Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи Ғофир

СУРАТУ ҒОФИР бо хати кирили
(85 ояҳ) (Сураи 40)

Бисмиллаҳи-р-Раҳмани-р-Раҳим.
Ҳа, Мим. 1. Танзилу-л-китаби миналлоҳи-л- Ъазизи-л Ъалим. 2. Ғофири-з-замби ва қдбили-т-та в би шадиди-л-ъиқбби зи-т-тавли ла илаҳа илла Ҳува илайҳи-л-масир. 3. Ма юҷадилу фи айатиллаҳи илла-л лазина кафару фа ла яғрурка тақаллубуҳум фи-л билад.4. Каззабат қаблаҳум қавму Нуҳи-в ва-л аҳзабу мим баъдиҳим. Ва ҳаммат куллу умматим би расулиҳим ли яъхузуҳ Ва ҷадалу би-л-батили ли юдҳизу биҳи-л-ҳаққа фа ахазтуҳум. Фа кайфа кана ъиқоб. 5. Ва казалика ҳаққат калимату Раббика ъала-л лазина кафару аннаҳум асҳабу-н-нар. 6. Ал-лазина яҳмилуна-л-Ъарша ва ман ҳавлаҳу юсаббиҳуна би ҳамди Раббиҳим ва юъминуна биҳи ва ястағфируна лил лазина аману Раббана васиъта кулла шай-и-р раҳмата-в ва ъилман фағфир лил лазина табу ва-т-табаъу сабилака ва қиҳим ъазаба-л-Ҷаҳим. 7.
Раббана ва адхилҳум ҷаннати ъаднини-л-лати ваъаттаҳум ва ман салаҳа мин абайҳим ва азваҷиҳим ва зурриййатиҳим. Иннака анта-л Ъазизу-л-Ҳаким. 8. Ва қиҳиму-с-саййиат. Ва ман тақи-с-саййиати явмаизин фа қад Раҳимтаҳ. Ва залика ҳува-л-фавзу-л-Ъазим. 9. Инна-л-лазина кафару юнадавна ла мақтуллоҳи акбару мим мақтикум анфусакум из тудъавна ила-л-имани фа такфурун. 10. Қолу Раббана аматтанаснатайни ва аҳяйтанаснатайни фаътарафна бизунубина фа ҳал ила хуруҷи-м мин сабил. 11. Заликум би аннаҳу иза дуъияллоҳу ваҳдаҳу кафартум ва ий юшрак биҳи туъмину. Фа-л-ҳукму лиллаҳи-л-Ъалиййи-л-Кабир. 12. Ҳува-л-лази юрикум айтиҳи ва юназзилу лакум-м мина-с-самаи ризқо. Ва ма ятазаккару илла ма-й юниб. 13. Фадъуллоҳа мухлисина лаҳу-д-дина ва лав кариҳа-л-кафирун. 14. Рафиъу-д-дара ҷати Зу-л-Ъарши юлқи-р-руҳа мин амриҳи ъала ма-й яшау мин ъибадиҳи ли юнзира явма-т-талақ. 15. Явма ҳум баризун. Ла яхфа ъалаллоҳи минҳум шайъ. Ли мани-л мулку-л-явм. Лиллаҳи-л-Ваҳиди-л-Қаҳҳар. 16.
Ал явма туҷза куллу нафсим би ма касабат. Ла зулма-л-явм. Инналлоҳа сариъу-л-ҳисаб. 17. Ва анзирҳум явма-л-азифати изи-л-қулубу лада-л ҳанаҷири казимин. Ма ли-з-золимина мин ҳамими-в ва ла шафиъи-и ютоъ. 18. Яъламу хоината-л-аъюни ва ма тухфи-с-судур. 19. Валлоҳу яқзи би-л-ҳаққ. Ва-л- лазина ядъуна мин дуниҳи ла яқзуна би шайъ. Инналлоҳа Ҳува-с-Самиъу-л-Басир. 20. А-ва лам ясиру фи-л-арзи фа янзуру кайфа кана ъақибату-л- лазина кану мин қаблиҳим. Кану ҳум ашадда минҳум қуввата-в ва асаран фи-л-арзи фа ахазаҳумуллоҳу би зунубиҳим ва ма кана лаҳум-м миналлоҳи ми-в вақ. 21. Залика би аннаҳум канат таътиҳим русулуҳум би-л-баййинати фа кафару фа ахазаҳумуллоҳ. Иннаҳу Қавийюн Шадиду-л-ъиқоб. 22. Ва лақад арсална Муса би айатина ва султони-м мубин. 23. Ила Фиръавна ва Ҳамана ва Қоруна фа қолу саҳирун каззаб. 24. Фа ламма ҷааҳум би-л-ҳаққи мин ъиндина қолуқтулу абнаа-л-лазина аману маъаҳу вастаҳйу нисааҳум. Ва ма кайду-л-кафирина илла фи залал. 25.
Ва қола Фиръавну заруни ақтул Муса ва-л-ядъу Раббаҳ. Инни аҳафу ай юбаддила динакум ав ай юзҳира фи-л-арзи-л фасад. 26. Ва қола Муса инни ъузту би Рабби ва Раббикум-м мин кулли мутакаббири-л ла юъмину би явми-л-ҳисаб. 27. Ва қола раҷулу-м муъмину-м мин али Фиръавна яктуму иманаҳу атақтулуна раҷулан ай яқула Раббияллоҳу ва қад ҷаакум би-л-баййинати ми-р-Раббикум. Ва ий яку казибан фа ъалайҳи казибуҳ. Ва ий яку содиқа-й юсибкум баъзу-л-лази яъидукум. Инналлоҳа ла яҳди ман ҳува мусрифун каззаб. 28. Йа қавми лакуму-л мулку-л-явма здҳирина фи-л-арзи фа ма-й янсуруна мим баъсиллаҳи ин ҷаана. Қола Фиръавну ма урикум илла ма аро ва ма аҳдикум илла сабила-р-рашад. 29. Ва қола-л-лази амана йа қавми инни аҳафу ъалайкум-м мисла явми-л-аҳзаб. 30. Мисла даъби қавми Нуҳи-в ва Ъади-в-ва бзмуда ва-л-лазина мим баъдиҳим. Ва маллоҳу юриду зулма-л лил ъибад. 31. Ва йа қавми инни аҳафу ъалайкум явма-т-танад. 32. Явма туваллуна мудобирина ма лакум-м миналлоҳи мин ъасим. Ва ма-й юзлилиллаҳу фа ма лаҳу мин ҳад. 33.
Ва лақад ҷаакум Йусуфу мин қаблу би-л баййинати фа ма зилтум фи шакки-м мим ма ҷаакум биҳ. Ҳатта иза ҳалака қултум ла-й ябъасаллоҳу мим баъдиҳи расула. Казалика юзиллуллоҳу ман ҳува мусрифу-м муртаб. 34. Ал-лазина юҷадилуна фи айатиллаҳи би ғайри султонин атаҳум. Кабура мақтан ъиндаллоҳи ва ъинда-л-лазина аману. Казалика ятба ъуллоҳу ъала кулли қалби мутакаббирин ҷаббар. 35. Ва қола Фиръавну йа Ҳаманубни ли сарҳа-л лаъалли аблуғу-л-асбаб. 36. Асбаба-с-самавати фа атталиъа ила илаҳи Муса ва инни ла азуннуҳу казиба. Ва казалика зуййина ли Фиръавна суу ъамалиҳи ва судда ъани-с-сабил. Ва ма кайду Фиръавна илла фи табаб. 37. Ва қола-л- лази амана йа қавми-т-табиъуни аҳдикум сабила-р- рашад. 38. Йа қавми иннама ҳазиҳи-л-ҳайату-д дунйа матаъу-в ва инна-л-ахирата ҳия дару-л-қарор. 39. Ман ъамила саййиатан фа ла юҷза илла мислаҳа. Ва ман ъамила солиҳа-м мин закарин ав унса ва ҳува муъминун фа улайка ядхулуна-л Ҷанната юрзақуна фиҳа би ғайри ҳисаб. 40.
Ва йа қавми ма ли адъукум ила-н-наҷати ва тадъунани ила-н-нар. 41. Тадъунани ли акфура биллаҳи ва ушрика биҳи ма лайса ли биҳи ъилму-в ва ана адъукум ила-л-Ъазизи-л-Ғаффар. 42. Ла ҷарама аннама тадъунани илайҳи лайса лаҳу даъватун фи-д-дунйа ва ла фи-л-ахирати ва анна мараддана илаллоҳи ва анна-л-мусрифина хум асҳабу-н-нар. 43. Фа сатазкуруна ма ақулу лакум. Ва уфаввизу амри илаллоҳ. Инналлоҳа басирум би-л ъибад. 44. Фа вақоҳуллоҳу саййиати ма макару. Ва ҳақа би али Фиръавна суу-л-ъазаб. 45. Ан-нару юъразуна ъалайҳа ғудувва-в ва ъашиййа. Ва явма тақуму-с-саъату адхилу ала Фиръавна ашадда-л ъазаб. 46. Ва из ятаҳаҷҷуна фи-н-нари фа яқулу-з- зуъафау лил лазинастакбару инна кунна лакум табаъан фа ҳал антум-м муғнуна ъанна насибам мина-н-нар. 47. Қола-л-лазинастакбару инна куллун фиҳа инналлоҳа қад ҳакама байна-л-ъибад. 48. Ва қола-л-лазина фи-н-нари ли хазанати Ҷаҳаннамадъу Раббакум юхаффиф ъанна явма-м мина-л-ъазаб. 49.
Қолу а-ва лам таку таътикум русулукум би-л баййинат. Қолу бала. Қолу фадъу. Ва ма дуъау-л- кафирина илла фи залал. 50. Инна ланансуру русулана ва-л-лазина аману фи-л-ҳайати-д-дунйа ва явма яқуму-л-ашҳад. 51. Явма ла янфаъу-з-золимина маъзиратуҳум. Ва лаҳуму-л-лаънату ва лаҳум суу-д дар. 52. Ва лақад атайна Муса-л-ҳуда ва аврасна бани Исроила-л-китаб. 53. Ҳуда-в ва зикро ли улу-л-албаб. 54. Фасбир инна ваъдаллоҳи ҳаққу-в вастағфир лизамбика ва саббиҳ би ҳамди Раббика би-л-ъашиййи ва-л-ибкар. 55. Инна-л-лазина юҷадилуна фи айатиллаҳи би ғайри султонин атаҳум ин фи судуриҳим илла кибру-м ма ҳум би балиғиҳ. Фастаъиз биллаҳ. Иннаҳу Ҳува-с-Самиъу-л-Басир. 56. Ла халқу-с самавати ва-л-арзи акбару мин халқи-н-наси ва лакинна аксара-н-наси ла яъламун. 57. Ва ма ястави-л аъма ва-л-басиру ва-л-лазина аману ва ъамилу-с солиҳати ва ла-л-мусиъ. Қалила-м ма татазаккарун.58.
Инна-с-саъата ла атияту-л ла райба фиҳа ва лакинна аксара-н-наси ла юъминун. 59. Ва қола Раббукумудъунй астаҷиб лакум. Инна-л-лазина ястакбируна ъан ъибадати саядхулуна Ҷаҳаннама дахирин. 60. Аллоҳу-л-лази ҷаъала лакуму-л-лайла ли таскуну фиҳи ва-н-наҳара мубсиро. Инналлоҳа ла зу фазлин ъала-н-наси ва лакинна аксара-н-наси ла яшкурун. 61. Заликумуллоҳу Раббукум ҳалиқу кулли шай-ил ла илаҳа илла Ҳу. Фа анна туъфакун. 62. Казалика юъфаку-л-лазина кану би айатиллаҳи яҷҳадун.63. Аллоҳу-л-лази ҷаъала лакуму-л-арза қарора-в ва-с-самаа бинаа-в ва савваракум фа аҳсана суваракум ва разақакум-м мина-т-таййибат. Заликумуллоҳу Раббукум. Фа табаракаллоҳу Раббу-л-ъаламин. 64. Ҳува-л-Ҳайю ла илаҳа илла Ҳува фадъуҳу мухлисина лаҳу-д-дин. Ал-ҳамду лиллаҳи Рабби-л-ъаламин. 65. 0 Қул инни нуҳиту ъан аъбуда-л-лазина тадъуна мин дуниллаҳи ламма ҷаания-л-баййинату ми-р-Рабби ва умирту ан услима ли Рабби-л-ъаламин. 66.
Ҳува-л-лази халақакум-м мин туробин сумма мин-н нутфатин сумма мин ъалақатин сумма юхриҷукум тифлан сумма ли таблуғу ашуддакум сумма ли такуну шуйухо. Ва минкум-м ма-и ютаваффа мин қабл. Ва ли таблуғу аҷала-м мусамма-в ва лаъаллакум таъқилун. 67. Ҳува-л лази юҳйи ва юмит.Фа иза қазо амран фа иннама яқулу лаҳу кун фаякун. 68. Алам тара ила-л-лазина юҷадилуна фи айатиллаҳи анна юсрафун. 69. Ал-лазина каззабу би-л-китаби ва би ма арсална биҳи русулана. Фа савфа яъламун. 70. Изи-л-ағлалу фи аънақиҳим ва-с-саласилу юсҳабун. 71. Фи-л-ҳамими сумма фи-н-Нари юсҷарун. 72. Сумма қила лаҳум айна ма кунтум тушрикун. 73. Мин дуниллаҳ. Қолу заллу ъанна бал лам накун-н-надъу мин қаблу шай-а. Казалика юзиллуллоҳу-л-кафирин. 74. Заликум би ма кунтум тафраҳуна фи-л-арзи би ғайри-л-ҳаққи ва би ма кунтум тамраҳун. 75. Удхулу абваба Ҷаҳаннама холидина фиҳа. Фа биъса масва-л мутакаббирин. 76. Фасбир инна ваъдаллоҳи ҳаққ. Фа имма нурияннака баъза-л-лази наъидуҳум ав натаваффаяннака фа илайна юрҷаъун. 77.
Ва лақад арсална русула-м мин қаблика минҳум-м ман қасасна ъалайка ва минҳум-м ма-л лам нақсус ъалайк. Ва ма кана ли расулин ай яътия би аятин илла би изниллаҳ. Фа иза ҷаа амруллоҳи қузия би-л ҳаққи ва хасира ҳуналика-л-мубтилун. 78. Аллоҳу-л лази ҷаъала лакуму-л-анъама ли таркабу минҳа ва минҳа таъкулун. 79. Ва лакум фиҳа манафиъу ва ли таблуғу ъалайҳа ҳаҷатан фи судурикум ва ъалайҳа ва ъала-л-фулки туҳмалун. 80. Ва юрикум айтиҳи фа айя айатиллаҳи тункирун. 81. А-фа лам ясиру фи-л-арзи фа янзуру кайфа кана ъақибату-л-лазина мин қаблиҳим. Кану аксара минҳум ва ашадда қуввата-в ва асаран фи-л-арзи фа ма ағна ъанҳум-м ма кану яксибун. 82. Фа ламма ҷаатҳум русулуҳум би-л-баййинати фариҳу би ма ъиндаҳум-м мина-л ъилми ва ҳақа биҳим-м ма кану биҳи ястаҳзиун. 83. Фа ламма раав баъсана қолу аманна биллаҳи ваҳдаҳу ва кафауна би ма кунна биҳи мушрикин. 84. Фа лам яку янфаъуҳум имануҳум ламма раав баъсана. Суннаталлоҳи-л-лати қад халат фи ъибадиҳи ва хасира ҳуналика-л-кафирун. 85.

Сураи Ғофир бо хати арабӣ

40|1|بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ حم

40|2|تَنزيلُ الكِتٰبِ مِنَ اللَّهِ العَزيزِ العَليمِ

40|3|غافِرِ الذَّنبِ وَقابِلِ التَّوبِ شَديدِ العِقابِ ذِى الطَّولِ لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ إِلَيهِ المَصيرُ

40|4|ما يُجٰدِلُ فى ءايٰتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذينَ كَفَروا فَلا يَغرُركَ تَقَلُّبُهُم فِى البِلٰدِ

40|5|كَذَّبَت قَبلَهُم قَومُ نوحٍ وَالأَحزابُ مِن بَعدِهِم وَهَمَّت كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسولِهِم لِيَأخُذوهُ وَجٰدَلوا بِالبٰطِلِ لِيُدحِضوا بِهِ الحَقَّ فَأَخَذتُهُم فَكَيفَ كانَ عِقابِ

40|6|وَكَذٰلِكَ حَقَّت كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذينَ كَفَروا أَنَّهُم أَصحٰبُ النّارِ

40|7|الَّذينَ يَحمِلونَ العَرشَ وَمَن حَولَهُ يُسَبِّحونَ بِحَمدِ رَبِّهِم وَيُؤمِنونَ بِهِ وَيَستَغفِرونَ لِلَّذينَ ءامَنوا رَبَّنا وَسِعتَ كُلَّ شَيءٍ رَحمَةً وَعِلمًا فَاغفِر لِلَّذينَ تابوا وَاتَّبَعوا سَبيلَكَ وَقِهِم عَذابَ الجَحيمِ

40|8|رَبَّنا وَأَدخِلهُم جَنّٰتِ عَدنٍ الَّتى وَعَدتَهُم وَمَن صَلَحَ مِن ءابائِهِم وَأَزوٰجِهِم وَذُرِّيّٰتِهِم إِنَّكَ أَنتَ العَزيزُ الحَكيمُ

40|9|وَقِهِمُ السَّيِّـٔاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّـٔاتِ يَومَئِذٍ فَقَد رَحِمتَهُ وَذٰلِكَ هُوَ الفَوزُ العَظيمُ

40|10|إِنَّ الَّذينَ كَفَروا يُنادَونَ لَمَقتُ اللَّهِ أَكبَرُ مِن مَقتِكُم أَنفُسَكُم إِذ تُدعَونَ إِلَى الإيمٰنِ فَتَكفُرونَ

40|11|قالوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثنَتَينِ وَأَحيَيتَنَا اثنَتَينِ فَاعتَرَفنا بِذُنوبِنا فَهَل إِلىٰ خُروجٍ مِن سَبيلٍ

40|12|ذٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذا دُعِىَ اللَّهُ وَحدَهُ كَفَرتُم وَإِن يُشرَك بِهِ تُؤمِنوا فَالحُكمُ لِلَّهِ العَلِىِّ الكَبيرِ

40|13|هُوَ الَّذى يُريكُم ءايٰتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِنَ السَّماءِ رِزقًا وَما يَتَذَكَّرُ إِلّا مَن يُنيبُ

40|14|فَادعُوا اللَّهَ مُخلِصينَ لَهُ الدّينَ وَلَو كَرِهَ الكٰفِرونَ

40|15|رَفيعُ الدَّرَجٰتِ ذُو العَرشِ يُلقِى الرّوحَ مِن أَمرِهِ عَلىٰ مَن يَشاءُ مِن عِبادِهِ لِيُنذِرَ يَومَ التَّلاقِ

40|16|يَومَ هُم بٰرِزونَ لا يَخفىٰ عَلَى اللَّهِ مِنهُم شَيءٌ لِمَنِ المُلكُ اليَومَ لِلَّهِ الوٰحِدِ القَهّارِ

40|17|اليَومَ تُجزىٰ كُلُّ نَفسٍ بِما كَسَبَت لا ظُلمَ اليَومَ إِنَّ اللَّهَ سَريعُ الحِسابِ

40|18|وَأَنذِرهُم يَومَ الءازِفَةِ إِذِ القُلوبُ لَدَى الحَناجِرِ كٰظِمينَ ما لِلظّٰلِمينَ مِن حَميمٍ وَلا شَفيعٍ يُطاعُ

40|19|يَعلَمُ خائِنَةَ الأَعيُنِ وَما تُخفِى الصُّدورُ

40|20|وَاللَّهُ يَقضى بِالحَقِّ وَالَّذينَ يَدعونَ مِن دونِهِ لا يَقضونَ بِشَيءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّميعُ البَصيرُ

40|21|أَوَلَم يَسيروا فِى الأَرضِ فَيَنظُروا كَيفَ كانَ عٰقِبَةُ الَّذينَ كانوا مِن قَبلِهِم كانوا هُم أَشَدَّ مِنهُم قُوَّةً وَءاثارًا فِى الأَرضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنوبِهِم وَما كانَ لَهُم مِنَ اللَّهِ مِن واقٍ

40|22|ذٰلِكَ بِأَنَّهُم كانَت تَأتيهِم رُسُلُهُم بِالبَيِّنٰتِ فَكَفَروا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِىٌّ شَديدُ العِقابِ

40|23|وَلَقَد أَرسَلنا موسىٰ بِـٔايٰتِنا وَسُلطٰنٍ مُبينٍ

40|24|إِلىٰ فِرعَونَ وَهٰمٰنَ وَقٰرونَ فَقالوا سٰحِرٌ كَذّابٌ

40|25|فَلَمّا جاءَهُم بِالحَقِّ مِن عِندِنا قالُوا اقتُلوا أَبناءَ الَّذينَ ءامَنوا مَعَهُ وَاستَحيوا نِساءَهُم وَما كَيدُ الكٰفِرينَ إِلّا فى ضَلٰلٍ

40|26|وَقالَ فِرعَونُ ذَرونى أَقتُل موسىٰ وَليَدعُ رَبَّهُ إِنّى أَخافُ أَن يُبَدِّلَ دينَكُم أَو أَن يُظهِرَ فِى الأَرضِ الفَسادَ

40|27|وَقالَ موسىٰ إِنّى عُذتُ بِرَبّى وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤمِنُ بِيَومِ الحِسابِ

40|28|وَقالَ رَجُلٌ مُؤمِنٌ مِن ءالِ فِرعَونَ يَكتُمُ إيمٰنَهُ أَتَقتُلونَ رَجُلًا أَن يَقولَ رَبِّىَ اللَّهُ وَقَد جاءَكُم بِالبَيِّنٰتِ مِن رَبِّكُم وَإِن يَكُ كٰذِبًا فَعَلَيهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صادِقًا يُصِبكُم بَعضُ الَّذى يَعِدُكُم إِنَّ اللَّهَ لا يَهدى مَن هُوَ مُسرِفٌ كَذّابٌ

40|29|يٰقَومِ لَكُمُ المُلكُ اليَومَ ظٰهِرينَ فِى الأَرضِ فَمَن يَنصُرُنا مِن بَأسِ اللَّهِ إِن جاءَنا قالَ فِرعَونُ ما أُريكُم إِلّا ما أَرىٰ وَما أَهديكُم إِلّا سَبيلَ الرَّشادِ

40|30|وَقالَ الَّذى ءامَنَ يٰقَومِ إِنّى أَخافُ عَلَيكُم مِثلَ يَومِ الأَحزابِ

40|31|مِثلَ دَأبِ قَومِ نوحٍ وَعادٍ وَثَمودَ وَالَّذينَ مِن بَعدِهِم وَمَا اللَّهُ يُريدُ ظُلمًا لِلعِبادِ

40|32|وَيٰقَومِ إِنّى أَخافُ عَلَيكُم يَومَ التَّنادِ

40|33|يَومَ تُوَلّونَ مُدبِرينَ ما لَكُم مِنَ اللَّهِ مِن عاصِمٍ وَمَن يُضلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِن هادٍ

40|34|وَلَقَد جاءَكُم يوسُفُ مِن قَبلُ بِالبَيِّنٰتِ فَما زِلتُم فى شَكٍّ مِمّا جاءَكُم بِهِ حَتّىٰ إِذا هَلَكَ قُلتُم لَن يَبعَثَ اللَّهُ مِن بَعدِهِ رَسولًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسرِفٌ مُرتابٌ

40|35|الَّذينَ يُجٰدِلونَ فى ءايٰتِ اللَّهِ بِغَيرِ سُلطٰنٍ أَتىٰهُم كَبُرَ مَقتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذينَ ءامَنوا كَذٰلِكَ يَطبَعُ اللَّهُ عَلىٰ كُلِّ قَلبِ مُتَكَبِّرٍ جَبّارٍ

40|36|وَقالَ فِرعَونُ يٰهٰمٰنُ ابنِ لى صَرحًا لَعَلّى أَبلُغُ الأَسبٰبَ

40|37|أَسبٰبَ السَّمٰوٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلىٰ إِلٰهِ موسىٰ وَإِنّى لَأَظُنُّهُ كٰذِبًا وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرعَونَ سوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبيلِ وَما كَيدُ فِرعَونَ إِلّا فى تَبابٍ

40|38|وَقالَ الَّذى ءامَنَ يٰقَومِ اتَّبِعونِ أَهدِكُم سَبيلَ الرَّشادِ

40|39|يٰقَومِ إِنَّما هٰذِهِ الحَيوٰةُ الدُّنيا مَتٰعٌ وَإِنَّ الءاخِرَةَ هِىَ دارُ القَرارِ

40|40|مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجزىٰ إِلّا مِثلَها وَمَن عَمِلَ صٰلِحًا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثىٰ وَهُوَ مُؤمِنٌ فَأُولٰئِكَ يَدخُلونَ الجَنَّةَ يُرزَقونَ فيها بِغَيرِ حِسابٍ

40|41|وَيٰقَومِ ما لى أَدعوكُم إِلَى النَّجوٰةِ وَتَدعونَنى إِلَى النّارِ

40|42|تَدعونَنى لِأَكفُرَ بِاللَّهِ وَأُشرِكَ بِهِ ما لَيسَ لى بِهِ عِلمٌ وَأَنا۠ أَدعوكُم إِلَى العَزيزِ الغَفّٰرِ

40|43|لا جَرَمَ أَنَّما تَدعونَنى إِلَيهِ لَيسَ لَهُ دَعوَةٌ فِى الدُّنيا وَلا فِى الءاخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ المُسرِفينَ هُم أَصحٰبُ النّارِ

40|44|فَسَتَذكُرونَ ما أَقولُ لَكُم وَأُفَوِّضُ أَمرى إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصيرٌ بِالعِبادِ

40|45|فَوَقىٰهُ اللَّهُ سَيِّـٔاتِ ما مَكَروا وَحاقَ بِـٔالِ فِرعَونَ سوءُ العَذابِ

40|46|النّارُ يُعرَضونَ عَلَيها غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَومَ تَقومُ السّاعَةُ أَدخِلوا ءالَ فِرعَونَ أَشَدَّ العَذابِ

40|47|وَإِذ يَتَحاجّونَ فِى النّارِ فَيَقولُ الضُّعَفٰؤُا۟ لِلَّذينَ استَكبَروا إِنّا كُنّا لَكُم تَبَعًا فَهَل أَنتُم مُغنونَ عَنّا نَصيبًا مِنَ النّارِ

40|48|قالَ الَّذينَ استَكبَروا إِنّا كُلٌّ فيها إِنَّ اللَّهَ قَد حَكَمَ بَينَ العِبادِ

40|49|وَقالَ الَّذينَ فِى النّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادعوا رَبَّكُم يُخَفِّف عَنّا يَومًا مِنَ العَذابِ

40|50|قالوا أَوَلَم تَكُ تَأتيكُم رُسُلُكُم بِالبَيِّنٰتِ قالوا بَلىٰ قالوا فَادعوا وَما دُعٰؤُا۟ الكٰفِرينَ إِلّا فى ضَلٰلٍ

40|51|إِنّا لَنَنصُرُ رُسُلَنا وَالَّذينَ ءامَنوا فِى الحَيوٰةِ الدُّنيا وَيَومَ يَقومُ الأَشهٰدُ

40|52|يَومَ لا يَنفَعُ الظّٰلِمينَ مَعذِرَتُهُم وَلَهُمُ اللَّعنَةُ وَلَهُم سوءُ الدّارِ

40|53|وَلَقَد ءاتَينا موسَى الهُدىٰ وَأَورَثنا بَنى إِسرٰءيلَ الكِتٰبَ

40|54|هُدًى وَذِكرىٰ لِأُولِى الأَلبٰبِ

40|55|فَاصبِر إِنَّ وَعدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاستَغفِر لِذَنبِكَ وَسَبِّح بِحَمدِ رَبِّكَ بِالعَشِىِّ وَالإِبكٰرِ

40|56|إِنَّ الَّذينَ يُجٰدِلونَ فى ءايٰتِ اللَّهِ بِغَيرِ سُلطٰنٍ أَتىٰهُم إِن فى صُدورِهِم إِلّا كِبرٌ ما هُم بِبٰلِغيهِ فَاستَعِذ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ البَصيرُ

40|57|لَخَلقُ السَّمٰوٰتِ وَالأَرضِ أَكبَرُ مِن خَلقِ النّاسِ وَلٰكِنَّ أَكثَرَ النّاسِ لا يَعلَمونَ

40|58|وَما يَستَوِى الأَعمىٰ وَالبَصيرُ وَالَّذينَ ءامَنوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا المُسيءُ قَليلًا ما تَتَذَكَّرونَ

40|59|إِنَّ السّاعَةَ لَءاتِيَةٌ لا رَيبَ فيها وَلٰكِنَّ أَكثَرَ النّاسِ لا يُؤمِنونَ

40|60|وَقالَ رَبُّكُمُ ادعونى أَستَجِب لَكُم إِنَّ الَّذينَ يَستَكبِرونَ عَن عِبادَتى سَيَدخُلونَ جَهَنَّمَ داخِرينَ

40|61|اللَّهُ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الَّيلَ لِتَسكُنوا فيهِ وَالنَّهارَ مُبصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذو فَضلٍ عَلَى النّاسِ وَلٰكِنَّ أَكثَرَ النّاسِ لا يَشكُرونَ

40|62|ذٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم خٰلِقُ كُلِّ شَيءٍ لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ فَأَنّىٰ تُؤفَكونَ

40|63|كَذٰلِكَ يُؤفَكُ الَّذينَ كانوا بِـٔايٰتِ اللَّهِ يَجحَدونَ

40|64|اللَّهُ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الأَرضَ قَرارًا وَالسَّماءَ بِناءً وَصَوَّرَكُم فَأَحسَنَ صُوَرَكُم وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبٰتِ ذٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم فَتَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ العٰلَمينَ

40|65|هُوَ الحَىُّ لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ فَادعوهُ مُخلِصينَ لَهُ الدّينَ الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العٰلَمينَ

40|66|قُل إِنّى نُهيتُ أَن أَعبُدَ الَّذينَ تَدعونَ مِن دونِ اللَّهِ لَمّا جاءَنِىَ البَيِّنٰتُ مِن رَبّى وَأُمِرتُ أَن أُسلِمَ لِرَبِّ العٰلَمينَ

40|67|هُوَ الَّذى خَلَقَكُم مِن تُرابٍ ثُمَّ مِن نُطفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخرِجُكُم طِفلًا ثُمَّ لِتَبلُغوا أَشُدَّكُم ثُمَّ لِتَكونوا شُيوخًا وَمِنكُم مَن يُتَوَفّىٰ مِن قَبلُ وَلِتَبلُغوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُم تَعقِلونَ

40|68|هُوَ الَّذى يُحيۦ وَيُميتُ فَإِذا قَضىٰ أَمرًا فَإِنَّما يَقولُ لَهُ كُن فَيَكونُ

40|69|أَلَم تَرَ إِلَى الَّذينَ يُجٰدِلونَ فى ءايٰتِ اللَّهِ أَنّىٰ يُصرَفونَ

40|70|الَّذينَ كَذَّبوا بِالكِتٰبِ وَبِما أَرسَلنا بِهِ رُسُلَنا فَسَوفَ يَعلَمونَ

40|71|إِذِ الأَغلٰلُ فى أَعنٰقِهِم وَالسَّلٰسِلُ يُسحَبونَ

40|72|فِى الحَميمِ ثُمَّ فِى النّارِ يُسجَرونَ

40|73|ثُمَّ قيلَ لَهُم أَينَ ما كُنتُم تُشرِكونَ

40|74|مِن دونِ اللَّهِ قالوا ضَلّوا عَنّا بَل لَم نَكُن نَدعوا مِن قَبلُ شَيـًٔا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الكٰفِرينَ

40|75|ذٰلِكُم بِما كُنتُم تَفرَحونَ فِى الأَرضِ بِغَيرِ الحَقِّ وَبِما كُنتُم تَمرَحونَ

40|76|ادخُلوا أَبوٰبَ جَهَنَّمَ خٰلِدينَ فيها فَبِئسَ مَثوَى المُتَكَبِّرينَ

40|77|فَاصبِر إِنَّ وَعدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمّا نُرِيَنَّكَ بَعضَ الَّذى نَعِدُهُم أَو نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَينا يُرجَعونَ

40|78|وَلَقَد أَرسَلنا رُسُلًا مِن قَبلِكَ مِنهُم مَن قَصَصنا عَلَيكَ وَمِنهُم مَن لَم نَقصُص عَلَيكَ وَما كانَ لِرَسولٍ أَن يَأتِىَ بِـٔايَةٍ إِلّا بِإِذنِ اللَّهِ فَإِذا جاءَ أَمرُ اللَّهِ قُضِىَ بِالحَقِّ وَخَسِرَ هُنالِكَ المُبطِلونَ

40|79|اللَّهُ الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الأَنعٰمَ لِتَركَبوا مِنها وَمِنها تَأكُلونَ

40|80|وَلَكُم فيها مَنٰفِعُ وَلِتَبلُغوا عَلَيها حاجَةً فى صُدورِكُم وَعَلَيها وَعَلَى الفُلكِ تُحمَلونَ

40|81|وَيُريكُم ءايٰتِهِ فَأَىَّ ءايٰتِ اللَّهِ تُنكِرونَ

40|82|أَفَلَم يَسيروا فِى الأَرضِ فَيَنظُروا كَيفَ كانَ عٰقِبَةُ الَّذينَ مِن قَبلِهِم كانوا أَكثَرَ مِنهُم وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءاثارًا فِى الأَرضِ فَما أَغنىٰ عَنهُم ما كانوا يَكسِبونَ

40|83|فَلَمّا جاءَتهُم رُسُلُهُم بِالبَيِّنٰتِ فَرِحوا بِما عِندَهُم مِنَ العِلمِ وَحاقَ بِهِم ما كانوا بِهِ يَستَهزِءونَ

40|84|فَلَمّا رَأَوا بَأسَنا قالوا ءامَنّا بِاللَّهِ وَحدَهُ وَكَفَرنا بِما كُنّا بِهِ مُشرِكينَ

40|85|فَلَم يَكُ يَنفَعُهُم إيمٰنُهُم لَمّا رَأَوا بَأسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتى قَد خَلَت فى عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الكٰفِرونَ

1 2Следующая страница

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *