيّٰتٌ بِيَمينِهِ سُبحٰنَهُ وَتَعٰلىٰ عَمّا يُشرِكونَ

39|68|وَنُفِخَ فِى الصّورِ فَصَعِقَ مَن فِى السَّمٰوٰتِ وَمَن فِى الأَرضِ إِلّا مَن شاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فيهِ أُخرىٰ فَإِذا هُم قِيامٌ يَنظُرونَ

39|69|وَأَشرَقَتِ الأَرضُ بِنورِ رَبِّها وَوُضِعَ الكِتٰبُ وَجِا۟يءَ بِالنَّبِيّۦنَ وَالشُّهَداءِ وَقُضِىَ بَينَهُم بِالحَقِّ وَهُم لا يُظلَمونَ

39|70|وَوُفِّيَت كُلُّ نَفسٍ ما عَمِلَت وَهُوَ أَعلَمُ بِما يَفعَلونَ

39|71|وَسيقَ الَّذينَ كَفَروا إِلىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتّىٰ إِذا جاءوها فُتِحَت أَبوٰبُها وَقالَ لَهُم خَزَنَتُها أَلَم يَأتِكُم رُسُلٌ مِنكُم يَتلونَ عَلَيكُم ءايٰتِ رَبِّكُم وَيُنذِرونَكُم لِقاءَ يَومِكُم هٰذا قالوا بَلىٰ وَلٰكِن حَقَّت كَلِمَةُ العَذابِ عَلَى الكٰفِرينَ

39|72|قيلَ ادخُلوا أَبوٰبَ جَهَنَّمَ خٰلِدينَ فيها فَبِئسَ مَثوَى المُتَكَبِّرينَ

39|73|وَسيقَ الَّذينَ اتَّقَوا رَبَّهُم إِلَى الجَنَّةِ زُمَرًا حَتّىٰ إِذا جاءوها وَفُتِحَت أَبوٰبُها وَقالَ لَهُم خَزَنَتُها سَلٰمٌ عَلَيكُم طِبتُم فَادخُلوها خٰلِدينَ

39|74|وَقالُوا الحَمدُ لِلَّهِ الَّذى صَدَقَنا وَعدَهُ وَأَورَثَنَا الأَرضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الجَنَّةِ حَيثُ نَشاءُ فَنِعمَ أَجرُ العٰمِلينَ

39|75|وَتَرَى المَلٰئِكَةَ حافّينَ مِن حَولِ العَرشِ يُسَبِّحونَ بِحَمدِ رَبِّهِم وَقُضِىَ بَينَهُم بِالحَقِّ وَقيلَ الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العٰلَمينَ

1 2Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *