Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Сураи ЗУХРУФ

СУРАТУ-З-ЗУХРУФ бо хати кирили
(89 оят) (Сураи 43)

Бисмиллаҳу-р-Раҳмани-р-Раҳим.
Ҳа.Мим. 1. Ва-л-китаби-л-мубин. 2. Инна ҷаъалнаҳу Қур-анан ъарабиййа-л лаъаллакум таъқилун. 3. Ва иннаҳу фи умми-л-китаби ладайна ла ъалийюн Ҳаким. 4. А-фа назрибу ъанкуму-з-зикра сафҳан ан кунтум қавма-м мусрифин. 5. Ва кам арсална мин-н набиййин фи-л-аввалин. 6. Ва ма яътиҳим-м мин-н набиййин илла кану биҳи ястаҳзиун. 7. Фа аҳлакна ашадда минҳум батша-в ва мазд масалу-л-аввалин.8. Ва ла ин саалтаҳум-м ман халақа-с-самавати ва-л арза ла яқулунна халақаҳунна-л-Ъазизу-л-Ъалим. 9. Ал-лази ҷаъала лакуму-л-арза маҳда-в ва ҷаъала лакум фиҳа субула-л лаъаллакум таҳтадун. 10.
Ва-л-лази наззала мина-с-самаи маам биқадарин фа аншауна биҳи балдата-м майта. Казалика тухраҷун. 11. Ва-л-лази халақа-л-азваҷа куллаҳа ва ҷаъала лакум-м мина-л-фулки ва-л-анъами ма таркабун. 12. Ли таставу ъала зуҳуриҳи сумма тазкуру ниъмата Раббикум изаставайтум ъалайҳи ва тақулу субҳана-л-лази саххара лана ҳаза ва ма кунна лаҳу муқринин. 13. Ва инна ила Раббина ла мунқалибун. 14. Ва ҷаъалу лаҳу мин ъибадиҳи ҷуз-а. Инна-л инсана лакафуру-м мубин. 15. Амиттахаза мим ма яхлуқу банати-в ва асфакум би-л-банин. 16. Ва иза бушшира аҳадуҳум би ма зараба ли-р-Раҳмани масалан залла ваҷҳуҳу мусвадда-в ва ҳува казим. 17. А-ва май юнашшау фи-л-ҳиляти ва ҳува фи-л-хисоми ғайру мубин. 18. Ва ҷаъалу-л-малайката-л-лазина ҳум ъибаду-р-Раҳмани инаса. Ашаҳиду халқаҳум. Сатуктабу шаҳадатуҳум ва юс-алун. 19. Ва қолу лав шаа-р-Раҳману ма ъабаднаҳум. Ма лаҳум би залика мин ъилм. Ин хум илла яхрусун. 20. Ам атайнаҳум китаба-м мин қаблиҳи фа ҳум биҳи мустамсикун. 21. Бал қолу инна ваҷадна абаана ъала уммати-в ва инна ъала асариҳим-м муҳтадун. 22.
Ва казалика ма арсална мин қаблика фи қаряти-м мин-н-назирин илла қола мутрафуҳа инна ваҷадна абаана ъала уммати-в ва инна ъала асариҳим-м муқтадун. 23. Қола а-ва лав ҷиътукум би аҳда мим ма ваҷаттум ъалайҳи абаакум. Қолу инна би ма урсилтум биҳи кафирун. 24. Фантақамна минҳум. Фанзур кайфа кана ъақибату-л-муказзибин. 25. Ва из қола Иброҳиму ли абиҳи ва қавмиҳи иннани бароу-м мим ма таъбудун.26. Илла-л-лази фатарани фа иннаҳу саяҳдин. 27. Ва ҷаъалаҳа калиматам бақиятан фи ъақибиҳи лаъаллаҳум ярҷиъун. 28. Бал маттаъту ҳаулаи ва абааҳум ҳатта ҷааҳуму-л ҳаққу ва расулу-м мубин. 29. Ва ламма ҷааҳуму-л ҳаққу қолу ҳаза сиҳру-в ва инна биҳи кафирун. 30. Ва қолу лав ла нуззила ҳаза-л-Қур-ану ъала раҷули-м мина-л-қарятайни Ъазим. 31. А-ҳум яқсимуна раҳмата Раббик. Наҳну қасамна байнаҳум-м маъйшатаҳум фи-л-ҳайати-д-дунйа. Ва рафаъна баъзаҳум фавқа баъзин дараҷати-л ли яттахиза баъзуҳум баъзан сухриййа. Ва раҳмату Раббика хайрум-м мимма яҷмаъун. 32. Ва лав ла ай якуна-н- насу уммата-в ваҳидата-л ла ҷаъална ли ма-й якфуру би-р-Раҳмани ли буйутиҳим суқуфа-м мин физзати-в ва маъариҷа ъалайҳа язҳарун. 33.
Ва ли буйутиҳим абваба-в ва суруран ъалайҳа яттакиун. 34. Ва зухруфа. Ва ин куллу залика ламма матаъу-л ҳайати-д-дунйа. Ва-л-ахирату ъинда Раббика лил муттақин.35. Ва ма-и яъшу ъан зикри-р Раҳмани нуқаййиз лаҳу шайтонан фа ҳува лаҳу қарин. 36. Ва иннаҳум ла ясуддунаҳум ъани-с-сабили ва яҳсабуна аннаҳум-м муҳтадун. 37. Ҳатта иза ҷаана қола йа лайта байни ва байнака буъда-л машриқайни фа биъса-л-қарин. 38. Ва ла-и янфаъакуму-л-явма из заламтум аннакум фи-л ъазаби муштарикун. 39. А-фа анта тусмиъу-с- сумма ав таҳди-л-ъумя ва ман кана фи залали-м мубин. 40. Фа имма назҳабанна бика фа инна минҳум-м мунтақимун. 41. Ав нурияннака-л-лази ваъаднаҳум фа инна ъалайҳим-м муқтадирун. 42. Фастамсик би-л-лази уҳия илайк. Иннака ъала сироти-м мустақим. 43. Ва иннаҳу ла зикру-л лака ва ли қавмик. Ва савфа тус-алун. 44. Вас-ал ман арсална мин қаблика ми-р-русулина а-цаъална мин дуни-р-Раҳмани алиҳата-й юъбадун. 45. Ва лақад арсална Муса би айатина ила Фиръавна ва малайҳи фа қола инни расулу Рабби-л-ъаламин. 46. Фаламма ҷааҳум би айатина изаҳум-м минҳа язҳакун. 47.
Ва ма нуриҳум-м мин аятин илла ҳия акбару мин ухтиҳа. Ва ахазнаҳум би-л-ъазаби лаъаллаҳум ярҷиъун. 48. Ва қолу йа айюҳа-с саҳирудъу лана Раббака би ма ъаҳида ъиндака иннана ла муҳтадун. 49. Фа ламма кашафна ъанҳуму-л-ъазаба изаҳум янкусун. 50. Ва нада Фиръавну фи қавмиҳи қола йа қавми алайса ли мулку Мисра ва ҳазиҳи-л-анҳару таҷри мин таҳти. А-фа ла тубсирун. 51. Ам ана хайру-м мин ҳаза-л-лази ҳува маҳину-в ва ла якаду юбин. 52. Фа лав ла улқия ъалайҳи асвиратум мин заҳабин ав ҷаа маъаҳу-л-малаикату муқтаринин. 53. Фастахаффа қавмаҳу фа атоъуҳ Иннаҳум кану қавман фасиқин. 54. Фа ламма асафунантақамна минҳум фа ағрақнаҳум аҷмаъин. 55. Фа ҷаъалнаҳум салафа-в ва масала-л лил ахирин. 56. Ва ламма зурибабну Маряма масалан иза қавмука минҳу ясиддун. 57. Ва қолу а-алиҳатуна хайрун ам Ҳу. Ма зарабуҳу лака илла ҷадала. Бал ҳум қавмун хасимун. 58. Ин ҳува илла ъабдун анъамна ъалайҳи ва ҷаъалнаҳу масала-л ли бани Исроил. 59. Ва лав нашау ла ҷаъална минкум-м малайкатан фи-л-арзи яхлуфун.60.
Ва иннаҳу ла ъилму-л ли-с-саъати фа ла тамтарунна биҳа ва-т-табиъун. Ҳаза сироту-м мустақим. 61. Ва ла ясудданнакуму-ш-шайтону иннаҳу лакум ъадувву-м мубин. 62. Ва ламма ҷаа Ъиса би-л-баййинати қола қад ҷиътукум би-л-ҳикмати ва ли убаййина лакум баъза-л-лази тахталифуна фиҳи фа-т-тақуллоҳа ва атйъун. 63. Инналлоҳа Ҳува Рабби ва Раббукум фаъбудуҳ. Ҳаза сироту-м мустақим. 64. Фахталафа-л аҳзабу мим байниҳим. Фа вайлу-л лил лазина заламу мин ъазаби явмин алим. 65. Ҳал янзуруна илла-с саъата ан таътияҳум бағтата-в ва ҳум ла яшъурун. 66. Ал-ахиллау явмаизим баъзуҳум ли баъзин ъадуввун илла-л-муттақин. 67. Йа ъибади ла хавфун ъалайкуму-л-явма ва ла антум таҳзанун. 68. Ал-лазина аману би айатина ва кану муслимин. 69. Удхулу-л-Ҷанната антум ва азваҷукум туҳбарун. 70. Ютофу ъалайҳим би сиҳафи-м мин заҳаби-в ва акваб. Ва фиҳа ма таштаҳиҳи-л-анфусу ва талаззу-л-аъюн. Ва антум фиҳа холидун. 71. Ва тилка-л- Ҷаннату-л лати уристумуҳа би ма кунтум таъмалун. 72. Лакум фиҳа факиҳатун касирату-м минҳа таъкулун. 73.
Инна-л-муҷримина фи ъазаби Ҷаҳаннама холидун. 74. Ла юфаттару ъанҳум ва ҳум фиҳи мублисун.75. Ва ма заламнаҳум ва лакин кану ҳуму-з-золимин.76. Ва надав йа малику ли яқзи ъалайна Раббук. Қола иннакум-м макисун. 77. Лақад ҷиънакум би-л ҳаққи ва лакинна аксаракум лил ҳаққи кариҳун. 78. Ам абраму амран фа инна мубримун.79. Ам яҳсабуна анна ла насмаъу сирраҳум ва наҷваҳум. Бала ва русулуна ладайҳим яктубун.80. Қул ин кана ли-р-Раҳмани валадун фа ана аввалу-л-ъабидин. 81. Субҳана Рабби-с-самавати ва-л-арзи Рабби-л Ъарши ъамма ясифун.82. Фа зарҳум яхузу ва ялъабу ҳатта юлақу явмаҳуму-л-лази йуъадун. 83. Ва Ҳува-л-лази фи-с-самаи Илаҳу-в ва фи-л-арзи Илаҳ. Ва Ҳува-л-Ҳакиму-л-Ъалим. 84. Ва табарака-л-лази лаҳу мулку-с-самавати ва-л-арзи ва ма байнаҳума ва ъиндаҳу ъилму-с-саъати ва илайҳи турҷаъун. 85. Ва ла ямлику-л-лазина ядъуна мин дуниҳи-ш- шафаъата илла ман шаҳида би-л-ҳаққи ва ҳум яъламун. 86. Ва лайн саалтаҳум-м ман халақаҳум ла яқулунналлоҳ. Фа анна юъфакун. 87. Ва қилиҳи йа Рабби инна ҳаулаи қавму-л ла юъминун. 88. Фасфаҳ ъанҳум ва қул салам. Фа савфа яъламун. 89.

Сураи ЗУХРУФ бо хати арабӣ

43|1|بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ حم

43|2|وَالكِتٰبِ المُبينِ

43|3|إِنّا جَعَلنٰهُ قُرءٰنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُم تَعقِلونَ

43|4|وَإِنَّهُ فى أُمِّ الكِتٰبِ لَدَينا لَعَلِىٌّ حَكيمٌ

43|5|أَفَنَضرِبُ عَنكُمُ الذِّكرَ صَفحًا أَن كُنتُم قَومًا مُسرِفينَ

43|6|وَكَم أَرسَلنا مِن نَبِىٍّ فِى الأَوَّلينَ

43|7|وَما يَأتيهِم مِن نَبِىٍّ إِلّا كانوا بِهِ يَستَهزِءونَ

43|8|فَأَهلَكنا أَشَدَّ مِنهُم بَطشًا وَمَضىٰ مَثَلُ الأَوَّلينَ

43|9|وَلَئِن سَأَلتَهُم مَن خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالأَرضَ لَيَقولُنَّ خَلَقَهُنَّ العَزيزُ العَليمُ

43|10|الَّذى جَعَلَ لَكُمُ الأَرضَ مَهدًا وَجَعَلَ لَكُم فيها سُبُلًا لَعَلَّكُم تَهتَدونَ

43|11|وَالَّذى نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرنا بِهِ بَلدَةً مَيتًا كَذٰلِكَ تُخرَجونَ

43|12|وَالَّذى خَلَقَ الأَزوٰجَ كُلَّها وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الفُلكِ وَالأَنعٰمِ ما تَركَبونَ

43|13|لِتَستَوۥا عَلىٰ ظُهورِهِ ثُمَّ تَذكُروا نِعمَةَ رَبِّكُم إِذَا استَوَيتُم عَلَيهِ وَتَقولوا سُبحٰنَ الَّذى سَخَّرَ لَنا هٰذا وَما كُنّا لَهُ مُقرِنينَ

43|14|وَإِنّا إِلىٰ رَبِّنا لَمُنقَلِبونَ

43|15|وَجَعَلوا لَهُ مِن عِبادِهِ جُزءًا إِنَّ الإِنسٰنَ لَكَفورٌ مُبينٌ

43|16|أَمِ اتَّخَذَ مِمّا يَخلُقُ بَناتٍ وَأَصفىٰكُم بِالبَنينَ

43|17|وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِما ضَرَبَ لِلرَّحمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجهُهُ مُسوَدًّا وَهُوَ كَظيمٌ

43|18|أَوَمَن يُنَشَّؤُا۟ فِى الحِليَةِ وَهُوَ فِى الخِصامِ غَيرُ مُبينٍ

43|19|وَجَعَلُوا المَلٰئِكَةَ الَّذينَ هُم عِبٰدُ الرَّحمٰنِ إِنٰثًا أَشَهِدوا خَلقَهُم سَتُكتَبُ شَهٰدَتُهُم وَيُسـَٔلونَ

43|20|وَقالوا لَو شاءَ الرَّحمٰنُ ما عَبَدنٰهُم ما لَهُم بِذٰلِكَ مِن عِلمٍ إِن هُم إِلّا يَخرُصونَ

43|21|أَم ءاتَينٰهُم كِتٰبًا مِن قَبلِهِ فَهُم بِهِ مُستَمسِكونَ

43|22|بَل قالوا إِنّا وَجَدنا ءاباءَنا عَلىٰ أُمَّةٍ وَإِنّا عَلىٰ ءاثٰرِهِم مُهتَدونَ

43|23|وَكَذٰلِكَ ما أَرسَلنا مِن قَبلِكَ فى قَريَةٍ مِن نَذيرٍ إِلّا قالَ مُترَفوها إِنّا وَجَدنا ءاباءَنا عَلىٰ أُمَّةٍ وَإِنّا عَلىٰ ءاثٰرِهِم مُقتَدونَ

43|24|قٰلَ أَوَلَو جِئتُكُم بِأَهدىٰ مِمّا وَجَدتُم عَلَيهِ ءاباءَكُم قالوا إِنّا بِما أُرسِلتُم بِهِ كٰفِرونَ

43|25|فَانتَقَمنا مِنهُم فَانظُر كَيفَ كانَ عٰقِبَةُ المُكَذِّبينَ

43|26|وَإِذ قالَ إِبرٰهيمُ لِأَبيهِ وَقَومِهِ إِنَّنى بَراءٌ مِمّا تَعبُدونَ

43|27|إِلَّا الَّذى فَطَرَنى فَإِنَّهُ سَيَهدينِ

43|28|وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فى عَقِبِهِ لَعَلَّهُم يَرجِعونَ

43|29|بَل مَتَّعتُ هٰؤُلاءِ وَءاباءَهُم حَتّىٰ جاءَهُمُ الحَقُّ وَرَسولٌ مُبينٌ

43|30|وَلَمّا جاءَهُمُ الحَقُّ قالوا هٰذا سِحرٌ وَإِنّا بِهِ كٰفِرونَ

43|31|وَقالوا لَولا نُزِّلَ هٰذَا القُرءانُ عَلىٰ رَجُلٍ مِنَ القَريَتَينِ عَظيمٍ

43|32|أَهُم يَقسِمونَ رَحمَتَ رَبِّكَ نَحنُ قَسَمنا بَينَهُم مَعيشَتَهُم فِى الحَيوٰةِ الدُّنيا وَرَفَعنا بَعضَهُم فَوقَ بَعضٍ دَرَجٰتٍ لِيَتَّخِذَ بَعضُهُم بَعضًا سُخرِيًّا وَرَحمَتُ رَبِّكَ خَيرٌ مِمّا يَجمَعونَ

43|33|وَلَولا أَن يَكونَ النّاسُ أُمَّةً وٰحِدَةً لَجَعَلنا لِمَن يَكفُرُ بِالرَّحمٰنِ لِبُيوتِهِم سُقُفًا مِن فِضَّةٍ وَمَعارِجَ عَلَيها يَظهَرونَ

43|34|وَلِبُيوتِهِم أَبوٰبًا وَسُرُرًا عَلَيها يَتَّكِـٔونَ

43|35|وَزُخرُفًا وَإِن كُلُّ ذٰلِكَ لَمّا مَتٰعُ الحَيوٰةِ الدُّنيا وَالءاخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلمُتَّقينَ

43|36|وَمَن يَعشُ عَن ذِكرِ الرَّحمٰنِ نُقَيِّض لَهُ شَيطٰنًا فَهُوَ لَهُ قَرينٌ

43|37|وَإِنَّهُم لَيَصُدّونَهُم عَنِ السَّبيلِ وَيَحسَبونَ أَنَّهُم مُهتَدونَ

43|38|حَتّىٰ إِذا جاءَنا قالَ يٰلَيتَ بَينى وَبَينَكَ بُعدَ المَشرِقَينِ فَبِئسَ القَرينُ

43|39|وَلَن يَنفَعَكُمُ اليَومَ إِذ ظَلَمتُم أَنَّكُم فِى العَذابِ مُشتَرِكونَ

43|40|أَفَأَنتَ تُسمِعُ الصُّمَّ أَو تَهدِى العُمىَ وَمَن كانَ فى ضَلٰلٍ مُبينٍ

43|41|فَإِمّا نَذهَبَنَّ بِكَ فَإِنّا مِنهُم مُنتَقِمونَ

43|42|أَو نُرِيَنَّكَ الَّذى وَعَدنٰهُم فَإِنّا عَلَيهِم مُقتَدِرونَ

43|43|فَاستَمسِك بِالَّذى أوحِىَ إِلَيكَ إِنَّكَ عَلىٰ صِرٰطٍ مُستَقيمٍ

43|44|وَإِنَّهُ لَذِكرٌ لَكَ وَلِقَومِكَ وَسَوفَ تُسـَٔلونَ

43|45|وَسـَٔل مَن أَرسَلنا مِن قَبلِكَ مِن رُسُلِنا أَجَعَلنا مِن دونِ الرَّحمٰنِ ءالِهَةً يُعبَدونَ

43|46|وَلَقَد أَرسَلنا موسىٰ بِـٔايٰتِنا إِلىٰ فِرعَونَ وَمَلَإِي۟هِ فَقالَ إِنّى رَسولُ رَبِّ العٰلَمينَ

43|47|فَلَمّا جاءَهُم بِـٔايٰتِنا إِذا هُم مِنها يَضحَكونَ

43|48|وَما نُريهِم مِن ءايَةٍ إِلّا هِىَ أَكبَرُ مِن أُختِها وَأَخَذنٰهُم بِالعَذابِ لَعَلَّهُم يَرجِعونَ

43|49|وَقالوا يٰأَيُّهَ السّاحِرُ ادعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنا لَمُهتَدونَ

43|50|فَلَمّا كَشَفنا عَنهُمُ العَذابَ إِذا هُم يَنكُثونَ

43|51|وَنادىٰ فِرعَونُ فى قَومِهِ قالَ يٰقَومِ أَلَيسَ لى مُلكُ مِصرَ وَهٰذِهِ الأَنهٰرُ تَجرى مِن تَحتى أَفَلا تُبصِرونَ

43|52|أَم أَنا۠ خَيرٌ مِن هٰذَا الَّذى هُوَ مَهينٌ وَلا يَكادُ يُبينُ

43|53|فَلَولا أُلقِىَ عَلَيهِ أَسوِرَةٌ مِن ذَهَبٍ أَو جاءَ مَعَهُ المَلٰئِكَةُ مُقتَرِنينَ

43|54|فَاستَخَفَّ قَومَهُ فَأَطاعوهُ إِنَّهُم كانوا قَومًا فٰسِقينَ

43|55|فَلَمّا ءاسَفونَا انتَقَمنا مِنهُم فَأَغرَقنٰهُم أَجمَعينَ

43|56|فَجَعَلنٰهُم سَلَفًا وَمَثَلًا لِلءاخِرينَ

43|57|وَلَمّا ضُرِبَ ابنُ مَريَمَ مَثَلًا إِذا قَومُكَ مِنهُ يَصِدّونَ

43|58|وَقالوا ءَأٰلِهَتُنا خَيرٌ أَم هُوَ ما ضَرَبوهُ لَكَ إِلّا جَدَلًا بَل هُم قَومٌ خَصِمونَ

43|59|إِن هُوَ إِلّا عَبدٌ أَنعَمنا عَلَيهِ وَجَعَلنٰهُ مَثَلًا لِبَنى إِسرٰءيلَ

43|60|وَلَو نَشاءُ لَجَعَلنا مِنكُم مَلٰئِكَةً فِى الأَرضِ يَخلُفونَ

43|61|وَإِنَّهُ لَعِلمٌ لِلسّاعَةِ فَلا تَمتَرُنَّ بِها وَاتَّبِعونِ هٰذا صِرٰطٌ مُستَقيمٌ

43|62|وَلا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيطٰنُ إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ مُبينٌ

43|63|وَلَمّا جاءَ عيسىٰ بِالبَيِّنٰتِ قالَ قَد جِئتُكُم بِالحِكمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعضَ الَّذى تَختَلِفونَ فيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطيعونِ

43|64|إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبّى وَرَبُّكُم فَاعبُدوهُ هٰذا صِرٰطٌ مُستَقيمٌ

43|65|فَاختَلَفَ الأَحزابُ مِن بَينِهِم فَوَيلٌ لِلَّذينَ ظَلَموا مِن عَذابِ يَومٍ أَليمٍ

43|66|هَل يَنظُرونَ إِلَّا السّاعَةَ أَن تَأتِيَهُم بَغتَةً وَهُم لا يَشعُرونَ

43|67|الأَخِلّاءُ يَومَئِذٍ بَعضُهُم لِبَعضٍ عَدُوٌّ إِلَّا المُتَّقينَ

43|68|يٰعِبادِ لا خَوفٌ عَلَيكُمُ اليَومَ وَلا أَنتُم تَحزَنونَ

43|69|الَّذينَ ءامَنوا بِـٔايٰتِنا وَكانوا مُسلِمينَ

43|70|ادخُلُوا الجَنَّةَ أَنتُم وَأَزوٰجُكُم تُحبَرونَ

43|71|يُطافُ عَلَيهِم بِصِحافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكوابٍ وَفيها ما تَشتَهيهِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعيُنُ وَأَنتُم فيها خٰلِدونَ

43|72|وَتِلكَ الجَنَّةُ الَّتى أورِثتُموها بِما كُنتُم تَعمَلونَ

43|73|لَكُم فيها فٰكِهَةٌ كَثيرَةٌ مِنها تَأكُلونَ

43|74|إِنَّ المُجرِمينَ فى عَذابِ جَهَنَّمَ خٰلِدونَ

43|75|لا يُفَتَّرُ عَنهُم وَهُم فيهِ مُبلِسونَ

43|76|وَما ظَلَمنٰهُم وَلٰكِن كانوا هُمُ الظّٰلِمينَ

43|77|وَنادَوا يٰمٰلِكُ لِيَقضِ عَلَينا رَبُّكَ قالَ إِنَّكُم مٰكِثونَ

43|78|لَقَد جِئنٰكُم بِالحَقِّ وَلٰكِنَّ أَكثَرَكُم لِلحَقِّ كٰرِهونَ

43|79|أَم أَبرَموا أَمرًا فَإِنّا مُبرِمونَ

43|80|أَم يَحسَبونَ أَنّا لا نَسمَعُ سِرَّهُم وَنَجوىٰهُم بَلىٰ وَرُسُلُنا لَدَيهِم يَكتُبونَ

43|81|قُل إِن كانَ لِلرَّحمٰنِ وَلَدٌ فَأَنا۠ أَوَّلُ العٰبِدينَ

43|82|سُبحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالأَرضِ رَبِّ العَرشِ عَمّا يَصِفونَ

43|83|فَذَرهُم يَخوضوا وَيَلعَبوا حَتّىٰ يُلٰقوا يَومَهُمُ الَّذى يوعَدونَ

43|84|وَهُوَ الَّذى فِى السَّماءِ إِلٰهٌ وَفِى الأَرضِ إِلٰهٌ وَهُوَ الحَكيمُ العَليمُ

43|85|وَتَبارَكَ الَّذى لَهُ مُلكُ السَّمٰوٰتِ وَالأَرضِ وَما بَينَهُما وَعِندَهُ عِلمُ السّاعَةِ وَإِلَيهِ تُرجَعونَ

43|86|وَلا يَملِكُ الَّذينَ يَدعونَ مِن دونِهِ الشَّفٰعَةَ إِلّا مَن شَهِدَ بِالحَقِّ وَهُم يَعلَمونَ

43|87|وَلَئِن سَأَلتَهُم مَن خَلَقَهُم لَيَقولُنَّ اللَّهُ فَأَنّىٰ يُؤفَكونَ

43|88|وَقيلِهِ يٰرَبِّ إِنَّ هٰؤُلاءِ قَومٌ لا يُؤمِنونَ

43|89|فَاصفَح عَنهُم وَقُل سَلٰمٌ فَسَوفَ يَعلَمونَ

1 2Следующая страница

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.ru

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *