Категорияхои грамматикии исм дар забони тоҷики ва англиси

Рисолаи хатм дар мавзуи “Категорияхои грамматикии исм дар забони тоҷики ва англиси”

Ин мавод аз 55 сахифа ибоорат аст.

Мундариља
Сарсухан……………………………………………………………………….3
Боби I. Категорияњои грамматики исм дар забони тољикї……………4
I. I. Маълумоти умумї дар бораи категория………………………….4
I. II. Категорияи функсионаливу семантикї…………………………..5
I. III. Исмњои љинс ва хос, танњо ва љамъ, конкрет ва абстракт – категорияњои грамматикї ё маъноњои грамматикї………………6
I. IV.Категорияи шумора дар забонњои тољикї ва англисї………….11
Боби II. Категорияњои грамматики исм дар забони англисї………..27
II. I. Категорияи шумора дар исм………………………………………..27
II. II. Категорияи муайянї ва номуайянї дар исм…………………..…34
Хулоса………………………………………………………………………….54
Рўйхати адабиёти истифодашуда……………………………………..…..55

О L-BRO Admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.